intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị văn phòng - ĐH. Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1.083
lượt xem
309
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị văn phòng nhằm nêu khái niệm về văn phòng, vai trò của thông tin, vai trò tính chất của công tác lưu trữ, trình bày các chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, phân tích quy trình tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng; phân tích nội dung các phương pháp lưu trữ hồ sơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị văn phòng - ĐH. Tôn Đức Thắng

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ----- ----- MOÂN HOÏC QUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG GIAÛNG VIEÂN: ThS. PHAÏM THÒ NGAÂN Õ
 2.     !"# $% &' ( )*# +++" ,- . $012% 3- 45 012%
 3. 6- 72 9 :;2 < * ; "
 4. 20. > ? A?; 0 (B;%     ! " $ & '( * ,- /01 3( 4 67 8 9 "  3&0 ,: 4 67 ! " $  < 1=> < ?
 5. CE FGH FI KL ,- MN ' O @ !
 6. 0 ' " A  B ,- 98C  8 " $ DE  B @ ,- 98C ' " 8 E , DE F B G H I /0C ,-  F  F ,= " $  B @ ,- 98C ' "> E , 8 I J DE F 3&0 ,:B H I < K0  &7  3&0 ,: 4 67B @ ,- 98C " $  
 7. 0 /0C ,-  
 8. 0 L0 A   0C* M F DE 3N MO=B @ G H I * ,- M A0 ,E F "  B ,- 98C 9 "  ' P 6= F "  Q CE FGH FI KL @ MN Q R2 @ RS A 3TE U M?E M P  @ RS 9V ,I  B @ RS   F  F ,=  B @ RS /01 3( 4 67B @ RS 3&0 ,: 4 67B @ RS   0 < ?B @ RS 3W H 6- MN T A9 @ I T 38 " 8 U Y Z= [B @ [ (  Y K$ ' *  MN U 8= F " T *
 9. UV W MX UV FY KL [E 0]2 ^ T^% \ 1 I > 1= 30Y [ ]> 1= 30Y Y P> T 8 Q 0]2 % 8 3 "0 > =0Z, ^ ,=_Z=, _ `E 4W FW 8 ` 3&a [ b 9 ,U 6V ` M P L M R 3L c de 0C* cdf 0L ,- [ g@hd R 3L ide R T 30Y df 0L hh R 0V 'j kde R T 30Y gdf l? G
 10. EaH cdE e [E &7 cm n
 11. /0E M* " U 3TE  B &7 hm * ,- /01 3( 4 67B &7 pm ! " 0Y * ' 8 Z M " =O B &7 qm b r* ` ' [E 9 P0 F "  
 12. fF KH g [E -  T Um H Z= [ ]B ` E T Um 0s 9? ,&t u 8 dc 0L > 6E0 M[ ,- 98C ,&t 3t V ME d vB w
 13. 0 L0 61 sm [ ,&` R o{ !> ddqB Q ! 0CW :0 H > o01 ,? 8 I  > ! 8 r0J 91 V '
 14. > dd|B hQ n 'Z E, ZC> o01 ,? 8 I  > !}~ 4 > dd| &7 ? R E > o01 ,? 8  pQ  > !}~ V R
 15. > ddk
 16. E 0]2 ,% l Ma 4m EH Mm oHI c Mp q     38 9< Y M1 , =O M< &  > 0 Y r 3(> H V > ,0CA 8 > /01 3(> 6 K$  F 9
 17. =8 8 < 9 ,a v 3N MO= T " =O M< M A0 8 /01 3( 7 /0E M7   !" #$ &'(& )**+,  M&a P0 Z= ! €E ,< m  38 9< C 38 " r a 8 ,T * ,a v = " M A0 8 DE 9E 3N MO= 
 18. ,3 MiF cq Eri Mp q ck f s E`E cQ E &0 a = 7 /0E M7 ? Q\ v " = 9< C 3N MO= 8 /01 3(> rHC KT &7 ,- > '* =O > 3? 38 "m @ Z= K‚ > MF MV M7 ? T " '* =O B @  > M A0 V =O M< 0 DE 7 /0E B @ 1 91= 7 6u Y J 8 &7 " > M A0 ' " 38 " = 7 /0E hQ l8 ,0 H> ML0 V E= * DE 7 /0E ,6 oHI c e F MX oHI c Mp q hX f Y l ,6, j T " N u;v 'w x2 o01 ,? F 38 "  9 * 8 3=O 9] 
 19. /0E M* F "> =O M< DE 7 /0E M[  !" #$ & '(& )**+,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2