intTypePromotion=1

Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
134
lượt xem
5
download

Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc Kế hoạch triển khai chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  282/CV­N H 3  N G µ Y  17  N N VI T H¸ N G  5 N¨ M  1996 V Ò   Ö C   Õ   O ¹ C H  T RI Ó N  K H AI C H Ø  T H Þ  C ñ A   VI K H T H è N G   è C  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C ® KÝnh  öi: g ­Gi¸m  c    ®è NHNN   tØnh,thµnh  è,   ph                  ­ Tæng    Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c NHTM   µ  v TCTD. Ngµy  th¸ng 5  17    n¨m  1996, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc®∙  ã    ®è Ng h Nh n   c ChØ   thÞ  è  s 04/CT­NH3   Õp tôct¨ngcêng  ti       c«ng    t¸cthanh    Óm  tra,ki so¸t, Óm   ki to¸n  trong ngµnh  ©n  µng.NHNN     íng dÉn  ô  Ó  Ò   Õ   ¹ch tr Ón khai   Ng h   TW h   c th v k ho   i     ®Ó   ùc hiÖn  th   chØ  Þ  ãitrªnnh  th n     sau: 1.Tõ    nay  n   Õt  ®Õ h n¨m  1996,trong toµn  Ö   èng  ©n  µng      h th ng h bao  å m:  g NHTM Q D, NHTMCP,  Tæng  c«ng    ty VB§Q, QTDND   µ    v chinh¸nh  NHNN     c¸c tØnh,thµnh  è  ÏtiÕn hµnh  ét  tthanh    ù kiÓm    Óm    éibé    ph s     m ®î   tra,t   tra,ki so¸tn   ®Ó   ¸nh    ng  ùc tr¹ng chÊt l ng  ¹t®éng  Ýn  ông      ¬ng  ∙  ® gi¸®ó th      î ho   td (nh ®Ò c ® göicuèin¨m      1995). 1.1.Tæng     Gi¸m  c  ®è NHTM Q D,  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è NHTM CP,  Tæng   Gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng     ty VB§Q,  Gi¸m  c  ®è QTDND,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh NHNN   tØnh,thµnh  è  µ so¸tl¹nh÷ng  ô  Öc  ∙  Èy    õ1994  n     ph r       i v vi ® x ra t   ®Õ nay  ¹ ®Þa  ¬ng  × nh; ë  ©n  µng  µ  n  Þ  × nh  µ   t i ph m   ng h v ®¬ v m m Thanh   traNHNN   vµ  n  Þ  ù kiÓm       Ön  ®¬ v t   traph¸thi hoÆc   chÝ  ∙  a  .®Ó   ã  Õ   ¹ch, b¸o  ® ® tin.   . c k ho   biÖn ph¸p  Óm     ki tra,xem   Ðt,kÕt  Ën  µm  â  ng    ö  ýnghiªm  x  lu l r ®ó sai,x l   minh,  ®óng  êi,®óng  Öc,tuú  ng   vi   theo møc     µ   dông  ×nh  ®é m ¸p  h thøc  ö  ý hµnh  x l  chÝnh, kinh tÕ      hoÆc   chuyÓn  sang  ¬  c quan  iÒu    ® tra theo  Ët®Þnh  lu   trong  thêigian ng ¾n  Êt.     nh 1.2.Nh÷ng  ô  Öc    v vi x¶y  ë  ©n   µng, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  µo  × ra  Ng h   ph   v n th   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è TCTD     íisù  ®ã d   chØ   o  ña  ®¹ c Gi¸m  c  ®è NHNN   trªn®Þa  µn      Õt,trong ®ã     b ®Ó gi¶iquy     Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®¬n  Þ  µ ®è   v l  ngêichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ýnh.   ch Nh÷ng  ô  Öc  ªnquan  n   Òu  v vi li   ®Õ nhi TCTD: ­ Trªn cïng  ét      m tØnh, thµnh  è: do    ph   Gi¸m  c  ®è NHNN  tØnh, thµnh  è    ph chñ  × cuéc  äp  íic¸c  tr   h v  Gi¸m  c  ®è TCTD   ã  ªnquan  µn  Ön  c li   b bi ph¸p   gi¶i quyÕt. ­ Liªnquan  n   Òu  a   ¬ng: do     ®Õ nhi ®Þ ph   Gi¸m  c  ®è NHNN   a   ¬ng  ã  ®Þ ph c doanh nghiÖp vay  èn  ng  ôtrëchÝnh  iÖu tËp,chñ  ×cuéc  äp  íi   v ®ã tr     tr     tr   h v  c¸c TCTD   ã  ªnquan  µn  Ön  c li   b bi ph¸p gi¶i    Õt. quy ­ Liªnquan  n     éi së  ña     ®Õ c¸cH   c NHTM Q D   ¹ Hµ   éi:Do  t   N   Ch¸nh  i thanh    tra NHNN   ñ  × cuéc  äp  íic¸c Tæng   ch tr   h v    Gi¸m  c, Tæng   Óm     ®è   ki so¸tNHTM Q D   bµn  Ön  bi ph¸p gi¶i     Õt. quy
  2. 2 ViÖc  µ  r so¸t,  xem   Ðt,gi¶iquyÕt  µ  ö  ýnh÷ng  ô  Öc  x   v x l  v vi næi  é m   c ph¶i  do Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c NHTM   µ  v TCTD   ùc tiÕp  tr   chØ   o    ®¹ c¸c ®¬n  Þ  ùc thuéc  ùc hiÖn  v tr   th   trong thêigian  õ nay  n   µy  7­    t  ®Õ ng 31­ 1996  ã  c b¸o c¸o  Õt  k qu¶  t 1,  µ  n   µy  9­ ®î   v ®Õ ng 30­ 1996  b¸o c¸o  Õt  k qu¶  t 2    ®î   lªn Th«ng  c  ®è NHNN.  B¸o c¸o ph¶i nªu  â  Ôn  Õn  ô  Öc,nguyªn  ©n  µ    r di bi v vi   nh v thùc tr¹ngt×nh  ×nh, xem   Ðt  õ kh©u  Êp  µnh  Õ   ,  ñ  ôc cho      h   x t  ch h ch ®é th t   vay,  quy  ×nh xÐt duyÖt,tµis¶n  Õ  Êp  tr        th ch cho  n   ©u  Óm     ö  ông  èn  ®Õ kh ki tras d v vay xem   ã  ÷ng    ¹m  ×?    c nh sai ph g ai sai? møc       ¹m?  Ýnh    ®é sai ph T to¸n kh¶    n¨ng  µ  êigian thu håinî,quy  v th         tr¸chnhiÖ m  â rµng  µ  Ön    r  v bi ph¸p xö  ý®èi víi   l      tõng    ©n,  n  Þ; ®ång  êinªu  Õn  Þ       c¸ nh ®¬ v   th   ki ngh ®Ó bæ sung, söa  æi  ¬    ® c chÕ, quy  Õ   ch nghiÖp  ô.v Nh÷ng  ô  Öc  ªnquan  n   v vi li   ®Õ TCTD   õ tr c tí nay  Thanh    t  í    i do  traNHNN,  do TCTD   ù kiÓm    t  trahay  c¸c c¬  do    quan  ph¸p  Ëtph¸thiÖn;®∙  îchay  a  lu      ®  ch ® îc b¸o  i  a    a  îc gi¶iquyÕt    ®µ ® tin,ch ®     døt  iÓ m   ® theo  éi dung    Çn  n  tinh th ®iÓ m     nµy,th×  1, 2    Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c TCTD   ph¶itrùctiÕp chØ        ®¹o    Õt døt ®iÓ m   gi¶iquy     trongkú  µy  µ        èng  c    n v b¸o c¸o lªnTh ®è NHNN. 1.3.§ Ó   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho  ¬  ë  ùc hiÖn  ètchØ  Þ  µy,Tæng  c s th   t  th n   Gi¸m  ®èc  µ    v c¸c NHTM Q D,  NHTMCP,  QTDND,  Tæng  C«ng    ty VB§Q  ph¶i cã  Õ    k ho¹ch  ô  Ó  íng  Én  c th h d cho    n  Þ  ùc thuéc  iÓn khaitù kiÓm     µ  c¸c ®¬ v tr   tr      tra v t¨ngcêng  Óm     éibé, so¸txÐt l¹ nh÷ng  Ên    ån t¹  ∙  îcthanh      ki so¸tn           i v ®Ò t   i ®   ® tra NHNN   Õn  Þ  ki ngh qua    tkiÓm     íc ®©y   õn¨m  c¸c ®î   tratr   (t   1994  n   ®Õ nay) ®Ó     chÊn  chØnh, söa  ÷a  µ  ¾c  ôc    ch v kh ph ngay;nh÷ng  Ên    ∙  îc thanh      v ®Ò ® ®   tra NHNN   ¾c  ë, khuyÕn  Þ   Én  i ¹m  nh nh   ngh v t¸  ph ph¶i® îc xö  ¹tnÆng   ¬n  µ      ph   hv ng¨n chÆn     kh«ng  cho    Ôn. t¸ di i 2.V Ò   èihîp thanh      ph     tratheo ChØ   Þ    th 574  ña  c Tæng  thanh    µ   íc: traNh n 2.1.Cïng  íiviÖc  Õp  ôc tr Ón khaithùc hiÖn  Õ   ¹ch    v  ti t   i       k ho thanh      tratrªn diÖn  éng  i  íic¸c NHTM Q D,  r ®è v     NHTM CP   µ   m Thanh    ©n   µng  ang  tra Ng h ® tiÕn hµnh    trong ph¹m    µn  èc,tõnay  n   èith¸ng9    vito qu     ®Õ cu     n¨m 1996,c¸cchi     nh¸nh  NHNN  tØnh,thµnh  è  Çn  èihîp víi   ph c ph       Thanh    µ   íctØnh,thµnh  traNh n     phè  iÓn khai®îtthanh    tr      tratheo ChØ   Þ  è  th s 574­ TTNN   µy  4­ ng 18­ 1996  ña  c Tæng   Thanh    µ   íc.§ Ó   ùc  Ön  ètChØ   Þ  µy, sau    tra Nh n   th hi t   th n   khi trao ® æi    thèng  Êt  íiTæng   nh v   Thanh    µ   íc,NHNN   traNh n   Trung  ng  íng  Én  ô  Ó  ¬h d c th nh sau: 2.1.1.§èivíinh÷ng       TCTD   ∙  ® thanh    ®∙ cã  Õt  Ën  ña  oµn  tra(   k lu c ® thanh  tra):B¸o    c¸o  ÷ng  Õt  nh k qu¶  Ýnh  ch trong  t thanh    ®î   tra n¨m 1996  Ch¸nh  do  TTNN  tØnh,thµnh  è.Trªn c¬  ë  ,    ph     s ®ã Thanh    µ   ícthÊy  Çn  Õtth× traNh n   c thi     tiÕn hµnh  óc      ph tratheo yªu cÇu  ña     c Tæng  TTNN. 2.1.2. èivíi ÷ng       § nh NHTM   µ   m Thanh      ang  traNH ® thanh    Õu  tra,n Thanh  traNhµ   ícxÐt thÊy  Çn  Õtth×    n    c thi   Gi¸m  c  ®è NHNN   µn  íiCh¸nh  b v  Thanh    tra Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ö  êiphèihîp cïng thùc hiÖn  n    ph c ng          theo néidung  µ  Õ      vk ho¹ch cña    Tæng  TTNN. 2.1.3.Nh÷ng    NHTM   µ  v TCTD   µ   m Thanh    ©n   µng  a  traNg h ch thanh    tra, n Õu  Thanh    µ   íctØnh,thµnh  è  Õn hµnh  traNh n     ph ti   thanh    × NHNN   ã  ù  tra,   th cs phèikÕt  îp chÆt  Ïvµ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó     h  ch   t   ki thu l   i Thanh    µ   ícthùc traNh n     hiÖn theo kÕ   ¹ch ®∙      ho   ®Ò ra.
  3. 3 2.2 §èit ng ® îcThanh    µ   íctØnh,thµnh  è  Õn hµnh     î     traNh n     ph ti   thanh    tra ®îtnµy  µc¸c Ng ©n  µng  µ    l    h v TCTD   Ch¸nh  do  thanh    µ   ícvµ  traNh n   Gi¸m  c  ®è chinh¸nh    NHNN     a   µn  èng  Êt  ùa chän. Riªng  ÷ng  trªn®Þ b th nh l     nh Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  u    µ    iÓn ®∙  îcThanh    µ   ícthanh    h ®Ç tv ph¸ttr   ®   traNh n   tran¨m 1995,  nay  Õu  Êy  Çn  óc    ×  èihîp cïng  ùc hiÖn. Thêi kú  n th c ph trath ph     th       thanh    µ tral   1994  µ  v 1995,träng t©m  µn¨m      l  1995. 2.3.T¹ic¸c TCTD,      trong cïng m ét  êigian chØ      th     nªn  ã  ét  oµn  cm ® thanh  tra(Thanh    µ   íc,hoÆc     traNh n   thanh    traNHNN)  ùc thinhiÖm   ô,nh»m   th     v  tr¸nh   sù  ång  Ðo  µ  ch ch v b¶o  ¶m   ¹t®éng  ×nh  êng  ® ho   b th cho    c¸cTCTD. N Õ u   µ ®oµn  l  thanh    èi hîp  ÷a  tra ph   gi Thanh    µ   íc vµ  tra Nh n   Thanh    tra Ng ©n   µng, viÖc  ö  ëng  oµn  Ch¸nh  h   c Tr ® do  Thanh    µ   íc tØnh, thµnh  tra Nh n     phè xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   § Ò   ¬ng  c thanh    ña    µn  trac c¸c§o thanh    èihîp gi÷a Thanh      µ  traph       traNH v Thanh      ùc hiÖn  traNN th   theo  µiliÖu híng dÉn  t      thanh    ¹t®éng  Ýn  ông  traho   td vµ      µichÝnh  ña  thu chit   c Tæng  Thanh    µ   íc. traNh n 2.4.Thanh      tra Chi nh¸nh  NHNN   tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸ch nhiÖ m   èi   ph   hîp chÆt  Ï vµ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    oµn  ch   t   ki thu l   i c¸c ® thanh    µ   íc trªn traNh n     ®Þa  µn,kÓ   vÒ   êi,tµiliÖu,v¨n b¶n,chÕ     b   c¶  ng          ®é hoÆc     æi  trao® nghiÖp  ô  v trong qu¸ tr×nh thùc thinhiÖm   ô  ¹ c¸c®¬n  Þ  îcthanh    è  Öu b¸o            v t   i v®  tra. li   c¸o S vµ  å  ¬    éc  h s c¸c cu thanh    µy  îcl gi÷ vµ  tran ®  u    b¶o  qu¶n theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý l  vµ b¶o qu¶n  µiliÖu "MËt"­ Kh«ng  a      ®µi TW,  µnh  µ  a  ­ t       ® tintrªnb¸o    ng v ®Þ ph ¬ng. 2.5. Phèi hîp  íiThanh    µ   íc ®Þa   ¬ng    ¬ng  ×nh, thêi     v  tra Nh n   ph lªn ch tr    gian,néi dung  ô  Ó, ph©n     c th   c«ng  tr¸chnhiÖ m   â  µng    rr nh»m  b¶o  ¶m   Õn  ® ti ®é   µ  Êt l ng kiÓm    ïng víi Öc  µn  µnh  ¬ng  ×nh thanh    ña  v ch  î   tra,c     vi ho th ch tr   trac ngµnh.Häp  íic¸c TCTD   îcchØ  nh    v    ®  ®Þ thanh    tnµy    tra®î   ®Ó phæ   Õn  ñ  bi ch tr ng, biÖn  ¬  ph¸p  ùc hiÖn  µ  th   v qu¸n  iÖttr¸chnhiÖ m     iÓn khaitètChØ   tr     ®Ó tr      thÞ  ña  èng  c  c Th ®è NHNN. 3. § Ó   ùc  Ön  ètChØ   Þ  ña  èng  c    th hi t   th c Th ®è NHNN,  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c NHTM,   c¸c TCTD, Tæng  c«ng    tyVB§Q,  Gi¸m  c  ®è NHNN     c¸c tØnh, thµnh  è  Çn    ph c huy  ng  µ  Ëp  ®é v t trung  c¸n  é,  Ëp  ¬ng  ×nh, kÕ   b l ch tr   ho¹ch  µ  Ön  v bi ph¸p  ô  Ó, ph©n  c th   c«ng tr¸chnhiÖ m   â rµng    r  nh»m     Õt  gi¶iquy m äi  Öc  îcdøt ®iÓ m   µ  Êu  ¸o.M çi  Ö   èng  vi ®     v th ®   h th NHTM   Ëp  t trung xö  ýdøt   l    ®iÓ m   ÷ng  ô  Öc  nh v vi næi  é m   Êt ë  ÷ng  a   µn  äng ®iÓ m.    iÓn c nh   nh ®Þ b tr   Khi tr   khaiph¶icã    ¬ng    Õtvµ  ©n      ®Ò c chiti   ph c«ng  ô  Ó,aichØ  o?  c th     ®¹ bao  êph¶i gi     lµm xong? 4. T¹iTrung  ng,Thanh       ¬  traNHNN   ñ  ×cuéc  äp  íi   ch tr   h v   NHTM Q D   µ  c¸c v Tæng  c«ng    ty VB§Q.  ¹i®Þa   ¬ng, Gi¸m  c  T  ph   ®è NHNN   ñ  × cuéc  äp  íi ch tr   h v  c¸c Gi¸m  c    ®è NHTM,  TCTD, C«ng    ty VN§Q     a   µn    trªn®Þ b ®Ó phæ   Õn  µ  bi v qu¸n  iÖtchØ  Þ  ña  èng  c  tr   th c Th ®è NHNN   µ  µn  ô  Ó  Õ   ¹ch tr Ón khai. v b c th k ho   i     T¹icuéc  äp  µy  ã  êi  idiÖn  ña    µnh    h n c m ®¹   c c¸c ng Thanh    µ   íc,Néi vô, traNh n       ViÖn  Óm    µ    ki s¸tv T ph¸p tídù.    i
  4. 4 5. ViÖc    êng    t¨ng c c«ng    t¸cthanh    Óm     µ  Óm     µ nhiÖm   tra,ki so¸tv ki to¸n l   vô  äng  ©m   ña  µn  µnh  ©n   µng  tr t c to ng Ng h n¨m 1996. Thñ   ëng    tr c¸c  ©n   Ng hµng, TCTD     ph¶ilËp  ¬ng  ×nh thanh    ù kiÓm     µ  Óm     éibé    ch tr   tra,t   trav ki so¸tn   vµ  ùc tiÕp  tr   chØ   o    iÓn khai chØ   Þ  µy  ét  ®¹ ®Ó tr     th n m c¸ch  nghiªm  óc,døt t   ®iÓ m   µ  ã  v c tr¸chnhiÖ m    cao. 6. Trong    ×nh tr Ón khainhiÖ m   ô  Çn    äng ph¬ng    qu¸ tr   i     vc coitr   ph¸p c«ng  t¸c, èikÕt  îp tètvíi  ph   h    Thanh    µ   ícvµ    ¬  traNh n   c¸c c quan  ÷u  h quan,tranh thñ      sù    o  ña  Êp  û  µ  Ýnh  Òn  a   ¬ng  l∙nh®¹ c c u v ch quy ®Þ ph nh»m  ph¶n ¸nh  µ    v gi¶i quyÕt  Ên    v ®Ò x¶y    ng  n,  ã  ×nh  ã  ý, ra ®ó ®¾ c t c l  kh«ng  ©y  n  o    énvµ  g å µ x¸o tr   lµm phøc  ¹pthªm  Ên  . t  v ®Ò 7. C¨n  chØ  Þ  ña  èng  c, Thanh      cø  th c Th ®è   traNHNN   ã  ¬ng  ×nh kÕ   c ch tr   ho¹ch cô  Ó    iÓnkhai®èi víi èic¸cChi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµivµ    th ®Ó tr        kh       ng h n    Ng ©n  µng  ªndoanh  ¹ ViÖtNam. h li   t  i   Trªn  y   µ  Õ   ¹ch  iÓn  ®© l k ho tr khai thihµnh     ChØ   Þ  ña  èng  c  th c Th ®è NHNN,    ×nh thùc hiÖn  ã  ÷ng  ã  qu¸ tr     c nh kh kh¨n víng m ¾ c   Þp  êiph¶n        k th   ¶nh vÒ   NHNN     TW (V¨nphßng  èng  c  µ    Th ®è v Thanh   traNHNN)      Õt. ®Ó gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2