intTypePromotion=3

Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”.

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
365
lượt xem
118
download

Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực chất lượng cao đủ đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đất nước. Nguồn nhân lực ấy ở đâu ra và ta phải làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao đó. Ta không thể nào quên câu nói của Bác Hồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”.

 1. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: “M t s bi n pháp qu n lý giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên – Cao B ng”.
 2. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng M CL C PH N M U ....................................................................................... 1 1. Lý do ch n tài: ........................................................................... 4 2. M c ích nghiên c u. ..................................................................... 7 3. Nhi m v nghiên c u...................................................................... 7 4. i tư ng nghiên c u ..................................................................... 7 5. Phương pháp nghiên c u ................................................................ 7 5.1 Nghiên c u th c ti n................................................................. 7 5.2 Nghiên c u lý lu n.................................................................... 9 6. Ph m vi và gi i h n nghiên c u. ..................................................... 9 PH N N I DUNG ................................................................................. 10 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N, CƠ S PHÁP LÝ VÀ CƠ S TH C TI N C A VI C QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P TRONG TRƯ NG PH THÔNG. ....................................................................................10 1.1. Cơ s lý lu n.............................................................................. 10 1.2 Cơ s pháp lý.............................................................................. 11 1.3. Cơ s th c ti n........................................................................... 13 CHƯƠNG 2. TH C TR NG C A CÔNG TÁC QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P T NG THPT QU NG UYÊN TRONG GIAI O N V A QUA .................................................................................................16 2.1. c i m tình hình .................................................................... 16 2.2. M t s k t qu ã t ư c: ....................................................... 17 2.3.M t s t n t i c a công tác qu n lý GDHN trư ng THPT Qu ng Uyên- Cao B ng ............................................................................... 19 2.4. Nguyên nhân và m t s v n t ra vi c giáo d c hư ng nghi p cho h c sinh THPT ........................................................................... 20 2.4.1. Nguyên nhân ....................................................................... 20
 3. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng 2.4.2. M t s v n t ra c n gi i quy t trong công tác ch o ho t ng GDHN.......................................................................... 21 CHƯƠNG 3: M T S BI N PHÁP T CH C QU N LÝ HO T NG GDHN TRƯ NG THPT ..................................................................................22 3.1. Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý các c p giáo viên và h c sinh cũng như xã h i v công tác GDHN trong trư ng ph thông. 22 3.2. y m nh tuyên truy n giáo viên, cán b qu n lý, ph huynh và h c sinh hi u rõ hơn m c ích c a công tác hư ng nghi p c a h c sinh ph thông........................................................................ 25 3.3. công tác hư ng nghi p có hi u qu cao, nhà trư ng chú tr ng b i dư ng i ngũ giáo viên làm công tác hư ng nghi p, coi ây là khâu có tính ch t quy t nh. ........................................................ 25 3.4. Xây d ng và c ng c cơ s v t ch t ph c v cho hư ng nghi p; t ch c lao ng t p th ph c v hư ng nghi p; - xã h i hoá các ngu n l c cho công tác hư ng nghi p. ............................. 26 3.5. Nâng cao năng lư ng c a giáo viên ch nhi m l p. ................... 26 3.6 Ban ch o nên chu n b m t s bài gi ng m u v công tác nh hư ng và tư v n nghè có n i dung như sau: .................................. 28 3.7 a d ng hoá các hình th c ho t ng giáo d c hư ng nghi p. ... 29 PH N K T LU N VÀ KI N NGH . ................................................... 33 1. K t lu n. ....................................................................................... 33 2. Ki n ngh : ..................................................................................... 34 TÀI LI U THAM KH O. ..................................................................... 35
 4. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng PH N M U 1. LÝ DO CH N TÀI: Hi n nay t nư c ta ang chuy n sang m t giai o n m i v i s phát tri n m nh m c a khoa h c k thu t ang r t c n m t ngu n nhân l c ch t lư ng cao áp ng cho s nghi p công nghi p hoá- hi n i hoá c a t nư c. Ngu n nhân l c y âu ra và ta ph i làm th nào có ngu n nhân l c ch t lư ng cao ó. Ta không th nào quên câu nói c a Bác H “Vì s nghi p 10 năm thì ph i tr ng cây Vì s nghi p trăm năm thì ph i tr ng ngư i ” Câu nói n i ti ng c a Bác ã ch rõ t m nhìn chi n lư c lâu dài c a Bác. có m t con ngư i có s c kho có tri th c có nh ng k năng nh t nh v ngh nghi p và có nh ng ư c mơ hoài bão l n lao không ph i là ngày m t ngày hai mà là c m t quá trình h t s c lâu dài và gian kh v i s k t h p c a Gia ình → Nhà trư ng→Xã h i Khi sinh ra m i ngư i u có m t năng khi u riêng bi t mà tr i ã ban t ng. Ta ph i làm gì m i ngư i ó b c l ư c năng khi u và rèn luy n phát huy ư c t i a năng khi u ó ph c v cho l i ích chung c a xã h i. Các c ta luôn truy n d y : “Nh t ngh tinh, nh t thân vinh” hay “M t ngh thì s ng, ng ngh thì ch t” nh ng câu nói ó ã th hi n r t rõ vi c ch n ngh , rèn luy n k năng ngh , ngh thu t hoá ngh , tinh thông ngh , t t c nh ng cái ó có ư c khi ta ch n úng ngh , úng s thích và là m nh tm um ta vùng v y, sáng t o th t s b t công và au n bi t bao khi m t ngư i r t thích v , thích làm thơ mà l i không ư c làm mà ph i i làm th cơ khí, l i ó t i ai? Ta không th l i cho nhà trư ng
 5. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng ư c mà ch trách cho vi c hư ng nghi p cho các em làm chưa t t. Các em không ư c nh hư ng và tư v n v ngh nghi p v m i v n mà các em quan tâm. tránh vi c ó x y ra ngay t khi h c ti u h c ta ph i quan tâm n vi c hư ng nghi p cho các em. Nhà trư ng không ch d y ch , d y cách làm ngư i mà ph i d y ngh . Thông qua hư ng nghi p ph i hình thành cho các em nh ng k năng t i thi u v ngh . Nhà trư ng không ch là trung tâm văn hoá giáo d c mà ph i là trung tâm thông tin, trung tâm ào t o ngu n nhân l c cao. S n ph m c a giáo d c, c a nhà trư ng ph i là nh ng con ngư i có c, có tài có s c kho và có nh ng k năng nh t nh v ngh s n sàng tham gia vào m i ho t ng c a xã h i và h i nh p qu c t . làm t t v n hư ng nghi p cho h c sinh trong nh ng năm qua ng và nhà nư c ta ã luôn quan tâm n yêu c u và m c ích c a vi c giáo d c hư ng nghi p. Giáo d c hư ng nghi p là b ph n c a n i dung giáo d c ph thông toàn di n ã ư c xác nh trong lu t giáo d c. Ngh quy t TW2 khoá VIII ch rõ: Trong giáo d c ph thông “C n g n v i th c ti n vùng, a phương, n s tăng cư ng công tác hư ng nghi p, ào t o k thu t lao ng d y ngh ph thông và k năng c n thi t khác cho công vi c trong n n kinh t th trư ng cho công c c công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c”. Chi n lư c phát tri n giáo d c 2001-2010 và ch trương i m i chương trình giáo d c ph thông hi n nay cũng nh n m nh n yêu c u tăng cư ng giáo d c hư ng nghi p nh m góp ph n tích c c và có hi u qu vào vi c phân lu ng h c sinh, chu n b cho h c sinh i vào cu c s ng lao ng ho c ư c ti p t c ào t o phù h p v i năng l c b n thân và nhu c u xã h i. “Mu n ti n hành công nghi p hoá, hi n i hoá, thăng l i ph i phát tri n m nh s nghi p giáo d c và ào t o, phát huy ngu n l c con ngư i, y u t cơ b n c a s phát tri n nhanh và b n v ng”. ng th i Ngh quy t
 6. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng Trung ương 2 khoá VIII cũng ch ra cho ngành Giáo d c và ào t o là: “C n g n ch t th c ti n vùng a phương n s tăng cư ng công tác hư ng nghi p, ào t o k thu t lao ng, d y ngh ph thông và kĩ năng c n thi t khác cho công vi c trong n n kinh t th trư ng, trong công cu c công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c ” - Trong văn ki n i h i khoá IX c a ng ti p t c nh n m nh: phát huy tinh th n c l p suy nghĩ và sáng t o c a h c sinh, cao năng l c t h c, t hoàn thi n h c v n và tay ngh . Th c hi n phương châm “H c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t; Nhà trư ng g n li n v i i s ng xã h i”. Coi tr ng công tác giáo d c hư ng nghi p và phân lu ng h c sinh THPT chu n b i vào lao ng ngh nghi p. - Bư c vào b c h c cu i cùng c a nhà trư ng ph thông, tu i tr h c ư ng thư ng có nh ng hoài bão l n lao g n li n v i cu c s ng tương lai c a h , không ít các em t t cho mình nh ng câu h i như “mình s làm gì?”, “mình ch n ngh gì”, “ngh nào là hay nh t” và cũng không ít các em ã trăn tr , n o, suy nghĩ, b i có bi t bao ngh áng yêu, bi t bao con ư ng t t i m c ích cu c s ng riêng. Tuy v y, giáo d c hư ng nghi p hi n nay chưa ư c các c p qu n lý giáo d c và các trư ng h c quan tâm úng m c, còn có a phương và trư ng h c chưa th c hi n y các n i dung giáo d c hư ng nghi p. Ch t lư ng ho t ng hư ng nghi p chưa áp ng ư c yêu c u c a h c sinh và xã h i, h c sinh ph thông cu i các c p h c và b c h c chưa ư c chu n b chu áo l a ch n ngh nghi p, l a ch n ngành h c phù h p v i b n thân và yêu c u c a xã h i. phát tri n kinh t – xã h i trong giai o n cách m ng m i, ng và Nhà nư c ta ã ch trương y m nh công tác hư ng nghi p- d y ngh ph thông cho h c sinh, nh m o t o th h tr thành l p ngư i lao ng m i có ph m ch t, năng l c th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p
 7. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng hoá, hi n i hoá t nư c. Do v y công tác hư ng nghi p trong trư ng ph thông có m t ý nghĩa quan tr ng và là v n áng quan tâm c a nh ng ngư i làm công tác giáo d c- ào t o. V i mong mu n góp ph n nh bé c a mình trong vi c nang cao hi u qu ch o ho t ng hư ng nghi p trong Trư ng ph thông. Qua nh ng lý do ã phân tích trên, qua th c ti n qu n lý ho t ng giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên t nh Cao B ng tôi ã m nh d n ch n tài. “M t s bi n pháp qu n lý giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên – Cao B ng”. 2. M C ÍCH NGHIÊN C U. Phân tích nh ng t n t i d n n vi c qu n lý giáo d c hư ng nghi p g p r t nhi u khó khăn, các nguyên nhân ch quan và khách quan t ó xu t m t s bi n pháp qu n lý ho t ng giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông. 3. NHI M V NGHIÊN C U - Xác nh cơ s khoa h c và th c ti n c a công tác qu n lý giáo d c hư ng nghi p. - ánh giá th c tr ng c a công tác qu n lý ho t ng giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên. - xu t và lý gi i m t s bi n pháp qu n lý ho t ng giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên trong giai o n hi n nay. 4. I TƯ NG NGHIÊN C U T t c các ho t ng giáo d c hư ng nghi p và cơ s v t ch t, thi t b d y h c ph c v cho công tác hư ng nghi p. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 5.1 Nghiên c u th c ti n
 8. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng - Trao i, tr c nghi m i v i giáo viên và h c sinh tìm hi u tâm tư nguy n v ng và ư c mơ c a các em, s hi u bi t v ngh nghi p…. - K t q a th c hi n k ho ch tri n khai ho t ng giáo d c hư ng nghi p c a trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên.
 9. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng 5.2 Nghiên c u lý lu n - Nghiên c u các văn ki n, ngh quy t, ch th c a ng các c p v giáo d c và ào t o. - Nghiên c u sách giáo khoa “H GDHN” l p 10, 11 nhà xu t b n giáo d c năm 2004. - Nghiên c u văn b n hư ng d n th c hi n công tác hư ng nghi p trong nhà trư ng. - Nghiên c u giáo trình, t p chí c a Trư ng cán b Qu n lý giáo d c và ào t o. 6. PH M VI VÀ GI I H N NGHIÊN C U. Các ho t ng giáo d c hư ng nghi p và k t qu trong 2 năm h c 2003 – 2004 và 2004 – 2005 c a trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên – Cao B ng.
 10. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng PH N N I DUNG CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N, CƠ S PHÁP LÝ VÀ CƠ S TH C TI N C A VI C QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P TRONG TRƯ NG PH THÔNG. 1.1. CƠ S LÝ LU N Th nào là hư ng nghi p?: Hư ng nghi p là h th ng nh ng bi n pháp d a trên cơ s tâm lý h c sinh h c, sinh lý h c, y h c và nhi u khoa h c khác giúp h c sinh ch n ngh phù h p v i nh ng năng l c, s trư ng và i u ki n tâm sinh lý cá nhân, nh m m c ích phân b h p lý và s d ng có hi u qu nh t l c lư ng s tr có s n c a t nư c. * nh hư ng ngh nghi p: nh hư ng ngh nghi p là vi c thông tin cho h c sinh bi t v c i m ho t ng và yêu c u phát tri n c a các ngh trong xã h i, c bi t là các ngh các nơi ang c n nhi u lao ng tr tu i có văn hoá, v nh ng yêu c u tâm sinh lý c a m i ngh , v tình hình phân công và yêu c u i u ch nh lao ng c ng ng dân cư v h th ng trư ng l p ào t o ngh c a nhà nư c, t p th và tư nhân. M c tiêu c a ho t ng giáo d c hư ng nghi p là phát hi n và b i dư ng ph m ch t nhân cách ngh nghi p cho h c sinh, giúp các em hi u mình, hi u yêu c u c a ngh , hi u ư c xu th phát tri n h th ng ngh trong xã h i ta. Thông qua ho t ng giáo d c hư ng nghi p, giáo viên giúp h c sinh i u ch nh ng cơ h c ngh , trên cơ s ó các em nh hư ng i vào vi c s n xu t mà xã h i ang có nhu c u nhân l c vì v y giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông ph i làm các công vi c sau: + Giáo d c thái lao ng và ý th c úng n v i ngh nghi p trư ng trung h c ph thông vì giáo d c lao ng nh m hình thành có m c
 11. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng ích, có k ho ch nh ng quan i m, thái úng n v i lao ng, có tri th c lao ng, k năng ngh nh t nh h c sinh chu n b tâm th cho th h tr nh ng công dân tương lai s n sàng h i nh p v i th gi i vi c làm và vì lao ng là n n t ng nhà trư ng làm t t công tác hư ng nghi p d y ngh . Lao ng là c u n i gi a nh hư ng ngh và tham gia h c ngh , gi a lý thuy t v i th c hành. + Giáo d c hư ng nghi p giúp h c sinh có s hi u bi t khái quát v s phân công lao ng xã h i, cơ c u n n kinh t qu c dân. S phát tri n c a t nư c và a phương, làm quen v i nh ng ngành ngh ch y u, ngh cơ b n, c bi t là ngh truy n th ng c a a phương. + Giáo d c hư ng nghi p giúp tìm hi u năng khi u, khuynh hư ng ngh nghi p c a t ng h c sinh khuy n khích, hư ng d n và b i dư ng kh năng ngh nghi p thích h p nh t. + Giáo d c hư ng nghi p giáo d c ng viên hư ng d n h c sinh i vào nh ng ngành gnh mà nhà nư c a phương ang c n phát tri n. Giáo d c hư ng nghi p có nh ng n i dung cơ b n sau: 1.2 CƠ S PHÁP LÝ - Nh m m b o vi c th c hi n m c tiêu ngày 13/9/1981 Chính ph ra Quy t nh s 126/CP “V công tác giáo d c hư ng nghi p trong trư ng ph thông và s d ng h p lý h c sinh các c p THCS và THPT t t nghi p ra trư ng”. - i u 3 c a Ch th s 33-2003/CT – BGD & T ngày 23/7/2003 cũng ã ch rõ “Nghiêm túc tri n khai th c hi n sinh ho t hư ng nghi p các trư ng THCS, THPT và trung tâm KTTH, theo tài li u hư ng d n c a B GD & T, giúp h c sinh, c bi t là h c sinh cu i c p hi u v th gi i ngh nghi p, th trư ng lao ng và ánh giá năng l c b n thân, hư ng d n
 12. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng h c sinh l a ch n ngh ho c l a ch n trư ng h c, ngành h c phù h p v i năng l c cá nhân và yêu c u c a xây d ng t nư c”. 1.2. Thông tư 31/TT ngày 17 tháng 8 năm 1981 c a B giáo d c: “ giúp h c sinh hi u bi t các ngành ngh , các trư ng trung h c s d ng t m th i m i tháng 1 bu i lao ng gi i thi u, tuyên truy n, gi i thích ngành ngh ”. Như v y m i năm h c có 9 bu i sinh ho t gi i thi u ngh ư c phân ph i chương trình trong 9 tháng. 1.3. Quy t nh 329/Q ngày 31 tháng 3 năm 1990 c a B trư ng b giáo d c v m c tiêu và k ho ch ào t o c a trư ng trung h c ph thông. 1.4. Quy t nh 2397/Q c a B trư ng b giáo d c ngày 17 tháng 9 nưm 1991 ban hành danh m c ngh và chương trình d y ngh cho h c sinh trung h c ph thông. 1.5 Ngh quy t 40/2000/QH10 c a Qu c h i 1.6. Ch th 14/2001/CT – TTg c a Th tư ng chính ph v im i chương trình giáo d c ph thông. 1.7. Ngh quy t ih i ng toàn qu c l n th IX kh ng nh: “Giáo d c và ào t o là m t trong nh ng ng l c quan tr ng thúc y s nghi p công nghi p hoá - hi n i hóa, là i u ki n phát huy ngu n l c con ngư i… Coi tr ng công tác hư ng nghi p và phân lu ng h c sinh trung h c, chu n b cho thanh niên, thi u niên i vào lao ng ngh nghi p phù h p v i s d ch chuy n cơ c u kinh t trong c nư c và t ng a phương” + Lu t giáo d c năm 2005 chương 2 “Nh ng quy nh m i c a lu t giáo d c “ năm 2005 ph n 2 “Chương trình giáo d c” cũng nói chương trình giáo d c ngh nghi p ư c t ch c th c hi n theo năm h c ho c hình th c tích lu tín……và ư c c th hoá thành giáo trình, tài li u gi ng
 13. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng d y” và Chương trình giáo d c ngh nghi p ph i liên thông v i các chương trình giáo d c khác. Th c hi n ch th c a B trư ng v nhi m c a toàn ngành trong năm h c 2005-2006 v m t giáo d c lao ng – hư ng nghi p các S giáo d c và ào t o các trư ng ph thông và các trung tâm KTTH-HN - Ti p t c vi c tri n khai Ch th s 33/2003/TC-BGD& T v tăng cư ng giáo d c hư ng nghi p cho h c sinh ph thông nh m y m nh công tác giáo d c hư ng nghi p nâng cao ch t lư ng, nh hư ng ngh nghi p phù h p v i nhu c u nhân l c c a t ng a phương, góp ph n tích c c vào vi c phân lu ng h c sinh cu i c p THCS và THPT. 1.3. CƠ S TH C TI N H c sinh THPT là b ph n thanh thi u niên n tu i trư ng thành ư c ti p c n v i m t h th ng ki n th c t quá trình h c t p Trư ng ph thông và ư c tr i nghi m th c ti n thông qua nh ng d ng lao ng trong gia ình, trong các t ch c oàn th , hàng ngày ư c ti p nh n các d ng thông tin ngh nghi p và chính nh ng i u ki n này ã giúp các em hình thành ư c nh ng cơ s xác áng v ki n th c, v k năng và c bi t là s trư ng thành áng k trong nh n th c i v i ý nghĩa cu c s ng, v trí c a b n thân, có ư c s th thách trong lao ng ngh nghi p góp ph n vào i s ng gia ình t o ra nh ng tiêu cho quá trình thích ng ngh nghi p sau này. M t s h c sinh v i ý chí vươn lên, ngay t khi còn h c ph thông ã tích c c h c thêm các môn h c c n thi t như tin h c, ngo i ng …. V i cái n n r t áng quí ó c a h c sinh THPT, nhi m v hư ng nghi p iv i các em không ch d ng l i m c nâng cao nh n th c và s hi u bi t k càng hơn v ngh mà còn là quá trình xác l p nh ng i u ki n ki n th c ưa các em ho t ng trong th gi i ngh nghi p, t o ra s thích ng m c nh t nh v i ngh ho c lĩnh v c lao ng mà h ưa thích.
 14. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng Do s phân lu ng c a xã h i, do th c t b c xúc b i vì không có s liên thông gi a hư ng nghi p, ào t o và s d ng nên t n t i th c t u vào nhi u, chưa u ra th a th y thi u ư c nh hư ng, tư th ch t lư ng ngh v n ngh kém
 15. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng + Sau khi t t nghi p THCS s có t ng tr ng: 75% h c ti p THPT-> thi i h c, cao ng THCS c n nhi u Giáo viên, Phòng h c 14-15% h c ngh (quá ít) 24-25% s ng t do vào i v i 2 bàn tay tr ng -> sinh ra t n n XH i h c cao ng 80% Sau THCS THCN, DN 10% Còn l i vào i R t nhi u h c sinh sau khi thi i h c, Cao ng trư t không bi t mình nên h c gì? theo ngh gì: + úng úng + Sai sai Th c t t i a phương chúng tôi là m t huy n mi n núi kinh t g p r t nhi u khó khăn, m t b ng dân trí th p vi c nh hư ng và tư v n ngh là m t vi c vô cùng quan tr ng và c n thi t các em có vi c làm góp ph n xoá ói gi m nghèo cho quê hư ng, h n ch các t n n xã h i ang có chi u hư ng gia tăng t i a phương do không có vi c làm.
 16. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng CHƯƠNG 2. TH C TR NG C A CÔNG TÁC QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P T NG THPT QU NG UYÊN TRONG GIAI O N V A QUA 2.1. C I M TÌNH HÌNH M t vài nét khái quát v trư ng THPT Qu ng Uyên. Trư ng ư c thành l p t năm 1960 n nay ã ư c 46 năm n m mi n ông t nh Cao B ng, xung quanh là các dãy núi ã n i ti p nhau. Trư ng có 32 l p nhưng ch có 22 phòng h c nên ph i h c 2 ca 1 ngày. T ng s h c sinh là 1545 em g m 10 xã h u h t là con em các dân t c c a huy n nhà xác xã xa nhau nên nhi u em ph i tr h c. Cơ s h t ng c a Huy n còn kém, ư ng liên xã r t khó i mà ch n trung tâm xã còn các b n làng thì v n còn ph i i trên các con ư ng nh t m . Kinh t a phương ch y u là nông nghi p, c Huy n ch có 1 làng ngh làm th rèn, di n tích ch y u là núi nên s n lư ng nông nghi p r t th p ch ăn không có tích lu . H c sinh mi n núi không ph i n p h c phí nhưng nhi u gia ình cũng không lo ư c cho con cái i h c. H c sinh sau khi h c xong l p 12 a s nhà làm ru ng, ó là ngu n nhân l c lao ng ch y u c a a phương. Trư ng THPT Qu ng Uyên là trư ng trung tâm c a Huy n nh ng s h c sinh b h c hàng năm là khá l n Trung bình 1 năm b trên 30 em i ngũ cán b giáo viên thi u tr m tr ng l i không ng b , ch t lư ng i ngũ th p. Giáo viên t nhiên thi u nhi u, các môn xã h i t m c th như sau:
 17. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng SL-CL i ngũ T ng s CB qu n lý Sau i Cao Năm Hi u i GV L p Phó h c ng trư ng h c 2003-2004 38 28 1 2 1 32 6 2004-2005 39 30 1 1 1 35 4 2005-2006 39 32 1 2 1 35 4 - Tình hình xã h i: Sau khi h c xong l p 12 a s h c sinh nhà nên các t n n xã h i ang có chi u hư ng gia tăng và ã thâm nh p vào nhà trư ng gây nên n i lo và b c xúc cho nhà trư ng và c xã h i. Nhà trư ng ang cùng v i UBND Huy n bàn b c và ã có các phương án gi i quy t s lao ng dưa th a này. 2.2. M T S K T QU Ã T Ư C: Trong năm 2004-2005 trư ng ã ư c 1 s k t qu áng khích l v m t h c t p và tu dư ng rèn luy n. + i ngũ cán b i qu n lý và giáo viên ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a công tác hư ng nghi p. Và coi nó là m t môn h c quan tr ng như các môn h c khác. + Trong k ho ch năm h c 2005-2006 ã có k ho ch ho t ng GDHN cho h c sinh các kh i c th : Kh i 10: nh hư ng ngh Kh i 11: Tư v n ngh Kh i 12: H c ngh Th c hi n m i cán b trung tâm tư v n và gi i thi u vi c làm t nh Cao B ng và liên k t v i trung tâm Giáo d c KTTH- Hư ng nghi p- D y ngh t nh
 18. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng + Hi n nay biên dao ng trong vi c ch n ngh , hi u bi t ngh ã n nh hơn theo sơ líp 10 líp 11 líp 12 ¦íc m¬ §Þnh huíng Chän nghÒ Hàng năm nhà trư ng ã l p k ho ch năm h c v vi c huy ng các ngu n l c xã h i ph c v cho hư ng nghi p thông báo cho giáo viên và h c sinh tình hình phát tri n kinh t xã h i c a t nư c nói chung và c a a phương; nhu c u s d ng ngu n lao ng ch o và ki m tra công tác hư ng nghi p c a giáo viên, ph i h p các hình th c hư ng nghi p trong và ngoài nhà trư ng. K t h p v i a phương trong vi c s d ng h p lý h c sinh ra trư ng cu i năm t ch c bàn giao h c sinh cho a phương. - Thông qua các b môn văn hoá cơ b n, qua các b môn k thu t, sinh ho t hư ng nghi p và c bi t thông qua ho t ng lao ng và d y ngh ph thông, nhà trư ng ã ti n hành giáo d c hư ng nghi p cho b ph n l n h c sinh. Trong năm h c 2003-2004 trư ng ã liên k t v i trung tâm GDTH- Hư ng nghi p d y ngh t nh Cao B ng c ngư i v tư v n cho h c sinh kh i 11 và ã có 95% h c sinh tham gia h c ngh ph thông. Năm h c 2004-2005 sau khi ư c tư v n ngh ã có 100% h c sinh kh i 11 tham gia h c ngh ph thông và bư c u nhi u em dã b c l các năng khi u v ngh nghi p trong năm h c 2005-2006 t t c h c sinh ư c tham gia ho t ng sinh ho t hư ng nghi p. H c sinh kh i 12 ư c tư v n hư ng nghi p trư c khi làm h sơ tuy n sinh H, C , THCN. + Nhà trư ng ã tính m t ph n kinh phí dành cho ho t ng D y và h c vào ho t ng sinh ho t hư ng nghi p.
 19. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng + Chính quy n a phương và ph huynh ã b t u quan tâm n các ho t ng giáo d c hư ng nghi p. Qua các t ho t ng GDHN h c sinh và ph huynh ã có cái nhìn c th hơn v i nh ng ngành ngh mà xã h i ang có nhu c u và ã có ý th c quan tâm hơn v i nh ng ngh mà a phương ang có. Nhi u em ã quy t tâm làm kinh t trang tr i ưa s n ph m nông nghi p tr thành hàng hoá tham gia th trư ng mang l i l i ích thi t th c cho quê hương. 2.3. M T S T N T I C A CÔNG TÁC QU N LÝ GDHN TRƯ NG THPT QU NG UYÊN- CAO B NG Nhà trư ng chưa quan tâm u tư nâng cao ch t lư ng công tác l p k ho ch, chương trình n i dung, phương pháp giáo d c hư ng nghi p nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, và áp ng yêu c u ào t o ngu n nhân l c cho n n kinh t xã h i. - Nh ng năm qua a s h c sinh l a ch n hư ng h c t p, nh hư ng ngh nghi p ch theo c m tính cá nhân và gia ình ho c nh hư ng c a b n bè. S l a ch n ngh mang m tính ch t ch quan và phi n di n, thi u tính th c ti n và không phù h p v i xu th , phát tri n kinh t – xã h i c a t nư c. H u h t h c sinh sau khi t t nghi p THPT thì l i ch mu n thi vào các trư ng i h c, coi ó là hư ng duy nh t l p thân, l p nghi p. C h c sinh và cha m các em u chưa chú ý úng m c n i u ki n phát tri n kinh t – xã h i c a a phương và c a t nư c. - Công tác GDHN còn nhi u b t c p h n ch như: + Ho t ng SHHN và tư v n hư ng nghi p còn chưa ư c t ch c ng b các a phương. Các gi h c giáo d c hư ng nghi p nhi u khi còn mang tính hình th c, nghèo nàn n i dung. - Khó khăn l n nh t là vi c s d ng chưa h p lý h c sinh t t nghi p PTTH hi n nay. M t s t t nghi p THPT không mu n tr v a phương
 20. Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng s n xu t vì nhi u a phương không có k ho ch phát tri n kinh t xã h i, do ó không có qui ho ch ào t o cán b , s d ng lao ng t i ch . M t khác ch t lư ng hư ng nghi p d y ngh , ào t o tay ngh c a các cơ s ào t o hi n nay không áp ng yêu c u ngh nghi p t ra a phương trong cơ ch th trư ng. - T ch c ho t ng hư ng nghi p còn lúng túng chưa g n v i th c t a phương. a bàn nhà trư ng óng khá a d ng v ngành ngh : như nghi p, nông nghi p, buôn bán… M c d u ngành ngh khá a d ng như v y nhưng kinh t các ngành chưa phát tri n, phân công lao ng còn h n ch , l c lư ng lao ng dôi dư còn nhi u . M t s ngành ngh truy n th ng không i u ki n phát tri n, m t s ngành ngh như tr ng n m cũng m i hình thành. 2.4. NGUYÊN NHÂN VÀ M T S V N T RA VI C GIÁO D C HƯ NG NGHI P CHO H C SINH THPT 2.4.1. Nguyên nhân - Nh n th c c a m t s lãnh o a phương, m t s lãnh o, cán b qu n lý nhà trư ng, giáo viên, gia ình và b n thân h c sinh v công tác hư ng nghi p còn h n ch , chưa rõ ràng úng n. H chưa th t hi u rõ v vai trò và t m quan tr ng c a công tác hư ng nghi p cho h c sinh trung h c ph thông i v i b n thân h c sinh nói riêng và i v i s phát tri n ki n th c xã h i nói chung. - Nhà trư ng không làm thay i ư cm t s v n xã h i liên quan n công tác hư ng nghi p như v n vi c làm, tuy n ch n ngh , ch ãi ng v i các ngh …. Nhà trư ng không làm thay i ư c nh n th c c a cha m h c sinh v v n hư ng nghi p. - S b t cân i trong h th ng giáo d c qu c dân d n ns m t cân i trong s phân lu ng h c sinh sau t t nghi p trung h c ph thông.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản