intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Bài tập tình huống - Nguyễn Văn Thụy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

288
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài này đưa ra 10 bài tập tình huống liên quan đến hoạt động động quản trị, các bài tập tình huống này tạo điều kiện cho các sinh viên kinh tế thực hành xử lý tình huống, áp dụng lý thuyết vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Bài tập tình huống - Nguyễn Văn Thụy

 1. Baøi taäp tình huoáng! Ths. Nguyeãn Vaên Thuïy 1
 2. Caùch laøm 1 Chia thaønh töøng nhoùm 2 Moãi nhoùm trình baøy moãi caâu 3 Cöû ñaïi dieän trình baøy 4 Ñaùnh giaù chung 2
 3. Baøi taäp tình huoáng 1 ƒ Ngoïc môùi ñöôïc boå nhieäm làm giaùm ñoác chi nhaùnh Ñaø Naüng cuûa coâng ty du lòch TP.HCM. ƒ Haûi moät nhaân vieân trong chi nhaùnh naøy, töøng coù trieån voïng ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm ñoác chi nhaùnh, ƒ Anh raát phaãn noä khi Ngoïc ñöôïc boå nhieäm. 3
 4. ƒ Anh cho raèng ng mình hieåu bieát ñòa baøn nhieàu hôn Ngoïc vaø coù quan heä toát vôùi haàu heát caùc thaønh nh vieân trong c/nhaùnh nh. ƒ Coâng ty muoán phaùt trieån caùc chi nhaùnh nh ñeå hoï coù theå naém caùc ñòa baøn khaùc. ƒ Nhöõng ngöôøi quaûn lyù cao caáp hy voïng ng Ngoïc quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån quy trình môùi, huaán luyeän nhaân vieân… ñeå thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï. 4
 5. Caâu hoûi : 1.Baèng phaân 2.Theo baïn,Ngoïc tích coâng vieäc phaûi laøm theá naøo ,baïn cho bieát ñeå thieát laäp quyeàn Ngoïc coù theå gaëp haïn moät caùch phaûi nhöõng khoù hieäu quaû nhaát ñeå khaên gì khi thieát coù ñöôïc nhöõng laäp quyeàn haïn keát quaû toát ñeïp cuûa mình vôùi nhaát töø nhaân nhaân vieân môùi? vieân cuûa mình? 5
 6. Caâu hoûi : 4.Ñeå coù theå baûo ñaûm 3.Ngoïc caàn nhöõng raèng ng moïi quyeát ñònh phöông thöùc naøo quan troïngng ñöa ra ñeå quaûn lyù chi ñeàu taïo ra nhöõng nhaùnh nh, taïo ra söï keát quaû toát nhaát cho thay ñoåi vaên hoùa coâng ty vaø chi cho coâng ty nhö nhaùnh nh Ngoïc phaûi yeâu caàu cuûa Ban aùp duïng ng phöông giaùm ñoác caáp cao? phaùp laøm vieäc nhoùm. m. 6
 7. TÌNH HUOÁNG NG 2 ƒ Linh laø tröôûng moät nhoùm 15 coâng nhaân laøm vieäc taïi kho phaân phoái cuûa coâng ty chuyeân cung caáp haøng cho moät heä thoáng nhieàu sieâu thò lôùn trong Thaønh phoá. ƒ Coâng vieäc chia laøm hai ca : töø 07 giôø saùng ñeán 02 giôø chieàu vaø töø 01 giôø chieàu ñeán 08 giôø toái. ƒ Nhieäm vuï chính cuûa nhoùm laø ñoùng goùi caùc khaåu phaàn thöïc phaåm. 7
 8. ƒ Naêng suaát trung bình cuûa nhoùm khoaûng ng 10.000 goùi moät giôø. Vôùi moät tieáng ng nghæ giöõa ca, daây chuyeàn ñoùng ng goùi hoaït ñoängng 12 giôø moãi ngaøy. ƒ Caáp treân vöøa thoâng baùo cho Linh bieát daây chuyeàn phaûi cung caáp 150.000 goùi moät ngaøy vì coâng ty ñang chuaån bò khai tröông theâm 02 sieâu thò trong voøng ng moät thaùng ng nöõa. ƒ Coâng ñoaøn cho raèng ng caàn haïn cheá toái ña laøm theâm giôø Linh phaûi leân keá hoaïch ch öùng ng phoù vôùi tình hình môùi. 8
 9. CAÂU HOÛI : 1 2 3 Haõy trình Trong ñeà xuaát Nhöõng raøngng cuûa mình, buoäc ñoái vôùi baøy vaán Linh seõ phaûi caùc vaán ñeà ñeà ñeà maø ñaùp öùng ng xuaát cuûa Linh Linh ñang nhöõng muïc laø gì ? gaëp phaûi. tieâu naøo ? 9
 10. CAÂU HOÛI : 4 5 6 Neáu baïn laø Nhöõng giaûi Linh phaûi caân Linh, baïn seõ phaùp naøo laø nhaéc nhöõng ruûi caàn theâm khaû dó nhaát ro chuû yeáu naøo nhöõng thoâng maø Linh coù tröôùc khi thöïc tin gì ñeå ra theå xem xeùt ? thi quyeát ñònh quyeát ñònh ? cuûa mình ? 10
 11. BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG 3 9 Troïng ng laøm vieäc ôû phoøng ng kyõ thuaät ñaõ 5 naêm. A luoân laøm vieäc tích cöïc vaø ñöôïc ñeà baït leân laøm tröôûng ng phoøng ng kyõ thuaät. 9 Trong cöông vò môùi anh caûm thaáy mình nhieàu quyeàn löïc anh quaùt naït, anh ra leänh nh vaø ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi tuaân phuïc. 9 Troïng ng ít khi quan taâm ñeán yù kieán cuûa hoï, anh muoán nhaân vieân thöïc hieän moïi yeâu caàu. 11
 12. 9 Bình laø toå tröôûng ng baûo veä cuûa moät khaùch ch saïn, vôùi anh ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán. 9 Anh khoâng bao giôø toû ra mình laø Seáp, anh luoân hoøa nhaäp vôùi moïi ngöôøi, saün loøng ng giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên. 9 Anh luoân ñeå nhaân vieân cuøng ng tham gia ra quyeát ñònh. 9 Khi caáp döôùi hoûi yù kieán anh thöôøng ng traû lôøi “ Cöù theo caùch ch cuûa caäu maø laøm “ 12
 13. Caâu hoûi : 1. Baïn cho bieát hai phong caùch ch laõnh ñaïo treân laø gì ? 2. Veà laâu daøi hai caùch ch quaûn lyù treân seõ gaây ra haäu quaû gì ? 3. Laø moät nhaø quaûn lyù baïn haõy ñem ra caùch ch quaûn lyù öùng ng xöû nhö theá naøo coù hieäu quaû ? 13
 14. BAØI TAÄP 4 Chuyeán ñi coâng taùc ra VUÕNG TAØU. ƒ Taïi moät xí nghieäp A tröôûng phoøng keá hoaïch cuøng hai nhaân vieân cuûa mình ñi coâng taùc ra Vuõng Taøu ñeå kyù hôïp ñoàng vôùi toång trò giaù 80 trieäu VNÑ. ƒ Sau 10 ngaøy laøm vieäc vôùi beân B (ñôn vò Kyù hôïp ñoàng), tröôûng Phoøng KH cuøng caùc nhaân vieân trôû veà xí nghieäp vaø ñöa cho phoøng taøi vuï moät baûn lieät keâ caùc chi phí nhö sau : ƒ Tieàn aên (4 ngöôøi keå caû laùi xe) : 30.000ñ/ngaøy/ngöôøi. ƒ Tieàn nhaø khaùch : 45.000/ngaøy/2 ngöôøi. ƒ Giao teá phí : 3.000.000ñ 14
 15. ƒ Tröôûng phoøng taøi vuï ñaõ khoâng ñoàng yù thanh toaùn vôùi lyù do laø chi phí quaù cao so vôùi hieäu quaõ hôïp ñoàng ñaõ kyù. ƒ Vì lôïi nhuaän ñaït ñöôïc chæ chieám 10% giaù trò hôïp ñoàng, trong ñoù chi phí cho chuyeán ñi ñaõ chieám hôn 60% lôïi nhuaän toái thieåu. ƒ Tröôûng phoøng taøi vuï cho raèng moïi vieäc ñöôïc ñöa leân giaùm ñoác giaûi quyeát. ƒ Sau khi nghe töôøng trình cuûa hai beân vaø kieåm tra chöùng töø keá toaùn giaùm ñoác quyeát ñònh phoøng taøi vuï chæ thanh toaùn 60% chi phí cuûa chuyeán ñi, soá coøn laïi theo taïm öùng tröôûng phoøng KH vaø caùc nhaân vieân ñi theo phaûi traû nôï xí nghieäp 15
 16. Caâu hoûi : 1. OÂng giaùm ñoác ñaõ thöïc hieän chöùc naêng gì trong quaûn lyù ? 2. Baïn thaáy caùch ch giaûi quyeát treân cuûa giaùm ñoác laø hôïp lyù hay khoâng ? Neáu baïn laø giaùm ñoác baïn coù caùch ch giaûi quyeát naøo cho hôïp lyù ? 3. Baïn coù nhaän xeùt gì veà naêng löïc cuûa giaùm ñoác ;Tröôûng ng phoøngng KH; Tröôûng ng phoøng ng taøi vuï trong vieäc thöïc hieän chöùc naêng nhieäm vuï cuûa mình ? 16
 17. BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG NG 5 Coâng ty nhöïa gia duïng Quaän 11 do anh Haûi laøm Toång giaùm ñoác coù keá hoaïch xem xeùt vaø ñieàu chænh laïi chính saùch ñaõi ngoä vaø cheá ñoä löông thöôûng haøng naêm cho nhaân vieân trong coâng ty. Muïc ñích nhaèm giöõ chaân nhaân vieân gioûi, thu huùt theâm nhaân taøi. Hôn 03 thaùng qua, giaùm ñoác nhaân söï ñaõ tieán haønh thaêm doø yù kieán cuûa nhaân vieân trong coâng ty,tham khaûo caùc coâng trong cuøng lónh vöïc veà chính saùch vaø cheá ñoä löông môùi. 17
 18. Döïa treân phaân tích veà nhöõng soá lieäu vaø thoâng tin coù ñöôïc, Giaùm ñoác Nhaân söï ñaõ ñöa ra moät ñeà xuaát veà moät caùch tính löông thöôûng môùi. Theo nhö ñeà xuaát naøy, cuõng coù nhöõng thay ñoåi lôùn trong thu nhaäp haøng naêm cuûa raát nhieàu ngöôøi laâu nay voán höôûng lôïi töø nhöõng nhöôïc ñieåm trong caùch tính löông thöôûng hieän taïi. OÂng Haûi cuõng ñaõ hình dung ra ñöôïc nhöõng phaûn öùng cuûa hoï. 18
 19. Caâu hoûi : 1. Theo baïn thì ai neân laøm chuû toïa cuoäc hoïp naøy ? 2. Chuû toïa cuûa cuoäc hoïp neân chuaån bò nhöõng gì tröôùc cuoäc hoïp? 3. Nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi döï hoïp caàn phaûi ñöôïc cung caáp nhöõng thoâng tin vaø nhöõng löu yù gì ñeå tham gia vaøo cuoäc hoïp moät caùch hieäu quaû ? 4. Trong cuoäc hoïp, Chuû toïa cuûa cuoäc hoïp seõ trình baøy veà ñeà xuaát chính saùch vaø cheá ñoä löông thöôûng môùi tröôùc caùc thaønh vieân döï hoïp. Baïn seõ khuyeân Chuû toïa cuûa cuoäc hoïp trieån khai noäi dung nhö theá naøo ? 5. Ngoaøi noäi dung ra, Chuû toïa cuûa cuoäc hoïp caàn chuaån bò gì khaùc cho phaàn trình baøy khoâng ? 6. Taïi sao phaûi coá gaéng tham gia phaùt bieåu yù kieán trong moät cuoäc hoïp? 7. Theá naøo laø moät yù kieán coù chaát löôïng khi phaùt bieåu? 19
 20. NG 6 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG ƒ Chi Lan là kế toán trưởng của một công ty thương mại cỡ vừa. Cô đã làm công việc này được ba năm. ƒ Trong 2 năm đầu, mọi việc điều tốt đẹp nhưng đến năm thứ 3 thì Chi Lan phát hiện mọi việc đang trở nên xấu đi. Sếp của cô chắc hản cũng biết được điều này mặc dầu không nói ra ƒ Chi Lan đã nhận ra mình đã phạm một số sai lầm ngớ ngẩn như cô đã để hoá đơn gởi tới cho khách hàng có nhiều lỗi mà không được kiểm tra. ƒ Có một vài lần, nhân viên của cô đã nhắc nhưng cô lại quên bẵng đi mất?. ƒ Chi Lan cũng trở nên hay cáu gắt vô lý với nhân viên của mình. Cô trách cứ nhân viên vì những lỗi lầm do chính cô gây ra. ƒ Trong quá khứ, cô đã có mối quan hệ rất tốt với các nhân viên của mình, nhưng giờ nay họ luôn tìm cách xa lánh cô. Họ không còn tin cậy cô như trước đây nữa 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2