intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - TS. Chế Viết Nhật Anh

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
4
lượt xem
0
download

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - TS. Chế Viết Nhật Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1 giúp người học ôn tập là các kiến thức liên quan đến hệ thống tương tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - TS. Chế Viết Nhật Anh

 1. 9/3/2012 XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU Digital Signal Processing 1 Nội dung trình bày 1. Ôn lại các vấn đề liên quan đến hệ thống tương tự. XLSTH - CVNA - Tuần 34 2 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. 9/3/2012 Ôn lại…(1) o Tín hiệu: Đại lượng vật lý biến thiên theo thời gian, theo không gian, theo một hoặc nhiều biến độc lập khác. o Tín hiệu thời gian liên tục (tương tự): Tín hiệu ( ) được định nghĩa tại mọi điểm trong khoảng thời gian [a, b]. XLSTH - CVNA - Tuần 34 3 Ôn lại…(2) o Tín hiệu thời gian rời rạc: Tín hiệu , ( ) chỉ được định nghĩa tại những thời điểm rời rạc nhau, ∈ . Tín hiệu liên tục Tín hiệu rời rạc o Tín hiệu số ( ) : Tín hiệu thời gian rời rạc có giá trị biên độ nằm trong một tập hữu hạn số thực {a1,…,aK} XLSTH - CVNA - Tuần 34 4 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 9/3/2012 Ôn lại…(3) Tín hiệu số o Tín hiệu tuần hoàn: Tín hiệu ( ) tuần hoàn với chu kỳ T0 nếu: + ∃ 0 ∈ ,∀ ∈ , = ( + 0) XLSTH - CVNA - Tuần 34 5 Ôn lại…(4) o Tín hiệu hình sine: = 0 + = 2 0 + , ∈ A: Biên độ tín hiệu (V, mV, A,...) 0: Tần số góc, = 2 (rad/s) f0: Tần số, (vòng/s, Hz, kHz,...) 0: Pha (rad) T0: Chu kỳ, 1/ (s, ms,...) XLSTH - CVNA - Tuần 34 6 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 9/3/2012 Ôn lại…(5) o Chuỗi Fourier: Biểu diễn một tín hiệu tuần hoàn dưới dạng tổng của các sóng sine hay biểu diễn tín hiệu bởi các thành phần hài của nó. Thành phần hài DC Thành phần cơ bản Hài thứ 5 o ( ) tuần hoàn với chu kỳ cơ bản 0: 1 ( )= = ( ) Hệ số Fourrier XLSTH - CVNA - Tuần 34 7 Ôn lại…(6) o Vd 1: Tính các hệ số Fourier của dạng sóng tam giác: o Kết quả: 0 k: chẵn = 1 − k: lẽ 2 XLSTH - CVNA - Tuần 34 8 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 9/3/2012 Ôn lại…(7) o Vd 2: Tính các hệ số Fourier của dạng sóng vuông: o Kết quả: 0 k: chẵn = 1 k: lẽ j XLSTH - CVNA - Tuần 34 9 Ôn lại…(8) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=0 XLSTH - CVNA - Tuần 34 10 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. 9/3/2012 Ôn lại…(9) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=1 XLSTH - CVNA - Tuần 34 11 Ôn lại…(10) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=3 XLSTH - CVNA - Tuần 34 12 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. 9/3/2012 Ôn lại…(11) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=5 XLSTH - CVNA - Tuần 34 13 Ôn lại…(12) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=7 XLSTH - CVNA - Tuần 34 14 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. 9/3/2012 Ôn lại…(13) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=9 XLSTH - CVNA - Tuần 34 15 Ôn lại…(14) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=19 XLSTH - CVNA - Tuần 34 16 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 9/3/2012 Ôn lại…(15) o Vd 3: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng tam giác, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=29 XLSTH - CVNA - Tuần 34 17 Ôn lại…(16) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=0 XLSTH - CVNA - Tuần 34 18 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 9/3/2012 Ôn lại…(17) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=1 XLSTH - CVNA - Tuần 34 19 Ôn lại…(18) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=3 XLSTH - CVNA - Tuần 34 20 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 9/3/2012 Ôn lại…(19) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=5 XLSTH - CVNA - Tuần 34 21 Ôn lại…(20) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=7 XLSTH - CVNA - Tuần 34 22 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 9/3/2012 Ôn lại…(21) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=9 XLSTH - CVNA - Tuần 34 23 Ôn lại…(22) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=19 XLSTH - CVNA - Tuần 34 24 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. 9/3/2012 Ôn lại…(23) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=29 XLSTH - CVNA - Tuần 34 25 Ôn lại…(24) o Vd 4: Từ các hệ số Fourrier của dạng sóng vuông, khôi phục dạng sóng thu được theo k: kmax=39 XLSTH - CVNA - Tuần 34 26 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. 9/3/2012 Ôn lại…(25) o Vd 5: Hài của các tín hiệu nhạc cụ XLSTH - CVNA - Tuần 34 27 Ôn lại…(26) o Vd 5: Hài của các tín hiệu nhạc cụ XLSTH - CVNA - Tuần 34 28 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. 9/3/2012 Ôn lại…(27) o Vd 6: Hài của các tín hiệu tiếng nói gần như tuần hoàn. XLSTH - CVNA - Tuần 34 29 Ôn lại…(28) o Vd 6: Hài của các tín hiệu tiếng nói gần như tuần hoàn. XLSTH - CVNA - Tuần 34 30 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. 9/3/2012 Ôn lại…(29) o Biến đổi Laplace: Là một phép biến đổi của một tín hiệu tương tự ( ) sang một hàm trị số phức ( ) của một miền số phức = + .  X s   LT xt    xt e  jst dt , s    j  o Vd 7: Tìm biến đổi Laplace của = ( ) o Kq: = , > −1 XLSTH - CVNA - Tuần 34 31 Ôn lại…(30) o Biến đổi Fourier: Là một phép biến đổi của một tín hiệu tương tự không tuần hoàn ( ) sang một hàm trị số phức ( ) của một miền số thực .  X    FT xt    xt e  j t dt  LT xt  s  j   X   e j arg  X ( )  • ( ): Phổ tần số của tín hiệu ( ). • : Tần số góc, = 2 (rad/s). • : Tần số vật lý (Hz). • , ( ( )): Biên độ, pha của ( ). • Phổ biên độ: Đồ thị của theo . • Phổ pha: Đồ thị của ( ( )) theo . XLSTH - CVNA - Tuần 34 32 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. 9/3/2012 Ôn lại…(30) o Vd 8: Tìm biến đổi Fourrier của = o Kết quả: = o Vd 9: Tìm biến biến đổi Laplace, Fourrier của = XLSTH - CVNA - Tuần 34 33 Ôn lại…(31) ( ) o Kết quả: 1 = , 1 = o Biến đổi Fourier ngược:  1 jt x(t)  2  X( )e  d XLSTH - CVNA - Tuần 34 34 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 9/3/2012 Ôn lại…(32) o Mối quan hệ giữa biến đổi Laplace và Fourrier XLSTH - CVNA - Tuần 34 35 Ôn lại…(33) o Mối quan hệ giữa biến đổi Fourrier và chuỗi Fourrier Vd 10: Xét tín hiệu =∑ ( − ) XLSTH - CVNA - Tuần 34 36 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 9/3/2012 Ôn lại…(34) o Tín hiệu ( ) có băng thông giới hạn : + ∃ ∈ ,∀ > , =0 • B: Tần số cao nhất của tín hiệu ( ). • 2B: Băng thông tín hiệu. o Tín hiệu thông giải: là tín hiệu mà phổ của nó khác 0 đối với một vài giá trị xung quanh tần số trung tâm. XLSTH - CVNA - Tuần 34 37 Ôn lại…(35) + ∃ ∈ , < 0, ∀ − 0 > , =0 o Hệ thống: Là một thực thể để thực hiện việc ghép nối một hay nhiều tín hiệu thành các tín hiệu mới. (Là sự kết nối các phần tử và thiết bị nhằm một mục đích nào đó). XLSTH - CVNA - Tuần 34 38 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 9/3/2012 Ôn lại…(36) o Vd 11: Hệ thống điện thoại không dây XLSTH - CVNA - Tuần 34 39 Ôn lại…(37) o Hệ thống tuyến tính: Hệ thống thỏa mãn đặc tính đồng nhất và tính cộng hay thỏa mãn nguyên lý xếp chồng. Hệ thống tuyến tính o Hệ thống thời gian liên tục (hệ thống tương tự): Là một hệ thống mà sự biến đổi một tín hiệu ngõ vào thời gian liên tục thành một tín hiệu ngõ ra thời gian liên tục. XLSTH - CVNA - Tuần 34 40 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản