intTypePromotion=3

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
118
lượt xem
31
download

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ KINH DOANH

  1. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ MUÏC TIEÂU CHÖÔNG IV Bieát caùc loaïi thoâng tin caàn cho quaûn trò chieán löôïc.  Bieát caùc nguoàn cung caáp thoâng tin cho quaûn trò  chieán löôïc. Phöông phaùp phaân loaïi caùc thoâng tin sau khi thu  thaäp.
  2. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 1. Heä thoáng thoâng tin quaûn trò Moâ hình heä thoáng thoâng tin quaûn trò Xaùc ñònh Xaây döïng Döï baùo Thieát laäp Xaùc ñònh caùc nguoàn heä thoáng thay ñoåi nhu caàu nguoàn thoâng thoâng tin thu thaäp cuûa moâi thoâng tin tin toång quaùt cuï theå thoâng tin tröôøng Caäp nhaät Phaân tích Toång hôïp Ñeà ra heä thoáng maïnh, yeáu, moâi tröôøng chieán löôïc thoâng tin cô hoäi, kinh doanh phaûn öùng quaûn trò nguy cô Nguyeãn Taán Phöôùc (1997) , Chieán löôïc vaø vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng Keâ.
  3. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 2. Xaùc ñònh nhu caàu thoâng tin  Thoâng tin veà tình hình kinh teá, chính saùch cuûa nhaø nöôùc, khuynh höôùng thay ñoåi caùc yeáu toá xaõ hoäi.  Thoâng tin veà khaùch haøng, ñoái thuû, ñoái thuû tieàm aån, nhaø cung caáp.  Thoâng tin veà hoaït ñoäng marketing, saûn xuaát, taøi chính, thu mua, R&D.
  4. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 3. Xaùc ñònh nguoàn thoâng tin toång quaùt  Nguoàn thoâng tin thöù caáp noäi boä  Nguoàn thoâng tin thöù caáp beân ngoaøi  Nguoàn thoâng tin sô caáp noäi boä  Nguoàn thoâng tin sô caáp beân ngoaøi
  5. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 4. Xaây döïng heä thoáng thu thaäp thoâng tin 4.1. Moâ hình thu thaäp thoâng tin khoâng thöôøng xuyeân  Thu thaäp thoâng tin khoâng thöôøng xuyeân.  Thu thaäp caùc söï kieän ñaëc bieät khi coù söï coá.  Thoâng tin lieân quan ñeán quaù khöù.  Phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh ngaén haïn.  Chuû yeáu do coâng ty thöïc hieän.
  6. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 4.2. Moâ hình thu thaäp thoâng tin ñònh kyø  Thu thaäp thoâng tin ñònh kyø.  Thu thaäp caùc söï kieän choïn loïc phuïc vuï cho quyeát ñònh.  Thoâng tin lieân quan ñeán hieän taïi vaø quaù khöù.  Phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh ngaén haïn.  Chuû yeáu do coâng ty thöïc hieän.
  7. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 4.3. Moâ hình thu thaäp thoâng tin thöôøng xuyeân  Thu thaäp thoâng tin thöôøng xuyeân lieân tuïc.  Thu thaäp taát caû caùc thoâng tin caàn thieát töø moäi tröôøng.  Thoâng tin lieân quan ñeán döï baùo veà töông lai.  Phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh daøi haïn.  Chuû yeáu do caùc toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng vaø tö vaán thöïc hieän.
  8. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 5. Döï baùo moâi tröôøng kinh doanh  Phöông phaùp chuyeân gia.  Pheùp ngoaïi suy xu höôùng.  Xu höôùng lieân heä.  Moâ hình kinh teá löôïng.  Phöông phaùp thöïc nghieäm.  Phöông phaùp ñaàu vaøo vaø ñaàu ra.  Kòch baûn nhieàu laàn.
  9. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 6. Taäp hôïp caùc thoâng tin thu thaäp  Taäp hôïp vaø phaân chia thoâng tin thu thaäp ñöôïc theo caùc nhoùm nhö sau :  Thoâng tin veà cô hoäi beân ngoaøi.  Thoâng tin veà nguy cô beân ngoaøi.  Thoâng tin veà ñieåm maïnh beân trong.  Thoâng tin veà ñieåm yeáu beân trong.
  10. CHÖÔNG IV HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ 7. Phaân loaïi caùc thoâng tin thu thaäp  Ñaùnh giaù vaø phaân loaïi taàm quan troïng cuûa cô hoäi, nguy cô, ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu theo thang ñieåm :  5 ñieåm : Raát quan troïng.  4 ñieåm : Khaù quan troïng.  3 ñieåm : Trung bình  2 ñieåm : Ít quan troïng.  1 ñieåm : Khoâng quan troïng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản