intTypePromotion=1

Gíao án tuần 32

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
64
lượt xem
7
download

Gíao án tuần 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án mẫu khối tiểu học - Gíao án tuần 32

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án tuần 32

 1. L CH BÁO GI NG TU N 32 Th ngày Môn Tên bài d y T p c (2) Cây bàng Hai o c N i dung t ch n c a a phương. Th công Cát dán hàng rào ơn gi n (T2) Th d c Bài th d c – Trò chơi Chính t Cây bàng Ba Toán Luy n t p chung T p vi t Tô ch hoa U, Ư T p c (2) ih c Tư Toán Luy n t p chung TNXH Tr i nóng – Tr i rét
 2. Chính t ih c Toán Ki m tra Năm T p vi t Tô ch hoa V Mĩ thu t V ư ng di m vào váy áo T p c (2) Nói d i h i thân Toán Ôn t p các s n 10 Sáu K chuy n Cô ch không bi t quý tình b n Hát Năm ngón tay ngoan (TT) Th hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c BÀI: CÂY BÀNG I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài. Phát âm úng các t ng : s ng s ng, kh ng khiu, tr i lá, chi chít. -Bi t ng t hơi khi g p d u ph y, ngh hơi sau m i câu.
 3. 2. Ôn các v n oang, oac; tìm ư c ti ng trong bài có v n oang, tìm ti ng ngoài bài có v n oang, oa. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. nh m t s lo i cây tr ng sân trư ng. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC : G i h c sinh c bài t p c “Sau cơn 2 h c sinh c bài và tr l i các câu h i mưa” và tr l i các câu h i trong SGK. trong SGK. Nh n xét KTBC. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a Nh c t a. bài ghi b ng. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài văn l n 1 (gi ng c rõ, to, ng t L ng nghe. ngh hơi úng ch ). Tóm t t n i dung bài: + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. + Luy n c ti ng, t ng khó: 3. Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó c trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n nhóm ã nêu: s ng s ng, kh ng khiu, tr i lá, chi nhóm nêu, các nhóm khác b sung. chít. + H c sinh luy n c t ng k t h p gi i nghĩa t . 5, 6 em c các t khó trên b ng. + Luy n c câu:
 4. G i h c sinh c trơn câu theo cách c n i ti p, h c sinh ng i u bàn c câu th nh t, các em khác t ng lên c n i ti p các câu còn l i cho H c sinh l n lư t c các câu theo yêu c u n h t bài. c a giáo viên. + Luy n c o n và bài: (theo 2 o n) Các h c sinh khác theo dõi và nh n xét b n + Cho h c sinh c t ng o n n i ti p nhau. c. + c c bài. c n i ti p 2 em, thi c o n gi a các nhóm. Luy n t p: 2 em, l p ng thanh. Ôn các v n oang, oac. Ngh gi a ti t Giáo viên nêu yêu c u bài t p1: Tìm ti ng trong bài có v n oang ? Bài t p 2: Nhìn tranh nói câu ch a ti ng có v n oang ho c Kho ng. oac ? H c sinh c câu m u SGK. Bé ng i trong khoang thuy n. Chú b i khoác ba lô trên vai. Các nhóm thi ua tìm và ghi vào gi y các câu ch a ti ng có v n oang, v n oac, trong th i gian 2 phút, nhóm nào tìm và ghi úng ư c nhi u câu nhóm ó th ng. 2 em. M m toang c a s . Tia ch p xé to c b u G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. tr i u mây… 3.C ng c ti t 1:
 5. Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. G i 1 h c sinh c o n 1, c l p c th m và tr l i các câu h i: 1. Cây bàng thay i như th nào ? + Vào mùa ông ? + Vào mùa xuân ? Cây bàng kh ng khiu tr i lá. + Vào mùa hè ? Cành trên cành dư i chi chít l c non. Tán lá xanh um che mát m t kho ng + Vào mùa thu ? sân. 2. Theo em cây bàng p nh t vào lúc nào ? T ng chùm qu chín vàng trong k lá Luy n nói: Mùa xuân, mùa thu. tài: K tên nh ng cây tr ng sân trư ng em. Giáo viên t ch c cho t ng nhóm h c sinh trao i k cho nhau nghe các cây ư c tr ng sân trư ng em. Sau ó c ngư i trình bày trư c l p. H c sinh quan sát tranh SGK và luy n nói Tuyên dương nhóm ho t ng t t. theo nhóm nh 3, 4 em: cây phư ng, cây 5.C ng c : tràm, cây b ch àn, cây bàng lăng, … H i tên bài, g i c bài, nêu l i n i dung bài ã h c. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, xem bài m i. Nh c tên bài và n i dung bài h c. 1 h c sinh c l i bài. Th c hành nhà.
 6. Môn : Th công BÀI: C T DÁN HÀNG RÀO ƠN GI N (Ti t 2) I.M c tiêu: -Giúp HS bi t cách c t các nan gi y. -C t ư c các nan gi y và dán thành hàng rào. II. dùng d y h c: -Chu n b m u các nan gi y và hàng rào. -1 t gi y k có kích thư c l n. -H c sinh: Gi y màu có k ô, bút chì, v th công, h dán … . III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh: Hát. 2.KTBC: Ki m tra s chu n b c a h c sinh theo yêu c u H c sinh mang d ng c trên bàn cho giáo giáo viên d n trong ti t trư c. viên ki m tra. Nh n xét chung v vi c chu n b c a h c sinh. 3.Bài m i: Gi i thi u bài, ghi t a. Giáo viên hư ng d n h c sinh cách dán hàng Vài HS nêu l i rào. + K 1 ư ng chu n (d a vào ư ng k ô t gi y). H c sinh quan sát giáo viên th c hi n trên mô + Dán 4 nan ng các nan cách nhau 1 ô. hình m u. + Dán 2 nan ngang: Nan ngang th nh t cách ư ng chu n 1 ô. Nan ngang th hai cách ư ng chu n 4 ô
 7. H c sinh nh c l i cách c t và dán r i th c hành theo m u c a giáo viên. H c sinh th c hành k c t và dán nan gi y vào v t th công. + K ư ng chu n + Dán 4 nan ng. + Dán 2 nan ngang. + Trang trí cho thêm p. 4.C ng c : 5.Nh n xét, d n dò: Nh n xét tinh th n h c t p c a các em, ch m v c a h c sinh và cho trưng bày s n ph m t i l p, tuyên dương các em k úng và c t dán p. Chu n b bài h c sau: mang theo bút chì, thư c Th c hành nhà. k , kéo, gi y màu có k ô li, h dán… Th ba ngày… tháng… năm 2005 MÔN : TH D C BÀI: BÀI TH D C – TRÒ CHƠI. I.M c tiêu: -Ôn bài th d c. Yêu c u th c hi n tương i chính xác. -Ti p t c ôn tâng c u. Yêu c u nâng cao thành tích. II.Chu n b : -D n v sinh nơi t p. Chu n b còi và m t s qu c u cho m i h c sinh m i qu .
 8. III. Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.Ph n m u: Th i còi t p trung h c sinh. H c sinh ra sân. ng t i ch , kh i ng. Ph bi n n i dung yêu c u c a bài h c: 1 – 2 HS l ng nghe n mYC n i dung bài h c. phút. ng v tay hát 1 phút. H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a l p Xoay các kh p c tay, c chân, u g i hông: 1 – trư ng. 2 phút. Ch y nh nhàng thành m t hàng d c trên a hình t nhiên sân trư ng 60 – 80 m. i thư ng theo vòng tròn ngư c chi u kim ng h ) và hít th sâu: 1 phút. 2.Ph n cơ b n: Ôn bài t p th d c phát tri n chung: 2 l n, m i ng tác 2 X 8 nh p. H c sinh th c hi n các ông tác th d c phát tri n chung theo l i hô nh p c a giáo viên và L n 1: Giáo viên hô nh p, không làm m u. cán s l p. L n 2: Do cán s hô nh p ho c thi xem t nào thu c bài và th c hi n ng tác chính xác. Tâng c u cá nhân ho c chuy n c u theo 2 nhóm ngư i: 10 – 12 phút Chia t và t ch c cho h c sinh th c hi n. H c sinh thi ua tâng c u theo i u khi n c a l p trư ng. Quan sát giúp u n n n h c sinh th c hi n sai. Th c hi n theo t . 3.Ph n k t thúc : GV dùng còi t p h p h c sinh.
 9. i thư ng theo nh p 2 – 4 hàng d c và hát: 1 - 2 phút. Ôn ng tác i u hoà c a bài th d c 2 x 8 nh p. T p h p và th c hi n theo hư ng d n c a l p Giáo viên h th ng bài h c 1 – 2 phút. trư ng. 4.Nh n xét gi h c. D n dò: Th c hi n nhà. Ôn ng tác i u hoà c a bài th d c 2 X 8 nh p. H c sinh l ng nghe Th c hi n nhà. Môn : Chính t (t p chép) BÀI : CÂY BÀNG I.M c tiêu: -HS chép l i chính xác, trình bày úng o n văn cu i trong bài: Câu bàng. -Làm úng các bài t p chính t : i n v n oang ho c oac, ch g ho c gh. II. dùng d y h c: -B ng ph , b ng nam châm. N i dung o n văn c n chép và các bài t p 2, 3. -H c sinh c n có VBT. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1.KTBC : Ch m v nh ng h c sinh giáo viên cho v nhà Ch m v nh ng h c sinh y u hay vi t sai ã
 10. chép l i bài l n trư c. cho v nhà vi t l i bài. Giáo viên c cho h c sinh vi t vào b ng con các H c sinh vi t b ng con: trưa, ti ng chim, t ng sau: trưa, ti ng chim, bóng râm. bóng râm. Nh n xét chung v bài cũ c a h c sinh. 2.Bài m i: GV gi i thi u bài ghi t a bài. H c sinh nh c l i. 3.Hư ng d n h c sinh t p chép: G i h c sinh nhìn b ng c o n văn c n chép 2 h c sinh c, h c sinh khác dò theo bài (giáo viên ã chu n b b ng ph ). b n c trên b ng t . C l p c th m o n văn c n chép và tìm nh ng H c sinh c th m và tìm các ti ng khó hay ti ng thư ng hay vi t sai vi t vào b ng con. vi t sai: tuỳ theo h c sinh nêu nhưng giáo viên c n ch t nh ng t h c sinh sai ph bi n Giáo viên nh n xét chung v vi t b ng con c a trong l p. H c sinh vi t vào b ng con các h c sinh. ti ng hay vi t sai: chi chít, tán lá, kho ng sân, k lá. Th c hành bài vi t (t p chép). H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a giáo Hư ng d n các em tư th ng i vi t, cách c m bút, viên chép bài chính t vào v chính t . t v , cách vi t u bài, cách vi t ch uc a o n văn th t vào 2 ô, ph i vi t hoa ch cái b t u m i câu. H c sinh ti n hành chép bài vào t p v . Cho h c sinh nhìn bài vi t b ng t ho c SGK vi t. Hư ng d n h c sinh c m bút chì s al i chính t : + Giáo viên c thong th , ch vào t ng ch trên H c sinh soát l i t i v c a mình và i v b ng h c sinh soát và s a l i, hư ng d n các s a l i cho nhau. em g ch chân nh ng ch vi t sai, vi t vào bên l v . + Giáo viên ch a trên b ng nh ng l i ph bi n,
 11. hư ng d n các em ghi l i ra l v phía trên bài H c sinh ghi l i ra l theo hư ng d n c a vi t. giáo viên. Thu bài ch m 1 s em. 4.Hư ng d n làm bài t p chính t : H c sinh nêu yêu c u c a bài trong v BT Ti ng Vi t. i n v n oang ho c oac. ính trên b ng l p 2 b ng ph có s n 2 bài t p i n ch g ho c gh. gi ng nhau c a các bài t p. H c sinh làm VBT. G i h c sinh làm b ng t theo hình th c thi ua Các em thi ua nhau ti p s c i n vào ch gi a các nhóm. tr ng theo 2 nhóm, m i nhóm i di n 4 h c sinh. Gi i M toang, áo khoác, gõ tr ng, àn ghi ta. Nh n xét, tuyên dương nhóm th ng cu c. 5.Nh n xét, d n dò: H c sinh nêu l i bài vi t và các ti ng c n lưu Yêu c u h c sinh v nhà chép l i o n văn cho ý hay vi t sai, rút kinh nghi m bài vi t l n úng, s ch p, làm l i các bài t p. sau. Môn: T p vi t BÀI: TÔ CH HOA U, Ư I.M c tiêu:-Giúp HS bi t tô ch hoa U, Ư. -Vi t úng các v n oang, oac, các t ng : kho ng tr i, áo khoác – ch thư ng, c v a, úng ki u, u nét, ưa bút theo úng quy trình vi t; dãn úng kho ng cách gi a các con ch theo m u ch trong v t p vi t. II. dùng d y h c: B ng ph vi t s n m u ch trong n i dung luy n vi t c a ti t h c. -Ch hoa: U, Ư t trong khung ch (theo m u ch trong v t p vi t)
 12. -Các v n và các t ng ( t trong khung ch ). III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC: Ki m tra bài vi t nhà c a h c sinh, H c sinh mang v t p vi t trên bàn cho ch m i m 2 bàn h c sinh. giáo viên ki m tra. G i 4 em lên b ng vi t, c l p vi t b ng con các 4 h c sinh vi t trên b ng, l p vi t b ng con t : H Gươm, nư m nư p. các t : H Gươm, nư m nư p. Nh n xét bài cũ. 2.Bài m i : Qua m u vi t GV gi i thi u và ghi t a bài. GV treo b ng ph vi t s n n i dung t p vi t. Nêu nhi m v c a gi h c: T p tô ch hoa U, Ư, H c sinh nêu l i nhi m v c a ti t h c. t p vi t các v n và t ng ng d ng ã h c trong các bài t p c: oang, oac, kho ng tr i, áo khoác Hư ng d n tô ch hoa: Hư ng d n h c sinh quan sát và nh n xét: Nh n xét v s lư ng và ki u nét. Sau ó nêu quy trình vi t cho h c sinh, v a nói v a tô ch H c sinh quan sát ch hoa U, Ư trên b ng trong khung ch U, Ư. ph và trong v t p vi t. Nh n xét h c sinh vi t b ng con. H c sinh quan sát giáo viên tô trên khung ch m u. Hư ng d n vi t v n, t ng ng d ng: Vi t b ng con. Giáo viên nêu nhi m v h c sinh th c hi n: H c sinh c các v n và t ng ng d ng, + c các v n và t ng c n vi t. quan sát v n và t ng trên b ng ph và trong + Quan sát v n, t ng ng d ng b ng và v v t p vi t.
 13. t p vi t c a h c sinh. + Vi t b ng con. 3.Th c hành : Cho HS vi t bài vào t p. Vi t b ng con. GV theo dõi nh c nh ng viên m t s em vi t ch m, giúp các em hoàn thành bài vi t t i l p. Th c hành bài vi t theo yêu c u c a giáo viên 4.C ng c : và v t p vi t. G i HS c l i n i dung bài vi t và quy trình tô ch U, Ư. Thu v ch m m t s em. Nh n xét tuyên dương. Nêu n i dung và quy trình tô ch hoa, vi t 5.D n dò: Vi t bài nhà ph n B, xem bài m i. các v n và t ng . Hoan nghênh, tuyên dương các b n vi t t t. Th tư ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c Bài : I H C I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài i h c. -Phát âm úng các t ng : Lên nương, t i l p, hương r ng, nư c su i. Luy n ngh hơi khi h t dòng thơ, kh thơ. 2. Ôn các v n ăn, ăng; tìm ư c ti ng trong bài có v n ăn, ti ng ngoài bài có v n ăn, v n ăng. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. Băng ghi l i bài hát i h c cho h c sinh nghe.
 14. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c : 1.KTBC : H i bài trư c. H c sinh nêu tên bài trư c. G i 2 h c sinh c bài: “Cây bàng” và tr l i câu 2 h c sinh c bài và tr l i câu h i: h i 1 và 2 trong SGK. GV nh n xét chung. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a bài ghi b ng. Nh c t a. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài thơ l n 1 (gi ng nh nhàng, nhí L ng nghe. nh nh). Tóm t t n i dung bài. + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. + Luy n c ti ng, t ng khó: Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó c Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các nhóm nêu, các nhóm khác b sung. nhóm ã nêu: Lên nương, t i l p, hương r ng, nư c su i. H c sinh luy n c các t ng trên: Vài em c các t trên b ng. Luy n c câu: G i em u bàn c dòng thơ th nh t. Các em sau t ng d y c các dòng thơ n i ti p. c n i ti p m i em 1 dòng thơ b t u em + Luy n c o n và c bài thơ: ng i u bàn dãy bàn bên trái. c n i ti p t ng kh thơ (m i em c 4 dòng 3 h c sinh c theo 3 kh thơ, m i em c thơ)
 15. Thi c c bài thơ. m i kh thơ. Giáo viên c di n c m l i bài thơ. 2 h c sinh thi c c bài thơ. c ng thanh c bài. 2 em, l p ng thanh. Luy n t p: Ngh gi a ti t Ôn v n ăn, ăng: Giáo viên yêu c u Bài t p 1: Tìm ti ng trong bài có v n ăng? Bài t p 2: L ng, v ng, n ng Tìm ti ng ngoài bài có v n ăn, ăng ? Các nhóm thi tìm ti ng và ghi vào b ng con, thi ua gi a các nhóm. ăn: khăn, b n súng, h n hoi, c n nh n,… ăng: băng gia, giăng hàng, căng th ng,… G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. 2 em c l i bài thơ. 3.C ng c ti t 1: Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. G i h c sinh c bài và tr l i câu h i: 1. ư ng n trư ng có nh ng c nh gì p? Hương thơm c a hoa r ng, có nư c su i trong nói chuy n thì th m, có cây c xoè ô che n ng. Th c hành luy n nói: tài: Tìm nh ng câu thơ trong bài ng v i n i H c sinh luy n nói theo hư ng d n c a giáo dung t ng b c tranh. viên.
 16. Giáo viên cho h c sinh quan sát tranh minh ho và Tranh 1: Trư ng c a em be bé. N m lăng nêu các câu h i g i ý h c sinh h i áp v các gi a r ng cây. b c tranh trong SGK. Tranh 2: Cô giáo em tre tr . D y em hát r t Nh n xét luy n nói và u n n n, s a sai. hay. Tranh 3: Hương r ng thơm i v ng. Nư c su i trong th m thì. Tranh 4: C xoè ô che n ng. Râm mát ư ng em i. 5.C ng c : H c sinh nêu tên bài và c l i bài. H i tên bài, g i c bài. Hát t p th bài i h c. Hát bài hát : i h c. Th c hành nhà. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, xem bài m i. Môn : TNXH BÀI : TR I NÓNG – TR I RÉT I.M c tiêu : Sau gi h c h c sinh bi t : -Nh n bi t ư c tr i nóng hay tr i rét. -Dùng v n t riêng c a mình mô t c m giác khi tr i nóng tr i rét. Có ý th c ăn m c thích h p theo th i ti t m b o s c kh e. II. dùng d y h c: -Các hình trong SGK, hình v c nh gió to. -Trang ph c m c phù h p th i ti t nóng, l nh. III.Các ho t ng d y h c :
 17. Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh : 2.KTBC: H i tên bài. + D a vào d u hi u nào nh n bi t tr i lăng Khi l ng gió cây c i ng im, khi có gió cây gió hay có gió ? c i lay ng. Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i: Giáo viên gi i thi u và ghi b ng t a bài. H c sinh nh c t a. Ho t ng 1 : Làm vi c v i SGK. M c ích: H c sinh nh n bi t các d u hi u khi tr i nóng, tr i rét. Các bư c ti n hành: Bư c 1: Giáo viên hư ng d n h c sinh quan sát các hình trong SGK và tr l i các câu h i sau: H c sinh quan sát tranh và ho t ng theo + Tranh nào v c nh tr i nóng, tranh nào v nhóm 2 h c sinh. c nh tr i rét ? Vì sao b n bi t ? Tranh 1 và tranh 4 v c nh tr i nóng. + Nêu nh ng gì b n c m th y khi tr i nóng, tr i Tranh 2 và tranh 3 v c nh tr i rét. rét ? H c sinh t nêu theo hi u bi t c a các em. T ch c cho các em làm vi c theo c p quan sát và th o lu n nói cho nhau nghe các ý ki n c a mình n i dung các câu h i trên. Bư c 2: G i i di n nhóm mang SGK lên ch vào t ng tranh và tr l i các câu h i. Các nhóm i di n các nhóm tr l i các câu h i trên, các khác nghe và nh n xét b sung. nhóm khác b sung và hoàn ch nh. Giáo viên có th t thêm câu h i cho c l p suy nghĩ và tr l i: K tên nh ng dùng c n thi t giúp chúng ta b t
 18. nóng hay b t rét. Qu t b t nóng, m c áo m gi m b t l nh, … Giáo viên k t lu n: Tr i nóng thư ng th y ngư i b c b i khó ch u, toát m hôi, ngư i ta H c sinh nh c l i. thư ng m c áo tay ng n màu sáng. làm cho b t nóng ngư i ta dùng qu t hay i u hoà nhi t , thư ng ăn nh ng th mát như nư c á, kem … Tr i rét quá làm cho cơ th run lên, da s n gai c, tay chân cóng (r t khó vi t). Nh ng ta m c qu n áo ư c may b ng v i dày như len ,d . Rét quá c n dùng lò sư i và dùng máy i u hoà nhi t làm tăng nhi t trong phòng, thư ng ăn th c ăn nóng… Ho t ng 2: Th o lu n theo nhóm. M : H c sinh bi t ăn m c úng th i ti t Cách ti n hành: Bư c 1: Giáo viên giao nhi m v : Các em hãy cùng nhau th o lu n và phân công các b n óng vai theo tình hu ng sau : “M t hôm tr i rét, m i làm r t s m và d n Lan khi i h c ph i mang áo m. Do ch quan nên Lan không m c áo m. Các em oán xem chuy n gì xãy ra v i Lan? ” H c sinh phân vai nêu l i tình hu ng và s Bư c 2: G i m t s h c sinh tr l i câu h i và vi c xãy ra v i b n Lan. s m vai tình hu ng trên. Tuyên dương nhóm s m vai t t. 4.C ng c dăn dò: Kh c sâu ki n th c b ng cách t ch c trò chơi Lan b c m l nh và không i h c cùng các “Tr i nóng – Tr i rét”. b n ư c. M c ính: Hình thành thói quen ăn m c phù h p H c sinh th c hành và tr l i câu h i
 19. th i ti t. Cách ti n hành: Giáo viên chu n b m t s chơi như : mũ, áo m, áo mùa hè … và m t s dùng khác. + Giáo viên hô “Tr i nóng” các em c m dùng thích h p cho tr i nóng giơ lên cao. Hô “Tr i rét” các em c m dùng phù h p tr i rét giơ lên cao + Giáo viên k t lu n: Ăn m c úng th i ti t s b o v ư c cơ th , phòng ch ng m t s b nh L ng nghe n i dung và lu t chơi. như : c m n ng, c m l nh, s mũi, nh c u … Chơi theo hư ng d n và t ch c c a giáo + Nh n xét ti t h c, tuyên dương h c sinh h c viên. t t. D n dò: H c bài, xem bài m i. Nh c l i n i dung. Th c hành nhà.
 20. Th năm ngày… tháng… năm 2005 Môn : Chính t (Nghe vi t) BÀI : I H C I.M c tiêu: -HS nghe vi t chính xác, trình bày úng hai kh thơ u c a bài: i h c. -Làm úng các bài t p chính t : i n v n ăn ho c ăng, ch ng, ngh. II. dùng d y h c: -B ng ph , b ng nam châm. N i dung hai kh thơ c n chép và bài t p 2 và 3. -H c sinh c n có VBT. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1.KTBC : Ch m v nh ng h c sinh giáo viên cho v nhà Ch m v nh ng h c sinh y u hay vi t sai ã chép l i bài l n trư c. cho v nhà vi t l i bài. Giáo viên c cho h c sinh c l p vi t các t ng C l p vi t b ng con: xuân sang, kho ng sau: xuân sang, kho ng sân, chùm qu , l c non. sân, chùm qu , l c non. Nh n xét chung v bài cũ c a h c sinh. 2.Bài m i: GV gi i thi u bài ghi t a bài “ i h c”. 3.Hư ng d n h c sinh t p vi t chính t : H c sinh nh c l i. H c sinh c l i hai kh thơ ã ư c giáo viên chép trên b ng. H c sinh c hai kh thơ trên b ng ph . H c Cho h c sinh phát hi n nh ng ti ng vi t sai, vi t sinh vi t ti ng khó vào b ng con: d t tay, lên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2