intTypePromotion=3

Đề cương chi tiết bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm tiếp vận kiểu bánh răng

Chia sẻ: Hồ đắc Hiền Triết | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
87
lượt xem
11
download

Đề cương chi tiết bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm tiếp vận kiểu bánh răng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sau đây là đề cương chi tiết bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm tiếp vận kiểu bánh răng do giáo sinh Nguyễn Văn Sĩ thực hiện với các nội dung tóm tắt của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết bài giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm tiếp vận kiểu bánh răng

  1. ĐÊ C̀ ƯƠNG CHI TIÊT ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ơm Tiêp Vân Bai giang: Câu Tao Va Nguyên Ly Hoat Đông Cua B ̀ ́ ́ ̣   ̉ Kiêu Banh Răng ́ ̣ Môn        : Đông C ơ Điesel Giao sinh: Nguyên Văn Si ́ ̃ ̃ MSSV     :04105102 ̣ I. Muc tiêu day hoc: ̣ ̣     ­ Phat biêu đ ́ ̉ ược yêu câu, nhiêm vu cua b ̀ ̣ ̣ ̉ ơm thâp ap. ́ ́     ­ Phân biêt đ ̣ ược cac loai b ́ ̣ ơm tiêp vân. ́ ̣     ­ Trinh bay đ ̀ ̀ ược câu tao va nguyên ly hoat đông cua b ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ơm tiêp vân. ́ ̣ II. Phương tiên day hoc: ̣ ̣ ̣    ­ Giao trinh th ́ ̀ ực tâp Diesel. ̣    ­ Sử dung bang phân. ̣ ̉ ́    ­ Sử dung projector kêt h ̣ ́ ợp vơi powerpoint. ́    ­ Mô hinh th ̀ ực tê.́ III. Giang bai m ̉ ̀ ơi: ́    a. Giơi thiêu bai m ́ ̣ ̀ ới:        ­ Chung ta th ́ ương thây đông c ̀ ́ ̣ ơ Diesel co binh nhiên liêu th ́ ̀ ̣ ường bô tri ́ ́  thâp h ́ ơn so vơi binh nhiên liêu cua đông c ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơ xăng, chinh vi vây ma qua  ́ ̀ ̣ ̀ ́ trimh cung câp nhiên liêu đên đông c ̀ ́ ̣ ́ ̣ ơ Diesel kho khăn h ́ ơn đông c ̣ ơ xăng,  ̉ đê cho qua trinh cung câp nhiên liêu đ ́ ̀ ́ ̣ ược thuân l ̣ ợi hơn ngươi ta th ̀ ương  ̀ sử dung b ̣ ơm tiêp vân.  ́ ̣    b. Tiên trinh giang bai m ́ ̀ ̉ ̀ ơi: ́ ̣ Nôi dung bai giang: ̀ ̉ ̣ ̣ I. Nhiêm vu, yêu câu va phân loai cua b ̀ ̀ ̣ ̉ ơm tiêp vân: ́ ̣ a) Nhiêm vu cua b ̣ ̣ ̉ ơm tiêp vân: ́ ̣    ­ Bơm tiêp vân hut nhiên liêu thung ch ́ ̣ ́ ̣ ̀ ứa qua cac loc đên khoang nhiên  ́ ̣ ́ ̣ liêu cua b ̉ ơm cao ap. ́ b) Yêu câu cua b ̀ ̉ ơm tiêp vân: ́ ̣     ­ Cung câp đu l ́ ̉ ưu lượng nhiên liêu cho b ̣ ơm cao ap, đung ap l ́ ́ ́ ực, đung  ́ thơi điêm.̀ ̉ ̣    ­ Hoat đông ôn đinh. ̣ ̉ ̣ c) Phân loai b ̣ ơm tiêp vân: co 3 loai ́ ̣ ́ ̣     ­ Bơm tiêp vân kiêu canh gat. ́ ̣ ̉ ́ ̣     ­ Bơm tiêp vân kiêu piston. ́ ̣ ̉     ­ Bơm tiêp vân kiêu banh răng: co 2 loai  ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉       + kiêu banh răng ăn kh ́ ơp ngoai. ́ ̀
  2. ̉       + kiêu banh răng ăn kh ́ ơp trong. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ II.Câu tao va nguyên ly hoat đông cua b ̀ ̉ ơm tiêp vân kiêu banh răng ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣    a) Câu tao cua b ̉ ơm banh răng ăn kh ́ ớp ngoai: ̀     ­ Thân bơm. ̣ ̣     ­ Banh răng bi đông. ́     ­ Banh răng chu đông. ́ ̉ ̣ ̉ ́     ­ Ranh giam ap. ̃ ̣     ­ Đêm lam kin. ̀ ́     ­ Năp van điêu chinh. ́ ̀ ̉ ̣     ­ Tâm điêm điêu chinh. ́ ̀ ̉     ­ Lo xo.  ̀     ­ Van bi. ́ ̣ ̣ b) Nguyên ly hoat đông cua b ̉ ơm banh răng ăn kh ́ ớp ngoai. ̀ ̉ ̣ ́ ược dân đông t     ­ Banh răng chu đông sô 4 đ ́ ̃ ̣ ừ truc khuyu hay truc cam.  ̣ ̉ ̣ ̣ Khi căp banh răng quay dâu bôi tr ́ ̀ ơn từ đường ap thâp đ ́ ́ ược lua sang  ̀ đường dâu ap cao theo chiêu mui tên. Đê tranh hiên t ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ượng chen dâu gi ̀ ̀ ữa  ̀ ớp, trên mach dâu cua b cac banh răng khi vao kh ́ ́ ̣ ̀ ̉ ơm co phay ranh giam ap  ́ ̃ ̉ ́ 3. Van an toan gôm lo xo 10 va bi câu 11. Khi ap suât trên đ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ường ra vượt  ́ ́ ̣ ́ ́ ực dâu thăng s qua gia  tri cho phep , ap l ̀ ́ ức căng lo xo m ̀ ở bi câu 11 đê tao  ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ra dong dâu chay ng ược vê đ̀ ường dâu âp suât thâp. ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ c) Câu tao cua b̉ ơm banh răng ăn kh ́ ớp trong:
  3. ̉ ̣     ­ Banh răng chu đông. ́ ̣ ̣     ­ Banh răng bi đông. ́     ­ Vanh khuyêt. ̀ ́ ́ ̣ ̉ d) Nguyên ly hoat cua banh răng ăn kh ́ ơp trong: ́ ̉ ̣     ­ Banh răng chu đông (1) đ ́ ược dân đông b ̃ ̣ ởi truc khuyu. Khi banh răng  ̣ ̉ ́ ̣ ̣ quay, no se lam banh răng bi đông quay theo, nh ́ ̃ ̀ ́ ớt se hut t ̃ ́ ừ cacte vao b ̀ ơm  va sau đo nh ̀ ́ ớt se đ ̃ ược đưa đên loc tinh. ́ ̣ III. Một số đặc điểm của bơm bánh răng:  Bơm bánh răng chỉ phù hợp với loại công chất lỏng có độ nhớt cao,  tính bôi trơn tốt, vì do đặc điểm ăn khớp, nên buộc phải bôi trơn  trong quá trình lai truyền, và nếu chất lỏng có độ nhớt thấp như  nước sẽ có tổn thất lưu lượng nhiều, hoặc chất lỏng có độ nhớt  quá cao sẽ gây ra tổn thất thủy lực lớn. Do vậy bơm bánh răng thích  hợp nhất cho mục đích bơm dầu đặc biệt là dầu nhờn.  Bơm bánh răng có kết cấu đơn giản, kích thước nhỏ gọn nên rất  bền vững và khả năng chịu quá tải tốt.  Bơm bánh răng có khả năng chịu được áp suất khá cao  (20~30kg/cm2)  Sản lượng đều hơn bơm piston.  Do khe hở giữa phần tĩnh và phần động khá nhỏ và đặc điểm lai  truyền bằng răng, nên bơm rất kỵ các vật bẩn, vì thế phải quan tâm  kỹ lưỡng tới phin lọc và loại công chấtđược bơm.  Có khả năng họat động như 1 động cơ thủy lực.
  4.  Bơm bánh răng có thể họat động với nhiều giá trị vòng quay. Nhưng  vẫn bị giới hạn với vòng quay quá lớn, vì lúc đó răng của bơm sẽ  tạo lực li tâm cản trở tại của hút.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản