intTypePromotion=1

Đề cương học phần - Thương mại điện tử

Chia sẻ: Vu Dat Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
605
lượt xem
197
download

Đề cương học phần - Thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là học phần bắt buộc trong chương trình, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, những chế định về giao dịch điện tử, về hợp đồng thương mại điện tử và các phương thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh nói chung và trong thương mại điện tử nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần - Thương mại điện tử

  1. +TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: QUẢN TRỊ DOANH NGHIẸP Độc lập- Tự do - Hạnh phúc BỘ MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Pháp luật Thương mại điện tử (Law on E-commerce) 2. Mã học phần: 3. Số tín chỉ: 1 (15,3,9,3) Tín chỉ học phí: 4. Điều kiện học phần: - Học phần tiên quyết: Mã HP: - Học phần học trước: Pháp luật Đại cương Mã học phần: - Học phần song hành: Mã học phần - Điều kiện khác: 5. Đánh giá: - Điểm chuyên cần: 10% - Điểm thực hành: 30% - Điểm thi hết HP: 60% 6. Thang điểm: 10 7. Cán bộ giảng dạy học phần: - CBGD cơ hữu: Ths. Bùi Thị Thanh Tuyết ; Ths. Trần Thành Thọ ; Ths. Đinh Thị Thanh Nhàn, CN. Nguyễn Thị Tình, Ths. Phạm Minh Quang, Ths. Phạm Minh Quốc, TS. Trần Thị Thu Phương. - CBGD kiêm nhiệm và cán bộ hợp đồng thường xuyên dài hạn: Ths. Trịnh Thị Sâm - Cán bộ thực tế báo cáo chuyên đề : 8. Mục tiêu của học phần: - Mục tiêu chung : Là học phần bắt buộc trong chương trình, môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, những chế định về giao dịch điện tử, về hợp đồng thương mại điện tử và các phương thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh nói chung và trong thương mại điện tử nói riêng. - Mục tiêu cụ thể: Kết thúc học phần, sinh viên năm chắc được các quy định của pháp luật về các hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử theo quy định của luật Việt Nam; Sinh viên hiểu rõ được lý luận và các tình huống thực tế về hoạt động thương mại điện tử, việc ký kết hợp đồng thương mại điện tử; Hiểu về các cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, về tố tụng Tòa án, tố tụng trọng tài và thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết tranh chấp trong hoạt động thượng mại. Qua đó sinh viên có cơ sở pháp lý để tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của mình trong kinh doanh, hình thành nên tư duy và thói quen pháp lý khi xử lý các tình huống kinh doanh trong thực tiễn. 9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  Học phần trang bị kiến thức pháp luật về hoạt động kinh doanh thông qua giao dịch điện tử, do vậy nội dung cơ bản của học phần tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về hơp đồng thương mại điện tử (về nguyên tắc ký kết hợp đồng, về thực hiện hợp đồng, thanh toán trong hợp đồng thương mại điện tử); vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử; các tranh chấp kinh doanh thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và bằng tòa án. The module provides legal knowledge on business activity through e-commerce. So, the basic content of this unit focus on legal regulations about the e-commerce contract (For
  2. example: rules to conclude the contract, implement the contract, payment in e- commerce contract); regulations on protection consumer; protection individual information in e-commerce. The unit also mentions on business and trade disputes, mode to resolve the disputes by Arbitrator and Court. 10. Tài liệu tham khảo: 10.1 Tài liệu tham khảo bắt buộc: 1.GS.TS. Nguyễn Thị Mơ, Cẩm nang pháp luật về hợp đồng điện tử, NXB Lao động xã hội, [2006] 2. Luật Giao dịch điện tử (2005) 3. Bộ luật Dân sự (2005) 4. Luật Thương mại (2005) 5. Bộ luật Tố tụng Dân sự (2005) 6. Pháp lệnh Trọng tài Thương mại (2003) 7. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử 8. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 9. Luật mẫu của UNCITRAl về thương mại điện tử 1996 10. Business law with UCC applications, Gordon W. Brown, Paul A. Sukys - 10th edition 10.2 Tài liệu tham khảo khuyến khích: 1. Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu về thương mại điện tử, NXB Chính trị quốc gia, [2005] 2. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 3. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/3/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 4. Website: http://www.vietnambiz.com/ http://vbqppl2.moj.gov.vn/law 11. Đề cương chi tiết học phần: Nội dung TLTK Ghi chú Mở đầu Chương 1: Khái quát chung về Thương mại [5;10;11;14] điện tử và Luật Thương mại Điện tử 1.1. Thương mại điện tử 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Lợi ích và thách thức trong áp dụng TMĐT 1.1.3. Các loại hình TMĐT 1.2. Pháp luật về thương mại điện tử 1.1. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động TMĐT 1.2. Quản lý Nhà nước về thương mại điện
  3. tử Chương 2: Hợp đồng thương mại điện tử 2.1 Lý luận chung về hợp đồng [1;2;3;5;6,10;11;15] 2.1.1 Khái niệm về hợp đồng 2.1.2 Điều kiện HĐ có hiệu lực 2.1.3 Ký kết và thực hiện hợp đồng 2.1.4 Thay đổi, đình chỉ, thanh lý hợp đồng 2.1.5 Trách nhiệm vật chất khi vi phạm hợp đồng 2.2 Hợp đồng Thương mại điện tử 2.2.1 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 2.2.2 Đặc điểm HĐ TMĐT 2.2.3 Ký kết và thực hiện HĐ TMĐT 2.2.4 Thanh toán trong hợp đồng thương mại điện tử 2.3 Bảo vệ khách hàng trong thương mại điện tử 2.3.1 Bảo vệ người tiêu dùng 2.3.2 Bảo vệ thông tin cá nhân 2.4. Tội phạm trong TMĐT 2.5. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT Chương 3: Giải quyết tranh chấp trong [1;2;3;8;9,15] thương mại điện tử 3.1 Khái niệm và các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế 3.2 Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng Trọng tài 3.3 Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng Toà án 12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần - Phân bổ thời gian: TT Chương Số tiết Lý thuyết Thực hành 1 Chương 1: 5 2 3 2 Chương 2 15 10 5 3 Chương 3 4 3 1 13. Phụ lục: Danh mục đề tài thảo luận và tài liệu tham khảo: TT Đề tài TLTK Trang Ghi chú
  4. 1 Phân biệt giao dịch thương mại [1,2,3,5,6,10,11] điện tử và giao dịch truyền thống theo quy định của pháp luật Việt Nam 2 Tình huống về tranh chấp nảy [1;2;3;5;6;7;10;11] sinh trong hoạt động thương mại điện tử 3 Tìm hiểu những vấn đề pháp lý [1,2,3,8,9] khi mua bán qua mạng ebay.net Đề cương đã được thông qua Bộ môn ngày tháng năm 2007 BAN GIÁM HIỆU TRƯỞNG BỘ MÔN (Duyệt) (Duyệt)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2