intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:203

0
71
lượt xem
13
download

Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm có 5 chương trình bày một số vấn đề chung về quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quản trị thẩm định dự án đầu tư, quản trị triển khai dự án, quản trị doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 1. “QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP  CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI”                                                    
 2. Chương 1 ­ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP  CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 3. 1.1  KHÁI  NiỆM  DỰ  ÁN  ĐẦU  TƯ  TRỰC  TiẾP  NƯỚC NGOÀI  1.KHÁI NiỆM    là những dự án đầu tư có sự khác nhau về quốc tịch  của các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc/và có sự góp  vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đến 100% vốn  pháp định và có sự phân chia kết quả kinh doanh 
 4.    là những dự án đầu tư do tổ chức kinh tế và cá nhân  ở  nước  ngoài  tự  mình  hoặc  cùng  với  tổ  chức  kinh  tế  hoặc  cá  nhân  ở  nước  tiếp  nhận  đầu  tư  (từ  đây  gọi là nước sở tại) bỏ vốn đầu tư, trực tiếp quản lý  và điều hành để thu lợi trong kinh doanh. 
 5. 2.ĐẶC TRƯNG ­  Nhà  đầu  tư  nước  ngoài  trực  tiếp  tham  gia  hoặc  tự  mình quản lý, điều hành đối tượng bỏ vốn.  ­  Các  bên  tham  gia  vào  dự  án  FDI  có  quốc  tịch  khác  nhau  đồng  thời  thường  sử  dụng  nhiều  ngôn  ngữ  khác nhau. 
 6. ­ Dự án FDI chịu sự chi phối đồng thời của nhiều hệ  thống  pháp  luật  (bao  gồm  luật  pháp  của  các  quốc  gia xuất thân của các bên và luật pháp quốc tế). Quá  trình  tự  do  hóa  thương  mại  và  đầu  tư  quốc  tế  đòi  hỏi  các  quốc  gia  đều  phải  tiến  hành  cải  tiến  hệ  thống pháp luật của mình cho phù hợp với thông lệ  quốc tế. 
 7. ­ Có sự gặp gỡ, cọ xát giữa các nền văn hóa khác nhau  trong quá trình hoạt động của dự án.  ­ Các dự án FDI được thực hiện thông qua nhiều hình  thức có tính đặc thù. 
 8. ­  Hầu  hết  các  dự  án  FDI  đều  gắn  liền  với  quá  trình  chuyển giao công nghệ với nhiều hình thức và mức  độ khác nhau.  ­ “Cùng có lợi” được các bên coi là phương châm chủ  đạo,  là  nguyên  tắc  cơ  bản  để  giải  quyết  quan  hệ  giữa các bên trong mọi giai đoạn của dự án FDI 
 9. 3. Phân loại dự án FDI  Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh của dự án • Dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp  • Dự án FDI trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp • Dự án FDI trong lĩnh vực dịch vụ 
 10. Căn cứ vào hình thức đầu tư của dự án   • Dự  án  “Hợp  tác  kinh  doanh  trên  cơ  sở  hợp  đồng”  (BCC) • Dự án “Doanh nghiệp liên doanh” (JV)  • Dự án “Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài”  • Dự án BOT và các hình thức phát sinh của nó 
 11. Căn cứ vào quy mô của dự án  • Dự án quy mô nhỏ  • Dự án quy mô vừa  • Dự án quy mô lớn 
 12. Căn cứ vào địa điểm đầu tư của dự án   • Dự án FDI ở Tỉnh A  • Dự án FDI ở Tỉnh B …     Số lượng các dự án hoặc vốn đầu tư của từng Tỉnh,  Thành  phố  (trực  thuộc  TW)  và  quan  hệ  tỷ  lệ  giữa  các Tỉnh, Thành phố về số dự án hoặc về vốn đầu  tư  tạo  thành  cơ  cấu  FDI  theo  địa  giới  hành  chính  trong một nước 
 13. Căn cứ vào mức độ tập trung của các dự án   • Dự án đầu tư vào các khu vực đầu tư tập trung  • Dự án đầu tư độc lập  Căn cứ và tính chất vật chất của các dự án   • Dự án FDI có tính chất vật chất • Dự án FDI có tính chất phi vật chất
 14. 1.2  QUẢN  TRỊ  DỰ  ÁN  ĐẦU  TƯ  TRỰC  TIẾP  NƯỚC NGOÀI   1. Thế nào là quản trị dự án FDI        là  tổng  hợp  các  hoạt  động  định  hướng  đầu  tư,  tổ  chức  các  hoạt  động  hình  thành  triển  khai  và  vận  hành dự án, phối hợp nhịp nhàng các giai đoạn khác  nhau của dự án nhằm làm cho dự án hoạt động có  hiệu quả cao, đồng thời phục vụ tốt nhất cho việc  thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của  đất nước 
 15.   là việc tiến hành các hoạt động hoạch định, tổ chức,  điều khiển, kiểm soát các giai đoạn của dự án FDI  và phối hợp tốt các giai đoạn ấy để đạt được các  mục tiêu của dự án. 
 16. 2. Nội dung của quản trị dự án FDI  Căn cứ vào các lĩnh vực quản lý của dự án   • Quản trị về tổ chức • Quản trị về nội dung của dự án • Quản trị về tài chính của dự án • Quản trị về phương pháp lập và trình bày dự án • Quản trị về tiến độ của dự án
 17. Căn cứ vào các giai đoạn của dự án   • Quản trị giai đoạn hình thành dự án • Quản trị giai đoạn triển khai thực hiện dự án  • Quản trị giai đoạn vận hành, khai thác dự án  • Quản trị giai đoạn kết thúc hoạt động của dự án 
 18. 1.3 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN FDI  1. Khái niệm:  ­  Quan  điểm  1:  Doanh  nghiệp  có  vốn  FDI  là  những  loại  hình  doanh  nghiệp  có  vốn  của  Bên  nước  ngoài  và  có  sự  quản  lý  trực  tiếp  của  Bên  nước  ngoài. Doanh nghiệp này hoạt động theo luật pháp  của nước sở tại để tiến hành các hoạt động kinh  doanh nhằm thu được lợi ích cho tất cả các bên. 
 19. ­ Quan điểm 2:  là những tổ chức kinh doanh quốc tế  có tư cách pháp nhân, có vốn của Bên nước ngoài và  có sự quản lý trực tiếp của Bên nước ngoài để tiến  hành các hoạt  động kinh doanh nhằm thu  được lợi  ích. 
 20.   ­ Quan điểm 3:  là những pháp nhân mới được thành  lập tại nước nhận đầu tư. Trong đó, các đối tác có  quốc tịch khác nhau và Bên nước ngoài có tỷ lệ góp  vốn  tối  thiểu  đủ  để  trực  tiếp  tham  gia  quản  lý  doanh nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2