intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía Bắc

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
40
lượt xem
4
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của dự án là đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho khu vực tái định cư dự án thủy điện và xây dựng môi hình đánh giá tác động của các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã đội tới kết quả cảm nhận của người dân đối với các chính sách di dân,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía Bắc

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> ---------------<br /> <br /> NGUYÔN TUÊN DòNG<br /> <br /> CHÝNH S¸CH §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI VïNG T¸I<br /> §ÞNH C¦ TRONG C¸C Dù ¸N THñY §IÖN VïNG NóI PHÝA B¾C<br /> (NGHI£N CøU TR¦êNG HîP Dù ¸N THñY §IÖN S¥N LA)<br /> <br /> Hµ néi, 2017<br /> <br /> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> ---------------<br /> <br /> NGUYÔN TUÊN DòNG<br /> <br /> CHÝNH S¸CH §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI VïNG T¸I<br /> §ÞNH C¦ TRONG C¸C Dù ¸N THñY §IÖN VïNG NóI PHÝA B¾C<br /> (NGHI£N CøU TR¦êNG HîP Dù ¸N THñY §IÖN S¥N LA)<br /> <br /> Chuyªn ngµnh: KINH TÕ §ÇU T¦<br /> M· sè: 62310105<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS. Tõ QUANG PH¦¥NG<br /> <br /> Hµ néi, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam<br /> kết bằng danh dự cá nhân rằng bản luận án này là công trình nghiên cứu do tôi tự thực<br /> hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.<br /> Các trích dẫn, tài liệu tham khảo, các số liệu thống kê trong luận án là hoàn toàn<br /> trung thực, có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền hợp pháp đối với công trình này.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Tuấn Dũng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 8<br /> 1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án ............... 8<br /> 1.1.1 Các công trình nghiên cứu trên thế giới........................................................... 8<br /> 1.1.2 Những công trình nghiên cứu trong nước ...................................................... 12<br /> 1.2 Khoảng trống nghiên cứu ............................................................................... 17<br /> 1.3 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 18<br /> 1.3.1 Quy trình nghiên cứu .................................................................................... 18<br /> 1.3.2 Thiết kế nghiên cứu ...................................................................................... 21<br /> 1.3.3 Phương pháp phân tích dữ liệu ...................................................................... 29<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 33<br /> CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<br /> KINH TẾ Xà HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ........................ 34<br /> 2.1 Tái định cư các dự án thủy điện ..................................................................... 34<br /> 2.1.1 Di cư không tự nguyện và đặc điểm của di cư không tự nguyện.................... 34<br /> 2.1.2 Tái định cư và các loại hình tái định cư ......................................................... 35<br /> 2.1.3 Đặc điểm của tái định cư và tái định cư thủy điện ......................................... 36<br /> 2.1.4 Tiêu chí đánh giá kết quả công tác tái định cư............................................... 39<br /> 2.2 Chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư các dự án<br /> thủy điện ............................................................................................................... 42<br /> 2.2.1 Chính sách đầu tư ......................................................................................... 42<br /> 2.2.2 Chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện ..... 43<br /> 2.2.3 Vai trò của chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư đối với<br /> công tác tái định cư................................................................................................ 45<br /> 2.2.5 Nội dung cơ bản của chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định<br /> cư các dự án thủy điện .......................................................................................... 47<br /> 2.2.6 Ảnh hưởng của các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội tới kết quả công<br /> tác tái định cư. ....................................................................................................... 53<br /> <br /> 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển<br /> kinh tế xã hội cho vùng tái định cư thủy điện. ..................................................... 57<br /> 2.4 Kinh nghiệm của các nước trong việc thực hiện các chính sách đầu tư phát<br /> triển kinh tế xã hội vùng tái định cư các dự án thủy điện, bài học cho vùng núi<br /> phía Bắc ................................................................................................................. 58<br /> 2.4.1 Kinh nghiệm của các nước ............................................................................ 58<br /> 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho vùng núi phía Bắc ................................................. 62<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .......................................................................................... 65<br /> CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY<br /> ĐIỆN (THÔNG QUA NGHIÊN CỨU DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA) ............... 66<br /> 3.1 Tổng quan về các dự án thủy điện vùng núi phía Bắc và công tác tái định cư<br /> các dự án thủy điện ............................................................................................... 66<br /> 3.1.1 Khái quát về các dự án thủy điện miền núi phía Bắc ..................................... 66<br /> 3.1.2 Tổng quan dự án thủy điện Sơn La ............................................................... 67<br /> 3.1.3. Công tác tái định cư dự án thủy điện Sơn La ................................................ 68<br /> 3.2 Thực trạng kết quả thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội<br /> vùng tái định cư thủy điện Sơn La ....................................................................... 69<br /> 3.2.1 Thực trạng về chính sách quy hoạch vùng tái định cư ................................... 70<br /> 3.2.2 Thực trạng về chính sách huy động vốn cho dự án tái định cư ...................... 77<br /> 3.2.3 Thực trạng về chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng .............................................. 82<br /> 3.2.4 Thực trạng về chính sách cho vay vốn .......................................................... 93<br /> 3.2.5 Thực trạng về chính sách đất đai ................................................................... 95<br /> 3.2.6 Thực trạng về chính sách đầu tư đào tạo nghề ............................................... 99<br /> 3.3 Tác động và kết quả cảm nhận của người dân về thực hiện các chính sách<br /> đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La ................. 101<br /> 3.3.1 Những tác động của chính sách đến kết quả công tác tái định cư ................ 102<br /> 3.3.2 Kết quả cảm nhận của người dân về thực hiện các chính sách đầu tư phát triển<br /> kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La ................................................. 107<br /> 3.4 Phân tích khám phá ảnh hưởng của các chính sách đầu tư phát triển kinh tế<br /> xã hội tới cảm nhận của người dân đối với kết quả thực hiện chính sách tại dự<br /> án thủy điện Sơn La ............................................................................................ 116<br /> 3.4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu ................................................................................ 117<br /> 3.4.2 Kết quả đánh giá tính phù hợp của các chỉ tiêu đánh giá ............................. 119<br /> 3.4.3 Kết quả phân tích tương quan ..................................................................... 124<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2