intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 18 tuần 9

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
67
lượt xem
7
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 18 tuần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. Mục tiêu : 1. kiến thức: - Phát biểu được định luật quán tính, ba định luật niutơn, định nghĩa được khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng - Viết được biểu thức của định luật II, III Niutơn và của trọng lực - Nêu được đặc điểm của cặp “Lực và phản lực” 2. kĩ năng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 18 tuần 9

  1. Ngaøy Soaïn:01-11- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn:09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát:18 Ngaøy daïy:11-11-06 A. Muïc tieâu : 1. kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät quaùn tính, ba ñònh luaät niutôn, ñònh nghóa ñöôïc khoái löôïng vaø neâu ñöôïc tính chaát cuûa khoái löôïng - Vieát ñöôïc bieåu thöùc cuûa ñònh luaät II, III Niutôn vaø cuûa troïng löïc - Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa caëp “Löïc vaø phaûn löïc” 2. kó naêng: - Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät I niutôn vaø khaùi nieäm quaùn tính ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaät lyù ñôn giaûn vaø giaûi moät soá baøi taäp trong baøi - Chæ ra ñöôïc ñieåm ñaëc cuûa caëp “löïc vaø phaûn löïc”. Phaân bieät caëp löïc naøy vôùi caëp löïc caân baèng. - Vaän duïng phoái hôïp ñònh luaät II vaø III niutôn ñeå giaûi caùc baøi taäp trong baøi. B. Chuaån bò: 1. Giaùo vieân: Baûng phuï vaø moät soá thí duï nhö : Lực và phan lực, sự tương tac giữa cac vât ̉ ́ ́ ̣ 2. Hoïc sinh - OÂn laïi caùc kieán thöùc veà löïc, caân baèng löïc vaø quaùn tính. - OÂn laïi quy taéc toång hôïp löïc cuûa hai löïc ñoàng quy. C.Tieán trình Leân lôùp: I. OÅn ñònh: OÅn ñònh traät tö, kieåm tra só soá HS, veä sinh. II. Kieåm tra cuõ: Caâu hoûi : Phaùt bieåu ñònh luaät I vaø II niutôn III. Noäi dung baøi daïy vaø phöông phaùp giaûng daïy: Vaøo baøi: theo ñònh luaät II niutôn. Neáu vaät coù khoái löông m chuyeån ñoäng vôùi gia toác a thì löïc hay hôïp löïc taùc duïng leân vaät coù ñoä lôùn baèng tích ma. Neáu vaät ñoù ñöôïc thaû rôi töï do vôùi gia toác g thì löïc taùc duïng vaøo vaät coù ñoä lôùn baèng tích mg. vaäy löïc ñoù laø löïc gì vaø coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? HOAÏT ÑOÄNG NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng cuûa GV Hs: nhaéc laïi ñònh nghóa Gv: Nhaéc laïi ñònh nghóa söï 3. Troïng löïc – Troïng löôïng söï rôi töï do rôi töï do? a) Troïng löïc laø gì? Hs: döïa vaøo SGK traû lôøi Gv: troïng löïc laø gì? Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng vaøo caùc vaät, Hs: ñoïc SGK traû lôøi Gv: troïng löïc coù nhöõng ñaëc gaáy ra cho chuùng gia toác rôi töï  ñieåm gì? do. Kí hieäu: P   P = mg * ñaëc ñieåm: Hs: ñoïc SGK traû lôøi Gv: Hs ñoïc SGK cho bieát - phöông: thaúng ñöùng troïng löôïng laø gì? - chieàu: töø treân xuoáng - ñieåm ñaëc: taïi troïng taâm cuûa Gv: Hs traû lôøi C4 vaät Hs: döïa vaøo gia toác rôi töï b) troïng löôïng laø gì? do vaø ñoä lôùn cuûa troïng Gv: Chuùng ta ñaõ bieát löïc laø Troïng löôïng laø ñoä lôùn cuûa löïc traû lôøi C4 ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc troïng löïc taùc duïng leân vaät. Kí duïng cuûa vaät naøy leân vaät hieäu: P khaùc. Ñeå tìm hieåu löïc töông P=mg taùc giöõa caùc vaät chuùng coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá naøo veà ñoä lôùn vaø Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Ngaøy Soaïn:01-11- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn:09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát:18 Ngaøy daïy:11-11-06 höôùng? ñoù chính laø noäi dung cuûa Hs: Xem caùc ví duï SGK ñònh luaät III niutôn. Gv: Hs quan saùt caùc ví duï: traû lôøi em haõy cho bieát khi vaät A taùc A’ III. ñònh luaät III Niutôn 1. söï töông taùc giöõa caùc vaät: a) ví duï: (SGK) B b) Keát Luaän: A Hai vaät taùc duïng vaøo nhau, gaây B ’ ra gia toác hoaëc laøm bieán daïng cho nhau goïi laø söï töông taùc Gv: Löïc cuûa vaät A taùc duïng giöõa caùc vaät leân vaät B vaø löïc cuûa vaät B taùc duïng leân vaät A coù moái quan heä vôùi nhau nhö theá Hs: xem sgk naøo veà ñoä lôùn vaø höôùng? Gv: ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy chuùng ta nghieân cöùu tieáp phaàn 2. 2. Ñònh Luaät III Niutôn Gv: Cho HS Trong moïi tröôøng hôïp, khi vaät A xem SGK taùc duïng leân vaät B moät löïc, thì Hs:Nhaän xeùt caùch vieát Gv: Hai löïc vaät B cuõng taùc duïng laïi vaät A     FBA = − FAB vaø FAB = − FBA töông taùc moät löïc. Hai löïc naøy coù cuøng coù ñöôïc hay khoâng? giöõa 2 vaät giaù cuøng ñoä lôùn nhöng ngöôïc ñöôïc goïi chieàu.   löïc gì vaø FBA = − FAB coù ñaëc 3. Löïc Vaø Phaûn Löïc ñieåm nhö Trong töông taùc giöõa 2 vaät, moät theá naøo löïc ñöôïc goïi laø löïc taùc duïng Hs: traû lôøi C5 ñoù laø noäi coøn löïc kia goïi laø phaûn löïc dung cuûa * ñaëc ñieåm cuûa löïc vaø phaûn phaàn 3. löïc - Löïc vaø phaûn löïc luoân xuaát Gv: Hs haõy hieän ( hoaëc maát ñi) ñoàng thôøi vaän duïng ñònh - Löïc vaø phaûn löïc laø 2 löïc tröïc luaät III Niutôn ñoái ñeå traû lôøi caâu hoûi C5. - Löïc vaø phaûn löïc khoâng caân baèng nhau vì chuùng ñaëc vaøo hai vaät khaùc nhau * Chuù ýù: Hai löïc tröïc ñoái laø 2 löïc coù cuøng giaù , cuøng ñoä lôùn, ngöôïc chieàu nhau vaø ñaët vaøo 2 vaät khaùc nhau. IV. Cuûng coá : + Troïng löïc, troïng löôïng vaø ñaëc ñieåm cuûa troïng löïc, ñònh luaät III Niutôn, ñaëc ñieåm cuûa löïc vaø phaûn löïc ( 2 löïc caân baèng) V. Daën doø: + Hhoïc baøi theo caâu hoûi 4, 5, 6 SGK trang 64 + Laøm baøi taäp SGK trang 65 töû baøi soá 7 ñeán baøi soá 15 Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Ngaøy Soaïn:01-11- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn:09 06 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát:18 Ngaøy daïy:11-11-06 + Laøm baøi taäp SGK baøi taäp 10.17 ñeán 1.22 trang 34-35 Ñaàm Dôi,Ngaøy 06 thaùng 11 Naêm 2006 Duyeät cuûa toå tröôûng Chuyeân Moân Leâ Thò thuyø Traâm Anh Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản