intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
93
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung khóa luận được kết cấu 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương; chương 3, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> HẠ TẦNG ÁNH DƢƠNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ CHÂU BĂNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16487<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> HẠ TẦNG ÁNH DƢƠNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Ngô Thị Quyên<br /> : Nguyễn Thị Châu Băng<br /> : A16487<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh<br /> Dƣơng, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty<br /> TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dƣơng” để làm khóa luận tốt nghiệp.<br /> Do lƣợng kiến thức và thời gian có hạn, cùng với kinh nghiệm về chuyên môn còn<br /> hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong sự góp ý, chỉ<br /> dẫn của Ban giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dƣơng<br /> cùng thầy cô giáo để khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Em xin trân trọng cảm ơn sự hƣớng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các thầy cô giáo<br /> Khoa Quản lý, Bộ môn Kinh tế, đặc biệt là cô giáo Thạc sĩ Ngô Thị Quyên đã trực<br /> tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Đồng thời, em xin trân trọng cảm ơn<br /> Ban giám đốc, các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ<br /> tầng Ánh Dƣơng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành<br /> Khóa luận tốt nghiệp.<br /> Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp, đồng kính chúc Ban giám đốc, các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH Xây<br /> dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dƣơng luôn dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành<br /> công trong công việc và đƣa Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu<br /> ngành Xây dựng.<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Châu Băng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của các tác giả<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận tốt nghiệp là có nguồn<br /> gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Châu Băng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .1<br /> 1.1 Khái niệm, vai trò và mục đích của phân tích tài chính: .....................................1<br /> 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính ..............................................................................1<br /> 1.1.2 Vai trò của phân tích tài chính .............................................................................1<br /> 1.1.3 Mục đích của phân tích tài chính .........................................................................2<br /> 1.2 Giới thiệu tài liệu phân tích: ...................................................................................2<br /> 1.2.1 Thông tin ngoài doanh nghiệp ..............................................................................2<br /> 1.2.2 Thông tin trong doanh nghiệp ..............................................................................4<br /> 1.2.2.1 Bảng cân đối kế toán ...........................................................................................4<br /> 1.2.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................5<br /> 1.2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..................................................................................6<br /> 1.2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính ............................................................................7<br /> 1.3 Phƣơng pháp phân tích ...........................................................................................7<br /> 1.3.1 Phương pháp so sánh ............................................................................................7<br /> 1.3.2 Phương pháp tỷ số .................................................................................................8<br /> 1.3.3 Phương pháp phân tích Dupont: ..........................................................................8<br /> 1.4 Nội dung phân tích ..................................................................................................9<br /> 1.4.1 Phân tích các báo cáo tài chính ............................................................................9<br /> 1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán ...........................................................................9<br /> 1.4.1.2 Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .............................................11<br /> 1.4.1.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................................................12<br /> 1.4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính ..........................................................................13<br /> 1.4.2.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán ..............................................................13<br /> 1.4.2.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản........................................................14<br /> 1.4.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ ..............................................................18<br /> 1.4.2.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời ...................................................................19<br /> CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ÁNH DƢƠNG ...................................21<br /> 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dƣơng ..21<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản