intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT24

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sử dụng Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT24 sau đây sẽ giúp cho sinh viên nghề Lập trình máy tính củng cố kiến thức được học qua các lời giải chi tiết cho mỗi câu hỏi và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT24

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT24 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Cơ sở dữ liệu 2.5 điểm A. Ngôn ngữ SQL 1.5 điểm 1. Select monthi.mamt, monthi.tenmt From monthi,ketqua (0.75đ) 0.5 điểm Where monthi.mamt=ketqua.mamt and ketqua.diemthi
  2. 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.5 điểm 1. Trình bày giải thuật tìm kiếm tuần tự 0.5 điểm int linear_search( mang a, int n, int x) { a[n] = x; i=0; while ( a[i] !=x) 0.5 điểm i++; if (i==n) return -1; else return i; } 2. Khai báo cấu trúc nút cho danh sách móc nối đơn thông tin là số nguyên Viết hàm nhập thông tin cho danh sách gồm n nút (n nhập vào từ 2 điểm bàn phím) Viết hàm chèn nút vào đầu danh sách nối đơn thông tin là số nguyên nhập vào từ bàn phím typedef struct tagNode { int infor; struct tagNode *link; } Node; 0.4 điểm Node *head, *p, *moi; int n; void nhap( ) { int i ,tg; head = NULL; for ( i=0; i infor =tg; 0.4 điểm if (head ==NULL) { head = moi; p=moi; p -> link =NULL; } else { p -> link = moi; p= moi; p -> link =NULL; }}} void duyet() { Node *p; p=head; printf ( “ danh sach vua nhap la:”); 0.4 điểm while ( p !=NULL) { printf(" \n %d ”, p->infor.) ; p=p-> link ; } } 2/4
  3. void chendau( ) { int tg; { moi = (Node *) malloc (sizeof(Node)); printf ( “ Nhap thong tin cho nut bo sung nut moi:”); 0.4 điểm scanf(“%d”, &tg.); moi -> infor =tg; moi -> = head ; head = moi ;} void main() { clrscr() ; printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n); nhap(); duyet(); 0.4 điểm chendau(); duyet(); getch(); } 3 Lập trình hướng đối tượng 2 điểm - Quá tải toán tử là quá trình ta định nghĩa lại phép toán để dùng cho kiểu dữ liệu không phải là dữ liệu cơ sở của ngôn ngữ lập trình. 1 điểm - Có hai loại phép toán quá tải: + Quá tải phép toán 1 ngôi + Quá tải phép toán 2 ngôi 3/4
  4. - Ví dụ: class phanso { private: int tu,mau; public: phanso(int t=0,int m=0) { tu=t; mau=m; } phanso operator+(phanso o2) { 1 điểm phanso temp; temp.tu=tu*o2.mau+mau*o2.tu; temp.mau=mau*o2.mau; return temp; } phanso operator-(phanso o2) { phanso temp; temp.tu=tu*o2.mau-mau*o2.tu; temp.mau=mau*o2.mau; return temp; } }; Cộng I 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 … Cộng II Tổng cộng (I+II) ………, ngày ………. tháng ……. năm …… 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2