intTypePromotion=1

Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
107
lượt xem
21
download

Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

  1. C «ng v¨n  c ñ a B a n  ® æ i  m íi q u ¶ n   ý d o a n h  n g hi Ö p  Trun g  ¬ n g   l S è  12/§ M D N  n g µ y  17 th¸ng 1 n¨ m  2000 v Ò   Ö c K Õ  h o ¹ ch  vi c æ  p h Ç n  h o¸ v µ  ® a  d ¹ ng h o¸ s ë  h ÷ u  n¨ m  2000 K Ýnh  öi: g  Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  ­C¸c  é, Tæng  ôc,c¸cc¬    B  c     quan  ngang  é, B ­C¸c    tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng, th ph tr     ¬ ­C¸c    Tæng  C«ng    ty91. N¨m  1999  Õn    ùc hiÖn  ti ®é th   c«ng      Çn    t¸ccæ ph ho¸ trong toµn  èc  ∙    qu ® cã  nh÷ng bíc chuyÓn  biÕn kh¸ m¹nh  mÏ, kÕt qu¶ thu ® îc ®Õ n  ngµy  31/12/1999  è  s doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙    Çn    µ 370  nh n   cæ ph ho¸ l   doanh  nghiÖp  trong®ã   Õt    h n¨m  1998:120    doanh nghiÖp.M ét  è  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã    sB    ph c nhiÒu  doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙  ùc hiÖn  ètcæ   Çn  nh n   th   t   ph ho¸ trong n¨m    1999  nh Hµ   éi  doanh  N 40  nghiÖp; Thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh: 35    doanh  nghiÖp,   tØnh  Nam   Þnh  doanh  § 18  nghiÖp,tØnh    Thanh  Ho¸  doanh  11  nghiÖp;C¸c  é     B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  doanh  16  nghiÖp,Bé     Giao  th«ng  Ën  v t¶i14    doanh  nghiÖp,Tæng    C«ng      tyXi M¨ng,Than,Cµ       Phª:3   doanh  nghiÖp,   Tæng   C«ng    Öt  ty D May  doanh  4  nghiÖp; m ét  è  ÊtÝt    é,  a   ¬ng,   s r   c¸c B ®Þ ph   Tæng   C«ng    cha  ã  ty 91  c doanh  nghiÖp  µn  µnh    Çn  ho th cæ ph ho¸  ∙  ® nªu   ë C«ng  sè  v¨n  75/CP    ­ §MD M   µy  th¸ng 8  ng 31    n¨m  1999  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ. § Ó     th«ng  b¸o  Þp  êi®Õ n     ¬  k th   c¸c c quan  ã  ªnquan  ¾ m   îc kÕt    c li   n ®  qu¶ cæ   Çn  ph ho¸ chung  ña  c n¨m  1999  µ  ù  Õn  Õ   ¹ch  v d ki k ho n¨m  2000  Ò     v cæ phÇn   ho¸ theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m  1998  µ  v ®a  d¹ng ho¸ theo NghÞ  ®Þnh  sè  103/1999/N§­  ngµy 10/9/1999 cña  CP ChÝnh  ñ; Ban  ph   §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng    ¬ xin chuyÓn  n  ®Õ Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  ña    é,  c c¸c B tØnh  µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v Tæng  C«ng    ty91: 1/ Danh    s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc®∙    Çn    µ  a  ¹ng    nh n   cæ ph ho¸ v ® d ho¸ h×nh  thøc  ë  ÷u  s h n¨m  1999  ña    é,  Þa  ¬ng  µ  c c¸c B § ph v Tæng  C«ng      ty 91. (BiÓu  è  s 1). 2/Dù   Õn  è îng c¸cdoanh    ki s l     nghiÖp  µ  ícsÏcæ   Çn    µ  a  ¹ng  nh n     ph ho¸ v ® d ho¸ h×nh  ÷c sá  ÷u    th   h n¨m  2000  ña    é, §Þa  ¬ng  µ  c c¸c B   ph v Tæng  C«ng      ty91. (BiÓu  è  s 2) §Ò   Þ   ngh Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  ña    é,  a   ¬ng, c c¸c B ®Þ ph   Tæng  C«ng    nghiªncøu  ty91    cho    Õn  µ  ù  Õn  ý ki v d ki danh  s¸ch hoÆc   è îng   sl   doanh  nghiÖp  µ  ícsÏthùc hiÖn  nh n       trong n¨m    2000  öivÒ   g   Ban  §æi  íiqu¶n  m  lýdoanh    nghiÖp Trung  ng  è 6  µ   ¬ (s   B Huy Ön  Thanh  Quan    §×nh­ Hµ   éi) ­ Ba   N  tr cngµy  th¸ng1  í  31    n¨m  2000    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ®Ó tr   t  ph quy    
  2. B i Ó u  s è  1: T æ n g  h î p t × nh h × n h  c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c n¨ m  1 9 99  STT Bé, TCT 91,®Þa  ¬ng       ph Sè  § Õn   Trong STT Bé, TCT    a  ¬ng    91,®Þ ph Sè    § Õn   Trong  DN DN   199 n¨m  99 CPH 1998 n¨m   99 CPH 8 Tæng  éng c 370 120 250 12 H¶i D ¬ng   3 1 2 C¸c  é B 68 19 49 13 Nam   Þnh § 22 4 18 1 Bé   Giao  th«ng  Ën  v t¶i 16 2 14 14 Ninh  ×nh B 4 2 2 2 Bé   ©y  ùng  X d 15 9 6 15 Thanh  Ho¸ 12 1 11 3 Bé   C«ng  nghiÖp  5 3 2 16 Qu¶ng  ×nh B 1 1 4 Bé  N«ng  nghiÖp  µ   v Ph¸t tr Ón    i n«ng  20 4 16 17 Ngh Ö   An 5 3 2 th«n  5 Bé   û  Thu s¶n 2 1 1 18 Thõa  Thuªn  Õ Hu 6 2 4 6 Bé   ¬ng  ¹i Th m  7 7 19 Qu¶ng  Ng∙i 2 1 1 7 Tæng  ôc  lÞch c Du  3 3 20 B×nh  Þnh § 9 1 8 C¸c  Tæng  c«ng  ty 28 7 21 21 B×nh  Ën Thu 2 2 0 1 Tæng  c«ng    u  Ýnh  Ôn  tyB ch vi th«ng 3 2 1 22 Gia  Lai 1 1 0 2 Tæng  c«ng    Öt  tyD may 5 1 4 23 L© m   ång § 10 5 5 3 Tæng  c«ng    µng  tyH H¶i 5 3 2 24 §ång  Nai 6 1 5 4 Tæng  c«ng    tyHo¸  Êt ch 2 1 1 25 Long  An 1 1 0 5 Tæng  c«ng    Ðp tyTh 1 1 26 C Ç n   ¬ Th 3 1 2 6 Tæng  c«ng    µ   tyC phª 3 3 27 Cµ   Mau 1 1 0
  3. 7 Tæng  c«ng    tyLTMB 1 1 28 Th¸iNguyªn   2 1 1 8 Tæng  c«ng      tyXi m¨ng 3 3 29 Hµ   Giang 1 1 9 Tæng  c«ng    Ön  ùc ty§i l 2 2 30 Qu¶ng  Nam 1 1 10 Tæng  c«ng    tyThan 3 31 An  Giang 4 3 1 C¸c  a  ¬ng  ®Þ ph 270 90 180 32 Kh¸nh  µ Ho 2 2 1 Hµ   éi n 71 31 40 33 B ¾c   Giang 2 2 2 Hå   Ý   Ch Minh  45 10 35 34 B ¾c   Ninh 1 1 3 H¶i Phßng   9 3 6 35 Cao  B»ng 1 1 4 §µ  ½ ng N 4 2 2 36 Hµ   Ünh T 2 2 5 Tuyªn  Quang 6 6 0 37 Ninh  Ën Thu 3 3 6 Phó  ä Th 6 2 4 38 Vòng  µu T 2 2 7 § ¾c  ¾c L 2 39 V Ünh  Long 1 1 8 V Ünh  óc Ph 1 1 0 40 Hµ   Nam 2 2 9 Hoµ   ×nh B 2 1 1 10 Hµ   ©y T 5 1 4 §a  ¹ng    ×nh  d ho¸ h thøc së  ÷u  h 4 4 11 Qu¶ng  Ninh 7 2 5
  4. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Bi Ó u  2: D ù  ki Õ n: K Õ  h o ¹ ch c æ  p h Ç n  h ã a v µ  ® a  d ¹ ng h o¸  D N N N  n¨ m  2 0 00   C¸c  é, §Þa  ¬ng,Tæng  B  ph   c«ng    ty91 STT K Õ   ¹ch thùc hiÖn  ho     n¨m  2000 Ghi  ó ch              Tån  ña  K Õ   ¹ch Tång  è  c ho   s   1999  2000  thùc hiÖn             (DN)   (DN)    (DN)  2 1 3 4 5 6 I C¸c  tØnh,TP  ùcthuéc Trung  ng    tr     ¬ ®µ   ½ ng N 1 6 10 16 V Ünh  long 2 2 3 5 Kiªngiang   3 2 2 § ¾k  ¾c l 4 7 7 14 Ngh Ö   An 5 2 7 9 Hµ   Nam 6 0 6 6 V Ünh  óc ph 7 3 5 8 Hµ   Giang 8 4 4 Ninh  Ën Thu 9 2 6 8 10 Nam   Þnh § 0 20 20 11 §ång  th¸p 2 4 6 12 Ninh  ×nh B 0 6 6 13 Th¸iB×nh   6 6 14 Hµ   éi N 0 60 60 15 Kh¸nh  µ Ho 4 6 10 16 Phó  ä Th 3 7 10 17 B ¾c   Giang 0 4 4 18 Thõa  ThiªnHu Õ   1 5 6 19 B ¾c   ¹n C 2 2 20 H ng  yªn 1 5 6 21 Lµo  Cai 2 2 4 22 Thanh  Ho¸ ­1 25 25 23 B ¾c   Ninh 3 3 6 24 LaiCh ©u   2 2 25 Long  An 6 4 10
  5. 5 26 L© m   ng ®å 0 7 7 27 Qu¶ng  Nam 2 4 6 28 Qu¶ng  Ng∙i 0 6 6 29 Kon  tum 5 3 8 30 Hµ   Ünh T 3 3 6 31 H¶i d¬ng   1 5 6 32 Qu¶ng  Ninh 2 8 10 33 B×nh  Ën thu 4 4 34 Trµ  Vinh 5 5 35 B Õn   tre 4 4 36 Bµ   Þa­ òng  µu rv t 4 6 10 37 Gia  Lai 3 3 38 H¶i Phßng   4 16 20 39 b×NH   ¦íC PH 2 2 40 ®å NG   nAI 7 5 12 41 b×NH   ÞNH § 10 10 (n¨m   1999  kh«ng   giao  kÕ   ¹ch ) ho   42 Cao  b»ng 4 2 6 43 Qu¶ng  ×nh B 3 3 44 TiÒn  giang 2 4 6 45 Th¸inguyªn   5 5 46 T ©y  ninh 5 5 47 B¹c  Liªu 4 4 48 Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  3 67 70 49 C Çn   ¬ Th 6 6 12 50 S¬n  la 2 2 4 51  B×nh  ¬ng d 1 1 2 52 Hµ   ©y T 0 6 6 53 Tuyªn  quang 2 2 54 Hoµ  ×nh b 4 4 55 Cµ   Mau 4 4 56 yªn  b¸i 2 2 57 An  Giang 4 4 58 Sãc  tr¨ng 3 3
  6. 6 59 Qu¶ng  Þ tr 2 2 60 phó  yªn 2 2 61 l¹ngs¬n   2 2 II C¸c  é,c¬  b   quan  ngang  é b thuû s¶n   1 7 8 15 giao th«ng  Ën    v t¶i 2 1 25 26 X ©y  ùng  d 3 8 12 20 th ng  ¹i ¬ m  4 12 8 20 Y  Õ t 5 6 6 n«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n 6 33 17 50 V¨n    ho¸­th«ng  tin 7 1 2 3 C«ng  nghiÖp  8 13 7 20 khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  tr 9 4 1 5 10 tæng  ôc  lÞch c du  2 6 8 11 Ng ©n  µng  h 4 2 6 12 C«ng  an 1 1 13 gi¸odôc  µ  o  ¹o   v ®µ t 2 2 14 ®µi  Òn  ×nh  Öt Nam   truy h Vi   1 1 15 TC   Ý îng thuû  kh t   v¨n 1 1 16 Trung  ©m  t khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   èc  ngh qu 4 4 gia 17 Tæng  ôc  u  iÖn. c b® 2 2 II C¸c  I tæng  c«ng    ty91 dÇu  Ý kh 1 6 6 bu  Ýnh  Ôn  ch vi th«ng 2 5 3 8 Cµ   phª 3 7 7 14 xim¨ng   4 2 2 4 l ng  ùc miÒn  ¾c ¬ th   b 5 5 3 8 6  dÖt  may   7 7 14 §iÖn  ùc l  7 7 3 10 ho¸ chÊt   8 2 2 4 hµng  kh«ng 9 1 2 3 10 thÐp 1 3 4 11 hµng  h¶i 3 2 5 12 than 4 4
  7. 7 13 thuèc l¸   2 2 14 l mg   ùc miÒn  ¬ th   nam 4 4 15 cao  su 2 2 16 GiÊy 1 2 3 17 c«ng  nghiÖp  µu thuû t  2 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2