Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế111

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
78
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn hoạt động của HTX nông nghiệp; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp Hương Hồ hiện nay trên địa bàn xã Hương Hồ; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế111

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> <br /> h<br /> <br /> DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ,<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> DIÊU CẨM LINH<br /> <br /> Khoá học 2008-2012<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> uế<br /> <br /> <br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> <br /> in<br /> <br /> DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ,<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> TS.Phan Văn Hoà<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Diêu Cẩm Linh<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Lớp: K42 KDNN<br /> Niên khóa: 2008 - 2012<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành tốt khoá luận này, trong thời gian qua tôi đã nhận được nhiều<br /> sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, người thân và bạn bè.<br /> <br /> H<br /> <br /> Trước hết tôi xin gửi lời cám ơn tới quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế<br /> Huế đã trang bị cho tôi những kiến thức trong suốt thời gian học tại trường làm nền<br /> <br /> tế<br /> <br /> tảng cho tôi trong công việc sau này.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo TS. Phan<br /> <br /> h<br /> <br /> Văn Hoà đã nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> in<br /> <br /> này.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, các cô chú ở HTX nông nghiệp Hương<br /> Hồ và bà con nông dân tại xã Hương Hồ đã tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ dẫn tôi trong<br /> suốt quá trình thực tập.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Trong quá trình hoàn thành khoá luận, do thời gian và kinh nghiệm bản thân<br /> còn hạn chế nên khoá luận không tránh khỏi sai sót. Tôi mong được sự đóng góp quý<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> báu của thầy cô và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> Sinh viên<br /> Diêu Cẩm Linh<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...........................................................................4<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...........................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN......................................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm hợp tác xã và hợp tác xã nông nghiệp .................................................4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2. Các đặc điểm cơ bản, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ...............4<br /> 1.1.2.1. Các đặc điểm cơ bản của hợp tác xã ..................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã.........................................6<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.3. Các loại hình hợp tác xã ........................................................................................7<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.4. Tổ chức quản lý dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp ........................................7<br /> 1.1.4.1. Đặc điểm của dịch vụ nông nghiệp ....................................................................7<br /> 1.1.4.2. Định hướng hoạt động dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp ...........................9<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.4.3. Các điều kiện cần thiết để làm dịch vụ nông nghiệp........................................10<br /> 1.1.5. Vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp nông thôn ..........................11<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.6. Khái niệm kết quả, hiệu quả của hoạt động kinh doanh......................................12<br /> 1.1.6.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh.........................................................12<br /> 1.1.6.2. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh.......................................................12<br /> 1.1.6.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp<br /> tác xã nông nghiệp.........................................................................................................13<br /> 1.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.................14<br /> 1.1.7.1. Doanh thu .........................................................................................................15<br /> 1.1.7.2. Chi phí ..............................................................................................................15<br /> 1.1.7.3. Lợi nhuận..........................................................................................................16<br /> 1.1.7.4. Tỷ suất lợi nhuận / vốn .....................................................................................16<br /> <br /> i<br /> <br /> 1.1.7.5. Lợi nhuận / chi phí............................................................................................16<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN ..............................................................................................16<br /> 1.2.1. Tình hình hợp tác xã nông nghiệp ở một số nước trên thế giới ..........................16<br /> 1.2.1.1. Ấn Độ ...............................................................................................................16<br /> 1.2.1.2. Mỹ.....................................................................................................................17<br /> 1.2.1.3. Nhật Bản ...........................................................................................................18<br /> 1.2.1.4. Đức ...................................................................................................................18<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.2. Tình hình hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam ...................................................19<br /> 1.2.2.1. Trước năm 2003 ...............................................................................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.2.2. Sau năm 2003 ...................................................................................................20<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA<br /> <br /> tế<br /> <br /> HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ .....................22<br /> 2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ HƯƠNG HỒ VÀ HỢP TÁC XÃ<br /> <br /> h<br /> <br /> NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ .....................................................................................22<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên của xã Hương Hồ..................................................................22<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................22<br /> 2.1.1.2. Địa hình ............................................................................................................23<br /> 2.1.1.3. Thời tiết khí hậu ...............................................................................................23<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.1.4. Thuỷ văn ...........................................................................................................24<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Hương Hồ và HTX nông nghiệp Hương Hồ ....24<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.1. Tình hình đất đai...............................................................................................24<br /> 2.1.2.2. Tình hình dân số lao động của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ .................26<br /> 2.1.2.3. Cơ sơ hạ tầng ....................................................................................................27<br /> 2.1.3. Tình hình bộ máy tổ chức quản lý của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ........29<br /> 2.1.4. Tình hình vốn hoạt động kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ ...31<br /> 2.2. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA HTX<br /> NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ .....................................................................................33<br /> 2.3. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA HTX<br /> NÔNG NGHIỆP HƯƠNG HỒ .....................................................................................38<br /> 2.3.1. Chi phí cho từng hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản