intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

162
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống cơ sở lý luận về thực tiễn hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng kinh doanh của công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012; đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:TS. Trương Chí Hiếu<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN<br /> -----  -----<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ<br /> <br /> NGÔ HỒNG PHƯỢNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> Khóa học: 2009 – 2013<br /> <br /> SVTH: Ngô Hồng Phượng<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:TS. Trương Chí Hiếu<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN<br /> -----  -----<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI<br /> HOÏC<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ KINH DOANH CUÛA COÂNG<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TY COÅ PHAÀN VIEÃN THOÂNG FPT CHI NHAÙNH HUEÁ<br /> <br /> Giaùo vieân höôùng daãn :<br /> <br /> Ngoâ Hoàng Phöôïng<br /> <br /> TS. Tröông Chí Hieáu<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän :<br /> <br /> Lôùp : K43B KHÑT<br /> Nieân khoùa: 2009 - 2013<br /> <br /> Hueá, thaùng 05 naêm 2013<br /> <br /> SVTH: Ngô Hồng Phượng<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:TS. Trương Chí Hiếu<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Sau 3 tháng thực tập tại công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế, đề tài:<br /> " Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh<br /> Huế" đã được hoàn thành. Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực,<br /> phấn đấu của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của<br /> <br /> Ế<br /> <br /> các cá nhân, tập thể.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại Học<br /> Kinh Tế Huế đã trang bị cho tôi hệ thống kiến thức làm cơ sở để tôi hoàn thành tốt khóa<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trương Chí Hiếu - người đã<br /> hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm trong suốt thời gian tôi thực tập hoàn thành đề tài<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiên cứu.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Ngoài ra, tôi xin tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo, các cô, các chú và các anh chị<br /> trong công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp<br /> <br /> K<br /> <br /> những tư liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.<br /> Do thời gian thực tập cũng như kiến thức của bản thân còn hạn chế nên luận văn<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> không tránh khỏi những sai sót, kính mong sự góp ý của thầy cô và bạn bè để hoàn thiện<br /> luận văn này hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực tập<br /> Ngoâ Hoàng Phöôïng<br /> <br /> SVTH: Ngô Hồng Phượng<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:TS. Trương Chí Hiếu<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ........................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .......................................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................ viii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU.............................................................................................ix<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................xi<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................xi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2. Mục đích của đề tài nghiên cứu: .............................................................................. xii<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................ xii<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... xii<br /> 5. Giới hạn nghiên cứu ................................................................................................. xii<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU....................................................................... xiii<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................... xiii<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận ..................................................................................................... xiii<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1. Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh....................................................... xiii<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh.......................................................... xiii<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh ...........................................................xiv<br /> 1.1.1.3. Ý nghĩa của việc đánh giá và nâng cao hiệu quả kinh doanh ...................xv<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh...............xvi<br /> 1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh .......xxi<br /> 1.1.2.1. Nhân tố từ nhà cung cấp...........................................................................xxi<br /> 1.1.2.2. Nhân tố từ khách hàng .............................................................................xxi<br /> 1.1.2.3. Nhân tố từ đối thủ tiềm ẩn: .................................................................... xxii<br /> 1.1.2.4. Nhân tố từ sản phẩm thay thế................................................................. xxii<br /> 1.1.2.5. Nhân tố từ nội bộ ngành........................................................................ xxiii<br /> 1.1.2.6. Các nhân tố khác ................................................................................... xxiv<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn của mạng viễn thông ở Việt Nam.......................................... xxiv<br /> 1.2.1. Vai trò của mạng viễn thông trong quá trình phát triển đất nước ............ xxiv<br /> SVTH: Ngô Hồng Phượng<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD:TS. Trương Chí Hiếu<br /> <br /> 1.2.2. Một số nét chung về hoạt động kinh doanh của mạng Internet .................xxv<br /> CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI<br /> NHÁNH HUẾ............................................................................................................ xxvi<br /> 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................... xxvi<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành công ty.................................................................... xxvi<br /> 2.1.2. Những thông tin cơ bản của công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh<br /> Huế. .................................................................................................................... xxvi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.2.1. Cơ quan quản lý .................................................................................... xxvi<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.2.2. Những thuận lợi và khó khăn............................................................... xxvii<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.2.3. Phương châm và cơ chế hoạt động của công ty................................... xxvii<br /> 2.1.3. Thông tin về sản phẩm và dịch vụ ......................................................... xxviii<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.3.1. Sản phẩm chủ yếu ............................................................................... xxviii<br /> 2.1.3.2. Các hình thức quảng bá sản phẩm và dịch vụ..................................... xxviii<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3.3. Thông tin sơ bộ về thị trường.............................................................. xxviii<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức ................................................................................... xxix<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty ........................................................... xxix<br /> 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban................................................. xxix<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3. Tình hình sử dụng lao động của công ty giai đoạn 2010 - 2012 ......................xxx<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.4. Tình hình thu nhập của lao động của công ty giai đoạn 2010 - 2012.................34<br /> 2.5. Tình hình nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010 - 2012 ...................................36<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.6. Tình hình tài sản của công ty giai đoạn 2010-2012............................................38<br /> CHƯƠNG III : KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 ...............41<br /> 3.1. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012 ........................41<br /> 3.2. Phân tích tình hình biến động doanh thu của công ty giai đoạn 2010-2012.......44<br /> 3.3. Phân tích tình hình biến động chi phí của công ty giai đoạn 2010 - 2012 .........47<br /> 3.4. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010-2012 ........50<br /> 3.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012 ......................52<br /> 3.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động, tiền lương của công ty giai đoạn<br /> 2010-2012 ..............................................................................................................52<br /> SVTH: Ngô Hồng Phượng<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=162

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2