Đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 - THPT Trần Quang Khải

Chia sẻ: AAAA A | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
19
download

Đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 - THPT Trần Quang Khải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi học kì. Mời các em và giáo viên tham khảo Đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 của trường THPT Trần Quang Khải dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 - THPT Trần Quang Khải

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH <br /> TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI<br /> <br /> ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I - MÔN TOÁN LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2016 – 2017<br /> (Thời gian làm bài 90 phút)<br /> <br />  <br /> <br /> ĐỀ 1<br /> <br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn phương án đúng:<br /> <br /> =<br /> <br /> Câu 1: Điều kiện xác định của hàm số <br /> <br />  là: <br /> <br /> A. ≠ 360°      B.  ≠ 180°         C. ≠ 90° + 180°        D.  ≠ 90° + 360°         <br /> Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số  = 1 − 2 sin  là: <br /> A. (−1)                B. 1                        C. 3                                    D. 4         <br /> Câu 3: Phương trình nào sau đây vô nghiệm? <br /> A. sin + 3 = 0                                   B. 2 cos − cos − 1 = 0                      <br /> C.  tan + 3 = 0                                  D.  3 sin − 2 = 0         <br /> Câu 4: Phương trình  sin = cos  có nghiệm là: <br /> A. = +           B.  = +      C.  = + 2             D. = + 2         <br /> Câu 5: Điều kiện để phương trình  m. sin − 3 cos<br /> ≥ 4               B. −4 ≤<br /> <br /> A.<br /> <br /> ≤ 4             C. <br /> <br /> <br /> Câu 6: Cho A (2;1),  v  (3; 2) , ảnh của A qua T v  là: <br /> <br /> <br /> = 5 có nghiệm là: <br /> <br />  m         4<br /> m  4<br /> <br />                 D. <br /> <br /> < −4            <br /> <br /> A. A' (3; 4)                B.   A' (1;3)                            C.   A' (5;3)                D. A' (1; 2)  <br /> Câu 7: Cho B (-3;2),  ảnh của B qua V(O,2 là: <br /> A. B' (6; 4)                B.   B' (6; 4)                         C.   B' (9; 4)              D. B' (6; 4)  <br /> <br /> <br /> Câu 8: Cho (C):  ( x  3) 2  ( y  1) 2  4  và  (C’): ( x  1) 2  ( y  2) 2  4.  Phép tịnh tiến theo  v      <br /> nào biến (C) thành (C’)? <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. v  (1; 2)                B.   v  (1; 2)                      C.   v  (2;1)                D. v  ( 2;1)  <br /> PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)<br /> Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình:  <br /> a.<br /> <br /> x<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> cos(3x + 100 ) =                                     b.                 3 tan(  1)  3  0                      <br /> <br /> Câu 2: (3 điểm) Giải phương trình:  <br />  <br /> a.          sin 2 x  7 cos x  7  0  <br />            b.          (cot x  3 ). 2sin x      2     0   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />            c. <br />   sin x +  3 cos x = 1<br /> <br /> Câu 3: (1 điểm) Cho đường thẳng d:  x  2 y  6  0 , vectơ  v  (2;3) . <br /> <br /> <br />  Tìm ảnh đường thẳng d qua T v ? <br /> Câu 4: (2 điểm)  Cho  đường thẳng d:   x  3 y  1  0 và đường tròn (C): <br /> <br /> ( x  2)2  ( y  1) 2  9  <br />          a. Tìm ảnh đường thẳng d qua V(O,2)? <br />          b. Tìm ảnh đường tròn (C) qua V(O,-3)? <br /> - HẾT -<br /> <br /> SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH <br /> TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI<br /> <br /> ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I - MÔN TOÁN LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2016 – 2017<br /> (Thời gian làm bài 90 phút)<br /> <br />  <br /> <br /> ĐỀ 2<br /> <br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn phương án đúng:<br /> <br /> =<br /> <br /> Câu 1: Điều kiện xác định của hàm số <br /> <br />  là: <br /> <br /> A. ≠ 360°      B.  ≠ 180°         C. ≠ 90° + 180°         D. ≠ 90° + 360°         <br /> Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  = 1 − 3 cos  là: <br /> A. 4                B. 2                        C. −2                                    D. ( -1 )         <br /> Câu 3: Phương trình nào sau đây vô nghiệm? <br />  A. cot +3 = 0                                 B. 2 sin − sin − 1 = 0                      <br />  C. cos +3 = 0                                 D.  3 cos − 2 = 0         <br /> Câu 4: Phương trình  sin = − cos  có nghiệm là: <br /> A.  = +           B.  = +      C.  = − +             D. = − + 2                  <br /> Câu 5: Điều kiện để phương trình  m. sin + 3 cos<br /> A. <br /> <br />  m         4            C. <br /> ≥ 4               B.   m  4<br /> <br /> = 5 có nghiệm là:  <br /> ≤ −4                D. −4 ≤<br /> <br /> ≤ 4             <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 6: Cho A (1;2),  v  (2; 4) , ảnh của A qua T v  là: <br /> <br /> A. A' (3; 6)               B.  A' (3;5)                            C.   A' (1; 2)                D. A' (3;6)  <br /> <br /> Câu 7: Cho B (-2;3),  ảnh của B qua V(O,2) là: <br /> A. B' (6; 4)                 B.  B' (4;6)                          C.   B' (4; 6)                D. B' (6; 4)  <br /> <br /> <br /> Câu 8: Cho (C):  ( x  1) 2  ( y  2) 2  4 và (C’): ( x  3) 2  ( y  1) 2  4.  Phép tịnh tiến theo  v  <br /> nào biến (C) thành (C’)? <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A. v  (2;1)                B.  v  ( 2;1)                         C.   v  (1; 2)                D. v  ( 2; 1)  <br /> PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm) <br /> Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình:  <br /> a.<br /> <br /> sin(2x + 150 ) = <br /> <br /> 2<br /> x<br />                                    b.          3cot(  1)  3  0                             <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> Câu 2: (3 điểm) Giải phương trình:  <br />           a.     cos2 x  6sin x  6  0  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />           b.          (tan x - 3). 2 cos  x -  2   0   <br />           c. <br /> 3 sin x + cos x =  2<br /> <br /> Câu 3: (1 điểm) Cho đường thẳng d:  2 x  y  6  0 , vectơ  v  (3;2) . <br /> <br /> <br />  Tìm ảnh đường thẳng d qua T v ? <br /> Câu 4: (2 điểm) Cho đường thẳng d:  3x  y  1  0 và đường tròn (C):  <br /> <br /> ( x  1)2  ( y  2) 2  9  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />          a. Tìm ảnh đường thẳng d qua V(O,3)? <br />          b. Tìm ảnh đường tròn (C) qua V(O,-2)? <br /> - HẾT - <br /> <br />  <br /> ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1<br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)<br /> Câu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Đáp án<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm) <br />  <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 8<br /> điểm<br /> <br />   <br /> <br /> cos  3 x  10 0  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br />  cos 60 0<br /> 2<br />  <br /> 0,5<br /> <br /> 3 x 100  600  k 3600<br /> 3 x 100 600  k 3600  <br /> <br />  <br />  <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> k 360<br />   3 x 50  k 3600<br /> 0<br />  3 x 70<br /> <br /> a<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 1<br /> (2 điểm)<br /> <br /> 500<br /> x<br />  k 1200<br /> 3<br /> 700<br /> x<br />  k 1200<br /> 3<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> k    <br /> <br />  <br /> <br /> x <br /> 3tan   1  3  0<br /> 2 <br /> 3<br /> <br /> x <br /> x <br />  tan   1 <br />  tan   1  tan  <br /> 6<br /> 2  3<br /> 2 <br /> x<br /> <br />  1   k<br /> 2<br /> 6<br /> <br /> b<br /> <br />  <br />  <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> x <br />   1 k<br />  <br /> 2 6<br /> <br /> x   2  k 2  k   <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> 0,5<br /> <br />  <br /> sin 2 x  7 cos x  7  0  1  cos 2 x  7 cos x  7  0<br /> <br />  cos2 x  7 cos x  6  0 1<br /> <br /> a<br /> <br /> 0,5<br /> <br />  <br /> <br /> cos x  t  1  t  1 , 1  t 2  7t  6  0<br />  <br />  <br /> <br />  t  1 t / m <br />      t  6  k  t / m <br /> <br />  <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> t  1  cos x  1  x  k 2  k     <br /> <br />  <br /> <br /> (cot x  3 ). 2sin x     1     0     Đk:  x  k1800 ( k   )<br /> cot x  3  0<br /> <br /> Câu 2<br /> (3 điểm)<br /> <br />   2sin x   <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> cot x  3<br /> <br /> 2 0<br /> <br />   2sin x  =<br /> <br /> <br /> 2<br />  <br /> <br /> b<br /> cot x      cot 300<br /> <br />  sin x  = sin45<br /> <br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,5<br /> <br />  x      30  k180<br />   x      45  k 360  k   <br />  x     135  k 360<br />  <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0<br /> <br />   sinx +  3 cosx = 1 <br /> <br /> a  1, b  3  a 2  b 2  2  <br /> <br /> c<br /> <br /> Chia 2 vế pt cho 2 ta được <br /> 1<br /> 3<br /> 1<br />  sinx    3cosx     1  sinx   <br /> cosx       <br /> 2<br /> 2<br /> 2<br />  <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> sin  x  600   sin300<br />  <br /> <br /> x  600    300  k 3600<br /> <br /> x     300  k 3600<br /> <br />   x 60   150  k 360   x    90  k 360<br /> <br /> <br /> 0<br /> <br /> Câu 3<br /> (1 điểm)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> <br /> Gọi  M  x; y   d ,  M '  x' ; y '    là ảnh M qua T v  <br /> <br /> M '  d ' ,  d’ là ảnh d qua T v  <br /> <br /> 0<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> k  <br />  <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> x'  x  2<br /> y'  y  3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> x  x'  2<br /> y  y' 3<br /> <br />  <br /> <br />  <br />                           <br /> <br /> Thay x, y ở trên vào d ta được <br /> <br /> x '  2  2  y '  3  6  0  x '  2 y '  14  0  <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Vậy d : x  2 y  14  0  <br /> '<br /> <br /> Gọi  M  x; y   d ,  M '  x' ; y '   là ảnh M qua V(O,2 <br /> <br /> M '  d ' , d’ là ảnh d qua V(O,2) <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  OM '  2OM<br /> <br /> x'  <br /> 2<br /> y'<br />      y '  2 y  y <br /> 2<br />  <br /> Thay x, y ở trên vào d ta được <br />  x'  2x  x <br /> <br /> a<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> x'<br /> y'<br />   3  1  0   x'  3 y '  2  0  <br /> 2<br /> 2<br /> Vậy d ' :  x  3 y  2  0<br />  <br />  <br />  <br /> (C) có tâm I(-2;1), bán kính R= 3 <br /> Gọi (C’) là ảnh(C)  qua V(O,-3) <br /> (C’) có tâm  I ' , bán kính  R '  <br /> <br /> Câu 4<br /> (2 điểm)<br /> b<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br />  R '  3R  9<br /> <br />  <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                 OI  3OI  I  6; 3   <br /> '<br /> <br /> '<br /> <br />               Vậy  C '  :  x  6 2   y  3 2  81  <br /> 0,5<br /> <br />             <br /> <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản