intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
192
lượt xem
38
download

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về thực phẩm, các yếu tố cấu thành chất lượng thực phẩm, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, chi phí chất lượng, hoạt động chất lượng, lịch sử quản lý chất lượng,...và một số nội dung khác. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng thực phẩm: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

 1. 0124506789 06
 2. 08 012356789 5
 3. 3 598 9 !"#$%&'(" #$) 8* !+,-.//0* 1,23/94 !0'5 61/0 87 !!08/9%&5"#$:/987 !!/0#5#;98 >>;'/ !?'@ ;A B@/,'/ !?'@ C!D;=D';% E'/ !?'@ C'/;=D';% 687! "#$%&'7# #(87) *+,-+...(,/01(-23%14,/015,6(+6(7,/015(+6( 01235167 01 23 5 1 6 7 8 9
 4. 
 5. 
 6.  
 7. 
 8. 
 9. 
 10. ! "#
 11. 89
 12.  
 13.   $%& ' ( &
 14. )*
 15. $ + , - . &/"!
 16. & 8 ! "#$  $%& '()*$( (+
 17. (
 18. 
 19. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản