đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
280
lượt xem
158
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuỳ thuộc vào những yêu cầu rửa chai khác nhau mà ta có nhiều loại máy khác . Một nhà máy bia nhỏ sẽ mua và hoạt động 1 máy khác nhau để mua 1 nhà máy lớn hơn . Dù sao đi nữa thì tất cả các máy rửa chai chứa đúng những đơn vị thành phần chắc chắn . nhưng nhân tố này bao gồm : + Khâu tải chai vào và khâu đưa chai ra + Băng tải chai , những ngăn chứa bao gồm nhiều ống đựng chai +Trạm làm ướt +Trạm ngâm chai +Trạm súc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 5

 1. Chương 5: Nhöõng ñieàu coát yeáu laép raùp maùy röûa chai Tuyø thuoäc vaøo nhöõng yeâu caàu röûa chai khaùc nhau maø ta coù nhieàu loaïi maùy khaùc . Moät nhaø maùy bia nhoû seõ mua vaø hoaït ñoäng 1 maùy khaùc nhau ñeå mua 1 nhaø maùy lôùn hôn . Duø sao ñi nöõa thì taát caû caùc maùy röûa chai chöùa ñuùng nhöõng ñôn vò thaønh phaàn chaéc chaén . nhöng nhaân toá naøy bao goàm : + Khaâu taûi chai vaøo vaø khaâu ñöa chai ra + Baêng taûi chai , nhöõng ngaên chöùa bao goàm nhiều ống đựng chai +Traïm làm ướt +Trạm ngâm chai +Traïm suùc +Taåy nhaõn chai vaø +Boàn chöùa nöôùc vaø dung dịch xuùt 5.1 ) Taûi chai vaø caát dôõ chai Nhöõng chai caàn röûa ñöôïc phaân phoái vaøo trong maùy röûa chai thoâng qua baêng taûi xíùch . Ñeå chöùa chai ñaëc bieät laø trong
 2. tröôøng hôïp keá hoaïch thöïc hieän lôùn , coù nhieàu loaïi xích taûi song song vôùi nhau töø nhöõng ñöôøng ray ngaén ñeå daãn höôùng khu vöïc ñöa chai vaøo . Keát quaû laø nhöõng chai ñöùng seõ ñöôïc ñöa vaøo trong ñöôøng daãn chai tröôùc khi ñöa chai vaøo trong ngaên maùy suùc . Thieát bò phaân phoái chai hoaït ñoäng ñeå taát caû caùc chai ñöôïc ñöa vaøo 1 caùch ñoàng thôøi . vieäc naøy ñöôïc hoaøn thaønh bôûi : + Quay truïc ngang + Quay ñóa cam +Boä phaän truyeàn ñoäng keùp _ Khaâu ñöa chai ra cuõng ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö treân . Trong taát caø caùc tröôøng hôïp naøy thì ñieàu quan troïng laø: + Ñöa vaøo vaø ñöa ra ñöôïc thöïc hieän chính xaùc maø khoâng gay ra nhieàu tieáng oàn . + Chai khoâng theå vöôït quaù hö hoûng cho pheùp . + Haàu nhö khoâng chai naøo bò beå trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy 5.2) Boä phaän mang chai vaø ngaên chöùa chai
 3. - Moãi boä phaän mang chai bao goàm phuï thuoäc vaøo kích côõ maùy röûa , töø 10-70 ngaên chöùa chai trong 1 haøng . Muïc ñích : + Mang chai töø khaâu ñöa vaøo ñeán khaâu dôõ chai ra + Taâm chính giöõa mieäng chai phía treân ñöôïc phun nöôùc suùc saïch trong khu vöïc suùc chai + Ñeå taåy caùc chaát dô beân ngoaøi vaø beân trong chai + Ñeå cho pheùp taåy caùc nhaõn chai ñöôïc laøm öôùt Ngaøy nay boä phaän mang chai thöôøng ñöôïc laøm baèng nhöïa hoaëc taám kim loaïi ñöôïc phuû nhöïa . nhaèm ñeå: + Taêng tuoåi thoï laøm vieäc + Chöùa raát ít dung dòch taåy röõa + Yeâu caàu nhieät ñoä thaáp ñeå quaù trình laøm noùng vaø laïnh ít bò thay ñoåi Boä phaän mang chai ñöôïc vaän chuyeån bôûi 2 daây xích ñöôïc laép ñaët ôû 2 phía cuûa boä phaän mang chai. Nhöõng daây xích naøy ñöôïc laøm b ằng vaät lieäu coù ñoä beàn daõn nôû toát, ñeå chuùng khoâng giaõn ra töø töø vaø traùnh ñöôïc sai soá vò trí trong suoát quaù trình vaän chuyeån chai . daây xích naøy ñöôïc truyeàn ñoäng bôûi
 4. truïc vít baùnh vít vaø boä phaän ñieàu khieån moment xoaén cuûa boä truyeàn ñoäng. 5.3) Traïm laøm öôùt hoaëc traïm suùc saïch Trong caùc maùy röûa chai hieän ñaïi, traïm ñaàu tieân laø khaâu laøm caùc chaát caën baõ . nöôùc uoáng caën baõ ñem laïi ( gom laïi thaønh 1 löôïng lôùn nöôùc thaûi vaø caàn phaûi xöû lyù taùch rôøi ra ) Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy ta phaûi laøm öôùt chai ñaàu tieân laø khaâu laøm saïch caùc chaát caën baõ . Nöùoc uoáng caën baõ ñem laïi ( gom laïi thaønh 1 löôïng lôùn nöôùc thaûi vaø caàn phaûi xöû lyù taùch rôøi ra) Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy ta phaûi laøm öôùt chai ñaàu tieân heát . Muïc ñích laø: + Taåy caùc chaát caën baõ cuûa thöùc uoáng töø beân trong chai vaø ñeå laøm saïch chai tröôùc . + Taåy caùc chaát dô beân ngoaøi deã daøng + Laøm aåm chai tröôùc ñaëc bieät vaøo muøa ñoâng + Baét ñaàu quaù trình röûa
 5. Ngaøy nay quaù trình suùc thöôøng duøng trong maùy röûa chai nhoû . Caùc maùy lôùn hoaït ñoäng vaø vôùi 2 hoaëc 3 ngaên laøm öôùt tröôùc , töø caùch aáy maø + Coù theå ñaït ñöôïc nhieät ñoä duy trì trong nhieàu ngaên + Quaù trình röûa laïc quan ñaït ñöôïc baèng caùch duøng taùc nhaân röûa cuûa khaâu dôõ chai Nhöõng hoà laøm öôùt ñaàu tieân luoân dô vaø coù chöùa nhieàu vi khuaån . nöôùc trong boàn laøm öôùt ñöôïc cho pheùp thaùo nöùôc ra nhöng hoàphaûi ñöôïc laøm saïch thöôøng xuyeân vaø luoân ñöôïc khöû truøng bôûi heä thoáng CIP. 5.4) Vuøng laøm ngaäp Caùc chai loï roãng bay giôø seõ ñöôïc laøm ngaäp trong hoà xuùt ( taåy ) vaø ñöôïc vaän chuyeån vaøo trong 1 hoaëc nhieàu voøng ngang qua hoà naøy ñeå keùo daøi thôøi gian taåy röûa vaø taêng hieäu quaû röûa chai . o Sau ñoù dung dòch ruùt töông töï ñöôïc phun 1 laàn nöõa leân treân caùc chai ñeå ñaåy caùc phaàn nhaõn coøn soùt laïi . Trong 1 soá boán hoaù chaát taåy röûa cuûa caùc maùy röûa chai coù chöùa nhieàu hoaù chaát aên moøn khaùc nhau vaø nhieät ñoä duøng ñeán cuõng khaùc nhau nhaèm ñeå taêng hieäu quaû röûa hôn nöõa .
 6. 5.5) Nhöõng traïm suùc chai Sau khi ñaõ qua khaâu laøm ngaäp thì caùc chai seõ ñöôïc ñöa leân phía tröôùc cuûa maùy vaø mieäng chai ñöôïc laät uùp xuoáng döôùi . Caùc chai ñi ñeán caùc voøi phun nöôùc suùc saïch beân trong vaø beân ngoaøi chai vôùi : + Dung dòch xuùt noùng + Nöôùc noùng ñeå suùc saïch laëp töùc + Nöôùc aám coù nhieät ñoä thaáp hôn ñeå chuyeån sang khaâu phun nöôùc laïnh tieáp theo +Nöôùc laïnh ñeå hoaøn taát quaù trình laøm saïch taåy caùc chaát dô ra khoûi chai + Nöôùc saïch nhaèm ñaûm baûo chai laøm maùt vaø tieät truøng Moät vaøi tieàn ñeà vaø yeâu caàu cô baûn ñöôïc keát hôïp vôùi quaù trình suùc chai + Ñöôøng kính trong cuûa mieäng chai chæ 17 mm + Neáu quaù trình röûa beân trong ñöôïc thoaû maõn thì phaûi coù tia nöôùc baén ra maïnh vaø chính xaùc vaøo töøng phaàn khaùc nhau cuûa chai .
 7. + Theå tích nöôùc phun vaøo chai phaûi ñöôïc tính toaùn ñeå khoâng coù hieän töôïng dung dòch chaûy cuoän trong mieäng chai khi ñoù moät phaàn dung dòch coù theå bò thoaùt ra ngoaøi. Quaù trình phun chaát taåy röûa vaøo loøng chai ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo truïc quayphun nöôùc theo 1 trình töï nhaát ñònh. Noù seõ di chuyeån ñoàng thôøi ñeán vôùi moãi haøng mang chai . Treân truïc phun coù chöùa nhöõng loã duøng ñeå xòt luoàn nöôùc di chuyeån vaøo trong chai chính xaùc vaø nhö vaäy noù seõ xòt vaøo thaønh mieäng trong vaø ñaùy chai töø nhieàu phía khaùc nhau vaø nhöõng goùc va chaïm . noù daãn daét daét quaù trình röûa beân trong chai caån thaän tó mó. Nhöõng tia phun ñöïôc di chuyeån coá ñònh nhôø truïc quay phun 1 goùc 900 maø khoâng caàn söï dòch chuyeån truïc . keát quaû cuûa quaù trình quay truïc phun theo höôùng doøng chaûy dung dòch nhö nhau thoâng qua nhöõng tia phun theo nhöõng höôùng thay ñoåi lieân tuïc vaø vì vaäy chuùng cuõng cuõng ñöôïc röûa saïch lieân tuïc ñeå khoâng nhaõn chai naøo rôi vaøo trong chai .
 8. AÙp löïc phun vaøo khoaûng töø 2 – 2,5 bar . Ñöôøng kính loã phun phaûi luoân saïch seõ bôûi vì hieäu quaû röûa cuûa tia phun phuï thuoäc vaøo ñieàu naøy. 5.6) Taùch vaø eùp nhaõn : _ Dung dòch xuùt ñuôïc bôm vaøo trong maùy röûa chai vaø ñöôïc duy trì ôû moät nhieät ñoä ñöôïc döï tính tröôùc nhôø boä gia nhieät . _ Trong suoát chu trình ngaâm chai vaøo trong dung dòch xuùt vaø chuùng ñöôïc ñöa ñeán khu vöïc huùt cuûa maùy bôm vaø ñöôïc giöõ laïi ñoù nhôø thieát bò saøng loïc . Vieäc taùch naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän ngay laäp töùc sau khi loaïi boû nhaõn ra khoûi chai nhaèm traùnh nhaõn bò raû ra seõ ñoùng laïi thaønh moät khoái lôùn beân trong maùy . _ Sau khi ngaâm nhaõn vaøo trong dung dòch xuùt , moät soá nhaõn vaãn coøn baùm treân chai . Trong tröôøng hôïp naøy ta laép ñaët theâm heä thoáng phun eùp vaøo chai coá ñònh ôû vò trí thaáp hôn maùy di chuyeån nhaõn chai . ÔÛ boä phaän phun naøy , ta söû duïng khoaûng 80%löôïng nöôùc ñöôïc phun nhôø xilanh khí neùn vôùi moät aùp löïc khoaûng 12,5t. Dung dòch sau khi phun seõ ñöôïc gom laïi
 9. trong moät maùng chöùa vaø nhôø maùy bôm huùt dung dòch vaøo trong maùy. _ Nhaõn chai sau khi phun seõ ñöôïc ñaåy leân ñöôøng oáng roäng vaø ñöa ra boàn chöùa nhaõn ñöôïc ñaët ôû beân ngoaøi . 5.7 ) Boàn chöùa xuùt vaø nöôùc : _ Nhöõng boàn chöùa ñöôïc caùch nhieät vaø ñöôïc ñaët döôùi khu vöïc phun . Noù duøng ñeå löu tröõ dung dòch : khi dung dòch ñöôïc phun ra röûa beân trong chai seõ rôi ra trôû veà boàn chöùa naøy . Dung dòch hoaëc nöôùc tröôùc khi ñöôïc phun ra seõ ñi qua thieát bò loïc roài ñeán moät maùy bôm seõ vaän chuyeån chuùng ñeán khu vöïc phun. 6. Nhieät ñoä trong quaù rtình röûa chai: _ Trong quaù trình röûa, chai ñöôïc gia nhieät ñeán nhieät ñoä cuûa boàn chöùa xuùt vaø sau ñoù ñöôïc laøm laïnh ñeán nhieät ñoä töø 10- 150C. trong quaù trình naøy, nhieät ñoä thöôøng ñaït ñeán möùc sau: Haâm noùng, thaám nöôùc 35-400C Laøm öôùt (thaám nöôùc) laàn 2 50-600C Boàn xuùt 75-850C Röûa trung gian 45-500C Nöôùc aám 35-400C
 10. Nöôùc laïnh 20-250C Nöôùc maùt 10-150C _ Ñeå cho quaù trình gia nhieät töông ñoái thaáp, ñaëc bieät laø vaøo muøa ñoâng, nhieàu maùy röûa chai coù theâm traïm döï tröõ trung gian ñaëc bieät cho giai ñoaïn haâm noùng. Nhìn chung söï taêng nhieät ñoä giöõa caùc traïm naøy thöôøng khoâng lôùn hôn 250C ñeå haïn cheá vieäc chai bò vôõ. Ñeå giaûm nhieät naêng yeâu caàu chuùng ta caàn phaûi giaûm nhieät löôïng maát ñi baèng caùch caùch li nhieät vaø giaûm ñi nhöõng löôïng nhieät nhoû khaùc. 7. Xuùt duøng ñeå röûa chai 7.1 Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi xuùt duøng ñeå röûa chai:  Nhöõng yeâu caàu quan troïng ñoái vôùi xuùt röûa chai laø:  Noù phaûi coù taùc duïng taåy röûa cao, ñieàu naøy bao goàm:  Khaû naêng taåy baån  Haïn cheá taùc ñoäng gaây nguy hieåm cho ngöôøi cuûa vi khuaån  Coù khaû naêng thaám öôùt toát
 11.  Khaû naêng thaám nhanh vaøo nhaõn daùn vaø coù khaû naêng toá trong vieäc laøm tan nhaõn daùn ra  Noù khoâng ñöôïc ñoäc vaø taïo ra caùc chaát ñoäc haïi trong nöôùc thaûi  Khoâng ñoùng caën  Khoâng taïo boït  Deã daøng löu tröõ  Khoâng ñöôïc ñaét Xuùt röûa chai ñöôïc söû duïng 1% Sodium Hydroxid. Noù ñöôïc cho vaøo ñeå ñaït nhöõng yeâu caàu nhö treân. Noù chöùa ñöïng nhöõng chaát theâm vaøo nhö sau: Theâm vaøo (0.06-2%) nhöõng chaát khaùc ñoái vôùi xuùt ñeå taêng hieäu quaû taåy röûa. Nhöõng chaát ñoùng caën ñöôïc theâm vaøo ñeå ngaên chaën ñoùng caën trong xuùt. Hôn nöõa nhöõng chaát theâm vaøo theo 1 tæ leä nhaát ñònh ñeå traùnh hoøa laãn vaøo nhau vaø taïo neân phaûn öùng. Treân ñöôøng ñi tieáp theo thoâng qua boä phaän ñôõ chai cuûa maùy röûa noù ñöôïc gia nhieät vaø sau ñoù laøm laïnh trôû laïi. Keát quaû laø Ion Canxi ôû daïng ñaëc bieät bò keát tuûa bôûi kieàm. Vaø keát quaû laø söï gia nhieät Hidrocacbonat bò keát tuûa ôû daïng Carbonates vaø tieáp
 12. theo seõ taïo ra söï laéng ñoïng cuûa voâi treân phaàn ñôõ chai vaø keát quaû cuûa vieäc naøy laø laøm cho vieäc söû duïng xuùt gia taêng: Ca2+ + 2HCO3- + 2Na+ + 2OH-  CaCO3 + 2Na+ + CO32- + 2H2O 10dH töông öùng khoaûng 18g CaCO3/m3 nöôùc. Do ñoù raát tieän lôïi khi söû duïng nöôùc coù ñoä cöùng thaáp. Bôûi vì söï hoøa tan ôû traïng thaùi cöùng gaây neân söï laéng ñoïng töø töø rteân mieäng phun vaø nhö vaäy seõ laøm giaûm hieäu quaû laøm saïch. Boä phaän ngaên chaën tæ leä axit (pH thay ñoåi töø 6.5-9.5) ñöôïc cho vaøo dung dòch röûa ñeå haïn cheá tæ leä ñoùng caën. Chaát kích hoaït beà maët: Chaát theâm vaøo coù chöùa Phosphate, ôû traïng thaùi coù söùc caêng ñaëc bieät, noù caùng taêng leân ñoái vôùi caùc loaïi xuùt ngaøy nay. Nhöõng chaát kích hoaït beà maët naøy coù hieäu quaû toát trong vieäc taáy chaát dô ñi vaø ñaûm baûo nöôùc chaûy toát trong chai. 7.2 Söï phuï thuoäc cuûa chai röûa vaø nhöõng yeáu toá khaùc: -Taùc ñoäng laøm saïch phuï thuoäc vaøo:  Nhieät ñoä  Thôøi gian röûa  Ñoä ñaäm ñaëc cuûa xuùt
 13. Moät caùch cô baûn ñeå taùc ñoäng taåy röûa gia taêng khi nhieät ñoä taêng, thôøi gian vaø ñoä ñaäm ñaëc cuûa xuùt gia taêng. Khi thôøi gian ñoøi hoûi ñeå vöùt boû nhaõn laâu hôn thôøi gian caàn thieát ñeå taåy boû chaát dô. Moät caùch höõu hieäu laø thôøi gian ngaâm trong xuùt laâu hôn tröôùc khi taåy boû nhaõn töø maùy röûa. 7.3 Xöû lyù xuùt ñeå röûa: _ Khoaûng 95% chöùa ñöïng 1 löôïng nhoû nöôùc baån töø söï laéng ñoïng vaø chuaån bò laøm öôùt chai. 5% coøn laïi chöùa ñöïng chaát oâ nhieãm cao, noù coøn phuï thuoäc vaøo quaù trình xöû lyù. Chaát oâ nhieãm trong xuùt bao goàm:  Nhöõng chaát hoøa tan coù theå ñöôïc loaïi boû trong quaù trình loïc nhö:  Nhöõng maûnh giaáy nhoû cuûa nhaõn daùn  Söï keát tuûa cuûa buøn töø boàn voâi  Nhöõng chaát maøu töø vieäc in aán  Keo dô cuûa chai  Söï tan raõ cuûa nhöõng chaát keo, chaúng haïn nhö:  Nhöõng toå chöùc teá vi (men bia, vi khuaån,…)  Nhaõn daùn  Daàu vaø môû boâi trôn  Nhöõng chaát hoøa tan chaúng haïn nhö:
 14.  Muoái kim loaïi töø vieäc trang trí chai ñaëc bieät laø muoái nhoâm, ñoàng  Phaàn coøn laïi laø cuûa nöôùc uoáng Khi phaàn lôùn boàn xuùt röûa chai ñöôïc söû duïng laïi maø khoâng qua xöû lyù, xuùt chæ ñöôïc thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian raát laâu (1 hoaëc 2 laàn moät naêm). Nhöng nhöõng chaát raén phaûi thöôøng xuyeân ñöôïc loaïi boû. Caùch söû duïng ñôn giaûn vaø roäng raõi bôm taát caû xuùt vaøo trong 1 boàn chöùa coâ laäp vaø bao boïc toát vaø cho pheùp nhöõng chaát raén coù theå thoaùt ra ngoaøi ñöôïc. Khi xuùt ñöôïc ñöa xuoáng töø ñænh cuûa tank naøy vaø sau ñoù ñöïoc laøm saïch 1 caùch töï nhieân laø noù ñöôïc ñöa ngöôïc trôû laïi leân treân. Caùch naøy thì reû vaø ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát nhöng noù seõ hoang phí 1 soá xuùt khi söû duïng. Gaàn ñaây ngöôøi ta coá gaéng ñeå thöïc hieän vieäc ruùt xuùt ra trong quaù trình röûa chai ñeå loïc noù thoâng qua boä loïc giao löu löôïng vaø naïp noù vaøo laøm saïch trôû laïi. Chaúng haïn nhö 1 quaù trình loïc, ôû phaàn naøy toång theå ñöôïc xöû lyù vaø ñöôïc goïi laø bypass filtration. Vôùi caùch xöû lyù naøy, phaàn lôùn buøn ñöôïc giaûm xuoáng. Söû duïng phöông phaùp loïc doøng löu löôïng giao nhau, laïi laøm xuaát hieän nghi vaán veà hieäu quaû kinh teá khi maø chæ 1 löôïng nhoû löu löôïng qua boä loïc nhöng giaù cuûa noù laïi raát cao.
 15. Hôn nöõa trong quaù trình xöû lyù, coù theå 1 soá chaát khoâng mong muoán ñöôïc keát tuûa vaø loaïi boû ñi. Trong heä thoáng xöû lyù xuùt “Aquanex” (hình 15.11) laø minh hoïa: xuùt röûa chai di chuyeån töø boàn chöùa xuùt (1), hoùa chaát keát tuûañöôïc cho vaøo (4) vaø dung dòch ñöôïc cho vaøo thaønh hoãn hôïp vaø cho pheùp phaûn öùng xaûy ra trong 1 tank löu tröõ (5). Hoãn hôïp nöôùc buøn raaù¨n ñöôïc loaïi boû bôûi 1 boä saøng loïc (6) vaø 1 boàn troän phaûn öùng vôùi 1 “built in filter” vaø xuùt ñöôïc taùi taïo caáp vaøo tank chöùa xuùt. Keát quaû laø vieäc giaûm söû duïng cuûa:  Xuùt, chaát theâm vaøo, choáng boït  Nöôùc  Vieäc trung hoøa xuùt söû duïng  Laøm saïch Theo thoâng tin töø nhaø saûn xuaát thì hieäu quaû hôn 40% trong vieäc so saùnh vôùi caùc phöông phaùp thoâng thöôøng. ÖÙng duïng töông töï ñoái vôùi vieäc xöû lyù xuùt töø boä phaän CIP, caùi naøy cuõng coù coù theå ñöôïc taùi taïo töø luùc naøy sang luùc khaùc. 7.4 Ño ñaïc chaát cho vaøo ñoái vôùi xuùt:
 16. Khi chai ñöôïc röûa, chaát loûng khoâng phaûi luoân luoân chæ ra ngoaøi laïi 1 caùch hoaøn toaøn: noù coù theå chaéc chaén raèng khoaûng 10 giaây sau khi roãng, ôû ñoù vaãn coù ñeán 2 ñeán 3g chaát loûng trong chai 0.5 lít. Noù chieám 0.5% toång theå tích. Chæ sau 30 giaây, soá löôïng phaàn coøn laïi giaûm coøn 1g. Hôn nöõa ôû ñaây coù xuùt hoaëc nöôùc vaãn c2on trong boä phaän ñôõ chai vaø trong hoäp ñaåy chai, vì vaäy chaéc chaén raèng coù khoaûng 10-15 ml chaát loûng treân 1 chai ñöôïc mang vaøo khu vöïc tieáp theo. Vì vaäy neáu 1 thieát bò vaän haønh trong voøng 10 giôø, röûa 30000 chai/giôø thì coù khoaûng 300000 chai ñi qua trong thôøi gian naøy. Neáu coù khoaûng 10 ml (0.01 lít) löôïng chaát loûng ñöôïc mang qua ñi moãi chai thì seõ coù khoaûng 300000x0.01=3000 lít ñöôïc vaän chuyeån töø phaàn naøy ñeán phaàn keá tieáp. Ñieàu naøy mang laïi keát quaû laø nhieàu chaát loûng bò maát ñi khi cuøng 1 löôïng chaát loûng ñoù ñöôïc cung caáp laïi cho thuøng laøm thaám öôùt tröôùc khi vieäc thaám nöôùc ñöôïc tieán haønh ôû boàn chöùa xuùt ñöôïc cung caáp vôùi nöôùc noùng hoaëc xuùt noùng nhöng baèng caùch naøo cuõng vaäy vôùi doøng löu löôïng thoaùt ra töø laàn röûa chung cuoái cuøng. Vaø keát quaû cuûa quaù trình thaám nöôùc laø:  Boàn chöùa xuùt ñöôïc laøm laïnh
 17.  Xuùt ñöôïc pha loaõng theâm  Caùc chaát gaây baån ñöôïc taïo ra
Đồng bộ tài khoản