intTypePromotion=1

BÀI TẬP KINH TẾ XÂY DỰNG

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
348
lượt xem
96
download

BÀI TẬP KINH TẾ XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nhà máy xây dựng mua một máy xây dựng để phục vụ công tác thi công với các số liệu như sau: Giá mua máy tại cảng là 200 triệu đồng ( không kể thues VAT ) Chi phí vận chuyển từ cảng về nơi sử dụng là 3% giá mua Chi phí lắp đặt để sử dụng là 14 triệu đồng Máy khấu hao trong 5 năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP KINH TẾ XÂY DỰNG

  1. Vò Kim YÕn Bµi tËp Kinh tÕ x©y dùng Bµi 1: Mét doanh nghiÖp x©y dùng mua mét m¸y x©y dùng ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng víi c¸c sè liÖu nh sau: - Gi¸ mua m¸y t¹i c¶ng lµ 200 triÖu ®ång (kh«ng kÓ thuÕ VAT). - Chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng vÒ n¬i sö dông lµ 3% gi¸ mua. - Chi phÝ l¾p ®Æt ®Ó sö dông lµ 14 triÖu ®ång. - M¸y khÊu hao trong 5 n¨m. - Gi¸ trÞ thu ®îc khi ®µo th¶i m¸y íc tÝnh 10 % gi¸ trÞ nguyªn thuû cña m¸y. Yªu cÇu: 1. H·y tÝnh sè tiÒn khÊu hao tõng n¨m theo tõng ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh, khÊu hao c©n ®èi gi¶m dÇn (khÊu hao theo tû lÖ cè ®Þnh so víi gi¸ trÞ cßn l¹i ë tõng n¨m cña tµi s¶n) vµ khÊu hao theo tæng sè thø tù n¨m vËn hµnh? 2. H·y vÏ ®å thÞ biÓu diÔn gi¸ trÞ cßn l¹i (gi¸ trÞ bót to¸n) cña tµi s¶n cho tõng ph¬ng ph¸p khÊu hao vµ nhËn xÐt chóng? Bµi 2: §Çu n¨m 2009 doanh nghiÖp mua mét m¸y x©y dùng víi gi¸ mua lµ 350 triÖu ®ång (kh«ng kÓ thuÕ VAT), chi phÝ vËn chuyÓn, th¸o l¾p hÕt 20 triÖu ®ång. Doanh nghiÖp dù kiÕn khÊu hao trong 6 n¨m theo ph ¬ng ph¸p khÊu hao c©n ®èi gi¶m dÇn. Gi¸ trÞ thu håi khi thanh lý dù kiÕn 10% gi¸ trÞ nguyªn thuû. §Çu n¨m 2012 doanh nghiÖp dù ®Þnh ®a m¸y nµy gãp vèn vµo mét liªn doanh. Yªu cÇu: Bá qua yÕu tè mÊt gi¸ vµ l¹m ph¸t, h·y tÝnh xem gi¸ trÞ cßn l¹i cña m¸y dïng ®Ó lµm vèn gãp lµ bao nhiªu? Bµi 3: Mét tµi s¶n cè ®Þnh cã sè tiÒn khÊu hao ®Òu hµng n¨m lµ 45 triÖu ®ång, nÕu tÝnh theo møc khÊu hao t¬ng ®èi lµ 15%. Tµi s¶n nµy dù kiÕn cã gi¸ trÞ thu håi khi ®µo th¶i lµ 10% gi¸ trÞ nguyªn thuû. H·y tÝnh xem thêi gian khÊu hao cña tµi s¶n nµy lµ bao nhiªu n¨m? Bµi 4 Mét doanh nghiÖp mua mét m¸y x©y dùng ë ®Çu n¨m 2009 vµ ® a vµo sö dông ngay. Sè tiÒn khÊu hao ®Òu hµng n¨m cña m¸y lµ 20 triÖu ®ång, thêi h¹n khÊu hao lµ 8 n¨m. 1
  2. Vò Kim YÕn Lo¹i m¸y nµy ë ®Çu n¨m 2012 cã gi¸ b¸n lµ 250 triÖu ®ång (kh«ng tÝnh thuÕ VAT), Chi phÝ l¾p ®Æt ®Ó sö dông dù kiÕn 4% gi¸ mua. Yªu cÇu: 1. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nguyªn thuû cña m¸y? 2. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ bót to¸n (gi¸ trÞ cßn l¹i) cña m¸y ë ®Çu n¨m 2012 tÝnh theo gi¸ nguyªn thuû? 3. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ kh«i phôc hoµn toµn cña m¸y tÝnh theo mÆt b»ng gi¸ ®Çu n¨m 2012? 4. H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ bót to¸n (gi¸ trÞ cßn l¹i) cña m¸y ë ®Çu n¨m 2012 tÝnh theo gi¸ kh«i phôc? Bµi 5: Theo sè liÖu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng A trong n¨m 2011 nh sau: - Tæng gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p hoµn thµnh trong n¨m lµ 38 tû ®ång. - Tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong n¨m (cha kÓ thuÕ c¸c lo¹i) lµ 32 tû ®ång. - Gi¸ trÞ s¶n lîng ®· thanh to¸n víi bªn giao thÇu lµ 36,5 tû ®ång. - ThuÕ VAT ®Çu ra lµ 10%, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 25%. - Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh sö dông b×nh qu©n trong n¨m lµ 7,2 tû ®ång. - Vèn lu ®éng sö dông b×nh qu©n trong n¨m lµ 6,4 tû ®ång. Yªu cÇu: H·y ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo c¸c chØ tiªu sau ®©y: + Møc doanh lîi cña mét ®ång vèn cè ®Þnh? + HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh? + Sè vßng quay cña vèn lu ®éng? + §é l©u cña mét vßng quay vèn lu ®éng? + Møc doanh lîi cña mét ®ång vèn s¶n xuÊt? Bµi 6: H·y x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chu chuyÓn vèn lu ®éng cña mét c«ng ty x©y dùng n¨m 2011 theo c¸c sè liÖu sau: - N¨m 2011 c«ng ty hoµn thµnh bµn giao ®îc khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cã gi¸ trÞ lµ 35 tû ®ång, trong ®ã ®Õn 31/12 c¸c chñ ®Çu t cßn nî cha thanh to¸n lµ 5 tû ®ång. Trong khèi lîng thùc hiÖn ë n¨m 2011 c«ng ty ®· giao thÇu l¹i 3 tû ®ång, khèi lîng nµy ®· ®îc thanh to¸n toµn bé víi chñ ®Çu t. - Sè vèn lu ®éng sö dông b×nh qu©n ë c¸c quý nh sau: quý 1 lµ 5,5 tû; quý 2 lµ 3,5 tû; quý 3 lµ 6 tû; quý 4 lµ 6,6 tû. 2
  3. Vò Kim YÕn B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty nÕu biÕt sè vßng quay vèn lu ®éng ë n¨m tríc lµ 4,8 vßng? Bµi 7: Mét c«ng ty x©y dùng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tµi chÝnh cho n¨m 2012 dù kiÕn sÏ hoµn thµnh bµn giao thanh to¸n khèi l îng c«ng t¸c cã gi¸ trÞ lµ 30 tû ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m cò 20%. Sè d vèn lu ®éng b×nh qu©n ë n¨m cò lµ 5 tû ®ång. N¨m kÕ ho¹ch c«ng ty ®· lËp c¸c biÖn ph¸p ®Ó rót ng¾n ®é l©u vßng quay ®îc 8 ngµy so víi n¨m cò. Yªu cÇu: H·y tÝnh xem c«ng ty cã cÇn ph¶i bæ sung thªm vèn l u ®éng kh«ng? NÕu cÇn th× ph¶i bæ sung thªm bao nhiªu? Bµi 8: Theo sè liÖu b¸o c¸o cña mét c«ng ty x©y dùng n¨m 2011 c«ng ty ®· hoµn thµnh bµn giao khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p lµ 25 tû ®ång. §Õn 31/12 gi¸ trÞ khèi lîng cßn ®ang chê thanh to¸n lµ 2 tû ®ång. Vèn l u ®éng sö dông b×nh qu©n trong n¨m lµ 5 tû ®ång. N¨m 2012 c«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó t¨ng nhanh vßng quay vèn lu ®éng vµ dù kiÕn rót ng¾n vßng quay so víi n¨m tr íc lµ 10 ngµy. Yªu cÇu: 1. H·y tÝnh hiÖu qu¶ do t¨ng nhanh vßng quay vèn l u ®éng nÕu c«ng ty vÉn sö dông lîng vèn lu ®éng nh n¨m cò? 2. H·y tÝnh hiÖu qu¶ do t¨ng nhanh vßng quay vèn l u ®éng nÕu kÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n lîng bµn giao thanh to¸n lÊy b»ng n¨m cò? Bµi 10: Mét chñ ®Çu t cÇn chän nhµ thÇu thi c«ng c«ng tr×nh. Cã 2 ®¬n vÞ dù thÇu ®îc xem xÐt nh sau: §¬n vÞ dù thÇu 1: Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh lµ 16 th¸ng, tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 10.700 triÖu ®ång. B¾t ®Çu thi c«ng ph¶i t¹m øng cho nhµ thÇu lµ 3.000 triÖu ®ång, cuèi th¸ng thø 6 t¹m øng cho nhµ thÇu 4.000 triÖu ®ång vµ khi kÕt thóc hîp ®ång th× thanh to¸n nèt 3.700 triÖu ®ång. §¬n vÞ dù thÇu 2: Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh lµ 13 th¸ng, tæng gÝa trÞ hîp ®ång lµ 10.800 triÖu ®ång. Mçi th¸ng ph¶i t¹m øng cho nhµ thÇu 550 triÖu ®ång vµo cuèi th¸ng. Sau khi nhËn bµn giao c«ng tr×nh sÏ thanh to¸n nèt cho nhµ thÇu 3.650 triÖu ®ång. 3
  4. Vò Kim YÕn §îc biÕt r»ng vèn ®Çu t cho c«ng tr×nh chñ ®Çu t ph¶i ®i vay víi l·i suÊt 0,6% th¸ng, ghÐp l·i theo th¸ng. Yªu cÇu: H·y lùa chän ph¬ng ¸n hîp ®ång thi c«ng cho chñ ®Çu t nÕu c¶ hai ph¬ng ¸n ®Òu tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt? Bµi 11 Cã 2 ph¬ng ¸n thi c«ng t¸c ®Êt ë mét c«ng tr×nh víi c¸c sè liÖu sau: Ph¬ng ¸n 1: Dïng tæ hîp 1 m¸y ®µo dung tÝch 0,65m3 vµ 8 « t« tù ®æ t¶i träng 9 tÊn. Gi¸ thµnh thi c«ng cña ph¬ng ¸n lµ 1280 triÖu ®ång. Thêi gian thi c«ng lµ 2 quý. Ph¬ng ¸n 2: Dïng tæ hîp 1 m¸y ®µo dung tÝch 1.25 m3 vµ 10 « t« tù ®æ t¶i träng 12 tÊn. Gi¸ thµnh thi c«ng cña ph¬ng ¸n lµ 1300 triÖu ®ång. Thêi gian thi c«ng lµ 1,5 quý. Trong gi¸ thµnh thi c«ng cña tõng ph¬ng ¸n th× chi phÝ chung chiÕm 10%, trong ®ã chi phÝ cè ®Þnh chiÕm 50%. Vèn ®Çu t cho m¸y ®µo 0,65 m3 lµ 645 triÖu ®ång/m¸y, m¸y ®µo 1,25 m3 lµ 1020 triÖu ®ång/m¸y, « t« t¶i träng 9 tÊn lµ 350 triÖu ®ång/c¸i, « t« t¶i träng 12 tÊn lµ 450 triÖu ®ång/c¸i. H·y so s¸nh chän ph¬ng ¸n tèt h¬n nÕu biÕt l·i suÊt tèi thiÓu cña vèn ®Çu t lµ 10% n¨m? Bµi 14 Mét c«ng ty x©y dùng ®· lËp kÕ ho¹ch thi c«ng mét c«ng tr×nh trong 12 th¸ng, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña c«ng tr×nh gåm: - Chi phÝ vËt liÖu 5,7 tû ®ång - Chi phÝ nh©n c«ng 0,53 tû ®ång - Chi phÝ sö dông m¸y 1,2 tû ®ång - Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c lµ 0,2 tû ®ång - Chi phÝ chung 0,3 tû ®ång Møc vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n n¨m c«ng ty sö dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng bao gåm vèn cè ®Þnh lµ 2,4 tû ®ång, vèn l u ®éng lµ 1,6 tû ®ång. Trong thùc tÕ thêi gian x©y dùng ®· ®îc rót ng¾n cßn 10 th¸ng. C«ng ty ®· ph¶i chi phÝ thªm cho viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p rót ng¾n thêi gian x©y dùng lµ 100 triÖu ®ång. 4
  5. Vò Kim YÕn Yªu cÇu: H·y x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ do viÖc rót ng¾n thêi gian x©y dùng mang l¹i cho c«ng ty? BiÕt r»ng l·i suÊt tèi thiÓu cña ®ång vèn s¶n xuÊt x©y dùng lµ 12% n¨m. Bµi 15 H·y so s¸nh lùa chän ph¬ng ¸n ¸p dông c«ng nghÖ thi c«ng míi ®Ó thùc hiÖn mét hîp ®ång x©y dùng víi c¸c sè liÖu sau: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Ph¬ng ¸n 1 Ph¬ng ¸n 2 1. Vèn ®Çu t mua m¸y TriÖu ®ång 1200 1800 2. KhÊu hao thiÕt bÞ m¸y mãc Tr.®ång/th¸n 22 25 3. Chi phÝ n¨ng lîng cho m¸y g ho¹t ®éng 185 220 4. Chi phÝ l¬ng c«ng nh©n TriÖu ®ång 230 270 5. Chi phÝ qu¶n lý Nt 15 20 6. Thêi gian thi c«ng Tr.®ång/th¸n 9 6 g Th¸ng Cho biÕt l·i suÊt tèi thiÓu cña vèn s¶n xuÊt x©y dùng lµ 15% n¨m. Bµi 16: Mét ®¬n vÞ vay vèn ®Çu t mét c«ng tr×nh s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 500 000,0 s¶n phÈm n¨m. Thùc tÕ thi c«ng ®· rót ng¾n thêi gian x©y dùng ®îc 3 th¸ng so víi kÕ ho¹ch. Vèn vay víi l·i suÊt 0,8% th¸ng ghÐp l·i theo th¸ng, ®îc rót theo tiÕn ®é nh sau: (gi¶ thiÕt sè vèn vay ë tõng th¸ng ®îc huy ®éng ë cuèi th¸ng) §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KÕ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 ho¹ch Thùc 800 800 800 800 800 800 800 800 800 hiÖn Dù kiÕn trong n¨m ®Çu tiªn ®i vµo vËn hµnh sÏ khai th¸c 80% c«ng suÊt. S¶n phÈm cã thÓ tiªu thô ®îc víi gi¸ 70 000,0 ®/sp. §îc biÕt gi¸ b¸n s¶n phÈm dù kiÕn khi lËp DA§T lµ 50 000,0 ®/sp Yªu cÇu: H·y x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ do viÖc rót ng¾n thêi gian x©y dùng mang l¹i cho chñ ®Çu t? Bµi 17 5
  6. Vò Kim YÕn Mét chñ ®Çu t cÇn lùa chän nhµ thÇu thi c«ng c«ng tr×nh. Cã 2 ®¬n dù thÇu ®îc xem xÐt nh sau: §¬n dù thÇu 1: Thêi gian x©y dùng lµ 12 th¸ng, tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 12800 triÖu ®ång. Mçi th¸ng ph¶i t¹m øng cho nhµ thÇu 850 triÖu ®ång. Sau khi nhËn bµn giao c«ng tr×nh sÏ thanh to¸n nèt cho nhµ thÇu 2600 triÖu ®ång. §¬n dù thÇu 2: Thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh lµ 10 th¸ng, tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 12700 triÖu ®ång. B¾t ®Çu thi c«ng ph¶i t¹m øng cho nhµ thÇu 6000 triÖu ®ång, cuèi th¸ng thø 5 t¹m øng cho nhµ thÇu 4000 triÖu ®ång vµ khi kÕt thóc hîp ®ång th× thanh to¸n nèt 2700 triÖu ®ång. §îc biÕt r»ng vèn ®Çu t cho c«ng tr×nh chñ ®Çu t ph¶i ®i vay víi l·i suÊt 0,6% th¸ng, ghÐp l·i theo th¸ng. Yªu cÇu: H·y lùa chän ph¬ng ¸n hîp ®ång thi c«ng cho chñ ®Çu t nÕu c¶ 2 ph¬ng ¸n ®Òu tho¶ m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt? 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2