KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Bé yêu nghề xây dựng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
278
lượt xem
50
download

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Bé yêu nghề xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phát triển thể chất: - Hình thành và phát triển ở bé những kỹ năng vận động đi, chạy nhảy, ném - Hình thành và phát triển một số thói quen tốt cho bé - Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khéo léo 2. Phát triển nhận thức: - Bé biết một số công việc của nghề xây dựng - Biết đếm và so sánh những đồ dùng, đồ vật của nghề xây dựng. - Hiểu được ngành nghề trong xã hội 3. Phát triển ngôn ngữ: - Bé biết bày tỏ nhu cầu mong muốn của mình rõ rang - Biết dung từ kể chuyện theo tranh, hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Bé yêu nghề xây dựng

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y Ch ñ : Bé yêu ngh xây d ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n th ch t: - Hình thành và phát tri n bé nh ng k năng v n ñ ng ñi, ch y nh y, ném - Hình thành và phát tri n m t s thói quen t t cho bé - Phát tri n t ch t nhanh nh n, khéo léo 2. Phát tri n nh n th c: - Bé bi t m t s công vi c c a ngh xây d ng - Bi t ñ m và so sánh nh ng ñ dùng, ñ v t c a ngh xây d ng. - Hi u ñư c ngành ngh trong xã h i 3. Phát tri n ngôn ng : - Bé bi t bày t nhu c u mong mu n c a mình rõ rang - Bi t dung t k chuy n theo tranh, hình v , s thích c a bé 4. Phát tri n th m m : - Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p xung quanh bé - Bé bi t yêu cái ñ p và sáng t o cái ñ p 5. Phát tri n tình c m xã h i: - Bé có thái ñ tôn tr ng và yêu quí nh ng ngư i lao ñ ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t b c l c m xúc c a b n thân khi giao ti p II. M ng n i dung và ho t ñ ng 1. Bé yêu cô chú công 2. Bé vui bé kh e nhân • N i dung: * N i dung: - Bé rèn luy n s c - Bé k v ngh nghi p c a kh e, bi t ích l i c a vi c t p th nh ng ngư i thân trong gia ñình d c - Bé bi t ơn, yêu quí nh ng - Nhanh nh n, khéo công vi c c a h léo tham gia các ho t ñ ng - Bé bi t h p tác, chia s cùng - Rèn luy n tính k b n lu t, tinh th n ñoàn k t • Ho t ñ ng: - Bi t th hi n ñúng vai chơi, giao ti p ñúng vai - Hát: Cháu yêu cô chú câng nhân • Ho t ñ ng: - Trò chơi: Bé ñoán - Câu ñ vui m t s tài, Âm thanh cu c s ng nghành ngh cho bé ñoán - Bé làm chú công - V n ñ ng: Ném xa Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com nhân xây d ng công viên túi cát b ng 1 tay - KPTN: Cái gì trong - N u các món ăn: chai Chiên cá, ñ u que xào - ð c thơ: Ư c mơ - TCVð: Thi ch y c a bé nhanh BÉ YÊU NGH XÂY D NG 3. Nhà cao t ng tôi 4. Chú k sư xây 5. Nhà k sư tài ba yêu d ng * N i dung: * N i dung: * N i dung: - Bé k ñư c công - Bé k nh ng ngôi - Bé k tên các lo i vi c c a ngh k sư. nhà cao t ng ñã bi t ñ dung, d ng c c a m t - Bé bi t gi gìn s ngành ngh - Bi t c t d n ñ l p h c s ch s g n gàng. dung ñ chơi ngăn n p, - Bi t gi gìn v - Bé vui khám phá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com g n gàng sinnh cơ th l c hút c a nam châm * Ho t ñ ng: - Bé bi t ph i h p * Ho t ñ ng: cùng b n khi tham gia - Bé v ngôi nhà - Bé t p quét màu, chơi kéo co cao t ng sơn nhà * Ho t ñ ng: - Bé t p pha nư c - V , tô màu nh ng chanh - Quan sát mô hình ngh bé thích khu ph - Nh t lá cây, chơi - K chuy n theo bán hàng - X p ñ v t theo tranh m t s ngành ngh th t - Sưu t m ñ dùng - KPTN: “Nam ngành ngh t báo, t p chí - Xem và k chuy n châm hút gì” theo tranh - TCDG: kéo co Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản