intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
12
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã ĐBKK vùng BNVB & HĐ tại tỉnh TTH giai đoạn 2012-2014; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho các xã ĐBKK vùng BNVB & HĐ tại tỉnh TTH giai đoạn 2012-2014;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ CƠ<br /> <br /> SỞ HẠ TẦNG CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Phương Dung<br /> <br /> Tiến sĩ Phan Văn Hoà<br /> <br /> Lớp: K45C-KHĐT<br /> Niên khoá: 2011-2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp này, trước hết em xin<br /> gửi lời cám ơn đến quý thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế & Phát<br /> triển trường Đại học Kinh tế Huế đã trang bị kiến thức cho em<br /> trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo Tiến sĩ Phan Văn Hòa đã trực<br /> tiếp hướng dẫn tận tình giúp em hoàn thành Chuyên đề này.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu<br /> tư tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các cô chú trong Phòng Xây<br /> dựng cơ bản đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc cung cấp số<br /> liệu, văn bản tài liệu, góp ý và giải đáp thắc mắc, tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi giúp em hoàn thành kỳ thực tập và hoàn thành<br /> Chuyên đề tốt nghiệp của mình.<br /> Cuối cùng, em muốn gửi lời cám ơn đến gia đình và bạn bè<br /> đã giúp đỡ, sát cánh và động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên Chuyên đề<br /> này không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự đóng góp<br /> quý báu của tất cả mọi người để đề tài này được hoàn chỉnh.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm<br /> 2015<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Phương Dung<br /> <br /> i i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời Cám Ơn ......................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU .......................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... viii<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .........................................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ<br /> NƯỚC ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG............................................................................4<br /> 1.1. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn<br /> vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ............................................................................4<br /> 1.1.1. Khái quát về vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng .........................4<br /> 1.1.2. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng .............................................6<br /> 1.1.3. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ......................................................................12<br /> 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn cơ sở hạ tầng<br /> cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ...........................13<br /> 1.2.1. Quy mô vốn đầu tư .....................................................................................13<br /> 1.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư .......................................................................................14<br /> 1.2.3. Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch .........................................14<br /> 1.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tham khảo của các địa phương trong cả<br /> nước trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng .........................................14<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU<br /> TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI<br /> NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ...................16<br /> 2.1. Khái quát về các xã bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế ....16<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................16<br /> 2.1.2. Điều kiện xã hội ..........................................................................................17<br /> 2.2. Kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho<br /> các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế ............................................................................................................................19<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.1. Khái quát về công tác xây dựng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đầu tư<br /> cơ sở hạ tầng .........................................................................................................19<br /> 2.2.2. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt<br /> khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế ..............20<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3. Tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã<br /> đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai<br /> đoạn 2012-2014 .........................................................................................................23<br /> 2.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ<br /> sở hạ tầng ..............................................................................................................23<br /> 2.3.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ<br /> sở hạ tầng ..............................................................................................................25<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ<br /> sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại<br /> tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2014 ...........................................................33<br /> 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở<br /> hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế ........................................................................................................35<br /> 2.4.1. Công tác quy hoạch và kế hoạch hóa hoạt động đầu tư ..............................35<br /> 2.4.2. Các chính sách kinh tế ................................................................................36<br /> 2.4.3. Công tác tổ chức quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ..36<br /> 2.4.4. Giải phóng mặt bằng ...................................................................................37<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM<br /> TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ CƠ SỞ<br /> HẠ TẦNG Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN<br /> BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ............................................38<br /> 3.1. Định hướng mục tiêu..........................................................................................38<br /> 3.2. Một số giải pháp tăng cường thực hiện vốn ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở hạ<br /> tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ..................................................................................................................39<br /> 3.2.1. Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề ra ..........................................39<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.2.2. Cơ chế huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng .................................................39<br /> 3.2.3. Cơ chế thực hiện quản lý và sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng .................40<br /> 3.2.4. Tiếp tục phân cấp cho các địa phương và các cơ sở nhưng phải đảm bảo<br /> tính đồng bộ, thống nhất .......................................................................................41<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2.5. Tăng cường giám sát kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng .............41<br /> 3.2.6. Hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...........42<br /> 3.2.7. Chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho hoạt động đầu tư ...........43<br /> 3.2.8. Nâng cao chất lượng giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư ..............44<br /> 3.2.9. Hoàn thiện và nâng cao công tác thực hiện quản lý kế hoạch đầu tư .........44<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................46<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................46<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2. Kiến nghị ...............................................................................................................47<br /> 2.1. Về phía nhà nước ...........................................................................................47<br /> 2.2. Về phía địa phương ........................................................................................48<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản