intTypePromotion=1

ĐỀ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG ACCESS

Chia sẻ: Võ Kim Thông | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:96

0
661
lượt xem
293
download

ĐỀ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG ACCESS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ư ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG ACCESS

 1. Đồ Án Tốt Nghiệp Phần mềm quản lý thƣ viện Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 1
 2. Mục Lục 1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ ............................................... 8 Danh sách các yêu cầu....................................................................... 8 2 Danh sách các biểu mẫu và qui định ................................................. 8 2 1.3 BẢNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ: ............................................................. 15 2.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA ..................................... 15 3.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ ..................................... 17 4.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG .............................................. 18 5.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƢƠNG THÍCH ........................................ 19 6.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT ................................................ 20 7.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN .................................................. 22 8.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ ........................................... 24 Yêu cầu ................................................................................................. 24 Mô tả chi tiết ........................................................................................ 24 Ghi chú ................................................................................................. 24 Dễ sửa lỗi .............................................................................................. 24 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 2
 3. Xác định lỗi trung bình trong 15 phút ............................................... 24 Khi sửa lỗi 1 chứ năng không ảnh hƣởng đến các chức năng khác 24 Dễ bảo trì .............................................................................................. 24 Thêm chừc năng mới nhanh ............................................................... 24 Không ảnh hƣởng đến các chức năng đã có ...................................... 24 Tái sử dụng........................................................................................... 24 Xây dựng phầm mềm quản lý thƣ viện mới trong thời gian 2 ngày ............................................................................................................... 24 Với cùng các yêu cầu ........................................................................... 24 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 3
 4. Dễ mang chuyễn................................................................................... 24 Đỗi sang hệ quản trị cơ sở mới tối đa trong 2 ngày .......................... 24 Với cùng các yêu cầu ........................................................................... 24 MÔ HÌNH HÓA .................................................................................. 25 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 1.1 .......................................................................................................................... 25 1.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP THẺ ĐỘC GIẢ ........ 27 1.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN SÁCH MỚI 29 1.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU SÁCH .............. 32 Biểu mẫu ........................................................................................................... 32 Hình vẽ ............................................................................................................. 33 Kí hiệu .............................................................................................................. 33 Thuật toán ......................................................................................................... 34 1.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU CHO MƢỢN SÁCH ......... 35 Kí hiệu .............................................................................................................. 59 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 4
 5. Lời Cảm Ơn  Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn và cung cấp tài liệu liên quan đến đồ án này Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin , trƣờng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy , trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Cảm ơn các anh chị và bạn bè đã góp ý xây dựng đồ án này. Sinh viên thực hiện Võ Tấn Duy. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 5
 6. Mở đầu 1.1.Mục đích: - Tạo ra công cụ cho các thƣ viện phổ thông đạ i học quản lý sách tốt hơn , nhanh hơn , chính xác. 1.2.Giới thiệu về đề tài: - Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lƣợng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nƣớc ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thƣ Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 6
 7. viện. Hằng ngày một số lƣợng lớn sách trong các thƣ viện đƣợc sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ƣ ng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thƣ viện càng khó khăn hơn. -Phần mêm quản lý thƣ viện này nhằm giải quyết phần nào khó khăn trên.Phần mềm hỗ trợ các chức năng thông dụng mà nhiệm vụ của thủ thƣ hay làm và hỗ trợ việc lƣu trữ dữ liệu sách.Để biết rõ về phần mềm hãy cùng tôi đến chƣơng kế. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 7
 8. HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU 1. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Danh sách các yêu cầu 2 Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định STT Ghi chú Tiếp Nhận Nhân Viên QĐ1 1 BM1 Lập thẻ độc giả QĐ2 2 BM2 Tiếp nhận sách mới QĐ3 3 BM3 Tra cứu sách 4 BM4 Cho mƣợn sách QĐ5 5 BM5 Nhận trả sách QĐ6 6 BM6 Lập Phiếu Thu Tiền Phạt QĐ7 7 BM7 Ghi Nhận Mất Sách QĐ8 8 BM8 QĐ9 9 Thanh Lý Sách BM9 Lập báo cáo 10 BM10 Danh sách các biểu mẫu và qui định 2 Biểu mẫu 1 và qui định 1 1.4.1 Hồ Sơ Nhân Viên BM1: Họ và tên: ................................................. Địa chỉ: ...................................................... Điện Thoại: ............................................... Ngày Sinh: ................................................ Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 8
 9. Bằng Cấp: ................................................. Bộ Phận: .................................................... Chức vụ: .................................................... QĐ1: Có 5 loại bằng cấp (Tú Tài, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ), có 4 bộ phận (Thủ Thƣ, Thủ Kho, Thủ Quỹ, Ban Giám Đốc), có 5 chức vụ (Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Trƣởng Phòng, Phó Phòng, Nhân Viên). Ví dụ: Hồ Sơ Nhân Viên BM1: Họ và tên: Nguyễn Tùng Địa chỉ:365 Trần Hƣng Đạo-Q1-TPHCM Điện Thoại: 83.69.058 Ngày Sinh: 17/12/1984 Bằng Cấp: Đại Học Bộ Phận: Thủ Thƣ Chức vụ: Nhân Viên Biểu mẫu 2 và qui định 2 1.4.1 Thẻ Độc Giả BM2: Họ và tên: .......................... Loại độc giả: .................... Ngày sinh: ........................... Địa chỉ: .............................. Email: ............................. Ngày lập thẻ: ....................... Ngƣời lập: ........................... QĐ2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng. Ngƣời lập thẻ độc giả phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thƣ. Ví dụ: Thẻ độc giả với nhân viên lập là Võ Đan Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 9
 10. Thẻ Độc Giả BM2: Họ và tên: Ngô Thừa Ân Loại độc giả: X Ngày sinh: 27/09/1978 Địa chỉ: 275 Điện Biên Email: Ngày lập thẻ: 22/10/2004 Phủ Q5 Tp.HCM votanduy@gmail.com Ngƣời lập: Võ Đan Biểu mẫu 3 và qui định 3 1.4.1 BM3: Thông Tin Sách Tên sách:.................................... loại: .............................. Thể Tác giả: .......................... Năm xuất bản: ........................... xuất bản: ...................... Nhà Ngày nhập: ..................... Trị giá: ....................................... Tiếp Nhận: ................ Ngƣời QĐ3: Có 3 thể loại (A, B, C). Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm. Ngƣời nhận sách phải là nhân viên thuộc bộ phận Thủ Kho. Ví dụ: BM3: Thông Tin Sách Thể loại: A Tác giả:Trần Đan Huy Tên sách: CNPM Năm xuất bản: 2003 Nhà xuất bản: NXB Trẻ Ngày nhập: 22/10/2004 Trị giá: 30.000 đồng Ngƣời Tiếp Nhận: Lê Anh Biểu mẫu 4 1.4.1 BM4: Danh Sách Sách Số Lƣợt Tác Giả Tình Trạng STT Mã Sách Tên Sách Mƣợn Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 10
 11. 1 2 Ví dụ: BM4: Danh Sách Sách Số Lƣợt Tác Giả Tình Trạng STT Mã Sách Tên Sách Mƣợn Lê Thụy Bài tập lí thuyết đồ thị Mới 1 001 100 Anh Võ Đình Bài Tập toán giải tích Cũ 2 010 50 Nguyên Cơ sở di truyền học Mới 3 011 Lê Ca 20 Phƣơng pháp lập trình Phạm hƣớng đối tƣợng với Cũ 4 100 200 Văn Ất C++ Biểu mẫu 5 và qui định 5 1.4.1 Phiếu Mƣợn Sách BM5: Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mƣợn: ............................................. Thể Loại Tác Giả STT Mã Sách Tên Sách 1 2 QĐ5: Chỉ cho mƣợn với thẻ còn hạn, không có sách mƣợn quá hạn, và sách không có ngƣời đang mƣợn. Mỗi độc giả mƣợn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày. Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 11
 12. Ví dụ: Phiếu Mƣợn Sách BM5: Họ tên độc giả: ........................................ Ngày mƣợn: ............................................. Thể Loại Tác Giả STT Mã Sách Tên Sách Lí thuyết đồ thị Tin học Lê Thụy Anh 1 001 Tin học Hoàng Kiếm 2 003 Tin hoc ! Biểu mẫu 6 và qui định 6 1.4.1 Phiếu Trả Sách BM5: Họ tên độc giả: ........................................ Ngày trả: .................................................. Tiền phạt kỳ này: ..................................... Tiền nợ: .................................................... Tổng nợ: ................................................... Ngày Mƣợn Số Ngày Mƣợn Tiền Phạt STT Mã Sách 1 2 QĐ6: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày. Biểu mẫu 7 và qui định 7 1.4.1 Phiếu Thu Tiền Phạt BM7: Họ tên độc giả: .................................................................. Tiền nợ: .............................................................................. Số tiền thu: ......................................................................... Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 12
 13. Còn lại: ................................................................................ Ngƣời thu tiền: .................................................................... QĐ7: Số tiền thu không vƣợt quá số tiền độc giả đang nợ. Ngƣời thu tiền phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ quỹ. Biểu mẫu 8 và qui định 8 1.4.1 Ghi Nhận Mất Sách BM8: Tên Sách: .......................................................................... Ngày ghi nhận: ................................................................... Ho tên độc giả: ................................................................... Tiền Phạt: ............................................................................ Ngƣời ghi nhận: .................................................................. QĐ8: Tiền phạt không nhỏ hơn trị giá quyển sách. Ngƣời ghi nhận mất sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ thƣ. Biểu mẫu 9 và qui định 9 1.4.1 BM9: Thanh Lý Sách Họ tên ngƣời thanh lý: ............................. Ngày thanh lý: .......................................... STT Mã Sách Tên Sách Lý Do Thanh Lý 1 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 13
 14. 2 QĐ9: Ngƣời thanh lý sách phải là nhân viên thuộc bộ phận thủ kho. Có 3 lý do thanh lý (Mất, Hƣ Hỏng, Ngƣời Dùng Làm Mất) Biểu mẫu 10 1.4.1 Biểu mẫu 10.1  Báo Cáo Thông Kê Tình Hình Mƣợn Sách Theo Thể Loại BM10.1 Tháng : .............................. Tên Thể Loại Số lƣợt mƣợn Tỉ lệ STT 1 2 Tổng số lƣợt mƣợn: ..................... Biểu mẫu 10.2  Báo Cáo Thống Kê Sách Trả Trễ BM10.2 Ngày: ................................. Ngày Mƣợn Số Ngày Trả Trễ STT Tên Sách 1 2 Biểu mẫu 10.3  Báo Cáo Thống Kê Độc Giả Nợ Tiền Phạt BM10.3 Ngày: ................................. Tên Độc Giả Tiền Nợ STT 1 2 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 14
 15. Tổng tiền nợ: ............................... 1.3 BẢNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ: Nghiệp vụ Ngƣời dùng Phần mềm Stt Ghi chú Lập thẻ độc Cung cấp thông tin Kiểm tra QD2 ,ghi Cập nhật 1 giả theo BM2 thông tin ,xóa Nhập sách Cung cấp thông tin Kiểm tra QD3, ghi Cập nhật 2 theo BM3 thông tin ,xóa Tra Cứu Cung cấp mã số Tìm và xuất thông Tìm gần 3 tin về sách đúng hay tên sách Lập phiếu Cung cấp thông tin Kiểm tra QD4 và Cập 4 mƣợn nhật,xóa theo BM4 ghi thông tin 2.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA Yêu cầu tiến hóa: Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị Stt cần thay đổi Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 15
 16. Thay đổi qui Tuổi tối thiểu ,Tuổi tối 1 định thẻ độc đa,thời hạn có gía trị của giả thẻ Thay đổi qui định Số lƣợng và tên các loại,thay Thể loại 2 nhập sách đổi khoảng cách năm xuất bảng Thay đổi phiếu Thay đổi sách mƣợn tối đa,ngày 3 mƣợn sách mƣợn tối đa Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa: Nghiệp vụ Ngƣời dùng Phần mềm Stt Chú thích Thay đổi Cho biết QD mới, tuổi Ghi nhận giá trị 1 qui định tối thiểu,tuổi tối đa,thời mới và thay đổi thẻ độc hạn còn giá trị của thẻ cách thức kiểm tra giả Thay đổi Cho biết số lƣợng Ghi nhận giá trị 2 Cho qui định mới,tên các thể loại và mới và thay đổi phép nhập sách khoảng cách năm xuất cách thức kiểm tra hủy bản ,cập Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 16
 17. nhật thông tin Thay đổi Nhập giá trị mới của : Ghi nhận giá trị 3 phiếu số lƣợng sách mƣợn tối mới và thay đổi mƣợn sách đa,số ngày mƣợn tối đa cách thức kiểm tra 3.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ Yêu cầu hiệu quả Máy tính với CPU Pentium III 533, RAM 128MB, Đĩa cứng 10GB. Nghiệp vụ Tốc độ xử lý Stt Dung Chú lƣợng thích lƣu trữ Lập thẻ độc 200 thẻ/giờ 1 giả Tra cứu sách Tất cả các sách 2 Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 17
 18. trong 2giờ Nhập sách Ngay tức thì 3 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả: Nghiệp vụ Ngƣời dùng Phần mềm Stt Ghi chú Lập thẻ độc giả T hiện đúng 1 Nhập sách Nhập vào Thực hiện 2 đúng danh sách sách Tra cứu sách Thực hiện 3 đúng 4.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 18
 19. 5.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƢƠNG THÍCH Các yêu cầu tương thích Nghiệp vụ Đối STT Chú tƣợng thích liên quan 1Nhận danh sách thẻ độc Từ tập Độc lập giả tin Excel. phiên bản. 2Xuất danh sách thẻ độc Đến Độc lập giả phần phiên mềm bản. WinFax Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích Ngiệp Ngƣời dùng Phầm mềm S Ghi vụ STT chú Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 19
 20. 1 Nhận danh Chuẩn bị tập Thực hiện sách thẻ độc tin Excel với đúng yêu cầu. 1 giả cấu trúc theo biểu mẫu và cho biết tên tập tin muốn dùng . xuất danh Cài đặt phần Thực hiện 2 sách thẻ độc mềm WinFax đúng yêu cầu. giả và cho biết lớp cần xuất danh sách. 6.DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT Yêu cầu bảo mật Nghiệp vụ Quản trị Thủ thƣ STT Khác Phần mềm quản lý thư viện SV: Võ Tấn Duy MSSV: 0212057 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2