intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản phải trả ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nộiq

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
52
lượt xem
19
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản phải trả ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nộiq

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Cơ sở lý luận chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội, thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản phải trả ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nộiq

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN<br /> LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI<br /> LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG<br /> THÀNH HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN VĂN HƢỞNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16879<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN<br /> LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI<br /> LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG<br /> THÀNH HÀ NỘI<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thanh Thủy<br /> : Trần Văn Hƣởng<br /> : A16879<br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau một thời gian dài học tập cũng nhƣ rèn luyện ở trƣờng Đại Học Thăng<br /> Long, cũng đã đến lúc em cần vận dụng những gì đƣợc truyền đạt ở trên lớp vào thực<br /> tiễn công việc. Do đó em đã lựa chọn làm khóa luận với đề tài: ―Hoàn thiện công tác<br /> kế toán tiền lƣơng và các khoản phải trả ngƣời lao động tại công ty cổ phần Đông<br /> Thành Hà Nội‖. Để hoàn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến<br /> các thầy cô giáo của trƣờng Đại học Thăng Long nói chung và các thầy cô giáo trong<br /> bộ môn Kinh tế nói riêng – những ngƣời thầy đã cung cấp cho em nền tảng kiến thức<br /> vững chắc, tạo tiền đề cho em thực hiện bài khoá luận. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn<br /> sâu sắc đến cô giáo, Thạc sỹ Nguyễn Thanh Thủy – là ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và<br /> tận tình chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực hiện khoá luận. Đồng thời, em xin<br /> gửi lời cảm ơn đến toàn bộ nhân viên công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội, đặc biệt<br /> là các chị trong phòng kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho em có cơ hội tìm hiểu và<br /> hoàn thành đề tài của mình.<br /> Trong thời gian thực hiện khoá luận, mặc dù em đã có nhiều cố gắng song do<br /> vốn kiến thức còn chƣa sâu sắc và chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên không thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp từ<br /> thầy cô và các bạn để khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Văn Hƣởng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Văn Hƣởng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ<br /> TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI .......................................................1<br /> 1.1.<br /> 1.1.1<br /> 1.1.2<br /> <br /> KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƢƠNG ...................................................1<br /> Khái niệm, bản chất của tiền lương .................................................................1<br /> Vai trò và ý nghĩa của tiền lương .....................................................................2<br /> <br /> 1.1.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản phải trả người<br /> lao động ........................................................................................................................... 3<br /> 1.2.<br /> 1.2.1<br /> 1.2.3<br /> <br /> CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG .................3<br /> Hình thức trả lương theo sản phẩm.................................................................3<br /> Hình thức trả lương khoán ..............................................................................5<br /> <br /> 1.3<br /> ĐỘNG<br /> 1.3.1<br /> 1.3.2<br /> 1.4<br /> <br /> QUỸ TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO<br /> ............................................................................................................................ 6<br /> Quỹ tiền lương ...................................................................................................6<br /> Các khoản phải trả người lao động .................................................................6<br /> PHƢƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI<br /> <br /> TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG ........................................................................................... 8<br /> 1.4.1 Hạch toán công tác tiền lương .........................................................................8<br /> 1.4.2 Hạch toán các khoản trích theo lương .......................................................... 12<br /> 1.5<br /> CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN ..................................15<br /> 1.5.1 Hình thức Nhật ký chung ...............................................................................15<br /> 1.5.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái ............................................................................16<br /> 1.5.3 Hình thức Nhật ký – Chứng từ ......................................................................18<br /> 1.5.4 Hình thức Chứng từ ghi sổ ............................................................................19<br /> 1.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính ................................................................ 21<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................ 23<br /> CHƢƠNG 2:.................................................................................................................24<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI<br /> TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG THÀNH HÀ NỘI.<br /> .......................................................................................................................................24<br /> 2.1<br /> Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Thành Hà<br /> Nội<br /> .......................................................................................................................... 24<br /> 2.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội.......................... 24<br /> 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội. .<br /> .......................................................................................................................... 24<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản