intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 22 tuần 11

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
61
lượt xem
4
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 22 tuần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

§ 13. LỰC MA SÁT A.MỤC TIÊU. I.Kiến thức: • Nêu được những đặc điểm của lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn. • Viết được công thức của lực ma sát trượt. • Nêu được một số cách làm giảm hoặc tăng ma sát. II.Kỹ năng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 22 tuần 11

  1. Ngaøy Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:10 soaïn:10/11/06 Ngaøydaïy:18/11/06 Chöông ii ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: 22 § 13. LÖÏC MA SAÙT A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa löïc ma saùt tröôït, ma saùt nghæ, ma saùt laên. • Vieát ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc ma saùt tröôït. • Neâu ñöôïc moät soá caùch laøm giaûm hoaëc taêng ma saùt. II.Kyõ naêng: • Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc cuûa löïc ma saùt tröôït vaø giaûi caùc baøi taäp töông töï nhö ôû baøi hoïc. • Giaûi thích ñöôïc vai troø phaùt ñoäng cuûa löïc masaùt nghæ ñoái vôùi vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi, ñoäng vaät vaø xe coä. • Böôùc ñaàu ñeà xuaát giaû thuyeát hôïp lyù vaø ñöa ra ñöôïc phöông aùn thí nghieäm ñeå kieåm tra giaû thuyeát. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng + thöïc nghieäm 2. Duïng cuï: löïc keá , hình hoäp chöû nhaät, maùng ngang, caùc quaû naëng II.Hoïc sinh: Oân laïi kieán thöùc löïc ma saùt ôû lôùp 8 C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp: Kieåm tra sæ soá, veä sinh. II.Kieåm tra: • Phaùt bieåu ñònh luaät Huùc, bieåu thöùc. • Neâu höôùng, ñieåm ñaët löïc ñaøn hoài cuûa loø xo. III.Noäi dung baøi môùi. HOAÏT ÑOÄNG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ Hoaït ñoäng I: Tìm hieåulöïc masaùt 1.Löïc ma saùt tröôït. tröôït • Nhôù, traûlôøi Xuaáthieänôû maëttieápxuùccuûa  Nhaéclaïi khi naøoxuaáthieän vaätñangtröôït treânmoätbeà löïc masaùttröôït? Vaø coù maët,coù chieàungöôïc chieàuvôùi höôùngnhötheánaøo? vaäntoác. • VaänduïngñònhluaätI a. Ñoä lôùn cuûalöïc masaùt o Moâ taûduïngcuï thí nghieäm. Niu Tôn töø ñoù suy ra tröôït nhötheánaøo? caùchxaùcñònh.  Thí nghieäm:moâtaûSGK  Laømtheánaøoñeåxaùcñònh ñöôïc ñoälôùn löïc masaùt  tröôït? v Fdh  Fmst • Hoaït ñoängnhoùm2 Fñh=Fmst HS tìm ra phöôngaùn b. Ñoä lôùn cuûalöïc masaùt
  2. Ngaøy Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:10 soaïn:10/11/06 Ngaøydaïy:18/11/06 Chöông ii ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: 22  Quacaùchxaùcñònhñoälôùn tieánhaønhthí nghieäm tröôït phuï thuoäcnhöõngyeáu löïc masaùttröôït, ñoälôùn löïc kieåmtragiaûthuyeát. toánaøo?(Ñaëcñieåm). masaùttröôït phuï thuoäcvaøo  Khoângphuï thuoäcvaøo yeáutoánaøo? tích tieápxuùcvaøtoácñoä cuûavaät. Tìm phöôngaùnthí nghieämkieåmtra  Tæleä vôùi ñoälôùn cuûa giaûthuyeáttreân. aùplöïc N. o Thí nghieäm.  Phuï thuoäcvaøovaätlieäu vaø tình traïngcuûa2 maët o Döïa vaøocaùchxaùcñònhñoä tieápxuùc. lôùn löïc masaùttröôït ta tìm ra c. Heäsoámasaùttröôït. µt. • Quansaùtthí nghieäm F cuûaGV vaø töø ñoù µt = mst N ruùtra keátluaän. Coâng thöùc löïc ma saùt  Ma saùttröôït coù lôïi haycoù • Suy ra coângthöùclöïc tröôït haïi? masaùttröôït. Fmst= µt.N • Traû lôøi neâuthí duï. • Nhôù traûlôøi. 2.Löïc ma saùt laên. Xuaáthieänôû choåtieápxuùccuûa vaätvôùi beàmaëtmaøvaätlaên Hoaït ñoäng II: Tìm hieåulöïc masaùt • Neâuthí duï. treânñoùñeåcaûntrôûchuyeån laên ñoänglaên.  Khi naøolöïc masaùtlaên xuaáthieän,coù höôùngnhö • Traû lôøi CaâuC2 theánaøo? • Löïc masaùtlaênnhoû  Neâuthí vò veàlöïc masaùt hônlöïc masaùttröôït  Chuùyù: Löïc masaùtlaên laên? • Ñoïc öùngduïngtrong döôïc tính nhölöïc masaùt  Neâucaâuhoûi C2. SGK tröôït nhöngraátnhoûso  So saùnhñoälôùn löïc masaùt vôùi löïc masaùttröôït. laênvaø masaùttröôït? • Traû lôøi.  Thí duï ñaåythuøngphi laên 3.Löïc ma saùt nghæ. deãdaønghônkhi ñaåythuøng • Töø thí nghieäm⇒ ñaëc Xuaáthieänôû maëttieápxuùccuûa phi tröôït.tröôït. ñieåmcuûalöïc masaùt vaätvôùi beàmaëtñeågiöõ cho  Ma saùtlaêncoù lôïi haycoù nghæ. vaätñöùngyeântreânbeàmaëtñoù haïi? khi noù bò moätlöïc taùcduïng Hoaït ñoäng III: Tìm hieåulöïc ma • Ghi nhôù songsongvôùi maëttieápxuùc. saùtnghæ  Ñaëcñieåm: o Thí nghieäm töø ñoùsuy ra löïc - Khi vaätchöachuyeån masaùtnghæ( ñöùngyeân • Löïc masaùtnghæcoù ñoänglöïc masaùtnghæ döôùi taùcduïngcuûa2 löïc). lôïi nhieàuhôncoù haïi. ngöôïc höôùnglöïc taùc duïngvaøsongsongvôùi o Vai troø cuûamasaùtnghæ. maëttieápxuùc. - Löïc masaùtnghæcöïc ñaïi
  3. Ngaøy Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:10 soaïn:10/11/06 Ngaøydaïy:18/11/06 Chöông ii ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát: 22 lôùn hôn löïc masaùttröôït.  Vai troø cuûalöïc masaùt nghæ:SGK.  Löïc masaùtnghæcoù lôïi hay coù haïi? IV. Cuûng coá: • Laøm vieäc caù nhaân giaûi baøi taäp thí duï SGK (xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu). • Neáu maët phaúng ngang N = P; maët phaúng nghieâng N = P cosα • Traû lôøi caâu hoûi ñaàu baøi. V. Daën doø: • Hoïc baøi, laøm baøi taäp. • Ñoïc tröôùc baøi $14, tìm CT löïc höôùng taâm vaø caùc löïc höôùng taâm. • oân laïi chuyeån ñoäng troøn ñeàu vaø gia toác höôùng taâm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản