Đề tài: Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
110
lượt xem
52
download

Đề tài: Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nền kinh tế thị trường và việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một tất yếu. Trải qua suốt chặng đường đổi mới nền kinh tế nước ta đã và đang hình thành một thị trương kinh tế có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội

 1. Đề tài “Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội “
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Lêi nãi ®Çu §Êt n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­¬ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®­êng ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr­¬ng kinh tÕ cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®­îc dù ®o¸n trong n¨m 2006 cã møc t¨ng tr­ëng 28%, mét møc t¨ng tr­ëng gÊp 5 lÇn møc t¨ng tr­ëng trung b×nh cña thÞ tr­êng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o n­íc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ tr­êng nµy nãng báng h¬n. §iÒu nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng c¸o ngµy cµng ®­îc khai th¸c m¹nh mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng ch¾c cho th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ph¶i ®Çu t­ cã tÝnh chiÕn l­îc vµ hîp lý h¬n. Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cña nhµ n­íc ®· cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn nµo cã ®­îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ dµnh ®­îc t×nh c¶m yªu mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th­¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 1 Líp: Marketing 44b
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª vÉn ch­a thùc sù t¹o ®­îc nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, ch­a cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao giê hÕt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, xu h­íng tiªu dïng hµng ho¸ v× th­¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®­a ra s¶n phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo thÞ tr­êng cao cÊp vµ thÞ tr­¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng ®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã chÊt l­îng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng uèng bia cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù h­íng dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy gi¸o h­íng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Trong chuyªn ®Ò em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®­îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh­ sau: Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Ch­¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 2 Líp: Marketing 44b
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt, thõa thiÕu. VËy nªn kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh §¹t, tËp thÓ phßng tiªu thô Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi – thÇy gi¸o h­íng dÇn, GS.TS TrÇn Minh §¹o trong thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 3 Líp: Marketing 44b
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch­¬ng 1 thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña tæng c«ng ty bia- r­îu- n­íc gi¶i kh¸t hµ néi i. Tæng Quan VÒ Tæng C«ng Ty Bia - R­îu - NGK Hµ Néi 1.1. Tæng quan vÒ tæng c«ng ty Tªn giao dÞch: Tæng C«ng Ty Bia- R­îu- N­íc Gi¶I Kh¸t Hµ Néi Tªn TiÕng ViÖt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation. Tªn viÕt t¾t: HABECO §Þa ChØ: 183 Hoµng Hoa Th¸m- Ba §×nh Hµ Néi. §iÖn Tho¹i: (84.4) 8.453843 Fax: (84.4) 8.464549 Email: vinabeco@hn.vnn.vn Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/ Ngµnh: Bia – R­¬u – N­íc Gi¶i Kh¸t. 1.2. H×nh thøc së h÷u: Doanh nghiÖp quèc doanh cña nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 75/2003/Q§-BCN ngµy 06/05/2003 cña Bé Tr­ëng Bé C«ng NghiÖp vµ ®­îc chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§ - BCN ngµy 11/05/2004 cña Bé Tr­ëng Bé C«ng NghiÖp. Tªn Th­¬ng HiÖu: HABECO. Logo Vµ Slogan: BÝ quyÕt duy nhÊt-TruyÒn thèng tr¨m n¨m ý nghÜa logo: - §Æc tr­ng cho v¨n ho¸ Hµ Néi víi Chïa Mét Cét. - BiÓu t­îng ®¼ng cÊp víi 5 ng«i sao. - BiÓu t­îng cho søc m¹nh víi 5 chó gÊu. 4 Líp: Marketing 44b
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - Th«ng ®iÖp göi tíi kh¸ch hµng lµ HABECO, since 1890. Slogan : TruyÒn thèng tr¨m n¨m. 1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña Tæng c«ng ty lµ Nhµ m¸y Bia Hommel, Nhµ m¸y Bia Hµ Néi, C«ng ty Bia Hµ Néi, cã truyÒn thèng trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng cét mèc lÞch sö nh­: - N¨m 1890: nhµ m¸y bia Hommel ®­îc x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh÷ng mÎ bia ®Çu tiªn. - N¨m 1957: nhµ m¸y bia Hommel ®­îc kh«I phôc, ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia Hµ Néi. - N¨m 1993: nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Bia Hµ Néi vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Çu t­ míi thiÕt bÞ n©ng c«ng suÊt lªn 50 triÖu lÝt / n¨m. -N¨m 2003: Tæng C«ng ty Bia – R­îu – N­íc gi¶I kh¸t Hµ Néi ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i C«ng ty Bia Hµ Néi vµ mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty R­îu – Bia – N­íc gi¶i kh¸t ViÖt Nam. - N¨m 2004 dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m ®· hoµn tÊt vµ ®­a vµo sö dông, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Õn nay, Tæng c«ng ty gi÷ vai trß C«ng ty mÑ víi nhiÒu c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, ®¬n vÞ phô thuéc tr¶i dµi tõ miÒn Trung Qu¶ng B×nh ®Õn c¸c tØnh, thµnh phÝa B¾c, ®ã lµ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn R­îu Hµ Néi, C«ng ty CP Bia Thanh Ho¸, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i D­¬ng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, C«ng ty CP Bao b× Bia R­îu NGK, C«ng ty TNHH Thuû tinh SanMiguel Yamamura H¶i Phßng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. 1.4. LÜnh vùc , ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty mÑ ®­îc kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau: a, S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i: bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×. 5 Líp: Marketing 44b
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª b, XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i: s¶n phÈm bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×, vËt t­ nguyªn liÖu, c¸c lo¹i h­¬ng liÖu, n­íc cèt ®Ó s¶n xuÊt bia r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, c¸c lo¹i thiÕt bÞ chuyªn ngµnh bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, c, DÞch vô ®Çu t­, t­ vÊn , nghiªn cøu, ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t. d, T¹o nguån vèn ®Çu t­, cho vay vèn, ®Çu t­ vèn vµo c¸c c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt. ®, Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, héi chî triÓn l·m, th«ng tin qu¶ng c¸o vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt II. Thùc Tr¹ng S¶n XuÊt Kinh Doanh Cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi : 2. §¸nh Gi¸ N¨ng Lùc Kinh Doanh Cña Tæng C«ng Ty: 2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Nguån vèn: Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng C«ng Ty n¨m 2003 la: 710.824.000.000VN§. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 113641- DNNN. Tµi kho¶n cò: 431101.000006 Tµi kho¶n míi: 1500.311.000006 T¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Chi nnh¸nh Hµ Néi: 77 L¹c Trung- Hai Bµ tr­ng – Hµ Néi. 6 Líp: Marketing 44b
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 1: B¶ng C©n §èi KÕ To¸n Tõ N¨m 2001 – 2004 (2005 ch­a tæng kÕt) Tµi s¶n N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 I. TSL§ & ®Çu t­ ng¾n h¹n 338.840,15 487.580,18 798.816,43 1.081.728,23 1. TiÒn mÆt 278.131,76 400.222,74 657.292,76 889.651,28 2. Kho¶n ph¶i thu 6.036,52 80686,36 13.561,07 18.544,68 3. Hµng tån kho 48.887,65 70.347,77 114.629,99 155.395,80 4. TSL§ kh¸c 3.369,65 4.848,39 7.383,36 10.149,34 II TSL§ & ®Çu t­ dµi h¹n 146.416,5 210.688,67 339.732,57 461.522,49 1. TSL§ h÷u h×nh 122.196,52 175.836,90 281.936,83 383.445,67 N guyªn gi¸ 356.005,47 512.280,52 843.094,41 1.140.659,73 K hÊu hao -258.906,77 -372.558,58 -608.266,83 -824.261,20 2. TSC§ v« h×nh 2.931,39 4.218,18 6.383,54 9.279,99 N guyªn gi¸ 3.864,16 5.560,40 9.135,03 12.363,51 K hÊu hao -932,77 -1.342,23 -2.296,49 -3.083,52 3. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 2.021,08 2.908,27 4.714,34 6.397,57 4. Chi phÝ XDCB dë dang 19.267,50 27.725,32 46.242,86 62.399,25 Tæng tµi s¶n =I+II 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 N guån vèn I. Nî ph¶i tr¶ 69.869,26 100.539,64 164.150,89 222.439,90 1. Nî ng¾n h¹n 67.972,70 97.810,54 159.734,02 216.444,09 2. Nî dµi h¹n 115,52 166,23 216,84 308,61 3. Nî kh¸c 1.781,04 2.562,86 4.200,04 5.687,21 II. Nguån vèn chÝnh s¸ch 415.387,39 597.929,22 974.398,11 1.320.810,83 Tæng nguån vèn 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 ( Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) 7 Líp: Marketing 44b
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty bia Hµ Néi(2003) Sè l­îng STT Lo¹i vèn Tû träng (%) (tû ®ång) 187 100 * Vèn cè ®Þnh 1. 63 34 -Vèn ng©n s¸ch 16 10 -Vèn tù bæ xung 66 35 -Vèn vay 34 21 -Vèn chiÕm dông 33 100 * Vèn l­u ®éng 2. 29 88 -Vèn ng©n s¸ch cÊp 4 12 -Vèn tù bæ xung (Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy nguån vèn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chiÕm h¬n 86% tæng vèn, vèn ®i vay chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n. Tai s¶n l­u ®éng chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, Tæng c«ng ty sö dông ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay ( hoÆc tr¶ chËm trong thêi gian ng¸n vµ chØ víi sè l­îng nhá) nªn c¸c kho¶n ph¶i thu thÊp, chØ chiÕm kho¶ng 1,5%. Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ®Çu t­ nhiÒu, n¨m s¨u cao h¬n n¨m tr­íc ®Æc biÖt n¨m 2003 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng h¬n 331 tû so víi n¨m 2002vµ n¨m 2004 t¨ng gÇn 300 tû so víi n¨m 2003. 2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (phÇn cøng) chñ yÕu lµ nhËp tõ c¸c n­íc ch©u ¢u vµ ®­îc gióp ®ì cña c¸c n­íc nh­ §øc, TiÖp Kh¾c… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸n bé kü thuËt Tæng c«ng ty ®· tõng b­íc tr­ëng thµnh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, cã thÓ ®¶m nhiÖm còng nh­ c¶i tiÕn mét sè kh©u – giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn. HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang së h÷u mét d©y truyÒn trang thiÕt bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm: - HÖ thèng thiÕt bÞ nÊu vµ nhµ nÊu cña §øc c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/n¨m 8 Líp: Marketing 44b
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - HÖ thèng lªn men cña CHLB §øc c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m - HÖ thèng thu håi CO2 cña §an M¹ch - HÖ thèng chiÕt bia lon cña CHLB §øc 7500 lon/h - HÖ thèng chiÕt bia chai cña CHLB §øc 150000 chai/h - D©y chuyÒn chiÕt chai hiÖn ®¹i cña §øc 30000 chai/h - HÖ thèng l¹nh cña NhËt - HÖ thèng lß dÇu cña §µi Loan 10 tÊn h¬i/h - HÖ thèng xö lý n­íc hiÖn ®¹i cña §øc - HÖ thèng xö lý n­íc th¶i chèng « nhiÔm m«i tr­êng… HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña Tæng c«ng ty cho phÐp s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao tuy nhiªn víi c«ng suÊt hiÖn t¹i ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng. V× vËy nã cã ¶nh h­ëng lín tíi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña Tæng c«ng ty. 9 Líp: Marketing 44b
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 3: S¬ §å Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt Bia Cña C«ng Ty Bia Hµ Néi. Malt G¹o + L¾ng malt trong ë n® Men Lµm s¹ch Lµm s¹ch g ièng Lªn men Xay Ng©m KhÝ s¹ch Läc b·o Hå ho¸ Xay h oµ CO2 DÞch ho¸ T¨ng chøa ¸p lùc §¹m ho¸ §un s«i Chai Lon Keg §­êng ho¸ 1 Röa chai Röa lon Röa §­êng ho¸ 2 B· bia Läc ChiÕt chai ChiÕt lon ChiÕt Hoa §ãng nót GhÐp mÝ XuÊt §un hoa §­êng Thanh Thanh trïng trïng B· bia T¸ch b· bia KiÓm tra §ãng kÐt ®Çy v¬i L¾ng trong D¸n nh·n §ãng hép H¹ nhiÖt ®é KhÝ s¹ch Lªn men NhËp kho NhËp kho s¬ bé Men gièng XuÊt XuÊt Lªn men Thu håi chÝnh CO2 Thu håi men Lªn men phô 10 Líp: Marketing 44b
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.3. T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña Tæng c«ng ty qua 3 n¨m (2002 – 2004) Thêi gian 2002 2003 2004 Sè tuyÖt Tû träng Sè tuyÖt Tû träng Sè tuyÖt Tû träng C¬ cÊu ®èi % ®èi % ®èi % T æng sè lao ®éng 688 100 672 100 649 100 Sè lao ®éng n÷ 278 40,4 272 40,5 251 38,7 Sè lao ®éng nam 410 59,6 400 59,5 398 61,3 Lao ®éng gi¸n tiÕp 118 17,2 110 16,4 99 15,3 Lao ®éng trùc tiÕp 570 82,8 562 83,6 550 84,7 14,3 93 10,7 72 10,2 70 T r×nh ®é ®¹i häc 2,1 14 1,8 12 1,4 10 Tr×nh ®é cao ®¼ng 11,9 77 10,6 71 7,3 50 Tr×nh ®é trung cÊp 26,7 173 23,8 160 22,3 155 Tr×nh ®é s¬ cÊp 45 292 53,1 357 58,5 403 Tr×nh ®é phæ th«ng ( Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng) Qua b¶ng c¬ cÊu nãi trªn cã thÓ thÊy tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®ã lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o còng nh­ c«ng t¸c tuyÓn dông trong c«ng ty. Bªn c¹nh sè lao ®éng trªn, Tæng c«ng ty còng sö dông lao ®éng mïa vô ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh­ sÕp chai bia vµo hép giÊy, dän dÑp,… Tuy lµ lao ®éng mïa vô nh­ng Tæng c«ng ty còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, khen th­ëng. ChÊt l­îng lao ®éng dÇn ®­îc n©ng cao ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng 32,9% n¨m 2004 so víi n¨m 2002 t­¬ng øng lµ 23 ng­êi. Sè lao ®éng phæ th«ng gi¶m ®¸ng kÓ 111 ng­êi n¨m 2004 so víi n¨m 2002. §iÒu nµy lµ do yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, do vËy ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i qua ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy mµ lao ®éng cã tr×nh ®é ngµy mét t¨ng lªn. T×nh h×nh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Tæng c«ng ty cã chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù kh¸ hîp lý, th«ng qua thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ë møc kh¸ 11 Líp: Marketing 44b
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª cao so víi møc thu nhËp trung b×nh cña ng­êi lao ®éng trong c¶ n­íc. Kh«ng nh÷ng vËy chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù cña Tæng c«ng ty cßn ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c ®·i ngé tµi chÝnh, nh­ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty ®i tham quan nghØ m¸t, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao ®¶m b¶o ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, tõ ®ã t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng say tho¶i m¸i cho ng­êi lµo ®«ng sau nh÷ng ngµy lµm viÖc mÖt nhäc, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn con em c¸n bé, c«ng nh©n viªn… B¶ng 5: B¶ng thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng cña Tæng c«ng ty §V: TriÖu ®ång N¨m N¨m N¨m So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 2002 2003 2004 Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % Thu nhËp 2,1 2,2 2,5 0,1 4,5 0,3 13,64 BQ1ng­êi/th¸ng ( Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng 0,1 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng 4,5%. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng lªn 0,3 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng lµ 13,64%. * NhËn xÐt vÒ lùc l­îng lao ®éng cña Tæng c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm lao ®éng nh­ hiÖn nay, Tæng c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh. §éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ th­êng xuyªn ®­îc n©ng cao tay nghÒ, ®éi ngò c¸n bé kü thuË cña Tæng c«ng ty còng th­ìng xuyªn trau dåi kiÕn thøc ®Ó cã thÓ lµm chñ ®­îc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mua vÒ. V× vËy cho phÐp Tæng c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt… Ho¹t ®éng tieeu thô cña mäi doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi n¨ng suÊt lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh. S¶n 12 Líp: Marketing 44b
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª phÈm s¶n xuÊt ra nh­ng ®Ó ®Õn tay ng­êi tiªu dïng th× cÇu nèi v« cïng quan träng lµ ®éi ngò nµy. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng ng­êi rÊt cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Hä ®· qu¶n lý tèt ho¹t ®éng tiªu thô trong khu vùc thÞ tr­êng cña m×nh. Tuy nhiªn, do sè l­îng c¸n bé kinh doanh cña Tæng c«ng ty cßn thiÕu nªn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, më réng khai th¸c thÞ tr­êng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi yªu cÇu cña viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông thªm c¸n bé kinh doanh trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, do sè l­îng c«ng viÖc cßn ch­a cao, ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc. V× vËy khiÕn cho viÖc thóc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thu, më réng khai th¸c thÞ tr­êng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn Tæng c«ng ty liªn tôc ®­îc n©ng cao. §iÒu nµy cho thÊy Tæng c«ng ty lu«n quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn cña minh. Víi møc thu nhËp æn ®Þnh, ®ñ ®¶m b¶o ®êi sèng cña lao ®éng gióp hä cã thÓ toµn t©m toµn ý cèng hiÕn cho Tæng c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét ®éng lùc quan träng gióp Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh trong t­¬ng lai. 2.4. C¬ cÊu tæ chøc 13 Líp: Marketing 44b
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 6: C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc Phã tæng Phã tæng Phã tæng gi¸m ®èc Tµi gi¸m ®èc gi¸m ®èc chÝnh- ®æi KT-SX KHKT- §Çu Tµi chÝnh- KÕ to¸n VËt t­ nguyªn liÖu P.kü thuËt c¬ ®iÖn P. KT c«ng nghÖ Phßng kÕ ho¹ch Tiªu thi –thÞ tr­êng P. tæ chøc- L§ V¨n phßng P. ®Çu t­ Ban Y tÕ B¶o vÖ Chi XN XN XN XN c¬ nh¸n ®iÖn chÕ thµnh ®éng h biÕn phÈm lùc Bé phËn vËt t­ (Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng) 14 Líp: Marketing 44b
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Tæng c«ng ty ®­îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®­îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u nhµ n­íc t¹i Tæng c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô vµ quyÒn lîi cña Tæng c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u ph©n cÊp cho c¸c c¬ quan, tæ chøc kh¸c lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u thùc hiÖn. Tæng gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé c«ng nghiÖp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, tr­íc Bé tr­ëng Bé c«ng nghiÖp vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt - kü thuËt lµ ng­êi ®­¬c tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kü thuËt theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty(c«ng ty mÑ),chÞu tr¾ch nhiÑm tr­íc tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®­îc giao.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc guû quyÒn. Phã Tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh: lµ ng­êi ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng tæ ch­c quan lý c«ng t¸c tai chÝnh kÕ to¸n,®æi míi s¾p sÕp doanh nghiÖp trong toµn bé tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc Khoa häc kü thuËt vµ §Çu t­: Lµ ng­êi ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o lÜnh vùc khoa häc kü thuËt vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®«c uû quyÒn. KÕ to¸n tr­ëng Tæng c«ng ty gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕt to¸n, thèng kª cña Tæng c«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 15 Líp: Marketing 44b
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª V¨n phßng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc v¨n phßng nh­ : c«ng t¸c hµnh chÝnh, táng hîp, c«ng t¸c qu¶n trÞ,c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ,c«ng t¸c y tÕ, c«ng t¸c b¶o vÖ, an ninh trËt tù vµ qu©n sù. Phßng tæ chøc - lao ®éng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc tæ chøc – lao ®éng: C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ qu¶n lý lao ®éng…vµ lÜnh vùc qu¶n lý c¸c hÖ thèng chÊt l­îng vµ m«i tr­êng. Phßng kÕ ho¹ch: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty mÑ vµ tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con. Phßng vËt t­- nguyªn liªu: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc cung cÊp vËt t­, nguyªn liÖu, kho tµng, vËn chuyÓn… ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Phßng tiªu thô – thÞ tr­êng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vª viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong toµn Tæng c«ng ty. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ – KCS: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ vµ KCS trong T«ng c«ng ty. Phßng kü thuËt – c¬ ®iÖn: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c¬ - ®iÖn trong Tæng c«ng ty. Phßng ®Çu t­: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vª lÜnh vùc qu¶n lý ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty va c¸c c«ng ty con. Phßng nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: 16 Líp: Marketing 44b
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña toµn Tæng c«ng ty vµ c¸c c«ng ty con. C¸c XÝ NghiÖp S¶n XuÊt : XÝ nghiÖp chÕ biÕn: Thù hiÖn c¸c c«ng ®o¹n trong s¶n xuÊt gåm: NÊu, lªn men, läc bia thµnh phÈm theo cac kÕ ho¹ch ®¶m b¶o chÊt l­îng, sè l­îng cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp thµnh phÈm: Thùc hiÖn chiÕt bia c¸c lo¹i: bia chai, bia lon, bia h¬i theo kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ch©t l­îc, sè l­îng, mÉu m· cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn b¶o d­ìng, söa ch÷a toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phôc vô s¶n xuÊt cña Tæng cæng c«ng ty theo kÕ ho¹ch ®­îc giao; l¾p ®Æt, x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh nhá t¹i Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp ®éng Lùc: S¶n xuÊt vµ cung c©p h¬i nãng, l¹nh, khÝ nÐn, CO2, n­íc cho c¸c qóa trÝnh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt; xö lý n­íc th¶i trong toµn Tæng c«ng ty. C¸c c«ng ty con: C«ng ty TNHH NN1thµnh viªn R­îu Hµ Néi. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Thanh Ho¸. C«ng ty Bao Bi R­îu – Bia – NGK C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - H¶i D­¬ng. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - Qu¶ng Ninh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. C«ng ty liªn kÕt: C«ng ty TNHH Thuû tinh SaMiguel Yamamura H¶iPhßng. M« H×nh Tæ Chøc Tæ Hîp C«ng Ty MÑ – C«ng Ty Con Cña Tæng C«ng Ty Bia – R­¬u – N­íc Gi¶i Kh¸t Hµ Néi 17 Líp: Marketing 44b
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 7: M« h×nh tæ chøc tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con cña Tæng c«ng ty bia – r­îu – n­íc gi¶i kh¸t C«ng ty Tæng CTY bia – r­îu-ngk mÑ hµ néi (Habeco) C«ng Cty Cty CP Cty Cty CP Cty CP Cty CP Cty cæ C«ng ty TNHH Bia Bao Bia Hµ Bia Hµ Bia Hµ phÇn ty CP con 1 thµnh Thanh b× R- Néi – Néi- Néi – Bia Hµ Bia Hµ viªn Ho¸ B H¶i Qu¶ng Qu¶ng Néi – Néi - R­îu NGK D­¬ng B×nh Ninh Th¸i H¶i Hµ Néi B×nh Phßng C«ng ty Cæ Cty phÇn C«ng TNHH C«ng C«n C«ng ty Cæ C«ng C«ng ty Cæ ty Cæ 1 ty Cæ ty Cæ g ty phÇn thµnh phÇn phÇn phÇn phÇn Cæ viªn phÇn (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ tr­êng) M« h×nh tæ chøc cña Tæng c«ng ty lµ m« h×nh hçn hîp, kÕt hîp gi÷a m« h×nh chøc n¨ng vµ trùc tuyÕn nh­ng trong ®ã m« h×nh chøc n¨ng lµ chñ yÕu. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÕt ®Þnh sau cïng vµ cã hiÖu lùc nhÊt, theo chÕ ®é “mét thñ tr­ëng”. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô t­ vÊn, gióp ®ì Tæng gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng do phßng m×nh qu¶n lý. ChØ cã phßng vËt t­ vµ phßng tiªu thô thÞ tr­êng lµ cã thªm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c¸c chi nh¸nh vµ c¸c bé phËn vËt t­. 18 Líp: Marketing 44b
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi B¶ng 8: Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia – R­îu –N­íc gi¶i kh¸t Hµ Néi ( 2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ tr­êng) Thùc hiÖn(1000®) So s¸nh chØ tiªu 2003/2002 2004/2003 2002 2003 2004 Sè tiÒn Tû lÖ Sè tiÒn Tû lÖ Tæng doanh thu 587,768,800 732,174,000 942,433,500 144,405,200 24.57% 210,259,500 28.72% C¸c kho¶n gi¶m trõ 367,022 435,186 513,889 68,164 18.57% 78,702 18.08% Doanh thu thuÇn 587,401,778 731,738,814 941,919,611 144,337,036 24.57% 210,180,798 28.72% GTSX hµng b¸n 427,981,000 543,793,000 697,255,000 115,812,000 27.06% 153,462,000 28.22% Lîi nhuËn gép 159,420,778 187,954,814 244,664,611 28,525,036 17.89% 56,718,798 30.18% Tû suÊt LN gép/DTT 27.14% 25.68% 25.98% - -1.46% - 0.29% Chi phÝ kinh doanh 38,204,972 47,005,571 59,750,284 8,800,599 23.04% 12,744,713 27.11% Tû suÊt CPKD/DTT 6.50% 6.42% 6.34% - -0.08% - -0.08% LN tr­íc thuÕ 121,215,806 140,940,243 184,914,327 19,724,437 16.27% 43,974,084 31.20% ThuÕ TN ph¶i nép 33,940,426 39,463,268 51,776,012 5,522,842 16.27% 12,312,744 31.20% LN sau thuÕ 87,275,380 133,138,316 133,138,316 14,201,595 16.27% 31,661,341 31.20% 1Líp: Marketing 44b 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản