đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
182
lượt xem
112
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Keo từ bình chứa được bơm và phun vào trục quét keo (2) với một lưu lượng phù hợp. Trục quét keo (2) sẽ quay liên tục và trên trucquẹt keo có gắn một dao gạt để tạo một lớp keo mỏng và đồng đều. Các tấm lấy keo (3) gắn tỳ vào trục của nó và trục này gắn trên mâm quay, giữa trục và mâm có quay tương đối với nhau. Các tấm lấy keo (3) tỳ sát vào trục quét keo (2) quay ngược chiều nhau để lấy keo từ trục keo sang....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 11

  1. Chương 11: MAÙY DAÙN NHAÕN I. Toång theå maùy daùn nhaõn vaø sô ñoà nguyeân lyù : 1. Toång theå maùy daùn nhaõn: Labelling process (1) gluing roller, (2) gluing palets, (3) label magazine, (4) dating ñevice, (5) gripper cylinder, (6) brusing
  2. Labelling station (1) label magazine, (7) pallet carouset operating in a oil bath, (2) gluing pallet, (8) Control cam, (3)gluing roller, (9) Oil circulation lubrication of bottle table (4) gripper cylinder, (10) Brush-on device, (5) centering bell, (11) Bottle plate, (6) dating device, (12) Bottle table
  3. 2. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maùy daùn nhaõn: Ñaàu vaøo Ñaàu vaøo Keo Nhaõn Maùy bôm Truïc quay Mieáng queùt keo keo keo Mieáng xoáp Chai Sao ñöa Daùn nhaõn chai vaøo Ñaàu vaøo Choåi queùt Chai ñaõ daùn Choåi queùt Sao ra chai nhaõn Ñaàu ra
  4. II. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy daùn nhaõn: 3 2 5 6 1 4 Keo töø bình chöùa ñöôïc bôm vaø phun vaøo truïc queùt keo (2) vôùi moät löu löôïng phuø hôïp. Truïc queùt keo (2) seõ quay lieân tuïc vaø treân truïcqueùt keo coù gaén moät dao gaït ñeå taïo moät lôùp keo moûng vaø ñoàng ñeàu. Caùc taám laáy keo (3) gaén tyø vaøo truïc cuûa noù vaø truïc naøy gaén treân maâm quay, giöõa truïc vaø maâm coù quay töông ñoái vôùi nhau. Caùc taám laáy keo (3) tyø saùt vaøo truïc queùt keo (2) quay ngöôïc chieàu nhau ñeå laáy keo töø truïc keo sang.
  5. Sau khi laáy keo caùc taám laáy keo (3) di chuyeån ñeán kho chöùa nhaõn (1) vaø laáy ñi ôû ñoù moät caùi nhaõn. Beà maët coù keo cuûa caùc taám queùt keo seõ dính vaøo maët sau cuûa nhaõn, phaàn khoâng coù chöõ. Sau ñoù nhaõn ñöôïc chuyeån qua taám xoáp ñöôïc gaén treân baøn quay (4), nhôø coù tay keïp ñöôïc ñieàu khieån baèng cam, ñaûm baûo cho nhaõn ñöôïc thaúng trong quaù trình di chuyeån nhaõn. Nhaõn ñöôïc keïp chaët coù maët dính keo höôùng ra ngoaøi coøn maët khoâng coù keo tyø saùt vaøo taám xoáp. Chai (5) ñöôïc ñöa vaøo nhôø sao chai vaø di chuyeån qua baøn ñôõ chai. Quaù trình daùn nhaõn ñöôïc thöïc hieän nhôø chuyeån ñoäng cuûa baøn ñôõ chai vaø oáng truï. Baøn ñôõ chai quay tôùi vò trí ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc vaø nhaõn ñöôïc ñöa ñeán vò trí maø chai ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc. Taïi vò trí naøy cam ñieàu khieån nhaõn môû ra vaø ñöa taám xoáp tyø vaøo chai ñeå cho nhaõn dính vaøo chai, cuøng luùc naøy khí ñöôïc thoåi vaøo choã vöøa daùn ñeå taïo aùp löïc laøm nhaõn dính vaøo chai chaéc hôn. Luùc naøy nhaõn chæ dính moät phaàn vaøo chai , ñeå cho nhaõn dính toaøn boä vaøo chai thì treân ñöôøng chai di chuyeån ngöôøi ta ñaët caùc choåi queùt. Caùc choåi queùt naøy coù chuyeån ñoäng quay troøn vaø ngöôïc chieàu vôùi chieàu cuoáng nhaõn dính vaøo chai. Sau khi qua caùc choåi queùt nhaõn dính chaët vaøo chai vaø ñöôïc sao chai chuyeån ra ngoaøi, quaù trình daùn nhaõn keát thuùc.
Đồng bộ tài khoản