intTypePromotion=3

Đường - gluxit

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
27
download

Đường - gluxit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đường - gluxit', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đường - gluxit

  1. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ BµI sè 17: §−êng - gluxit 1) Kh¸i qu¸t: + Gluxit lµ tªn gäi chung cho c¸c hîp chÊt tù nhiªn t¹p chøc kiÓu cacbon hi®rat víi c«ng thøc tæng qu¸t lµ Cn(H2O)m. - Trong ®ã m vµ n lµ c¸c sè nguyªn d−¬ng cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau, gi¸ trÞ nhá nhÊt th−êng lµ 6. - Trong ph©n tö ®−êng bÐ nhÊt (glucoz¬ hay fructoz¬) cã n = m = 6 nªn c«ng thøc ph©n tö lµ C6H12O6. + C¸c gluxit ®−îc x©y dùng tõ mét vµi kiÓu ®¬n vÞ cÊu tróc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C6H12O6 (øng víi c«ng thøc C6(H2O)6). C¸c ®¬n vÞ cÊu tróc nµy cã thÓ nèi víi nhau thµnh c¸c lo¹i ph©n tö lín h¬n. Mçi lÇn ghÐp mét ®¬n vÞ cÊu tróc vµo ph©n tö sÏ t¸ch ra mét ph©n tö n−íc vµ v× vËy c¸c gi¸ trÞ n vµ m sÏ kh¸c nhau. + Tuú theo sè ®¬n vÞ cÊu tróc (glucoz¬ hay fructoz¬) mµ ng−êi ta chia c¸c gluxit thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau: - §−êng ®¬n cã mét ®¬n vÞ C6H12O6. §−êng ®¬n cã hai chÊt phæ biÕn trong tù nhiªn lµ glucoz¬ vµ fructoz¬. Hai chÊt nµy l¹i cã c¸c ®ång ph©n cÊu t¹o kh¸c nhau nh− d¹ng α, d¹ng β vµ d¹ng m¹ch kh«ng ®ãng vßng. - §−êng kÐp lµ c¸c gluxit t¹o thµnh tõ hai ®¬n vÞ ®−êng ®¬n vµ cã c«ng thøc ph©n tö gièng nhau lµ C12H22O11. §−êng kÐp cã hai d¹ng ®ång ph©n phæ biÕn lµ mantoz¬ vµ saccaroz¬. + §−êng ®a lµ c¸c gluxit cã chøa nhiÒu ®¬n vÞ ®−êng ®¬n víi c«ng thøc chung lµ (C6H10O5)n. §−êng ®a cã c¸c chÊt phæ biÕn lµ tinh bét vµ xenluloz¬. 1 OH O H HOCH2 O H 2 5 2 5 1 H OH H OH HOH2C CH2OH HO CH2OH 3 4 6 3 4 6 OH H OH H α-Fruct«z¬ β-Glu«z¬ a) Glucoz¬: + Gluc¬z¬ lµ lo¹i ®−êng ®¬n quan träng nhÊt. Gluc«z¬ cã trong hoa vµ qu¶ chÝn, trong mËt ong, vµ trong ®−êng huyÕt (kho¶ng 0,1%). Khi hµm l−îng glucoz¬ trong m¸u gi¶m thÊp h¬n 0,1 % th× c¬ thÓ cã c¶m gi¸c ®ãi vµ muèn ¨n. Khi hµm l−îng ®−êng t¨ng trªn mét gi¸ trÞ giíi h¹n th× ta cã c¶m gi¸c no vµ kh«ng muèn ¨n. - Glucoz¬ lµ mét chÊt r¾n, kh«ng mµu, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y ( t 0 ) = 146oC. nc - Glucoz¬ tan tèt trong n−íc, cã vÞ ngät kÐm h¬n ®−êng kÝnh. + Gluc«z¬ cã thÓ tån t¹i ë ba d¹ng ®ång ph©n chÝnh lµ c¸c ®ång ph©n m¹ch hë, ®ång ph©n d¹ng α vµ d¹ng β. Trong dung dÞch n−íc cã c¶ ba d¹ng nµy c©n b»ng G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  2. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ nhau. D¹ng m¹ch hë lµ d¹ng tham gia ph¶n øng chÝnh cña glucoz¬. Khi d¹ng m¹ch hë ph¶n øng lµm nång ®é cña nã gi¶m ®i lËp tøc c©n b»ng chuyÓn dÞch vÒ phÝa t¹o thªm d¹ng m¹ch hë ®Ó ph¶n øng cã thÓ tiÕp tôc x¶y ra. + C«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c ®ång ph©n cã c¸c ®iÓm rÊt ®Æc biÖt: - Trong d¹ng m¹ch hë, m¹ch C kh«ng ph©n nh¸nh. Trong ph©n tö chØ cã mét nhãm an®ehit -CHO, cßn l¹i 5 nguyªn tö C mçi nguyªn tö C kh¸c cã 1 nhãm OH. C¸c ho¸ trÞ cßn l¹i cña C liªn kÕt víi H. Do ®ã nguyªn tö C ®Çu m¹ch ng−îc víi nhãm - CHO sÏ cã 2 nguyªn tö H cßn l¹i 4 nguyªn tö C chØ cã mét nguyªn tö H cho mçi nguyªn tö C. CH2 CH CH CH CH CH = O OH OH OH OH OH - Trong d¹ng α, m¹ch C ®−îc ®ãng l¹i ë nguyªn tö C sè 1 vµ sè 5. Lóc nµy kh«ng cßn liªn kÕt ®«i (cña nhãm chøc an®ehit) n÷a, do vËy viÖc ®¸nh sè tr−íc khi ®ãng vßng kh«ng cßn quan träng. CÇn nhí r»ng hai nguyªn tö C kia nèi víi nhau th«ng qua nguyªn tö «xi cña nhãm OH liªn kÕt víi C sè 5, do vËy nguyªn tö C sè 1 cã chøa nhãm OH cßn nguyªn tö C sè 5 chØ cã nguyªn tö H vµ nhãm CH2OH. Trong cÊu tróc α nhãm OH cña C1 ë ng−îc phÝa víi nhãm CH2OH so víi mÆt ph¼ng vßng (theo c¸ch vÏ trªn). - Trong cÊu tróc β nhãm OH cña nguyªn tö C1 ë cïng phÝa víi nhãm CH2OH so víi mÆt ph¼ng vßng (theo c¸ch vÏ trªn). + Trong dung dÞch, d¹ng m¹ch hë tham gia ph¶n øng nªn c©n b»ng chuyÓn ho¸ gi÷a c¸c d¹ng cÊu tróc chuyÓn dÞch vÒ phi¸ t¹o d¹ng m¹ch hë. Do nguyªn nh©n nµy glucoz¬ cã ph¶n øng cña an®ehit. + Fructoz¬ lµ mét d¹ng kh¸c cña ®−êng ®¬n cïng cã c«ng thøc ph©n tö C6 H12 O6 nh− glucoz¬. Fructoz¬ cã trong qu¶ chÝn ngät, cã trong mËt ong (kho¶ng 4%). Fructoz¬ cã vÞ ngät h¬n ®−êng mÝa (kho¶ng 1,5 lÇn). + Fructoz¬ còng cã 3 d¹ng cÊu t¹o: d¹ng m¹ch hë, d¹ng vßng 5 c¹nh víi hai kiÓu ph©n bè c¸c nhãm OH vµ CH2OH so víi mÆt ph¼ng cña vßng cã tªn lµ Fructoz¬ d¹ng α vµ fructoz¬ d¹ng β: D¹ng hë D¹ng α 1 CH2OH O CH2OH CH2 CH CH CH C CH2 2 5 OH OH OH OH O OH OH H HO H 3 4 H OH + CÇn ghi nhí c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c ®ång ph©n víi c¸c ®iÓm ®Æc biÖt sau ®©y: - Trong d¹ng m¹ch hë, m¹ch C kh«ng ph©n nh¸nh. Trong ph©n tö chØ cã mét nhãm xªt«n -C = O, cßn l¹i 5 nguyªn tö C mçi nguyªn tö C kh¸c cã 1 nhãm OH. G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  3. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ C¸c ho¸ trÞ cßn l¹i cña C liªn kÕt víi H. Do ®ã 2 nguyªn tö C ®Çu m¹ch cã 2 nguyªn tö H cßn l¹i 3 nguyªn tö C chØ cã mét nguyªn tö H cho mçi nguyªn tö C. - Trong d¹ng α, m¹ch C ®−îc ®ãng l¹i ë nguyªn tö C sè 2 vµ sè 5. Lóc nµy kh«ng cßn liªn kÕt ®«i (cña nhãm chøc xªt«n) n÷a, do vËy viÖc ®¸nh sè tr−íc khi ®ãng vßng kh«ng cßn quan träng. CÇn nhí r»ng hai nguyªn tö C kia nèi víi nhau th«ng qua nguyªn tö «xi cña nhãm OH liªn kÕt víi C sè 5, do vËy nguyªn tö C sè 2 cã chøa nhãm OH cßn nguyªn tö C sè 5 chØ cã nguyªn tö H vµ nhãm CH2OH. Trong cÊu tróc α nhãm OH cña C2 ë ng−îc phÝa víi nhãm CH2OH liªn kÕt víi nguyªn tö C sè 5 so víi mÆt ph¼ng vßng (theo c¸ch vÏ trªn). - Trong cÊu tróc β nhãm OH cña nguyªn tö C2 ë cïng phÝa víi nhãm CH2OH liªn kÕt víi nguyªn tö C sè 5 so víi mÆt ph¼ng vßng (theo c¸ch vÏ trªn). + Trong dung dÞch, cã tån t¹i c©n b»ng gi÷a c¸c d¹ng trong ®ã chøc xª t«n kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng nªn fruct«z¬ còng kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a glucoz¬ vµ fructoz¬. + Trong m«i tr−êng kiÒm cã tån t¹i chuyÓn ho¸ fructoz¬ glucoz¬ d¹ng m¹ch hë. b) Ph¶n øng ho¸ häc: *) Glucoz¬ vµ fructoz¬ cã tÝnh chÊt cña r−îu ®a chøc lµ hoµ tan ®−îc ®ång hi®roxit t¹o ra dung dÞch mµu xanh lam. Glucoz¬ cã 5 chøc r−îu cßn fructoz¬ cã 4 chøc r−îu ë c¸c nguyªn tö C l©n cËn nªn cã thÓ ph¶n øng víi ®ång hi®roxit t¹o ra phøc ®ång tan ®−îc trong n−íc t¹o dung dÞch mµu xanh lam gièng nh− glixerin (xem ph¶n øng cña phÇn r−îu ®a chøc). + C¶ fructoz¬ vµ glucoz¬ ®Òu 5 chøc r−îu nªn cã thÓ t¹o este chøa 5 gèc axit : Ch¼ng h¹n cho t¸c dông víi anhi®ric axetic (CH3CO)2O sÏ thu ®−îc este cã tèi ®a 5 nhãm chøc este (-COO-). C5H11(OH)5CHO + 5 (CH3CHO)2O C5H5(OOCH3)5CHO+ CH3COOH *) Riªng glucoz¬ cã ph¶n øng cña an®ehit: + Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng: Cho dung dÞch glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch NH3 chøa Ag2O sÏ thu ®−îc axit gluconic HOCH2-(CHOH)4-COOH. C5H11(OH)5CHO + Ag2O C5H11(OH)5COOH + 2 Ag↓ + Dung dÞch glucoz¬ thÓ khö Cu(OH)2 ®Ó t¹o ra Cu2O (mµu ®á g¹ch) gièng nh− tÊt c¶ c¸c an®ehit. + Glucoz¬ cã thÓ bÞ khö b»ng H t¹o thµnh r−îu: HO-CH2-(CHOH)4-CH2OH (Sobitol) + Fruct«z¬: kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng vµ ph¶n øng víi Cu(OH)2, khã tham gia ph¶n øng céng H v× chøa nhãm chøc xeton. d) øng dông: Glucoz¬ ®−îc c¬ thÓ hÊp thu nhanh vµ cung cÊp nhiÒu n¨ng l−îng v× thÕ th−êng ®−îc sö dông lµm nguån t¨ng lùc (huyÕt thanh glucoz¬) cho c¸c vËn G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  4. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ ®éng viªn sau mau chãng håi phôc sau c¸c trËn thi ®Êu hay tËp luyÖn. Glucoz¬ ®−îc sö dông trong viÖc tæng hîp vitamin C, tr¸ng g−¬ng, dÔ tiªu ho¸,. e) §iÒu chÕ: + Thuû ph©n tinh bét nhê axit v« c¬: Víi ph¶n øng nµy t¹i nhµ m¸y kÑo S¬n T©y ng−êi ta ®· s¶n xuÊt thµnh c«ng glucoz¬ tõ tinh bét s¾n. + Tæng hîp tõ c©y xanh: d−íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng mÆt trêi vµ xóc t¸c cña diÖp lôc tè c¸c c©y xanh ®· tæng hîp ra c¸c gluxit trong ®ã giai ®o¹n ®Çu t¹o thµnh gluc«z¬: 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 4) Saccar¬ vµ Mantoz¬. Saccaroz¬ vµ Mantoz¬ ®Òu cã c«ng thøc ph©n tö lµ C12H22O11 + Saccaroz¬ lµ ®−êng kÐp phæ biÕn, lµ chÊt r¾n, kh«ng mïi, kh«ng mµu, cã vÞ ngät, t 0 = 184 ÷ 185oC, tan tèt trong n−íc. nc + Saccaroz¬ cã cÊu t¹o gåm 1 gèc α -glucoz¬ vµ 1 gèc β-fructoz¬ liªn kÕt víi nhau th«ng qua nguyªn tö C sè 1 cña glucoz¬ vµ nguyªn tö C sè 2 cña fructoz¬. Trong khi mantoz¬ (cã tªn kh¸c lµ ®−êng nha) gåm 2 gèc α-glucoz¬ kÕt hîp víi nhau th«ng qua nguyªn tö C sè 1 ë gèc glucoz¬ thø nhÊt vµ nguyªn tö C sè 4 cña gèc glucoz¬ sè 2. + §−êng s¶n xuÊt ®−îc cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: §−êng phÌn lµ ®−êng kÕt tinh ë 30oC d¹ng khèi lín. §−êng kÝnh lµ ®−êng kÕt tinh ë d¹ng tinh khiÕt nhÊt. §−êng c¸t cßn cã t¹p chÊt, mµu vµng. §−êng phªn: mµu n©u sÉm. + Saccaroz¬ chØ cã ph¶n øng cña r−îu ®a chøc vµ ph¶n øng thuû ph©n thµnh glucoz¬ vµ fructoz¬ (trong mèi tr−êng axit: H+). Trong khi mantoz¬ cã thªm ph¶n øng tr¸ng g−¬ng, khö Cu(OH)2 nh− c¸c an®ehit + Saccaroz¬ chiÕm tíi ~ 20% trong n−íc mÝa Ðp, ~ 10 ÷ 20% trong cñ c¶i ®−êng. Mantoz¬ cã thÓ ®iÒu chÕ b»ng c¸ch lªn men tinh bét b»ng men amylaza (mÇm lóa), hay ph¶n øng trong c¬ thÓ ng−êi. + Saccaroz¬ cã ®é tan ë 0oC: 179g/100 ml n−íc, ë 100oC: 487 g/100 ml n−íc. *) øng dông: trong c«ng nghiÖp b¸nh kÑo, ®å hép, thùc phÈm. *) S¶n xuÊt ®−êng mÝa: Khi cho dÞch mÝa Ðp trén víi s÷a v«i t¹o thµnh C12H22O11.CaO.2H2O tan ®−îc trong n−íc. Läc bá t¹p chÊt vµ cho t¸c dông víi CO2 + CaSO3. KÕt tña vµ dd cßn l¹i lµ ®−êng. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc dïng ®Ó tinh chÕ ®−êng. 5) Tinh bét. + % tinh bét trong: G¹o: 70 ÷ 80%; S¾n: 70%; Ng«, m×: 65 ÷ 70%. + Tån t¹i ë d¹ng bét v« ®Þnh h×nh, tr¾ng, kh«ng tan, tr−¬ng trong n−íc → hå tinh bét. + Khi thuû ph©n t¹o thµnh TD glucoz¬ do vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng tinh bét ®−îc cÊu t¹o tõ glucoz¬: α-glucoz¬. G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  5. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ + Tinh bét cã hai lo¹i m¹ch: - Amiloz¬: m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh M ~ 200.000 ®vC: C1 nèi C4 - Aminopectin: m¹ch cã nh¸nh M ~ 106 ®vC: C1 nèi C4 c¾m vµo C6. + TÝnh chÊt: - Tinh bét dÔ dµng bÞ thuû ph©n trong H+ t¹o ra glucoz¬. Qu¸ tr×nh ph¸ vì ph©n tö tinh bét x¶y ra dÇn dÇn qua c¸c s¶n phÈm trung gian gäi lµ dextrin (C6H10O5)x. Cã thÓ thÊy hiÖn t−îng nµy khi nhai kü c¬m thÊy cã vÞ ngät do cã m«i tr−êng kiÒm trong miÖng nªn tinh bét thuû ph©n thµnh ®−êng. - Tinh bét cã ph¶n øng mµu ®Æc tr−ng víi i«t khi ë d¹ng hå lo·ng. Lóc ®ã c¸c ph©n tö i«t chui vµo c¸c vßng xo¾n cña m¹ch ph©n tö tinh bét t¹o ra mµu xanh lam . Dun nãng mµu bÞ mÊt nh−ng lµm nguéi mµu l¹i xuÊt hiÖn. + §iÒu chÕ: C©y xanh cã thÓ tæng hîp trùc tiÕp tõ CO, H2O, ¸nh s¸ng (quang hîp). 6 HCO2 + 5n H2O → (C6H10O5)n + 6n O2 6. Xenluloz¬ + Lµ thµnh phÇn chÝnh t¹o mµng tÕ bµo thùc vËt t¹o m« thùc vËt bÒn c¬ häc, chiÕm tíi 98% trong b«ng, 40 ÷ 50 % trong gç, ®ay gai, tre nøa. + Lµ chÊt r¾n, d¹ng sîi tr¾ng, kh«ng mïi, kh«ng tan, ChØ tan trong n−íc Svayde (dd Cu(OH)2 trong NH3 ®), hoÆc dd H2SO4 ® (> 72%) trong HCl ®Æc (hay ZnCl2). + Cã cÊu t¹o m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh cã M ~ 1,7 ÷ 2,4.106 ®vC (b«ng), cã 3 nhãm hi®roxyl tù do. M¹ch Xenluloz¬ ®−îc t¹o thµnh tõ c¸c ph©n tö β-glucoz¬ liªn kÕt víi nhau qua C1 vµ C4. a) TÝnh chÊt ho¸ häc. – Thuû ph©n (nhóm b«ng vµ giÊy läc) trong axit v« c¬ lo·ng t¹o thµnh C6H12O6. – Este ho¸ dÔ dµng víi axit nitric t¹o ra hçn hîp m«no-, ®i-, trinitr« xenluloz¬. o [C6H7O2(OH)3]n + 3n HO-NO2 H SO → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O t , 2 4 – Este ho¸ víi axit (dïng anhi®rit axetic): (CH3CO)2O b) øng dông. - Xenluloz¬ ®−îc sö dông trùc tiÕp, quan träng nhÊt lµ lµm giÊy c¸c lo¹i. - Xenluloz¬ ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt t¬ visc« theo quy tr×nh sau: B¬  + hîp chÊt kh¸c xenluloz¬ (gç) dd NaOH → Visc« m qua lç trongSO → Sîi m¶nh  nhá  H ( )2 4 - Xenluloz¬ ®−îc sö dông ®Ó chÕ t¹o t¬ axetat: este 2 chøc axetat hoÆc 3 chøc axetat. Xenluloz¬ ®i axetat [C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n lµm phim kh«ng ch¸y, T¬ axetat cã tÝnh ®µn håi, bÒn, ®Ñp h¬n t¬ thiªn nhiªn. G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  6. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ • ChØ cã c¸c ®éng vËt nhai l¹i míi cã men xenlulolaza xóc t¸c cho ph¶n øng thuû ph©n xenluloz¬ cã thÓ tiªu ho¸ ®−îc xenluloz¬. Ng−êi kh«ng cã men nµy nªn mÆc dï trong d¹ dµy cã axit nh−ng nhiÖt ®é thÊp nªn kh«ng thÓ tiªu ho¸ ®−îc xenluloz¬. Bµi tËp. 1) §un nãng dung dÞch chøa 27 gam glucoz¬ víi b¹c oxit/ dd NH3 thu ®−îc b¹c kim lo¹i. TÝnh mAg vµ khèi l−îng b¹c nitrat cÇn dïng (cho hiÖu suÊt = 100%). 2) Cho glucoz¬ lªn men r−îu. DÉn khÝ CO2 → n−íc v«i trong d− → 50 gam (100g). TÝnh l−îng r−îu, l−îng glucoz¬ ®· lªn men (cho hiÖu suÊt lªn men b»ng 80%). 3) Cho 2,5g glucoz¬ chøa 20% t¹p chÊt lªn men → r−îu. Trong qu¸ tr×nh lªn men r−îu hao 10%. TÝnh mr−îu nguyªn chÊt vµ thÓ tÝch r−îu 40o (lÝt). 4) Ph¶n øng tæng hîp glucoz¬: 6CO2 + 6H2O + 2813 kJ → C6H12O6 + 6O2 NÕu mçi phót 1cm2 bÒ mÆt tr¸i ®Êt nhËn 2,09 J n¨ng l−îng mÆt trêi th× cÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó 10 l¸ xanh diÖn tÝch 10 cm2/l¸ t¹o ra ®−îc 1,8 g glucoz¬. Cho biÕt n¨ng l−îng mÆt trêi chØ ®−îc dïng 10% vµo ph¶n øng tæng hîp. 5) Cã 4 b×nh mÊt nh·n ®ùng glixerin, r−îu etylic, dung dÞch glucoz¬ vµ dung dÞch anilin trong dung m«i tr¬. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 6) Dïng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt: a) Glucoz¬, glixerin; b) Glucoz¬, focma®ehit; c) Glucoz¬, glixerin, focman®ehit. 7) Dung dÞch saccaroz¬ kh«ng cho ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. §un nãng dung dÞch víi 1 vµi giät axit v« c¬, råi trung hoµ b»ng kiÒm → dd cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 8) TÝnh gÇn ®óng sè gèc gluc«z¬ trong mçi lo¹i xenluloz¬ trong B«ng cã M = 1.750.000 ®vC vµ trong sîi Gai cã M = 5.900.000 ®vC 9) TÝnh l−îng xenluloz¬ vµ l−îng dd HNO3 60% cÇn s¶n xuÊt 1 tÊn xenluloz¬ trinitrat. BiÕt sù hao hôt trong s¶n xuÊt lµ 12%. 10) Tõ tinh bét vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ®iÒu chÕ r−îu etylic, etylen glicol, cao su buna, glixerin, isopropylen, este metylacrylat. 11) Cho xenluloz¬ ph¶n øng víi anhi®rit axetic (CH3CO)2O sinh ra 33,3 g mét hçn hîp r¾n gåm xenluloz¬ triaxetat vµ xenluloz¬ ®iaxetat cïngvíi mét s¶n phÈm láng lµ CH3COOH. LÊy 1/10 l−îng dung dÞch CH3COOH ®em trung hoµ hÕt 66 ml dd NaOH 0,5M. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®· x¶y ra vµ tÝnh G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
  7. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng _____________________________________________________________ % khèi l−îng hçn hîp r¾n. Coi tØ lÖ 2 lo¹i axetat xenluloz¬ = tØ lÖ 2lo¹i m¾t xÝch: –C6H7O2(OOCCH3)– vµ C6H7O2(OH)(OOCCH3)2 12) A lµ 1 chÊt chøa C, H, O trong 1 b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi chøa h¬i A vµ l−îng O2 gÊp ®«i cÇn thiÕt ®Ó ®èt ch¸y ë 136,5oC vµ ¸p suÊt P. §èt ch¸y ë nhiÖt ®é t¹o thµnh 4/9P. Coi nh− CO2 kh«ng tan trong n−íc. X¸c ®Þnh CTPT A. ViÕt ph−¬ng tr×nh ®iÒu chÕ gluc«z¬ tõ A. G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản