Báo cáo thực tập “Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài của Investconsult”

Chia sẻ: Tran Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
82
lượt xem
15
download

Báo cáo thực tập “Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài của Investconsult”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời kỳ kinh tế mở cửa phát triển nền kinh tế thị trường và đặc biệt là sau khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó thể hiện qua sự tăng trưởng trong số vốn đầu tư, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong những năm qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập “Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài của Investconsult”

  1. 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong thời kỳ kinh tế mở cửa phát triển nền kinh tế thị trường và đặc biệt là sau khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó thể hiện qua sự tăng trưởng trong số vốn đầu tư, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong những năm qua. Nhận thức được sự tác động quan trọng của đầu tư nước ngoài trong việc góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển và ổn định xã hội, chủ trương tăng cường thu hút va hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã được thể hiện nhiều trong các văn kiện của Đảng, trong chính sách của nhà nước và được ghi nhận bời tất cả các thành phần kinh tế. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhưng về cơ bản nó cũng gián tiếp chịu ảnh hưởng thông qua các hợp đồng kinh tế, các nguồn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó việc Việt Nam ra nhập WTO vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp có liên quan tới đầu tư nước ngoài. Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển InvestConsult Group là một trong những công ty đầu tiên thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài và đã có thương hiệu trên thế giới. Nhưng trước áp lực canh tranh ngày càng gay gắt, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của Việt Nam nói riêng, InvestConsult Group cần phải nỗ lực phát triển hơn nữa hoạt động tư vấn của mình. Để thực hiện được mục tiêu trên, việc phát triển dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là vô cùng cấp thiết và cấp bách đối với InvestConsult Group. Để có thể duy trì và phát triển hoạt động tư vấn của mình và đặc biệt là tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chính vì vậy
  2. 2 em chon đề tài “ Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài của Investconsult ” làm chuyên đề thực tập của mình. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1. Mục đích nghiên cứu Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến năm 2015 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu • Lý thuyết: Hệ thống hoá lý luận về phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý đối với hoạt động FDI vào Việt Nam • Phân tích thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý của Investconsult đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn từ: 2005-2009. Trên cơ sở đó, đánh giá những mặt được, chưa được trong việc phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý của Investconsult và nghiên cứu các hạn chế • Đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm “Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý của Investconsult đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến năm 2015 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý về hoạt động FDI vào Việt Nam 3.2.Phạm vi nghiên cứu Có nhiều dich vụ tư vấn đối với FDI, chủ đề này chỉ đi sâu vào: • Không gian: Dịch vụ tư vấn cho hoạt động FDI vào Việt Nam • Thời gian: Phân tích các hoạt động tư vấn FDI của Investconsult từ năm 2005-2009 và định hướng cho đến năm 2015
  3. 3 4. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ : Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề thực tập gồm 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề chung về phát triển tư vấn pháp lý đối với hoạt động FDI vào Việt Nam Chương 2 : Thực trạng hoat động tư vấn pháp lý đối với FDI của INVESTCONSULT giai đoạn 2005-2009 Chương 3 : Một số định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý của INVESTCONSULT đối với FDI đến năm 2015 Sau đây là nội dung chi tiết của từng chương:
  4. 4 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI VÀO VIỆT NAM 1.1 TƯ VẤN 1.1.1 Khái niệm tư vấn 1.1.2 Phân loại tư vấn 1.1.3 Nội dung của hoạt đông tư vấn 1.1.4 Quy trình của hoạt động tư vấn 1.2 TƯ VẤN PHÁP LÝ 1.2.1 Khái niệm tư vấn pháp lý 1.2.2 Quy trình tư vấn pháp lý 1.2.3 Tác động của hoạt động tư vấn pháp lý đến hoạt động FDI vào Việt Nam 1.2.4 Vai trò của tư vấn pháp lý đối với dòng FDI vào Việt Nam 1.3 PHÁT TRIỂN TƯ VẤN PHÁP LÝ 1.3.1 Khái niệm phát triển tư vấn pháp lý 1.3.2 Nội dung phát triển tư vấn pháp lý 1.3.3 Các nhân tố ảnh đến việc phát triển hoạt động tư vấn pháp lý đối với FDI vào Việt Nam 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển hoạt động tư vấn pháp lý đối với FDI vào Việt Nam 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI VÀO VIỆT NAM
  5. 5 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI CỦA INVESTCONSULT GIAI ĐOẠN 2005-2009 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ INVESTCONSULT GROUP 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Investconsult group 2.1.2 Bộ máy quản trị của Investconsult group 2.1.3 Các dịch vụ chủ yếu của Investconsult group 2.1.4 Kết quả kinh doanh của Investconsult giai đoạn 2005-2009 2.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI CỦA INVESTCONSULT 2.2.1 Các nhân tố giai đoạn 2005 – 2009 ảnh hưởng thuận lợiđến hoạt động tư vấn pháp lý 2.2.2 Các nhân tố giai đoạn 2005 – 2009 ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động tư vấn pháp lý 2..3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI CỦA INVESTCONSULT GIAI ĐOẠN 2005- 2009 2.3.1 Quy trình tư vấn pháp lý FDI của Investconsult đối với FDI 2.3.2 Tác động và vai trò của hoạt động tư vấn pháp lý đối với FDI 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ CUẢ INVESTCONSULT ĐỐI VỚI FDI GIAI ĐOẠN 2005-2009 THÔNG QUA CÁC TIEU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2.4.1 Số lương khách hàng theo tưng năm của Investconsult trong giai đoạn 2005-2009 2.4.2 Số lượng hợp đồng theo tưng năm của Investconsult trong giai đoạn 2005-2009 2.4.3 Lợi nhuận theo năm của Investconsult 2..5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LÝ FDI CỦA INVESTCONSULT 2.5.1 Những mặt được về tư vấn pháp lý đối với FDI của Investconsult
  6. 6 2.5.2 Những mặt hạn chế về tư vấn pháp lý đói với FDI của Investconsult 2.5.3 Nguyên nhân của các hạn chế trong hoạt động tư vấn pháp lý đối với FDI của Investconsult
  7. 7 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CỦA INVESTCONSULT ĐỐI VỚI FDI ĐẾN NĂM 2015 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY INVESTCONSULT ĐẾN NĂM 2015 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI CỦA INVESTCONSULT 3.3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI FDI CỦA INVESTCONSULT KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản