intTypePromotion=1

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:240

0
58
lượt xem
10
download

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của dự án này là: Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ bản tại những khu vực thu nhập thấp, tăng cường kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy hoạch tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”

Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam –<br /> tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC……..........................................................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................................6<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH .........................................................................................................9<br /> CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN...............................................................10<br /> 1.1. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN .................................................................10<br /> 1.1.1. Bối cảnh chung của dự án mở rộng và nâng cấp Đô thị Việt Nam (SUUP) .........10<br /> 1.1.2. Mục tiêu của dự án ................................................................................................11<br /> 1.1.3. Các hợp phần của dự án ........................................................................................12<br /> 1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT .............................................................................12<br /> 1.2.1. Văn bản pháp luật và cơ sở kỹ thuật quốc gia .......................................................13<br /> 1.2.2. Các Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới ..................................................16<br /> 1.3. MÔ TẢ DỰ ÁN ............................................................................................................18<br /> 1.3.1. Vị trí địa lý của tiểu dự án thành phố Bến Tre ......................................................19<br /> 1.3.2. Mô tả dự án ............................................................................................................20<br /> 1.3.3. Biện pháp tổ chức thi công ....................................................................................25<br /> 1.3.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến ....................................................................27<br /> 1.3.5. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và bãi đổ thải ............................................................29<br /> 1.3.6. Vùng ảnh hƣởng của dự án ....................................................................................32<br /> 1.3.7. Tổ chức thực hiện dự án ........................................................................................35<br /> 1.4. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ESIA ...............................37<br /> 1.4.1. Các phƣơng pháp lập ESIA ...................................................................................37<br /> 1.4.2. Các phƣơng pháp khác ..........................................................................................38<br /> CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU<br /> VỰC DỰ ÁN… ........................................................................................................................40<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ ....................................................................................................40<br /> 2.1.1. Điều kiện địa hình địa chất ....................................................................................40<br /> 2.1.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn và hải văn. ................................................................41<br /> 2.1.3. Các nguồn tài nguyên ............................................................................................46<br /> 2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG TRONG KHU VỰC DỰ ÁN .........49<br /> 2.2.1. Chất lƣợng không khí ............................................................................................50<br /> 2.2.2. Chất lƣợng nƣớc ....................................................................................................54<br /> 2.2.3. Chất lƣợng đất .......................................................................................................60<br /> 2.2.4. Chất lƣợng trầm tích ..............................................................................................62<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam –<br /> tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”<br /> <br /> 2.2.5. Hiện trạng môi trƣờng thủy sinh ...........................................................................66<br /> 2.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI.................................................................................73<br /> 2.3.1. Hiện trạng phát triển kinh tế ..................................................................................73<br /> 2.3.2. Điều kiện xã hội.....................................................................................................75<br /> 2.4. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG ...................................................................................82<br /> 2.4.1. Hiện trạng giao thông ............................................................................................82<br /> 2.4.2. Hiện trạng cấp nƣớc ..............................................................................................83<br /> 2.4.3. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn .............................................................83<br /> 2.4.4. Hiện trạng hệ thống điện .......................................................................................84<br /> 2.4.5. Hiện trạng thoát nƣớc và ngập úng .......................................................................84<br /> 2.5. TÀI NGUYÊN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NHẠY CẢM TRÊN<br /> ĐỊA BÀN DỰ ÁN ...............................................................................................................89<br /> 2.5.1. Tài nguyên văn hóa vật thể ....................................................................................89<br /> 2.5.2. Các công trình nhạy cảm .......................................................................................92<br /> CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN THAY THẾ .........................................96<br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ PHƢƠNG ÁN “KHÔNG CÓ DỰ ÁN” VÀ “CÓ DỰ ÁN”.....................96<br /> 3.2. PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN THAY THẾ CHO CÁC HỢP PHẦN ..........................100<br /> 3.2.1. Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập thấp. ..........100<br /> 3.2.2. Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1,2 ƣu tiên. .........................................104<br /> CHƢƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ................................................106<br /> 4.1. Những tác động tích cực .............................................................................................106<br /> 4.1.1. Nhận dạng những tác động tiêu cực tiềm ẩn .......................................................106<br /> 4.1.2. Đánh giá tác động từ Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 của khu thu nhập<br /> thấp ................................................................................................................................119<br /> 4.1.3. Đánh giá tác động từ Hợp phần 2: Cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ƣu tiên............136<br /> 4.1.4. Đánh giá tác động từ Hợp phần 3: Xây dựng khu tái định cƣ .............................166<br /> 4.1.5. Tác động tích lũy .................................................................................................167<br /> 4.1.6. Đánh giá tác động xã hội .....................................................................................170<br /> CHƢƠNG 5. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỀ XUẤT ....................................................176<br /> 5.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .......................................176<br /> 5.1.1. Nguyên tắc chung ................................................................................................176<br /> 5.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động chung .................................................................176<br /> 5.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 1 ......................................177<br /> 5.1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 2 ......................................178<br /> 5.1.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 3 ......................................182<br /> 5.2.1. Giảm thiểu tác động đến PCR .............................................................................183<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam –<br /> tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”<br /> <br /> 5.2.2. Giảm thiểu tác động đến các công trình nhạy cảm ..............................................183<br /> 5.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XÃ HỘI ...................................................183<br /> 5.3.1. Tham vấn với các bên liên quan ..........................................................................183<br /> 5.3.2. Xem xét khung chính sách ..................................................................................183<br /> 5.3.3. Lập Kế hoạch tái định cƣ (RP) ............................................................................184<br /> 5.3.4. Lập và thực hiện tốt kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng ................................184<br /> 5.3.5. Lập và thực hiện tốt kế hoạch truyền thông, tham vấn sức khỏe cộng đồng có sự<br /> tham gia .........................................................................................................................184<br /> 5.3.6. Lập và thực hiện tốt kế hoạch hành động giới ....................................................184<br /> 5.3.7. Công bố thông tin, trách nhiệm giải trình xã hội và giám sát .............................185<br /> 5.3.8. Thuê chuyên gia ..................................................................................................185<br /> CHƢƠNG 6. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP) ............186<br /> 6.1. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ...........................................................................................186<br /> 6.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHÍNH CHO DỰ ÁN .........................................187<br /> 6.2.1. Bộ quy tắc thực hành môi trƣờng (ECOPs).........................................................187<br /> 6.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trƣờng đặc thù ......................................201<br /> 6.2.3. Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp .......................................................................211<br /> 6.2.4. Quản lý những tác động đối với Tài nguyên văn hóa vật thể ..............................215<br /> 6.2.5. Kế hoạch hành động xã hội .................................................................................216<br /> 6.3. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI ..................................217<br /> 6.3.1. Mục tiêu và phƣơng pháp ....................................................................................217<br /> 6.3.2. Giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn của nhà thầu .......................................218<br /> 6.3.3. Quan trắc chất lƣợng môi trƣờng ........................................................................218<br /> 6.3.4. Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét DMMP ............................220<br /> 6.3.5. Giám sát hiệu quả việc thực hiện ESMP .............................................................222<br /> 6.4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ESMP ...............................................222<br /> 6.4.1. Bố trí tổ chức .......................................................................................................222<br /> 6.4.2. Trách nhiệm của BQLDA, CSC và IEMC ..........................................................224<br /> 6.4.3. Báo cáo sắp xếp ...................................................................................................227<br /> 6.5. KHUNG TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH MÔI TRƢỜNG .............................................227<br /> 6.6. CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC ..........................................................228<br /> CHƢƠNG 7. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ....................230<br /> 7.1. MỤC TIÊU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG230<br /> 7.1.1. Khía cạnh môi trƣờng ..........................................................................................230<br /> 7.1.2. Khía cạnh xã hội ..................................................................................................230<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam –<br /> tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”<br /> <br /> 7.2. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN..........................................................................................231<br /> 7.2.1. Tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án lần thứ nhất ..........................................232<br /> 7.2.2. Khía cạnh xã hội ..................................................................................................233<br /> 7.2.3. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ............................................................234<br /> 7.2.4. Khía cạnh về môi trƣờng .....................................................................................234<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam –<br /> tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> Ahs<br /> <br /> Hộ bị ảnh hƣởng bởi dự án<br /> <br /> AC<br /> <br /> Bê tông nhựa<br /> <br /> CeC<br /> <br /> Bê tông xi măng<br /> <br /> CMC<br /> <br /> Tƣ vấn giám sát xây dựng<br /> <br /> DED<br /> <br /> Thiết kế kỹ thuật chi tiết<br /> <br /> DOC<br /> <br /> Sở Xây dựng<br /> <br /> DOF<br /> <br /> Sở Tài chính<br /> <br /> DONRE<br /> <br /> Sở Tài nguyên và Môi trƣờng<br /> <br /> DOT<br /> <br /> Sở Giao Thông Vận tải<br /> <br /> DPI<br /> <br /> Sở Kế hoạch và Đầu tƣ<br /> <br /> MKD<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> EIA<br /> <br /> Đánh giá tác động môi trƣờng<br /> <br /> ESIA<br /> <br /> Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội<br /> <br /> ECOP<br /> <br /> Quy tắc môi trƣờng thực tiễn<br /> <br /> EMC<br /> <br /> Tƣ vấn giám sát bên ngoài<br /> <br /> EMP<br /> <br /> Kế hoạch Quản lý Môi trƣờng<br /> <br /> EMS<br /> <br /> Hệ thống giám sát môi trƣờng<br /> <br /> FS<br /> <br /> Nghiên cứu khả thi<br /> <br /> LIA<br /> <br /> Khu vực thu nhập thấp<br /> <br /> MOC<br /> <br /> Bộ Xây dựng<br /> <br /> MUDP<br /> <br /> Ban quản lý dự án Phát triển đô thị thuộc Cục Phát triển Đô thị<br /> <br /> NUUP<br /> <br /> Chƣơng trình nâng cấp đô thị Quốc gia<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> <br /> PPMU<br /> <br /> Ban quản lý tiểu dự án<br /> <br /> PPU<br /> <br /> Ban chuẩn bị dự án<br /> <br /> PSC<br /> <br /> Ban chỉ đạo dự án<br /> <br /> RAP<br /> <br /> Kế hoạch hành động tái định cƣ<br /> <br /> RPF<br /> <br /> Khung chính sách tái định cƣ<br /> <br /> RP<br /> <br /> Kế hoạch tái định cƣ<br /> <br /> P/CPC<br /> <br /> Ủy ban nhân dân ( tỉnh, thành phố )<br /> <br /> UDA<br /> <br /> Cục Phát triển đô thị<br /> <br /> URENCO<br /> <br /> Công ty Môi trƣờng đô thị<br /> <br /> WB<br /> <br /> Ngân hàng thế giới<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2