intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
93
lượt xem
2
download

Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về tài chính quốc tế thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: đối tượng nghiên cứu của tài chính quốc tế, đặc trưng của tài chính quốc tế, tầm quan trọng của tài chính quốc tế, nội dung nghiên cứu cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

 1. TÀI CHÍNH QU C T Nguyen Thi Hong Vinh GI I THI U MÔN H C • M c tiêu • N i dung chính • ði u ki n c n thi t • Giáo trình và tài li u tham kh o • Phương pháp ñánh giá k t qu h c t p Nguyen Thi Hong Vinh GI I THI U MÔN H C • S ñơn v h c trình: 4 ñvht (60 ti t) • ði u ki n tiên quy t: ñã nghiên c u môn Kinh t vĩ mô Nguyen Thi Hong Vinh 1
 2. M c tiêu môn h c Giúp Sinh Viên: • N m ñư c ki n th c cơ b n v các khía c nh tài chính-ti n t qu c t • Hi u và phân tích ñư c các chính sách kinh t mà các Chính Ph có th áp d ng ñ tác ñ ng ñ n các dòng lưu chuy n tài chính qu c t . • ðánh giá và phân tích các ho t ñ ng kinh doanh ñ u tư trên các th trư ng tài chính và tác ñ ng ñ n các dòng lưu chuy n TCQT. Nguyen Thi Hong Vinh N i dung chính • Cơ s h t ng c a các quan h ti n t tài chính qu c t • S bi n ñ ng c a t giá h i ñoái và tác ñ ng c a nó ñ n dòng lưu chuy n TCQT • Các lý thuy t v t giá • S hình thành và phát tri n c a các th trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh Giáo trình và tài li u tham kh o • N.V.Ti n, Giáo trình Tài chính qu c t , NXB Th ng kê, 2008 • H Di u, Nguy n Văn Ti n (2001) Giáo trình Tài chính qu c t . H c vi n Ngân hàng. • N.V.Ti n, 2001, “Tài chính qu c t hi n ñ i trong n n kinh t m ”, tái b n l n I, NXB Th ng kê • Tr n Ng c Thơ, Nguy n Ng c ð nh (2005) Giáo trình Tài chính Qu c t . ð i h c Kinh t TP.HCM. • Moosa, I.M., 1998, “International Finance: an analytical approach” The McGraw-Hill Companies, INC., Australia • Maurice D.Levi (1996) International Finance, Mc.Graw-Hill, Inc. • Keith Pilbeam(1998), International Finance, Macmillan, London Nguyen Thi Hong Vinh 2
 3. Phương pháp ñánh giá SV • ðánh giá theo quá trình: 30% (lên l p ñ y ñ , tham gia thuy t trình, ki m tra…) • Bài thi cu i khóa: 70% Hình th c thi: tr c nghi m, câu h i tr l i ng n, bài t p, tình hu ng, … Nguyen Thi Hong Vinh CHƯƠNG 1: T NG QUAN V TÀI CHÍNH QU C T 1. Khác bi t gi a TCQT và TC n i ñ a? 2. T i sao c n nghiên c u TCQT ? 3. TCQT nghiên c u v n ñ gì? Nguyen Thi Hong Vinh N I DUNG 1. ð i tư ng nghiên c u c a TCQT 2. ð c trưng c a TCQT 3. T m quan tr ng c a TCQT 4. N i dung nghiên c u c th Nguyen Thi Hong Vinh 3
 4. 1. ð i tư ng nghiên c u c a TCQT • TCQT nghiên c u các quan h tài chính qu c t phát sinh t các lưu chuy n qu c t c a hàng hóa, d ch v , tài s n và các y u t s n xu t như v n, lao ñ ng và k thu t. • Các khía c nh ti n t - tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh Khía c nh ti n t qu c t • Giá tr ñ ng ti n qu c gia • Tương quan giá tr gi a các ñ ng ti n qu c gia (t giá) • S hình thành và s v n ñ ng c a t giá trong ñ i s ng kinh t qu c t • Can thi p t giá c a chính ph Nguyen Thi Hong Vinh Khía c nh tài chính qu c t • S v n ñ ng c a các dòng v n qu c t • M i liên h gi a dòng hàng hóa (thương m i) và dòng v n (tài chính) trong n n kinh t m • Các m i liên h gi a t giá, lãi su t, và m c giá chung • Các ho t ñ ng kinh doanh ti n t và tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 4
 5. 1. ð i tư ng nghiên c u c a TCQT • t m vĩ mô, TCQT nghiên c u: - Cơ s h t ng c a các quan h TCQT - Tác ñ ng c a các quan h TCQT ñ n n n kinh t các qu c gia và h th ng TCQT - Tác ñ ng c a bi n ñ ng t giá t i các quan h tài chính và thông qua ñó t i n n kinh t các qu c gia - M i liên h gi a các chính sách kinh t c a các chính ph và các quan h Nguyen Thi Hong Vinh TCQT 1. ð i tư ng nghiên c u c a TCQT • t m vi mô, TCQT nghiên c u: - Các ho t ñ ng huy ñ ng v n và ñ u tư qu c t c a các doanh nghi p; - Các ho t ñ ng qu n tr r i ro t giá c a các doanh nghi p. - Các th trư ng tài chính qu c t c th : th trư ng trái phi u qu c t , options, swaps… Nguyen Thi Hong Vinh 2. ð c trưng c a TCQT • R i ro h i ñoái • R i ro chính tr • S thi u hoàn h o c a th trư ng • Cơ h i kinh doanh toàn c u Nguyen Thi Hong Vinh 5
 6. R i ro t giá h i ñóai - R i ro do t giá h i ñoái bi n ñ ng b t l i l i nhu n c a ñ ng ngo i t có th bi n m t - Gi s $1 = ¥100 và b n mua 100 c phi u c a Toyota v i m c giá ¥10,000/1 c phi u - M t năm sau, nhà ñ u tư thu ñư c lãi 10% b ng yen: ¥110,000 - Nhưng n u ñ ng yen gi m giá $1 = ¥120, vi c ñ u tư th t s ñã thua l Nguyen Thi Hong Vinh R i ro chính tr - Các chính ph có quy n ñi u ch nh s bi n ñ ng c a hàng hóa, v n,và nhân l c xuyên biên gi i. - Nh ng lu t này có th thay ñ i theo hư ng không mong ñ i Nguyen Thi Hong Vinh Th trư ng không hoàn h o - Nh ng gi i h n lu t pháp v s di chuy n c a hàng hóa, nhân l c và v n - Chi phí giao d ch - Chi phí v n chuy n - Thu l i t c Nguyen Thi Hong Vinh 6
 7. Ví d v th trư ng không hòan h o • Nestlé ñã phát hành 2 lo i c phi u là c phi u vô danh và c phi u ñ nh danh - Ngư i nư c ngoài ch ñư c phép mua c phi u vô danh - Công dân Th y Sĩ ñư c mua c phi u ñ nh danh - C phi u vô danh ñ t hơn Vào 18/11/1988, Nestlé bãi b vi c gi i h n ñ i v i ngư i nư c ngoài, cho phép h n m gi c c phi u ñ nh danh và vô danh Nguyen Thi Hong Vinh Gi i h n s h u v n c a ngư i nư c ngoài t i Nestlé 12,000 10,000 Bearer share 8,000 6,000 SF 4,000 Registered share 2,000 0 11 20 31 9 18 24 Source: Financial Times, November 26, 1988 p.1. Adapted with permission. Nguyen Thi Hong Vinh Ví d v th trư ng không hòan h o • Sau ñó, biên ñ giá gi a hai lo i c phi u nhanh chóng thu h p l i - ði u này cho th y có m t s chuy n ñ i tài s n t ngư i s h u CP nư c ngòai sang ngư i s h u CP Th y Sĩ • Ngư i nư c ngoài n m gi c phi u vô danh c a Nestlé ph i ñ i m t v i r i ro chính tr c a m t qu c gia • Tình hu ng minh h a c a Nestlé bao g m c t m quan tr ng c a th trư ng không hoàn h o và nguy cơ c a r i ro chính tr Nguyen Thi Hong Vinh 7
 8. Toàn c u hóa n n kinh t th gi i • S n i lên c a th trư ng tài chính tòan c u • S n i lên c a ñ ng Euro như m t ñ ng ti n toàn c u • T do hóa thương m i và liên k t kinh t • Tư nhân hóa Nguyen Thi Hong Vinh S n i lên c a th trư ng tài chính tòan c u • Bãi b nh ng quy ñ nh trên th trư ng tài chính c ng v i phát tri n công ngh làm gi m chi phí giao d ch và chi phí thông tin, d n ñ n: • S ñ i m i tài chính, như: - Th trư ng ti n t options và futures - Trái phi u v i nhi u ñ ng ti n khác nhau - C phi u niêm y t xuyên biên - Các qu tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh S n i lên c a ñ ng Euro như m t ñ ng ti n toàn c u • M t s ki n quan tr ng trong l ch s h th ng ti n t th gi i • Hơn 300 tri u ngư i Châu Âu c a 22 qu c gia ñang s d ng chung m t ñ ng ti n trong nhu c u h ng ngày • Vào tháng 5 2004, hơn 10 qu c gia tham gia vào kh i Châu Âu và s d ng ñ ng euro • Ph m vi giao d ch c a ñ ng euro có th tr nên r ng l n hơn ñôla trong tương lai g n Nguyen Thi Hong Vinh 8
 9. Euro Area 22 Countries participating in the euro: • Austria • Italy • Belgium • Latvia • Cyprus • Lithuania • Czech Republic • Luxembourg • Estonia • Malta • Finland • Poland • France • Portugal • Germany • Slovak Republic • Greece • Slovenia • Hungary • Ireland • Spain • The Netherlands Nguyen Thi Hong Vinh Giá tr c a ñ ng Euro so v i ðôla M January 1999 to Dec 2004 Nguyen Thi Hong Vinh Giá tr c a ñ ng Euro so v i ðôla M Nguyen Thi Hong Vinh 9
 10. S liên k t kinh t • Trên 50 năm, thương m i qu c t ñã tăng g p ñôi, m c tăng nhanh như GDP th gi i • Có s thay ñ i l n trong thái ñ c a nhi u chính ph trên th gi i khi có t m nhìn m r ng l i ích và ng h t do hóa thương m i như m t cách ch c ch n nh t ñem l i s th nh vư ng cho công dân c a h Nguyen Thi Hong Vinh • 10 N N KINH T L N NH T TH GI I • NƯ C GDP( T USD) • M 10.948,6 • NH T 4300,9 • ð C 2403,2 • ANH 1794,9 • PHÁP 1757,6 • ITALIA 1468,3 • TRUNG QU C 1417 • CANADA 856,5 • TÂY BAN NHA 838,7 • MÊHICÔ 626,1 • NGu n: T p chí NH sô 1+2 /2006 Nguyen Thi Hong Vinh T NG QUAN N N KINH T TOÀN C U, 2003-2004 Ch th Năm S lư ng * Qu c gia tiên ti n 2004 29 * Qu c gia ñang phát tri n và m i phát tri n 2004 179 * T p ñoàn Xuyên Qu c Gia (TNCs) 2003 62,000 * Công ty nư c ngoài có v n c a TNCs 2003 927,000 Nguyen Thi Hong Vinh 10
 11. Average Annual FDI (in Billions) 1999-2004 149.9 148.8 160 116.8 140 120 Inflows 99.6 100 Outflows 64.9 60.3 80 50.4 46.8 47.2 42.7 60 40.4 36.9 30.7 29.3 29.2 28.6 22.2 22.9 40 19.4 16.4 13.2 13.4 11.5 8.4 8.6 20 2.8 1.8 7 0 m es K and Ca ia s he ico y da Fr a ly M n Sw n G ce U wit den nd do in an pa l ai at tra Ita na an N ex Ch rla te zerl Sp U ing m St Ja e us er d A te et d ni S ni Nguyen Thi Hong Vinh T do hoá thương m i • Hi p ñ nh chung v thương m i và thu quan (GATT) m t hi p ñ nh nhi u bên gi a các qu c gia thành viên ñã giúp gi m nh ng hàng rào thu quan • T ch c thương m i th gi i WTO có quy n c ng c nh ng lu t thương m i qu c t • Vào ngày 1 tháng 1 năm 2005, k t thúc th i kỳ h n ng ch nh p kh u hàng d t • ðây là m t s ki n trong l ch s XNK Nguyen Thi Hong Vinh MNCS • M t công ty ñư c thành l p m t qu c gia và s n xu t, bán hàng nhi u qu c gia khác • Có kh ang 60 ngàn MNCs trên th gi i • Nhi u MNCs thu ngu n nguyên li u thô t m t qu c gia, v n tài chính t qu c gia khác, s n xu t hàng hóa v i lao ñ ng và trang thi t b v n t i qu c gia th ba và bán s n ph m c a nó t i th trư ng m t qu c giá khác n a Nguyen Thi Hong Vinh 11
 12. Top 10 MNCs 1 General Electric United States 2 Vodafone Group PLC United Kingdom 3 Ford Motor Company United States 4 British Petroleum Co. PLC United Kingdom 5 General Motors United States 6 Royal Dutch/Shell Group UK/Netherlands 7 Toyota Motor Corporation Japan 8 Total Fina Elf France 9 France Telecom France 10 ExxonMobile Corporation United States Nguyen Thi Hong Vinh 3. T m quan tr ng c a TCQT • N n kinh t m t nư c luôn là ñ i tư ng ch u nh hư ng sâu s c b i các s ki n x y ra nư c ngoài. • Tính ch t m c a c a n n kinh t nh hư ng ñ n chính sách kinh t , ti n t c a m t qu c gia. Nguyen Thi Hong Vinh 3. T m quan tr ng c a TCQT • Trư c th p k 1970: TCQT ch ñư c gi ng d y như m t ph n c a môn h c Kinh t qu c t • T th p k 1970: TCQT tr thành m t lĩnh v c riêng bi t trong nghiên c u kinh t Nguyen Thi Hong Vinh 12
 13. 3. T m quan tr ng c a TCQT T th p niên 1970: R i ro t giá do s s p ñ c a h th ng Bretton Woods năm 1971; T do hóa các ho t ñ ng kinh t và ti n b trong lĩnh v c giao thông v n t i và vi n thông; S liên k t c a các th trư ng tài chính Nguyen Thi Hong Vinh 3. T m quan tr ng c a TCQT Các quan h TCQT tr nên ph c t p hơn: Các ho t ñ ng ñ u tư tr c ti p nư c ngoài Các ho t ñ ng ñ u tư trên các th trư ng ti n t qu c t , th trư ng trái phi u qu c t và th trư ng c phi u qu c t ; Xu t hi n và l n m nh c a các MNCs, các ho t ñ ng mua l i – sát nh p công ty (M&A) xuyên biên; Các lu ng v n ODA Nguyen Thi Hong Vinh 4. N i dung nghiên c u c th • Ph n 1: Gi i thi u t ng quan • Ph n 2: Môi trư ng tài chính qu c t • Ph n 3: T giá và các lý thuy t v t giá • Ph n 4: Các th trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 13
 14. 4. N i dung nghiên c u c th • Ph n 1: Gi i thi u t ng quan • Ph n 2: Môi - Chương 1: T ng quan trư ng tài chính v TCQT qu c t • Ph n 3: T giá và các lý thuy t v t giá • Ph n 4: Các th trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 4. N i dung nghiên c u c th • Ph n 1: Gi i thi u - Chương 2: Cán cân t ng quan thanh toán qu c t • Ph n 2: Môi - Chương 3: H th ng trư ng tài chính ti n t qu c t qu c t - Chương 4: Th trư ng • Ph n 3: T giá và ngo i h i các lý thuy t v t giá • Ph n 4: Các th trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 4. N i dung nghiên c u c th • Ph n 1: Gi i thi u - Chương 5: Mô hình t ng quan cung c u ngo i t và • Ph n 2: Môi trư ng cơ ch xác ñ nh t giá tài chính qu c t - Chương 6: các h c • Ph n 3: T giá và thuy t v t giá các lý thuy t v t giá • Ph n 4: Các th trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 14
 15. 4. N i dung nghiên c u c th • Ph n 1: Gi i thi u t ng quan - Chương 7: Th • Ph n 2: Môi trư ng tài chính qu c t trư ng ti n t qu c t • Ph n 3: T giá và các lý thuy t v t - Chương 8: Th giá trư ng trái phi u • Ph n 4: Các th qu c t trư ng tài chính qu c t Nguyen Thi Hong Vinh 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2