intTypePromotion=1

Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
4
download

Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán

  1. Chấp thuận cho tổ chức tín dụng cổ phần được thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ qu yền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, th ành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 30 (ba mươi) n gày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Trước khi thực hiện hoạt động bao thanh toán, tổ chức tín dụng cổ phần ph ải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng báo 1. Bước 1 Trung ương, địa phương 3 số liên tiếp bằng Tiếng Việt theo quy định của pháp lu ật hiện h ành; Tổ chức tín dụng cổ phần muốn đăng ký thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán gửi bản đăng ký của cơ quan đăng ký kinh doanh và 02 bộ hồ sơ 2. Bước 2 đến Ngân h àng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính xem xét, chấp thuận;
  3. Mô tả bước Tên bước Trong th ời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, th ành phố xem xét, có ý kiến bằng văn 3. Bước 3 bản về điều kiện, hồ sơ xin ho ạt động bao thanh toán theo quy định và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) kèm theo 01 bộ hồ sơ của tổ chức tín dụng cổ phần; Trong th ời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đư ợc hồ sơ của tổ chức tín dụng cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, th ành phố gửi tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và có ý kiến bằng 4. Bước 3 văn b ản về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho phép hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng có nhu cầu hoạt động bao thanh toán, trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng hoặc ngư ời đư ợc uỷ quyền đề nghị Ngân h àng Nhà nước chấp thuận cho tổ chức tín dụng hoạt động bao 1. thanh toán. Trường hợp uỷ quyền, phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  4. Thành phần hồ sơ Đối với Chi nhánh ngân h àng nước ngoài tại Việt Nam phải có văn bản của Tổng 2. giám đốc (Giám đốc) Chi nhánh ngân h àng nước ngoài. Phương án hoạt động bao thanh toán, trong đó n êu rõ nhu cầu thực hiện nghiệp vụ 3. b ao thanh toán, đối tượng khách hàng dự kiến và kế hoạch hoạt động Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh 4. doanh. Báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng năm gần nhất đ ã được kiểm toán bởi một tổ 5. chức kiểm toán độc lập; báo cáo về việc thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất theo qui định Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu: Ngoài các hồ sơ qui định nêu trên, hồ sơ xin ho ạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu còn bao gồm bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước 6. cấp. Các tài liệu trong hồ sơ ph ải là b ản chính, trường hợp là các bản sao trong hồ sơ có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Ngân hàng Nhà nư ớc cho phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước khi tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện sau: a. Có nhu cầu hoạt động bao thanh toán; b. Tỷ lệ n ợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của ba Quyết định tháng gần nhất d ưới 5%; không vi phạm các quy định về các 1096/2004/QĐ- 1. tỷ lệ đảm bảo an toàn trong ho ạt động ngân hàng; c. Không NHNN... thuộc đối tư ợng đang bị xem xét xử lý vi phạm h ành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ho ặc đã b ị xử lý vi phạm h ành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi ph ạm Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu: Ngoài Quyết định các điều kiện qui định nêu trên, tổ chức tín dụng xin hoạt 1096/2004/QĐ- 2. động bao thanh toán xuất-nhập khẩu phải là tổ chức tín NHNN... dụng đư ợc phép hoạt động ngoại hối. Đối với Công ty cho thu ê tài chính, ch ỉ được thực hiện hoạt Quyết định số 3. động bao thanh toán khi có mức vốn điều lệ tương đương 30/2008/QĐ-NHN... với mức vốn pháp định quy định đối với Công ty tài chính.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2