Đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học Ngọc Sơn_1

Chia sẻ: Meomeo Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
2.483
lượt xem
308
download

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học Ngọc Sơn_1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học ngọc sơn_1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 1 trường tiểu học Ngọc Sơn_1

  1. đề thi học sinh giỏi lớp 1 học trường tiểu học Ngọc Sơn Hä vµ tªn: ............................................ M«n to¸n 1 Líp:................. N¨m häc 2009 - 2010. Thêi gian: 40phót Bµi 1(4 ®iÓm). a) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: +/ Sè liÒn sau cña sè 89 lµ Sè 79 gåm……chôc vµ …..®¬n vÞ. Sè 100 gåm…….chôc vµ …..®¬n vÞ. sè……….. Sè liÒn tr­íc cña sè 70 lµ sè……….. +/ 15 - 2 = ….+ 2 ; 46 - …..+ …… = 43 + 2 ; 14 + = ….. + 1 +/ Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy chñ nhËt. - Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø ............................. - Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø ............................ +/ Nam cã 4 viªn bi, B¾c cã 8 viªn bi. VËy B¾c ph¶i cho Nam ……….viªn bi ®Ó 2 b¹n cã sè bi b»ng nhau.
  2. +/ Mét ®µn thá, con ngoµi cïng bªn tr¸i, bªn tr¸i 4 con; con ngoµi cïng bªn ph¶i, bªn ph¶i 4 con; con ®i gi÷a ®i gi÷a 4 con. VËy ®µn thá nµy cã……………con thá. b) Có thể điền vào ô trống những số nào? 3 < 9-
  3. …………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………… ………… b)ViÕt c¸ch ®äc c¸c sè sau: 34………………………………………………………………………… ………… 55………………………………………………………………………… ………… c) §iÒn sè vµo « trßn: -3 +7 -8 +9 - 17 2 Bµi 3(1®iÓm). H×nh bªn cã........ h×nh tam gi¸c. Cã……®iÓm ë trong h×nh trßn nh­ng ë ngoµi h×nh tam gi¸c.
  4. A Bµi 6. (3 ®iÓm). Gi¶i to¸n: a) ViÕt tiÕp c©u hái råi gi¶i bµi to¸n: B C Lan cã 32 b«ng hoa, Lan nhiÒu h¬n HuÖ 1chôc b«ng hoa . Hái…………………... …………………………………………………………………………… ……………… Bµi gi¶i …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b) Hµ c¾t ®i mét sîi d©y. LÇn thø nhÊt c¾t ®i 25cm, lÇn thø hai c¾t tiÕp14cm. Hái sîi d©y bÞ ng¾n ®i tÊt c¶ bao nhiªu x¨ng-ti-mÐt? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
  5. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tr­êng TiÓu häc Ngäc S¬n §Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng Hä N¨m häc : 2009 - 2010 tªn:……………………………… M«n thi TiÕng ViÖt (50 phót) Líp 1A… Bài 1: (3 ®iÓm) Đọc bài thơ và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Ngày đầu tiên đi học Ngày đầu tiên đi học Ngày đầu như thế đó Mẹ dắt tay đến trường Cô giáo như mẹ hiền Em vừa đi vừa khóc Em bây giờ cứ ngỡ Mẹ dỗ dành yêu thương Cô giáo là cô tiên Ngày đầu tiên đi học Em bây giờ khôn lớn Em mắt ướt nhạt nhoà Bỗng nhớ về ngày xưa Cô vỗ về an ủi Ngày đầu tiên đi học Chao ôi sao thiết tha Mẹ cô cùng vỗ về… (Viễn Phương) 1. Hình ảnh bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học được tả như thế nào?
  6. a. Tươi vui, phấn khởi. b. Vừa đi vừa khóc. c . Rụt rè nép sau lưng m ẹ. 2. Hình ảnh nào trong bài thơ cho thấy tình cảm của cô giáo với bạn n h ỏ? a. Dỗ dành yêu thương b. Dắt tay đến trường c. Vỗ về an ủi 3. Cô giáo được bạn nhỏ so sánh với những ai? a. Cô giáo như người mẹ. b. Cô giáo hiền như cô Tấm. c. Cô giáo là cô tiên. 4. Có thể dùng hai từ nào để nói về tình cảm của bạn nhỏ với cô giáo? a. Kính yêu, biết ơn. b.Lễ phép, ngoan ngoãn. c. Quan tâm, lo lắng. 5. Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu nói về hình ảnh cô giáo trong tâm trí bạn nhỏ: Hình ảnh cô giáo đọng lại trong tâm trí bạn nhỏ thật đẹp. Khi bạn khóc, cô đã…………………………………...bạn. Với bạn nhỏ, cô giáo là…………………… …………………………………………………………………………………………….. Bài 2: (2 ®iÓm) a) Viết 1 câu có vần uynh:
  7. b) Viết 1 câu có vần uyên: b) Viết 2 câu nói về người thân của mình, trong đó có dùng từ kính trọng, nhường nhịn :
  8. Bài 3: (5 ®iÓm) Chính tả (Tập chép) Đầm sen Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Lác đác vài đoá sen hồng lấp ló như bẽn lẽn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản