intTypePromotion=3

Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 4.2: Chi phí xây dựng, duy tu và khai thác đường

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
21
lượt xem
7
download

Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 4.2: Chi phí xây dựng, duy tu và khai thác đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng trình bày cách tính tổng chi phí XD & KT quy đổi, luận chứng so sánh phương án tuyến,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 4.2: Chi phí xây dựng, duy tu và khai thác đường

  1. 6/11/2013 Tập bài giảng: Kinh tế và Quản lý Khai thác đường Tính tổng chi phí XD & KT quy đổi Khi so saïnh choün phæång aïn KCAD: CHƯƠNG 4: Ts Ct Ptd  K td   4-2: Chi phí xây dựng, duy tu, và t 1 (1  Etd )t khai thác đường Ktd: tổng chi phí xây dựng và bảo trì quy đổi về năm gốc: nd ntr Kc K di K tri K td  K o    TS. Đinh Văn Hiệp (1  Etd ) tct i 1 (1  Etd ) td i 1 (1  Etd ) ttr Trường Đại học Xây dựng 6/11/2013 1 Täøng chi phê khai thaïc qui âäøi vãö nàm gäúc : - nd, ntr : säú láön âaûi tu, trung tu KCAÂ Ts Ct Ts Ctd Ts Ctvc  t 1 (1  Etd ) t   t 1 (1  Etd ) t   t 1 (1  Etd ) t - tct, td, ttr : thåìi gian tênh tæì luïc âæa âæåìng vaìo - Täøng chi phê duy tu thæåìng xuyãn cho đường qui âäøi vãö sæí duûng âãún khi caíi taûo, âaûi tu, trung tu KCAÂ. nàm gäúc : Ts Ctd C1d C2d CTds - K0, Kct, Kd, Ktr : chi phê XD ban âáöu, caíi taûo,  (1  E t 1 ) t  1  (1  Etd ) (1  Etd ) 2  ...  (1  Etd )Ts âaûi tu vaì trung tu KCAÂ (phuû thuäüc loaûi màût td âæåìng vaì chi phê XD ban âáöu K0) Ctd: Chi phê haìng nàm cho viãûc duy tu sæía chæîa 1 km kãút cáúu aïo âæåìng - Täøng chi phê váûn chuyãøn qui âäøi vãö nàm gäúc : Qt: Læåüng haìng hoïa cáön váûn chuyãøn åí nàm Ts vc vc vc C vc thæï t C C C  (1  E    ...  Qt  365. . .Gtb .Nt t 1 2 Ts t 1 td ) t (1  Etd ) (1  Etd ) 1 2 (1  Etd )Ts Nt: læu læåüng xe häùn håüp åí nàm thæï t Ts Ctvc Q1.S1 Q2 .S2 QTs .STs  (1  E t   (1  Etd )1 (1  Etd ) 2  ...  (1  Etd )Ts : hãû säú låüi duûng haình trçnh t 1 td ) : hãû säú låüi duûng taíi troüng 1
  2. 6/11/2013 St: Chi phê váûn chuyãøn åí nàm thæï t (âäöng/T.km) Gtb: taíi troüng trung bçnh cuía caïc loaûi xe tham gia váûn chuyãøn (táún) Pbd Pcd S  G .p  . .Gtb  . .Gtb .V Gtb   i i 100 Gi : Troüng taíi cuía loaûi xe thæï i (táún) Pbâ: Chi phê biãún âäøi trung bçnh cho mäüt haình trçnh cuía xe ä tä, âäöng/xe.km. pi : Thaình pháön pháön tràm cuía caïc loaûi xe Pbâ= .e . r .  (âäöng/xe.km). : Hệ số kể đến điều kiện của đường (mặt Pcâ: Chi phê cäú âënh trung bçnh trong mäüt đường & địa hình) giåì cho 1 xe ä tä (âäöng/xe giåì). e: Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu trung bçnh cho 1 km Chi phê naìy gäöm caïc khoaín kháúu hao xe maïy, læång traí cho laïi xe vaì caïc khoaín chi : Tyí lãû giæîa chi phê biãún âäøi so våïi chi phê nhiãn liãûu phê cho quaín lyï phæång tiãûn, âæåüc xaïc âënh theo âënh mæïc åí caïc xê nghiãûp váûn taíi ä tä. = 2,6 - 2,8 r : Giaï nhiãn liãûu (â/lêt) : Hãû säú sæí duûng haình trçnh,  = 0,65. : Hãû säú låüi duûng taíi troüng,  = 0,95. Chuï yï: Trong træåìng håüp khäng âáöy âuí caïc thäng tin vãö âån giaï, âënh mæïc thç chi phê khai thaïc haìng nàm cho cäng taïc duy tu, sæía chæîa vaì cäng taïc váûn taíi xaïc âënh nhæ sau V: Täúc âäü kyî thuáût trãn âæåìng (km/h); láúy Ts  n Ct bàòng 0,7 täúc âäü biểu đồ tốc độ. Phuû thuäüc  (1  E t 1 )t  Cd M  SQn M q vaìo loại váût liãûu aïo âæåìng, tra baíng td Trong âoï : Cd, Qn, S : Xaïc âënh nhæ trãn Gtb: taíi troüng trung bçnh cuía caïc loaûi xe tham Mn : Hãû säú tênh âäøi, phuû thuäüc vaìo thåìi gian khai gia váûn chuyãøn (táún) thaïc vaì hãû säú hiãûu qua tiãu chuáøn Etc = 0.08 vaì âæåüc xaïc âënh theo baíng tra. Mq : Hãû säú tênh âäøi, phuû thuäüc vaìo thåìi gian khai thaïc, hãû säú tàng træåíng læu læåüng xe haìng nàm vaì hãû säú hiãûu qua tiãu chuáøn. 2
  3. 6/11/2013 Luận chứng so sánh phương án tuyến Tham khaío thåìi gian khai thaïc vaì caïc chi phê sæía chæîa cuía caïc loaûi váût liãûu táöng màût Ngoaìi caïc chè tiãu kinh tãú, kyî thuáût âãø so Khoaíng thåìi Tyí lãû chi phê sæía chæîa so våïi saïnh caïc phæång aïn tuyãún, coìn càn cæ vaìo caïc chè Loaûi táöng màût aïo âæåìng gian (nàm) väún ban âáöu % K0 tiãu sau : Âaûi tu Trung Âaûi tu Trung tu Thæåìng xuyãn tu Kât Ktt - Täøng chi phê xáy dæûng vaì khai thaïc tênh * Bãtäng ximàng 25 8 34,2 4,1 0,32 âäøi vãö nàm gäúc Ptâ * Bãtäng nhæûa 12-15 4-5 42,0 5,1 0,55 * Âaï dàm träün nhæûa 10 4 48,7 7,9 0,98 - Hãû säú tai naûn * Tháúm nháûp nhæûa 8 4 49,6 8,7 * Âaï dàm 5 3 53,1 9,0 - Hãû säú an toaìn * Cáúp phäúi 5 3 55,0 10,0 - Khaí nàng thäng haình vaì hãû säú mæïc âäü phuûc vuû. Täøng chi phê xáy dæûng vaì khai thaïc tênh âäøi vãö nàm gäúc Trong âoï: nd ntr Kc Kd K tr Ptd  K 0     + Ko, Kc, Kd, Ktr: Láön læåüt laì chi phê xáy dæûng táûp (1  Etd ) tct 1 (1  Etd ) td 1 (1  Etd )ttr trung cho táút caí caïc cäng trçnh trãn âæåìng (nãön âæåìng, màût âæåìng, cäng trçnh thoaït næåïc...), chi Ts Ktq Ts Ktoto  K0d  K0q    K0ätä    phê caíi taûo, chi phê âaûi tu, chi phê trung tu trãn t 1 (1  Etd ) t 1 (1  Etd ) t t chiãöu daìi toaìn bäü tuyãún K ts K tth Ts Ts Ts . Ct  K 0s     + nât, ntt : Säú láön âaûi tu, trung tu  K th   t 1 (1  Etd ) t 1 (1  Etâ ) t 1 (1  Etâ ) t 0 t t + tct, tât, ttt : Thåìi gian caíi taûo, âaûi tu, trung tu : Täøn tháút cho nãön kinh tãú quäúc dán do chiãúm âáút Trong âoï : K 0d näng nghiãûp + Q0: Täøng læåüng haìng hoïa váûn chuyãøn tæång æïng våïi nàm âáöu tiãn (táún). : Täøng säú väún læu âäüng thæåìng xuyãn nàòm trong + D : Giaï trë trung bçnh 1 táún haìng váûn chuyãøn trãn K 0q quaï trçnh khai thaïc åí nàm âáöu tiãn: âæåìng (âäöng/táún). + T: Täøng thåìi gian haìng nàm trong quaï trçnh váûn chuyãøn trong 1 nàm (æï âoüng trong quaï trçnh váûn chuyãøn vaì bäúc dåî). Q0  D  T T 365.L . . K 0q  24  0,7  Vtt + L: Chiãöu daìi tuyãún (km). 365 +Vtt: Täúc âäü xe chaûy lyï thuyãút trung bçnh trãn tuyãún xaïc âënh theo biãøu âäö xe chaûy lyï thuyãút 6/11/2013 3
  4. 6/11/2013 + K0ätä: Chi phê cáön âáöu tæ xáy dæûng caïc cå såí phuûc vuû cho váûn taíi ätä, gara ätä, traûm sæía chæîa ban âáöu tæång K tq : Chi phê boí thãm haìng nàm cuía väún læu âäüng æïng våïi yãu cáöu váûn chuyãøn åí nàm âáöu tiãn âæa cäng trçnh do læu læåüng xe chaûy tàng thãm, xaïc âënh theo ct sau: vaìo sæí duûng.  K0ätä: Chi phê cáön âáöu tæ thãm haìng nàm cho caïc cå Nt  N0 K tq  K oq såí phuûc vuû âoï do yãu cáöu váûn chuyãøn tàng lãn. N0 Nt  N0 K ooto  K ooto N0 Trong .âoï: Nt ,N0 - læu læåüng xe chaûy nàm thæï t vaì nàm . + K0s, K0th : Caïc chi phê âáöu tæ cho váûn taíi âæåìng sàõt, bàõt âáöu âæa cäng trçnh vaìo sæí duûng âæåìng thuíy (nãúu coï) Kts , Ktth : Chi phê âáöu tæ thãm haìng nàm cho caïc cå såí váûn taíi âæåìng sàõt, âæåìng thuyí Ctvc: Chi phê váûn chuyãøn haìng nàm: Ctvc = QtSL (âäöng/nàm). Ts: Thåìi gian âãø so saïnh caïc phæång aïn tuyãún Qt : Læåüng haình hoaï åí nàm thæï t Ct: Täøng chi phê thæåìng xuyãn haìng nàm âæåüc tênh cho táút caí caïc haûng muûc cäng trçnh cuía âæåìng ätä (1   ) t Qt  Qn trãn toaìn chiãöu daìi tuyãún : (1   ) n Ct  Ctd  Ctvc  Ctcht  Cthk  Cttn  Cttx  Ctkhc ` Qn : Læåüng haìng hoaï åí nàm thæï 20 Qn  365      Gtb  Nn Trong âoï: + Ctd : Täøng chi phê haìng nàm cho viãûc di tu baío : Hãû säú låüi duûng taíi troüng, phuû thuäüc vaìo loaûi haình hoaï . dæåíng, sæía chæîa nhoí caïc cäng trçnh trãn âæåìng (nãön, màût . = 0,9 - 0,95 âæåìng vaì cäng trçnh thoaït næåïc...) trãn toaìn chiãöu daìi  : Hãû säú sæí duûng haình trçnh, tuyãún, xaïc âënh theo dæû toaïn hoàûc pháön tràm chi phê xáy dæûng ban âáöu (âäöng/nàm).(baíng 40/47)  = 0,65: Gtb: Taíi troüng trung bçnh cuía ätä chaûy trãn âæåìng ( Pcâ : Chi phê cäú âënh trong 1 giåì xe ätä gäöm kháúu hao táún ), xaïc âënh trung bçnh theo taíi troüng vaì tyí lãû caïc loaûi xe xe maïy, læång laïi xe, caïc khoaín chi cho viãûc quaín lyï tham gia váûn chuyãøn caïc phæång tiãûn Pbd : Chi phê biãún âäøi trung bçnh cho 1 km âæåìng ätä Gi . pi Gtb   (T ) Pbâ= .e . r .  (âäöng/xe.km). 100 a : Læåüng tiãu hao nhiãn liãûu cuía ätä tênh btoaïn trung Gi: Troüng taíi cuía xe i bçnh cho 1 km pi : Thaình pháön xe i trong doìng xe Nn : Læu læåüng xe åí nàm tæång lai khi ss p.aïn tuyãún Ctcht: Chi phê cho viãûc chuyãøn taíi bäúc dåî tæì loaûi phæång S : Chi. phê váûn chuyãøn 1 táún haìng / 1km tiãûn naìy. sang loaûi phæång tiãûn khaïc. Ctcht  Qt xZ Pbd Pcd S      g     g V Z: Giaï chi phê bäúc dåî 1 táún haìng (âäöng/ táún) 6/11/2013 Qt : Læåüng haình hoaï åí nàm thæï t 4
  5. 6/11/2013 + Cttn: Täøn tháút trung bçnh cho nãön kinh tãú quäúc dán do tai Cthk: Täøn tháút cho nãön kinh tãú quäúc dán do haình naûn giao thäng åí nàm thæï t. khaïch bë máút thåìi gian trãn âæåìng haìng nàm: n   L  Cttn  3,65  10 6  Li  ati  mti  N ti  Ctitb   L  C t hk  365. N tc . c  t chc .H c  N tb . b  t chb .H b .C i 1  V  V   + ati: S.læåüng tai naûn xe xaíy ra trong 100 triãûu xe ätä- + Ntc, Ntb: Cæåìng âäü xe chaûy nàm thæï t cuía xe km trong nàm thæï t cuía âoaûn thæï i âæåüc xaïc âënh nhæ sau: con vaì xe buyït. ati = 0,009Ktn2 - 0,27Ktn + 34,5 + L: Chiãöu daìi tuyãún, km. + Ktn: Hãû säú tai naûn täøng håüp nàm thæï t + Vc, Vb: Täúc âäü kyî thuáût cuía xe con, xe buyït + Ctntb: Täøn tháút tb do 1 láön tai naûn xe nàm thæï t +. Hc, Hb: Säú haình khaïch trãn mäüt xe con, xe buyït. + Nti: C.âäü . xe chaûy tb nàm thæï t trãn âoaûn thæï i (xe/ng.â). + tchc, tchb: Thåìi gian chåì âåüi xe trung bçnh cuía haình + Li: Chiãöu daìi âoaûn âæåìng thæï i khaïch khi âi xe con, xe buyït (giåì). + mti: Hãû säú tai naûn täøng håüp coï xeït caïc âiãöu kiãûn âæåìng + C: Täøn tháút trung bçnh cho nãön kinh tế quäúc dán mti = m1*m2*m3....m14. Tra baíng 6/11/2013 cuía haình khaïch trong 1 giåì. (âäöng/ngæåìi, giåì ) 6/11/2013 + Cttx: Täøn tháút do bë tàõc xe haìng nàm: Qt'  D  t tx  ETC Cttx  288 + D: Giaï trung bçnh 1 táún haìng dæû træî do tàõt xe (âäöng/ táún). + Q't:. Säú læåüng haìng hoïa æï âoüng åí nàm thæï t do tàõt xe + ttx: Thåìi gian tàõc xe (thaïng). + ETC = 0,10: Hãû säú hiãûu quaí kinh tãú tiãu chuáøn. + Ctkhc: Täøn tháút cho nãön kinh tãú do maûng læåïi âæåìng khäng hoaìn chènh ( phaíi âiãöu tra säú liãûu thæûc tãú ) 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản