Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
32
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp gồm các nội dung chính là: Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu, chiến lược thương hiệu sản phẩm, kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU<br /> SẢN PHẨM<br /> VÀ DOANH NGHIỆP<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 1: Khái quát về thƣơng hiệu và quản trị thƣơng hiệu<br /> <br /> 20/10<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.1. Khái niệm thương hiệu<br /> 1.2. Phân loại và chức năng của thương hiệu<br /> 1.3. Khái niệm và xu hướng quản trị thương hiệu<br /> 1.4. Tài sản thương hiệu và đo lường sức mạnh thương hiệu<br /> <br /> Chƣơng 2: Chiến lƣợc thƣơng hiệu sản phẩm<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Hoạch định chiến lược thương hiệu trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> 2.2. Xác lập và triển khai định vị thương hiệu<br /> 2.3. Tạo dựng và đo lường các liên kết thương hiệu<br /> 2.4. Truyền thông thương hiệu sản phẩm<br /> 2.5. Phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu<br /> <br /> Chƣơng 3: Kiến trúc thƣơng hiệu và phát triển chiến lƣợc TH DN<br /> <br /> M<br /> <br /> 3.1. Xác lập kiến trúc thương hiệu và các lựa chọn mở rộng thương hiệu<br /> 3.2. Phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp<br /> 3.3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp<br /> 3.4. Marketing xã hội trong phát triển thương hiệu doanh nghiệp<br /> <br /> U<br /> <br /> Chƣơng 4: Xâm phạm thƣơng hiệu và xử lý các tình huống xâm phạm TH<br /> 4.1. Khái niệm và những dạng thức xâm phạm thương hiệu điển hình<br /> 4.2. Xử lý các tình huống xâm phạm thương hiệu<br /> 4.3. Đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp<br /> 4.4. Cảnh báo xâm phạm thương hiệu và những biện pháp tự bảo vệ của DN<br /> <br /> p<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> [1]. Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung. Thương hiệu với nhà quản lý,<br /> NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2009.<br /> [2]. An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Thu Hường. Quản trị xúc tiến thương mại<br /> trong xây dựng và phát triển thương hiệu. NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội,<br /> 2010.<br /> [3]. Luật Sở hữu trí tuệ (2005) 2009. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.<br /> [4]. Đào Công Bình. Quản trị tài sản nhãn hiệu. NXB Trẻ, tp TP HCM, 2006<br /> [5]. Trương Đình Chiến. Xây dựng thương hiệu hàng hóa - Lý luận và thực<br /> tiễn. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2006.<br /> [6]. Kevin L. Keller. Brand Strategy Management. Free Press, N.Y., 2004.<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các vấn đề thảo luận<br /> <br /> D<br /> <br /> Định vị thương hiệu - Thực tiễn tại một số doanh nghiệp.<br /> Xâm phạm thương hiệu - Một số tình huống cụ thể.<br /> Chiến lược truyền thông thương hiệu. Ví dụ minh họa.<br /> Kiến trúc thương hiệu - Phân tích ví dụ thực tiễn.<br /> Phát triển thương hiệu sản phẩm xuất khẩu.<br /> Chiến lược thương hiệu - Tình huống của DNNVV<br /> Sức mạnh thương hiệu - Các biện pháp đo lường<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> Chƣơng 1:<br /> <br /> M<br /> <br /> KHÁI QUÁT<br /> VỀ THƢƠNG HIỆU<br /> VÀ QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU<br /> <br /> U<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản