Kinh doanh quốc tế:Mở rộng kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
22
lượt xem
2
download

Kinh doanh quốc tế:Mở rộng kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách tốt nhất để phát triển công ty bạn là gì? Bạn hãy kết hợp một số chiến lược sau đây để giúp bạn kinh doanh thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh doanh quốc tế:Mở rộng kinh doanh quốc tế

 1. ! " # ! " $ % 2
 2. !" # $ %& ' ( ) $ % $* +, '-+ $ & ' () *+ , + " -+ % . / "* % # 0 - - -12 3 4 © PhotoDisc 3
 3. !" # $ %& ' ( ) $ % $* +, '-+ ! " 5667 * # 8 / * # "# 3 "* "# 9 : * # / * # " 1 © PhotoDisc 4
 4. . $ /$01, '%&/ '# * 2 + ' (3 $ 4 ! " # - ) $ % $ * +, '-+ + # + ; # " / * $ # © PhotoDisc 5
 5. '# $ 6 5 -4 6 1' - © PhotoDisc 6
 6. '# $ 6 5 -4 6 1' - ! *+ < ; = + = ; # > © PhotoDisc 7
 7. 7 5 $ '$%7 $ 4 $%/ '$3'# !8 0 * +, '-+ © PhotoDisc 8
 8. 7 '2 (% * +, % 3+ ? < "* . % . @ % * % : " + % "* # - > * # % #% A + © PhotoDisc 9
 9. 7 '2 (% * +, % 3 @ * < / * # 0 BC2 D # * 0 FG67 2 CE / # 0 % -A & - . - -12 © PhotoDisc 10
 10. /9: ; %' ' %;< # = 4 11
 11. < ? @ B9 C @A CD 12
 12. < ? @ B9 C @A CD 13
 13. ; E%;< 9 C B9 C CA CD 14
 14. ' = + F + (-G , "% , 7 '2 (% * % +, * % H + * # # ! " I * *+ J 4 " K " I% *+ D % + % L 15
 15. $ 2H - % , 7 $- " < 8 % " 3 % : % -* I - * + -1 $ * # A @ © PhotoDisc 16
 16. 17
 17. ! = , % ,$ 2 ! - % , 7 $- 3 # 3 # : . ; ' * 18
 18. $%8 $ /$%G , 7 $- / M 9 NM / M 19
 19. $%8 $ /$%G , 7 $- / M O, " % 0 D M M2 O, " % : 0 N $ M M2 O, " A+ P 0 M M2 3 0 2 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản