intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 17 tuần 09 ba định luật Newton

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
94
lượt xem
9
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 17 tuần 09 ba định luật Newton

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - phát biểu được định nghĩa quán tính, ba định luật niutơn, định nghĩa được khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng - Viết được biểu thức của định luật II, III Niutơn và của trọng lực - Nêu được đặc điểm của cặp “Lực và phản lực” 2. Kĩ năng: - Vận dụng được định luật I niutơn và khái niệm quán tính để giải thích một số hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 17 tuần 09 ba định luật Newton

  1. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy: A. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc: - phaùtbieåuñöôïc ñònhnghóaquaùntính, ba ñònhluaätniutôn,ñònh nghóañöôïc khoái löôïng vaø neâuñöôïc tính chaátcuûakhoái löôïng - Vieát ñöôïc bieåuthöùccuûañònhluaätII, III Niutônvaøcuûatroïnglöïc - Neâuñöôïc ñaëcñieåmcuûacaëp“Löïc vaøphaûnlöïc” 2. Kó naêng: - Vaänduïngñöôïc ñònhluaätI niutônvaøkhaùi nieämquaùntính ñeågiaûi thíchmoätsoá hieäntöôïngvaätlyù ñôngiaûnvaøgiaûi moätsoábaøi taäptrongbaøi - Chæra ñöôïc ñieåmñaëccuûacaëp“löïc vaø phaûnlöïc”. Phaânbieätcaëplöïc naøyvôùi caëplöïc caânbaèng. - Vaänduïngphoái hôïp ñònhluaätII vaøIII niutônñeågiaûi caùcbaøi taäptrongbaøi. B. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: Baûngphuï vaø moätsoáthí duï veàquaùntính, moái quanheägiöõaa vôùi F, a vôùi m 2. Hoïc sinh - OÂn laïi caùckieánthöùcveàlöïc, caânbaènglöïc vaøquaùntính. - OÂn laïi quy taéctoånghôïp löïc cuûahai löïc ñoàngquy. - Ñoïc baøi tröôùcôû nhaø C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: I. OÅn ñònh: OÅn ñònhtraättö, kieåmtrasó soáHS, veäsinh. II. Kieåm tra cuõ: Caâu hoûi: phaùtbieåuñònhnghóalöïc vaø söï caânbaèngcuûamoätchaátñieåm? III. Noäi dung baøi daïy vaø phöông phaùp giaûng daïy: Vaøo baøi: ôû baøi tröôùc caùc em ñaõ ñöôïc nghieângcöùu veà khaùi nieämlöïc “Löïc laø ñaïi löôïng veùctô ñaëc tröng cho taùc duïng cuûa vaät naøy leân vaät khaùc maø keát quaû laø gaây ra gia toác cho vaät hoaëc laøm cho vaät bò bieán daïng” neáu taùc duïng löïc thì laøm cho vaätthu gia toác nghóalaø vaätbieánñoåi vaäntoác vaø chuyeånñoäng. Khi taùc duïnglöïc vaøovaätthì laømcho vaätchuyeånñoäng.Vaäy löïc coù phaûi laø nguyeânnhaân ñeå duy trì chuyeånñoäng hay khoâng? Ñeå tìm hieåu vaán ñeà naøyta sang baøi ba ñònh luaätNiutôn. HOAÏT ÑOÄNG Hoaït ñoäng cuûa NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa GV HS HS: Haõy quan saùt traû “laáy Ví duï” neáu keùo GV: I. ÑÒNH LUAÄT I NIUTÔN: lôøi quyeån saùch vaø thoâi keùo Hs: Neáu keùo thì quyeån quyeån saùch. saùch chuyeån ñoäng Hs: Neáu thoâi keùo thì Löïc coù phaûi laø nguyeân Gv: quyeån saùch ñöùng yeân nhaân ñeå duy trì chuyeån Hs traû lôøi: Löïc laøñoäng hay khoâng? 1. Thí Nghieäm Lòch Söû Cuûa Ga-Li- nguyeân nhaân ñeå duy trì Ñoù chính laø quan nieäm: Gv: Leâ chuyeån ñoäng. töø xa xöa cuûa A-ri-xtoát. a) Quan Saùt Thí Nghieäm cuûa Ga-Li-Leâ Hs: Ghi nhaän quan nieäm cuûa A-ri- xtoát. Gv: Nhaø baùc hoïc Ga-li-leâ ngöôøi yù oâng nghi ngôø quan Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy: nieäm treân vaø ñaõ laøm Hs: Ñoïc saùch giaùo khoa nghieäm thí vaø traû lôøi caâu hoûi Gv: cho hoïc sinh quan saùt thí nghieäm treân hình veõ 10.1a, b, c. Hs: Traû lôøi do coù löïc Nhìn vaøo hình 10.1c Gv: ma saùt em haõy cho bieát taïi sao vieân bi ôû maùng 2 ñi ñöôïc moät ñoaïn roài Hs: Traû lôøi neáu khoângdöùng laïi? Hình 10.1 coù löïc ma saùt thì vieân bi Neáu khoâng coù Gv: chuyeån ñoäng thaúng ñeàumasaùt thì vieân bi coù b) Keát Luaän: maõi maõi. döøng laïi hay khoâng? -Neáu khoâng coù masaùt thì moät vaät Gv: Qua phaân tích thí chuyeån ñoäng treân maët phaúng naèm nghieäm cuûa Galileâ em ngangseõ chuyeånñoängthaúngñeàumaõi Hs: Löïc khoâng phaûi laø ra keát luaän gì? ruùt maõi. nguyeân nhaân ñeå duy trì qua ñoù em haõy cho Gv: -Löïc khoâng phaûi laø nguyeânnhaânñeå chuyeån ñoäng. bieát löïc coù phaûi laø duy trì chuyeånñoäng. nguyeân nhaân duy trì chuyeån ñoäng hay Hs: ñoïc saùch giaùo khoakhoâng? vaø tìm hieåu ñònh luaät I 2. Ñònh Luaät I Niutôn niutôn Gv: Niutôn ñaõ khaùi Neáu moät vaät khoâng chòu taùc duïng quaùt caùc keát quaû cuûa löïc naøo hoaëc chòu taùc duïng cuûa quan saùt vaø thí caùc löïc coù hôïp löïc baèng khoâng, thì nghieäm thaønh ñònh vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc ñöùng luaät thöù nhaát cuûa yeân, ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc niutôn chuyeånñoängthaúngñeàu. Gv: trong thöïc teá coù raát nhieàu hieän töôïng 3. Quaùn Tính: maø khi ta ngöng taùc Quaùn tính laø tính chaát cuûa moïi vaät duïng löïc maø vaät vaãn coù xu höôùng baûo toaøn vaän toác caû Hs: laáy moät thí duï veà coøn chuyeån ñoäng. veàhöôùngvaø ñoälôùn quaùn tính … Moät vaät coù tính chaát * Löu yù: ñònh luaät I ñöôïc goïi laø ñònh nhö vaäy goïi laø quaùn luaät quaùntính vaø chuyeånñoäng thaúng Hs: Traû lôøi caâu hoûi C 1 tính. Vaäy quaùn tính laø ñeàu ñöôïc goïi laø chuyeån ñoäng theo SGK gì? ñeå traû lôøi caâu hoûi quaùntính. naøy thaày vaø caùc em cuøng nghieân cöùu moät soá ví duï sau: Gv: laáy ví duï veà quaùn tính: tra caùn buùa, xe Hs: traû lôøi quaû maùy taêng toác ñoät boùng chuyeån ñoäng. ngoät, xe maùy phanh gaáp…. Gv: hoïc sinh traû lôøi Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy: caâuhoûi C1 SGK Hs: quaûboùngthugia toác II. ÑÒNH LUAÄT II NIUTÔN Gv: moät quaû boùng 1.Ñònh Luaät II Niutôn ñang ôû traïng thaùi Gia toác cuûamoätvaätcuønghöôùngvôùi Hs: ñoïc SGK tìm moái ñöùng yeân. Neáu duøng löïc taùc dung leân vaät. Ñoä lôùn cuûa gia quanheägiöõa a vôùi F vaø chaân ñaù vaøo quaû toác tæ leä thuaän vôùi ñoä lôùn cuûa löïc a vôùi m traûlôøi. boùng thì hieän töôïng gì taùc duïng vaø tæ leä nghòch vôùi khoái +gia toáctæleä thuaänvôùi xaûy ra ? löôïng cuûavaät  löïc taùcduïng Gv: hieän töôïng ñoù quaû  F   a= hayF = ma + gia toác tæ leä nghòch boùng coù thu ñöôïc gia m vôùi khoái löôïng toác hay khoâng? * Chuù yù: neáuvaätchòutaùcduïngcuûa Gv: ñeå tìm hieåu gia toác   F   cuûa (quaû boùng) goïi nhieàulöïc thì a = hl hayFhl = ma m chung laø cuûa vaät phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu      toá naøo ? ñoù laø noäi Vôùi Fhl = F1 + F2 + F3 + ........ + Fn dung cuûa ñònh luaät II niutôn. Gv: hoïc sinh ñoïc SGK cho bieát moái quan heä giöõa a vôùi F vaø a vôùi m Gv: höôùng daãn hs ñöa ra ñònh luaät II niutôn 2. Khoái Löôïng Vaø Möùc Quaùn Tính: a) Ñònh Nghóa: Hs traûlôøi khoái löôïng laø Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho löôïng vaø chaát chöùa Gv: Haõy vaän duïng ñònh möùcquaùntính cuûavaät. trongvaät. luaät II niutôn traû lôøi b) Tính Chaát Cuûa Khoái Löôïng: Hs traûlôøi caâu hoûi C2 SGK vaø ñöa - Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, ra ñònh nghóa khoái luoân döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi löôïng moãi vaät Gv: qua ñònh luaät II ta - Khoái löôïng coù tính chaátcoäng thaáy khoái löôïng ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc thu gia toác cuûa vaät. Neáu vaät naøo coù khoái löôïng lôùn hôn thì thu gia toác nhoû hôn, töùc laø thay ñoåi vaän toác chaäm hôn. Noùi moät caùch khaùc, vaät naøo coù khoái löôïng lôùn hôn thì caøng khoù laøm thay ñoåi vaän toác cuûa noù hôn, töùc laø coù möùc quaùn tính lôùn hôn. Gv: Baèng kieán thöùc Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page3
  4. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy: ñaõhoïc ô lôùp 6. emhaõyñònh nghóakhoái löôïng? IV. Cuûngcoá: - Ñònh nghóaquaùntính, ba ñònhluaätniutôn,ñònhnghóañöôïc khoái löôïng vaøneâuñöôïc tính chaátcuûakhoái löôïng - Vieát ñöôïc bieåuthöùccuûañònhluaätII Niutôntrongtröôønghôïp vaätchòutaùcduïng cuûamoätlöïc vaøcuûanhieàulöïc V. Daëndoø : +Veà nhaøtraûlôøi caùccaâuhoûi saùchgiaùokhoañeåtieátsautraûbaøi ( caâuhoûi 1, 2, 3 trang64) +Laømbaøi taäptöø baøi soá7 ñeánsoá13 SGK trang65 vaø laømbaøi taäptrongsaùchbaøi taäptöø baøi soá10.1cho ñeán10.16trang31, 32, 33, 34. Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản