Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
27
lượt xem
2
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm: Đặc điểm các bệnh nhân vô sinh điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đánh giá tình trạng tâm lý của các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý của các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

139 (AA() DVC VA DAO 7'iN0<br /> TRU .6NG DiN1 119C THANG LONG<br /> Khoa Dieu DtriTrng<br /> <br /> THANG LONG<br /> <br /> Lt<br /> HOANG 'Fill TUYkt MAI<br /> <br /> Ma sinh<br /> <br /> len: 130008 3<br /> <br /> TAM LY CAC OH MIN<br /> DIEU TRI 110 SINH BANG PHUUNG PHAP THU TINH THONG<br /> <br /> ONG NGHIEM TAI BENH VIEN PHU SAN TRUNG UUNG<br /> <br /> DE TAI TOT N( HIFP DAI HOC<br /> <br /> He dao tao vita hoc<br /> <br /> N<br /> <br /> ira lam<br /> <br /> Giang vien Inr(ing dan: I lis. Ho Sy lung<br /> <br /> HA NOI-2012<br /> <br /> WI CAM ON!<br /> <br /> fle hoan thanh chivy luan van nay, toi xin bay to long biet an chan thanh va<br /> sau sac MI.<br /> - Ban giam hieu ba mon dieu clueing, cac phong ban tryOng dai hoc Thi<br /> Long, Hang ziy, ban Giam dac, cac khoa phong benh Wen Phu san Trung trang, da<br /> tao dieu kien cho toi diro.c hoc tap va hoan thanh luan van nay.<br /> - GS TS Pham Thi Minh Dar, trzrang ba mon dieu chrang trwOrng Dal hoc<br /> Thang Long, nguoi thay da 1,6 nhieu cong say ciao tao, luthng dan, tan tinh day<br /> boo, tao 1110i dieu kien thuan lyi cho toi dray hoc tap va hoan thanh luan van nay.<br /> - Thac sj," Ha S9 fThng, giang vien trzferng Dai hoc Y Ha Nal, nguoi thay del<br /> gizip da, truc tiep huang cian, clang vien toi trong suet qua trinh nghien ctiu va<br /> hoan thanh luan van nay.<br /> - Toi xin bay to Mng biet an sau sac toi qu.} they co ba mon dieu &rang<br /> truorg Dai hoc Thang Long, da tao dieu kien thuan lyi cho toi &roc hoc tap trong<br /> suet thol gian qua.<br /> - Toi xin bay to long biet an sau sac ten tap the bac sr, can ba, nhan vien<br /> Trung tam ha try sinh san Benh Wen Phu san Trung wcrng, del tao dieu kien giap der<br /> raj rat nhieu trong qua trinh !lac tap va hoan thanh !win van nay.<br /> - Cuai cUng, tc; r khong the Ice het long biet an sau sac ten Cha Mc, Chang,<br /> Con va nhting nguOi than trong gia dinh va cac ban lop KCT2 del luan ben toi,<br /> Bang vien gizip c1a toi viral qua nhang kilo khan tren con du-Ong hoc tap.<br /> Toi xin tran trong cam an!<br /> Ha Alai, ngay 23 thong 02 nom 2012<br /> Hoang Thi Tuy6I Mai<br /> <br /> DANH MVC cifti CAI VIET TAT<br /> <br /> Viet tit<br /> <br /> mot ngit y hgc duvc vie't tit<br /> <br /> 1.<br /> <br /> IUI<br /> <br /> Intrauterine Insemination<br /> <br /> 2.<br /> <br /> IVF<br /> <br /> in vitro fertilization<br /> <br /> 3.<br /> <br /> WHO<br /> <br /> World Health Organization<br /> <br /> 4.<br /> <br /> TTTON<br /> <br /> Thu tinh trong 6ng nghi'm<br /> <br /> 5.<br /> <br /> VBVBMTSS Wen bao vg ba mg tre so, sinh<br /> <br /> se; TT<br /> <br /> MI,JC LI,JC<br /> <br /> DAT VAN DE<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuang 1: TONG QUAN TAI LIEU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Dinh nghia, tS, le va nguyen nhan vo sinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.1. Dinh nghia vo sinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. Tinh hinh va nguyen nhan vo sinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2. Dieu tri vo sinh bang thu tinh nhan tao va thu tinh trong 6ng nghiem<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.1. Phucrng phap bum tinh trong vao bung tir cung<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.2. Thu tinh trong 6ng nghiem<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.3. Cac bien cluing cua thu tinh trong 6ng nghiem<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.3.Yeu t6 tam V, anh huomg den ket qua c6 thai<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4. Khia canh tam V, lam sang<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chtrcmg 2: DOI TIJQNG VA PHU'ONG PHAP NGHIEN CfrU<br /> 2.1. Doi Wang nghien ciru<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 2.1.1. Tieu chuAn lua churl<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.1.2. Tieu chuAn loai trir<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.1.3. CO' mAu nghien ciru<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.2. Phucmg Oar) nghien ciru: nghien ciru tien ciru, mo to<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2.3. Phan tich s6 lieu<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2.4. VAn de dao dirc trong nghien ciru<br /> <br /> 11<br /> <br /> Chuang 3: KET QUA NGHIEN CO .0<br /> 3.1. D4c diem benh nhan tham gia nghien ciru<br /> 3.1.1. Tu6i benh nhan<br /> <br /> 12<br /> 12<br /> 12<br /> <br /> 3.2. Nghe nghiep d6i Wang nghien ciru<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3.2.1. Dia chi d6i Wang nghien ciru<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3.2.2. Loai vo sinh<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3.2.3. Nguyen nhan vo sinh<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3.2.4. Cac phucmg phap da dieu tri<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3.3. Tam V, cua cac benh nhan Bang dieu tri vo sinh bang phuang phap thu tinh<br /> 18<br /> trong 6ng nghiem<br /> 19<br /> 3.4. Cac yeu t6 anh htr(Mg den tam V, benh nhan<br /> 3.4.1. Tu6i benh nhan anh htromg tam V/ benh nhan<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3.4.2. Loai vo sinh anh huemg tam ly benh nhan<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3.4.3. Tam ly cua benh nhan lien quan den cac phuung phap da" dieu tri<br /> <br /> 21<br /> <br /> 3.4.4. Th&i gian vo sinh va tam ly benh nhan<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.4.5. Lien quan ket qua c6 thai va tam ly benh nhan<br /> <br /> 22<br /> <br /> Chuang 4: BAN LUAN<br /> <br /> 23<br /> <br /> 4.1. Thiet ke b6 cau hoi<br /> <br /> 23<br /> <br /> 4.2. D4c diem benh nhan nghien dru<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4.2.1.Tu6i benh nhan tham gia nghien ciru<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4.2.2. Dia chi va nghe nghiep benh nhan nghien cfru<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4.2.3. Loai v6 sinh va nguyen nhan vo sinh<br /> <br /> 25<br /> <br /> 4.2.4. Cac phucmg phap dA dieu tri trong tien sir<br /> <br /> 25<br /> <br /> 4.3 Mc diem tam ly cac benh nhan dang dieu tri v6 sinh bang thy tinh trong 6ng<br /> 25<br /> nghiem<br /> 4.4. Cac yeu t6 anh hiring den tam ly benh nhan<br /> <br /> 26<br /> <br /> 4.4.1. Tu6i anh htrerng den tam ly benh nhan<br /> <br /> 26<br /> <br /> 4.4.2. Loai vo sinh<br /> <br /> 27<br /> <br /> 4.4.3. Cac ping:mg phap da dieu tri anh huemg den tam ly berth nhan<br /> <br /> 27<br /> <br /> 4.4.4. Theri gian v6 sinh va tam ly benh nhan<br /> <br /> 27<br /> <br /> 4.4.5.Lien quan IC& qua c6 thai va tam ly benh nhan<br /> <br /> 28<br /> <br /> Chuang 5: KET LUAN<br /> <br /> 29<br /> <br /> 5.1. D'a'c diem benh nhan vo sinh dieu tri bang phtrung phap thy tinh trong 6ng<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> nghiem<br /> 5.2. Tam ly cac benh nhan dieu tri vo sinh bang phucmg phap thy tinh trong 6ng<br /> 29<br /> nghiem<br /> 5.3. Cac yeu t6 anh huemg den tam ly benh nhan dieu tri vo sinh bang phucmg<br /> 29<br /> phap thy tinh trong 6ng nghiem<br /> KIEN NG1-11<br /> TAI LIEU TRAM KHAO<br /> <br /> 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản