intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Võ Kim Điền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1.076
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2010 của phòng GD-ĐT thị xã Tân Châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học

  1. UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 941/ KH-GDĐT Tân Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2010 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2010 về việc bồi dưỡng giáo viên tiểu học năm học 2010-2011; Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học vào thời gian nghỉ giữa học kì I và giữa học kì II năm học 2010-2011, cụ thể như sau : I- ĐỢT 1 : GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CẤP TIỂU HỌC 1- Mục tiêu : Giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học : - Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục Kĩ năng sống (GD KNS) trong giai đoạn hiện nay đối với học sinh tiểu học. - Nắm được phương pháp, kĩ thuật dạy học và các hoạt động tăng cường rèn luyện KNS cho học sinh trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở trường tiểu học. 2- Nội dung : 2.1- Một số vấn đề chung về KNS và GD KNS cho học sinh tiểu học. 2.2- Mục tiêu, nội dung và địa chỉ, phương thức GD KNS trong một số môn học và hoạt động giáo dục. 2.3- Cách soạn kế hoạch bài học thực hiện mục tiêu GD KNS trong một số môn học và hoạt động giáo dục. 2.4- Thực hành dạy học GD KNS trong một số môn học và hoạt động GD. 3-Tổ chức các lớp bồi dưỡng đại trà:  Đối tượng và biên chế lớp : Tất cả giáo viên và cán bộ quản lí cấp tiểu học. Biên chế lớp cụ thể như sau: ( Bố trí CBQL vào các lớp theo phụ lục đính kèm ) - Lớp số 1: Dự kiến 119 người +Gồm tất cả giáo viên dạy lớp 1 (109 ) +Hiệu trưởng (3), Phó Hiệu trưởng ( 7 ). - Lớp số 2: Dự kiến 114 người +Gồm tất cả giáo viên dạy lớp 2 (103) +Hiệu trưởng (4), Phó Hiệu trưởng (7). - Lớp số 3: Dự kiến 116 người +Gồm tất cả giáo viên dạy lớp 3 (89) +Hiệu trưởng (17), Phó Hiệu trưởng (10). - Lớp số 4: Dự kiến 108 người +Gồm tất cả giáo viên dạy lớp 4 (98) +Hiệu trưởng (5), Phó Hiệu trưởng (5). - Lớp số 5: Dự kiến 102 người +Gồm tất cả giáo viên dạy lớp 5 (94)
  2. +Hiệu trưởng ( 3), Phó Hiệu trưởng (5)  Thời gian và địa điểm : - Thời gian mỗi lớp: 4 ngày, trong đó :  Phần chung : 2 buổi  Môn Tiếng Việt : 2 buổi  Môn Đạo đức : 2 buổi  Môn Tự nhiên – Xã hội (đối với GV dạy các lớp 1, 2, 3) hoặc Môn Khoa học (đối với GV dạy các lớp 4, 5) : 2 buổi - Thời gian và địa điểm cụ thể: + Lớp số 1: 4 ngày, từ ngày 11 đến 14/10/2010 - Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/10/2010 - Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Châu + Lớp số 2: 4 ngày, từ ngày 11 đến 14/10/2010 - Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/10/2010 - Địa điểm: Trường THCS Long Thạnh. + Lớp số 3: 4 ngày, từ ngày 12 đến 15/10/2010 - Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12/10/2010 - Địa điểm: Trường THCS Long Phú. + Lớp số 4: 4 ngày, từ ngày 11 đến 14/10/2010 - Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11/10/2010 - Địa điểm: Hội trường UBND phường Long Thạnh. + Lớp số 5: 4 ngày, từ ngày 12 đến 15/10/2010 - Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12/10/2010 - Địa điểm: Trường Tiểu học A Châu Phong.  Tài liệu: Ngoài tài liệu do Sở cấp, Phòng GDĐT sẽ đặt mua thêm để cấp cho mỗi giáo viên 1 quyển tài liệu/lớp đang dạy. 4- Triển khai GD KNS trong soạn, giảng và các hoạt động giáo dục : 4.1- Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường để xác định kế hoạch thực hiện GD KNS đối với các môn học, các hoạt động đã được tập huấn. 4.2- Xây dựng tủ sách GD KNS, ngoài tài liệu Sở cung cấp cho thư viện trường tiểu học. 4.3- Tổ chức dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm để nâng dần chất lượng GD KNS. 4.4- Cuối năm học 2010-2011, Các trường tổng hợp báo cáo kết quả triển khai GD KNS thành 1 mục riêng trong báo cáo tổng kết năm học gửi về Phòng GDĐT. II- ĐỢT 2 : BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, KĨ NĂNG VỀ CÁC NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA BỘ, SỞ GDĐT 1- Mục tiêu : Giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học : 2
  3. - Củng cố hiểu biết về các nội dung chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT để đảm bảo sự quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả. - Hỗ trợ việc tiếp cận cho giáo viên về các kĩ năng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 2- Nội dung : 2.1- Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và công văn số 1191/SGDĐT-TH ngày 25/8/2010 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn lập kế hoạch, kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia. 2.2- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT. 2.3- Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; Tài liệu hỏi đáp về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong Sổ tay Trường học thân thiện, học sinh tích cực 2008 – 2013 của Bộ GDĐT. 2.4- Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ GDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. 2.5- Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học; Công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT. 2.6- Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTH đúng độ tuổi. 2.7- Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 2.8- Các văn bản do Sở GDĐT An Giang ban hành :  Công văn số 992/SGDĐT-TH ngày 19/7/2010 về việc hướng dẫn quy trình thăm lớp cấp tiểu học.  Công văn số 28/HD-SGDĐT ngày 03/8/2010 về việc hướng dẫn đánh giá và rèn luyện kĩ năng viết cho học sinh tiểu học. 3- Đối tượng, thời gian và địa điểm : 3.1- Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên : Phòng GDĐT thu thập tài liệu, in ấn và bố trí cán bộ chịu trách nhiệm triển khai nội dung nêu trên cho Hiệu trưởng các trường tiểu học, trong thời gian 3 ngày (Dự kiến trong tháng 02/2011). 3.2- Tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên : Hiệu trưởng chịu trách nhiệm triển khai để toàn thể CB-GV-NV nhà trường quán triệt đầy đủ, có chất lượng các văn bản trên trong thời gian nghỉ giữa học kì II (3 ngày : 21 – 23/3/2011). 3
  4. 3.3- Phân bố thời gian tập huấn : •Buổi thứ nhất : nội dung 2.1 và 2.2 • Buổi thứ tư : nội dung 2.6 và 2.7 •Buổi thứ hai : nội dung 2.3 và 2.4 • Buổi thứ năm : nội dung 2.8 •Buổi thứ ba : nội dung 2.5 • Buổi thứ sáu : viết thu hoạch 3.4- Địa điểm : - Lớp tập huấn cho báo cáo viên : do Phòng GDĐT chọn. (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau). - Tập huấn ở trường : tại điểm trường chính. Yêu cầu các trường tiểu học thông báo cho CBQL, giáo viên tham dự đúng theo biên chế ở các lớp ở đợt 1 và tổ chức thực hiện tại đơn vị theo đúng theo kế hoạch này./. Nơi nhận: - Các trường tiểu học; KT. TRƯỞNG PHÒNG - BLĐ Phòng GDĐT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - Lưu VT, TH . ( Đã ký) Trần Bảo Vân 4
  5. Phụ lục BỐ TRÍ CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ TẬP HUẤN GD KĨ NĂNG SỐNG ( Kèm theo Kế hoạch số : 941/ KH-GDĐT ngày 30/9/2010) Dự tâp huấn ở lớp Dự tâp huấn ở lớp P. Hiệu Số Số Số Số Hiệu Số Số Số Số TT Trường trưởng Số 1 2 3 4 5 trưởng 1 2 3 4 Số 5 1 A Long Châu 1 1 1 1 2 B Long Châu 1 1 1 1 3 Long Hưng 1 1 1 1 4 A Long Sơn 1 1 1 1 5 B Long Sơn 1 1 1 1 6 ̣ A Long Thanh 2 1 1 1 1 7 ̣ B Long Thanh 2 1 1 1 1 8 A Long Phú 1 1 1 1 9 B Long Phú 1 1 1 1 10 A Phú Vĩnh 1 1 1 1 11 B Phú Vĩnh 1 1 1 1 12 C Phú Vĩnh 1 1 1 1 13 A Lê Chánh 1 1 1 1 14 B Lê Chánh 1 1 1 1 15 A Châu Phong 1 1 1 1 16 B Châu Phong 1 1 1 1 17 C Châu Phong 1 1 1 1 18 D Châu Phong 1 1 1 1 19 E Châu Phong 1 1 1 1 20 A Long An 1 1 1 1 21 B Long An 1 1 1 1 22 A Tân An 1 1 1 1 23 B Tân An 1 1 1 1 24 A Tân Thạnh 1 1 1 1 25 B Tân Thạnh 1 1 1 1 26 ̃ A Vinh Hoa ̀ 1 1 1 1 27 B Vĩnh Hòa 1 1 1 1 28 A Vinh Xương ̃ 1 1 1 1 29 B Vinh Xương ̃ 1 1 1 1 30 C Vinh Xương ̃ 1 1 1 1 31 A Phú Lôc ̣ 1 1 1 1 32 B Phú Lôc ̣ 1 1 1 1 Cộng 34 7 7 10 5 5 32 3 4 17 5 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2