intTypePromotion=1

BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

Chia sẻ: Phuongthuy Pham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:222

0
187
lượt xem
23
download

BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong THCS , HS nắm được kiến thức cơ bản , tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. - Có kỹ năng cơ bản sử dụng T.Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản dưới các dạng : Nghe - nói - đọc – viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng Tiếng Anh. - Hình thành các kỹ năng học tiếng và phát triển tư duy .Những kỹ năng này sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

 1. bé gi¸o ¸n &PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 ( Dùng cho các c ơ quan qu ản lý giáo d ục và giáo viên, áp d ụng t ừ năm h ọc 2011-2012 ) thùc hiÖn theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi LỚP 6 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Nội dung Số tiết Bài/Unit Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm 2 1 Greetings 5 2 At school 5 3 At home 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 4 Big or Small ? 5 5 Things I do 5 Grammar practice 1 6 Places 5 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 7 Your house 5 8 Out and about 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5 TỔNG SỐ TIẾT 53 HỌC KỲ II 1
 2. Số tiết Nội dung Bài/Unit 9 The body 5 10 Staying healthy 5 11 What do I eat 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 12 Sports and pastimes 5 13 Activities and seasons 5 14 Making plans 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 15 Countries 5 16 Man and the environment 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 5 TỔNG SỐ TIẾT 52 2
 3. Bé gi¸o ¸n TiÕng anh 6c¶ n¨m 3 cét chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 English 6 class period date total ab 6a 6b 6c Giới thiệu m«n học tiếng Period 1 : anh I. Ñaëc ñieåm tình hình : Caùc emlôùp 6 böôùcñaàuhoïc tieánganhneâncoù raátnhieàuham muoánvaø khaokhatñöôïc tim hieåu.Vi vaäygiaùovieâncaàn: - Giôùi thieäuvieäcaùpduïngtieánganhtrongthöïc teáhieânnay - Giôí thieäucaáutruùcbaøi hoïc : 16 baøi,gaànguõi vôùi caùchoaït ñoäng haèngngaøy- Tranhaûnhñeïp II. Phöông phaùp hoïc tieáâng anh : 1. Taïi tröôøng :- Nghethaày, nghemaùythaätkó ñeåûnaémthoângtin - Taäpnoùi theothaày, theobaïn ,…. Noùi ñuùngngöõñieäu- Maïnh daïn phaùtbieåubaøi - Naémvöõngcaùcñieåmngöõphaùpñaõhoïc , cac caáutruùccaâu- Ghi cheùpñaøyñuû, chínhxaùc 2.Taïi nhaø : -OÂân laïi baøi hoïc ngaysaukhi co tieáthoïc ôû lôùp - Döïa vaøocaùccaáutruùcdaõhoïc vaø caùcngöõlieäuñaõhoïc ñeåtaäp noùi cuøngbaïn - Taäpvieátcaùctöø môùi vaø oânluyeânthöôøngxuyeân - Ghi töø môùi vaøosoåtay hoïc taäp III. Caùc taøi lieäu vaø phöông tieän : 3
 4. - Baêngvaø maùy- Taøi lieäutröïc quan-Taøi lieäuhoåtrôï - Tranhaûnh- Baûngcuoán- ...... IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6. *Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh: - Cuèn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t - ¬ng øng víi mét chñ ®Ò vµ ®îc chia lµm nhiÒu tiÕt häc ®îc ph¸t triÓn theo tr×nh tù c¸c chñ ®Ò. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tuÇn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tuÇn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tuÇn = 52 tiÕt - §iÓm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chñ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sö dông TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. - KÕt hîp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Cã ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp phôc vô cho m«n häc TiÕng Anh 6. ( SGK, s¸ch bµi tËp, s¸ch bæ trî vµ n©ng cao, mét sè s¸ch tham kh¶o, cã thÓ dïng ®µi b¨ng ®Ó luyÖn nghe ë nhµ) TiÕng anh 6 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ 4
 5. English 6 class period date total ab 6a 6b 6c Period 2 Lesson 1 -híng dÉn c¸ch häc(kiÓm tra ®Çu n¨m ) I. Môc tiªu chung cña m«n häc TiÕng Anh. - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc , kü n¨ng c¬ b¶n vÒ TiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. II. Môc tiªu cô thÓ. - Häc xong THCS , HS n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n , tèi thiÓu vµ t¬ng ®èi hÖ thèng vÒ TiÕng Anh thùc hµnh hiÖn ®¹i, phï hîp løa tuæi. - Cã kü n¨ng c¬ b¶n sö dông T.Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n gi¶n díi c¸c d¹ng : Nghe - nãi - ®äc – viÕt. - Cã sù hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ v¨n ho¸ cña c¸c níc sö dông TiÕng Anh. - H×nh thµnh c¸c kü n¨ng häc tiÕng vµ ph¸t triÓn t duy .Nh÷ng kü n¨ng nµy sÏ gióp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông tiÕng mÑ ®Î vµ gãp phÇn h×nh thµnh n¨lùc ng«n ng÷ toµn diÖn h¬n cho häc sinh. III. C¸ch häc: - Häc ®i ®«i víi hµnh, ch¨m chØ häc tËp - §äc, nãi TiÕng Anh râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng träng ©m. - ViÕt râ rµng, liÒn nÐt, ®óng chÝnh t¶. - KÕt hîp ho¹t ®éng trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ vµ giao tiÕp víi mäi ngêi trong thùc tÕ. - Cã kÜ n¨ng c¬ b¶n sö dông TiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ë møc ®é ®¬n gi¶n díi d¹ng: nghe- nãi- ®äc- viÕt. * Gi¸o viªn giíi thiÖu víi häc sinh mét sè c©u giao tiÐp b»ng TiÕng Anh thêng dïng trong mçi tiÕt häc. 1/ Kieán thöùc : Naém vöõng kieán thöùc cô baûn toái thieåu vaø töông ñoái heä thoáng veà tieáng Anh thöïc haønh hieän ñaïi. 2/ Kó naêng : a) Kó naêng nghe : - NghesöûduïngtieángAnh tronglôùp. - NghehieåutieángAnh veàcaùcchuûñieåm b) Kó naêng noùi: 5
 6. - Thöïc hieäncaùcyeâucaàugiao tieáphaøngngaøybaèng tieángAnh trongvaø ngoaøi lôùp, - Dieãnñaït caùcnoäi dung giao tieáphaøngngaøybaèngtieáng Anh . c) Kó naêng ñoïc : - Ñoïc hieåunoäi dungchínhcaùcñoaïnvaênngaén, ñôngiaûn veàcaùcchuûñieåmñaõhoïc trongchöôngtrình. d) Kó naêng vieát : - Vieát vaênmieâutaûhoaëcbaùocaùotöôøngthuaätveàcaùc hoaït ñoängcuûacaùnhaânhoaëctronglôùp, trongkhuoâng khoånoäi dungchöôngtrình. - Vieát ñeåphuïc vuï nhucaàugiao tieáp. 3/thaùi ñoä tình caûm : - Coù thaùi ñoävaø tình caûmñuùngñaénñoái vôùi ñaátnöôùc, con ngöôøi , neànvaênhoaùvaø ngoânngöõñanghoïc. - Bieátcaùchtöï hoïc ñeånaémvöõngvaø söûduïngtieáng nöôùcngoaøi tronghoïc taäpvaø trongñôøi soáng. - Xaây döïngvaø phaùttrieånyù thöùccuõngnhö naênglöïc laømvieäccoängñoàng. IV. HÖÔÙNG DAÃN : 1/ Veà saùch giaùo khoa : Hoïc sinh caàncoù moätsaùchgiaùokhoatieángAnh lôùp 6 vaø saùchbaøi taäptieángAnh ( workbook) 2/ Phöông phaùp hoïc : Ngaøynaykhi hoïc moätngoaïi ngöõngöôøi ta nghóngayñeán phöôngphaùpgiao tieáp: NGHE – NOÙI – ÑOÏC – VIEÁT Trongcaùctieáthoïc caùcemphaûi heátsöùctaäptrungnghe( nghe baêng, nghethaàycoâ, nghebaïn ) coágaéngbaétchöôùcñuùngaâm, ñuùngngöõñieäukhi laäplaïi, khi noùi caánnoùi to, töï nhieân,roõ raøng kó naêngñoïc vieátseõñöôïc höôùngdaãndaàn. - Keep silent. Do you know? / Understand? Sit down,please stand up ,please - May I go out? - May I come in? - Thank you./ Ok. class period date total ab 6a 6
 7. 6b 6c Period 3 Unit 1 : Greetings. Lesson 1 : A 1 – A4 I.Teaching aims. Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their name , say thanks, count numbers 0—5. II.Contents. 1, Vocabulary: hello, he, I, you, name... 2, Structure: My name is ... I am ... III.Teaching aids: Text book , picturev, cassette + tape, ... IV. Procedures. (45 minutes) I.Teaching aims. Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their name , say thanks, count numbers 0—5. II.Contents. 1, Vocabulary: hello, he, I, you, name... 2, Structure: My name is ... I am ... III.Teaching aids: Text book , picturev, cassette + tape, ... IV. Procedures. (45 minutes) T’s activities Ss’ activities Content 7
 8. 1. Warm up. (5’) T asks Ss to look at the Look at the picture and Picture (p10) picture (p10) and remark say what people do T can ask some questions -ask Ss listen to the tape Listen to the tape how Ss 2. Presentation . greet each other T present new words Listen and read New words . T asks Ss to listen to the Hi=hello tape Name Dialogue build Listen to the tape I am ... 3. Practice . My name is.... -Gets Ss to practice in Listen and read pairs T gives the model A, Lan: Hi I’m (lan) Nga : Hi I’m (nga) T gets Ss to practice B, Ba : Hello my name is (Ba) using the situation in Pair works Nam: hello my name is class . Practice in pairs(**) (Nam). *presentation cardinal (**),(**) number S1 : Hi, I’m Hoa . T opens her hand and S2 : Hello, my name is Huy . counts (one, two , Listen to the teacher Models: three ....) I am .....(ten) =I’m _Go to the desk and point My name is ...(ten)= my out S and count name’s Tgets Ss to repeat T writes on the board Listen and repeat T gets Ss to read new word Read new words. Cardinal numbers. Call some Ss to read One=1 four= 4 numbers. Two= 2 five= 5 -Rub out and remember Three=3 to check Read. 8
 9. *Dictation: T reads :three, five , two, one ,four. Write 3 , 5, 2, 1, 4,0. -Word cue drill Example exchange. S1: Quang Ninh,please . QN HU HP DN HN- 4. Further practice . S2:oh- three- three. - E- - - 04 Guessing game. 033 054 031 051 1 Ss use the word cue drill cue cards . S1: guess S2:answer Ex: S1: Oh- three- three. 5. Home work . S2: No. S3: Oh- five –one – one Write new words. S2: Yes. class period date total ab 6a 6b 6c Period 4 Unit 1 Lesson 2 : A 5 –A 7 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are II, Language contents : 1, Grammar : simple present – question : How are you ? 2, Vocabulary : How are you ? Fine / I’m fine Thanks / thank you And you ? III, Techniques : listen and repeat , speak , write 9
 10. IV, Teaching aids : pictures , dialogue build V, Time : 45 minutes VI, Proceduces : Teacher’s activities Ss’activities Write on the board I. Warm up: Jumbled words. II. Presentation. - Listen to the T. - T. gives 1. Pre teach vocab: - Play in two instruction. Elicit from Sts. groups. + w t o : two - fine (a): khoÎ + e t e h r : three - thank (v): c¸m ¬n + i f e v : five - miss (n): c« (trÎ) - Listen and give + r o f u : four - Mr (n): «ng the answers. + e n o : one - Mrs (n): bµ, c« (cã gia - Listen and repeat + h o : oh ®×nh) then copy. 1-Vocabs * Check voacb: Slap the board. - fine (a): khoÎ 2. Practice - thank (v): c¸m * Rub out and remember ¬n dialogue. - miss (n): c« - Play in two - T. gives instruction. (trÎ) groups.  Ba Lan - Mr (n): «ng Ba:…, Lan. - Mrs (n): bµ, Lan:….…. c« (cã gia ®×nh) - Listen to the T. Ba:… … you? Lan:… fine…. … …? Ba: …,thanks. *T. puts A5-P.12 on the board and crosses out some key words. * Make sure sts have to remember the rubbed out words Mr Hung: Hi, and keep practising the dialogue. ( Miss Hoa) - Get sts to practise reading. Miss Hoa: Hello, ( - Ask sts to fill the missing Mr Hung) words. - Practice reading. Mr Hung: How * A6: - Go to the board are you? - T. sets the scene: this is Miss and fill the missing Miss Hoa: I’m Hoa, Mr Hung. They are talking words. fine, thanks. And each other. 10
 11. T. models: - Listen to the T. you? Mr Hung: Hi, ( Miss Hoa) Mr Hung: Fine, Miss Hoa: Hello, ( Mr Hung) thanks. Mr Hung: How are you? - Listen to the T. Miss Hoa: I’m fine, thanks. And and repeat. you? - Listen and give Mr Hung: Fine, thanks. the answers. * A7: then copy. - Play the tape.( 2 times) - Practice. - Get sts to write the information they’re listened themselves to - Listen to the T. complete the dialogue. - Individual writing - Check with the w.c. and pair compare. 4. Pre- teach number: - Give the answers. Elicit from Sts. six eight - Listen and give ten the answers. seven nine. - Listen and repeat. -Check vocab: Matching. * Practice: Dictation: - Individual - T. reads some telephone matching. III. Homework. numbers: Lea 8200294; 9504423; - Listen and write. rn the numbers: 0- 720909; 7683045 10 by heart. - Get some sts to go to the board Pra and write them. - Go to the board ctise asking and - Check with the w.c ( T. reads). and rewrite. answering about * Word square: - Listen and check. the health. - T. gives instruction: Do Ask sts to find out the numbers - Listen to the T. ex : 3,4 ( P5) learnt. Pre FI V E GTO Play in two groups pore the new leson. B1-3 S N T W O F N E I G H T O E O N X O E U V T E N O N R E ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ 11
 12. class period date total ab 6a 6b 6c Period: 5 Unit 1 Lesson 3 : B 1 – B4 I, Objectives : - By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye II, Language contents : 1, Grammar : simple present 2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye , bye , children . III, Techniques : Listen and repeat , speak , write . IV, Teaching aids : cassette player , pictures . V, Times : 45 minutes VI, Procedures : T’s activities Ss’ activities Content 1. Warm up. (chatting) T asks question Greeting and answer the Hello,class question . How are you today? T presents the lesson . -listen . ............ It ‘s about greetings.  2. Presentation (15’). T asks Ss to look at the -look at the picture and picture and points out the listen to the teacher . clock .T says It ‘s 7  oclock and I can say “ good morning” -T gets Ss to predict the Look at the picture and meaning of the words in guess. New words . each picture Morning T presents new words . Listen and repeat . Afternoon Evening 12
 13. T makes example .If it’s 8 Listen to the teacher . Night oclock I can greet “ good morning ”. The greetings:good + ........ T gives the cues - Practice individual. (time) * T presents numbers Listen and read. from 11 to 15 New words . - read Eleven :11 -Rub out and remember to Twelve :12 check Thirteen :13 3.Practice. Practice in pairs Fourteen : 14 - picture drill. S1: seven and eight . Fifteen : 15 S2 : fifteen *T gets Ss to listen to the ...... 7 + 8 ; 10 + 2 ;5 + 6 ; 7 +5 ; tape and guess what time 6+8; it is . -listen and guess . 3 +7 . -T gives situation and time , asks Ss to practice part Part” a” in group . a, in groups , part b in Part “ b” in pairs Dialogue. pairs . Lan: Good afternoon , Nga 4. Consolidation. -work in pair to fill in the Nga :........ * T gives the open gaps . Lan: How are you ? dialogue and asks Ss to Nga: .........,.....? fill in the gaps . Lan : Fine , thanks . Learn new words Nga: Goodbye. 5. Home work Do part B in workbook. Lan : ...... class period date total ab 6a 6b 6c 13
 14. period 6 Unit 1: GREETING . C. HOW OLD ARE YOU? (C1+ C2) I.Objectives Language content:To introduce the students numbers(from 1 to 20) Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to count from 1 to 20. _ Educational aim: To educate the students to know how to count numbers. 1.Language : a. Vocabulary: One,Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven,Twelve,Thirteen, Fourteen, Fifteen, Sixteen, Seventeen, Eighteen,Nineteen,Twenty. b. Structures: +Revision 2. Skills: Integrated skills 3. Educational factor: _Knowing to how to count from 1 to 20 life. At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty II. Language contentsVocabulary : numbers III. Techniques : listen and repeat , speaking IV. Teaching aids : cassette player , flashcard V. Times : 45 minutes VI. Procedures T’s activities Ss’ activities Content 1. Warm up.(5’) Play game. Jumbled word. -T asks to play game. Remark Wlevte  twelve 2. Presentation.(10’) - Look and guess Tefeifn  fifteen T asks Ss to look at -we add teen after 6 Lenvee  eleven “thirteen and fourteen and 9-listen and Treetihn  “ read. thirteen Guess number 16 and _ play game . Eefturo  19 S1: say in Vietnam. fourteen -T presents new words S2 : say in English New words 3. Practice (20) -Read in English . Sixteen :16 Seventeen : 17 T asks Ss to play Listen to the tape Eighteen : 18 game and repeat . Nineteen : 19 T write the numbers - Count things in Twenty : 20 on the board . class. Example : - Asks Ss to read in -Play game . S1: so 1 English Ss find 5 words in S2: one -T asks Ss to count twenty numbers .........1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, things in class . Listen to the teacher 14
 15. T read the words and find words 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 4. Consolidation. they choose 17, 18, 19, 20. T gives some cards -If they find 5 6 9 2 13 16 and hangs .5. home words they say 18 17 5 14 20 work “bingo” - Get ss to learn by _play game heart new word - look and say in English ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ class period date total ab 6a 6b 6c Unit 1 :(cont’d ) Period 7: Lesson5 : C 3 - C 5 I.Aims: Language content:To introduce the students the way of asking the age and introduing others Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to ask the age of people and introduce others _ Educational aim: To educate the students to know about themselves and their duties in life. 1.Language : a. Vocabulary: Old, Year,This b. Structures: +This is…. +How are you? + I am….. 2. Skills: Integrated skills 3. Educational factor: _Knowing how to care each other. II.Teaching aids: Text book ,pictures ,poster (telephone numbers ) III.Check up : Calling 2 ss Asking him /her to introduce his /her name and his friend’s name 15
 16. Asking them answer the questions “ How old are you ? Let them give the telephone numbers IV.Warm up : Missing words : EI—T—--N ---I ---T--- ---N S –V ---N T -- --E --N Y ---A----O ----D ---W--- --- T --- N—N –TE---- ---- V.New lesson : I.Presentation : Presentation of c4 : Ss count Example exchange : T gets ss to remind how to Ss write down three S1 How old are you ? use asking about the numbers S2 I’m ten age ,the health and say ………. difference between :How old are you? and :How are you? Ex : T gets ss to count 0-20 S1 What’s your numbers ? S2 oh five one one six nine si Bingo nine nine T gives the instruction : each Ss listen and write down of you writes down three the notebook numbers .If one who has 0913473384 Open dial : three numbers I read is the 048210476 Children …….. afternoon ,M winner . 0511869206 Tan 0510897415 Mr Tan : ……children ,…… Dictation and picture : you ? Cue drill : Children …..-…-…. You T reads the telephone Mr Tan : ……..Long numbers T asks ss to listen and write Ss practice in pairs Mr Tan : oh ,Hello ,Long .How …………….? down the telephone numbers 0913473384 Pairwork Long : ………eleven … Ss write their friend’s ……. 048210476 0511869206 phone numbers on the Ex : survey S1 :What’s your name ? 0510897415 Ss practise in groups S2 :Hoa *Presentation of c6: t gets ss to complete the open S1 What’s your telephone S1;What’s your telephon numbers numbers ? dial T calls some ss to fill in the S2 0511894559 S2 : [0511869206 ] S1 What’s your name ? Home work : blanks S2 Hao Review numbers 0-20 T checks their mistakes ……… Ask and answer the telephon 16
 17. II.Practice: Ss go to the board and write numbers Ask and answer about age their survey Ask and answer about th Feedback name, age , health III.Production : Survey : Be ready for Unit 2( A1-4 T gives the instruction Words) Name Telephone numbers 1 Hoa 033612300 2. Lan 5111896542 3.Mai 0510856987 T calls some ss to check IVHome work Review numbers 0-20 Ask and answer the telephone numbers Ask and answer about the name, age , health Be ready for Unit 2( A1-4: Words) ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ class period date total ab 6a 6b 6c Period 8 Unit 2 : AT SCHOOL Lesson 1 : A1-a3 I. Objectives: 17
 18. - Language content : To present some action verbs. To enable Ss to master commands. - Language function : To help Ss give and obey orders. - Educational aim : To make Ss aware of how to give orders . II: Preparation: - Cassette and tape, text book. III. Teaching procedures: 1. Organization: 2. Oral test: - S1: Do the Ex. - S2 & S3: Say the numbers given by T. 3. New lesson Teacher’s activities Student’s activities Contents Warm up Asks Ss to obey orders ( - Listen to the T in actions such as standing up , sitting down , opening the book and closing the - Guess the aim of the giving and obeying book ) lesson . orders _ Asks Ss to guess the aim of the lesson . _Tells what is going on in the lesson: Presentations a, A1: Listen and repeat: - Get Ss to guess what - Guess what each - Pre teach: each picture means. picture means. - (to) come in - Pre teach: - (to) sit down > < (to) - (to) come in stand up - (to) sit down > < (to) - (to) open (your book) stand up > < (to) close (your - (to) open (your book) book) > < (to) close (your book) - Checking: Slap the Slap the board: ®i vµo board: ®i vµo §øng lªn 18
 19. Më s¸ch §øng lªn ra Më s¸ch ra ®ãng s¸ch l¹i ®ãng s¸ch l¹i ngåi - Listen to the tape ngåi xuèng xuèng - Repeat after - Play the tape for Ss to - Read aloud listen through. - Ask Ss to repeat after. - Get Ss to repeat in - Listen to the T chorus. - Look at the pictures - Call some Ss to read and do matching in aloud. groups - Get Ss to read aloud Answers again a, Open your book b, A2: Match and write: b, Sit down - T explains the tasks. c, Come in. - Ss look at the pictures d, Close your book. and do matching in e, Stand up. groups. - Call some Ss to write on the BB. - T gives some remarks. 4. Consolidation: c, Play Simon says: - T makes clera the way to play. - T does first as model. - Get Ss to play on their own. 5. Homework: - Review the imperatives. - Do Ex in workbook. 19
 20. . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản