Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:225

0
28
lượt xem
14
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam" thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh, tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp xi măng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT DŨNG<br /> <br /> GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI<br /> MĂNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT DŨNG<br /> <br /> GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI<br /> MĂNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ: 62.34.02.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS,TS: Vũ Công Ty<br /> 2. TS: Trần Tiến Cường<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Việt Dũng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .....................................................................................vii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 3<br /> 4. Bố cục của luận án ....................................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................... 5<br /> 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................................... 5<br /> 1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ........................................................................ 21<br /> 1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 24<br /> 1.2.1. Phương pháp tiếp cận giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng<br /> niêm yết tại Việt Nam.................................................................................................... 24<br /> 1.2.2. Khung phân tích của luận án ............................................................................... 26<br /> 1.2.3. Thu thập dữ liệu và mô tả các biến trong nghiên cứu ......................................... 26<br /> 1.2.4. Phương pháp phân tích ........................................................................................ 30<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 35<br /> CHƯƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> 2.1. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .......................................... 36<br /> 2.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp ......................................................... 36<br /> 2.1.2. Thành phần cấu trúc tài chính doanh nghiệp ....................................................... 38<br /> 2.1.3. Tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính, tỷ suất sinh lời và chi phí sử<br /> dụng vốn của doanh nghiệp. .......................................................................................... 47<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.1.4. Lý thuyết về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ............................................... 55<br /> 2.1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp .................................... 65<br /> 2.2. TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP............................................ 70<br /> 2.2.1. Khái niệm tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp ............................................. 70<br /> 2.2.2. Nội dung tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ...................................................... 75<br /> 2.2.3. Trình tự tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp........................................................ 78<br /> 2.2.4. Nguyên tắc cơ bản tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ....................................... 80<br /> 2.3. KINH NGHIỆM TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI<br /> MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI VIỆT<br /> NAM. ............................................................................................................................. 82<br /> 2.3.1. Kinh nghiệm của Ấn Độ. ..................................................................................... 82<br /> 2.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc ............................................................................. 83<br /> 2.3.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc ................................................................................ 84<br /> 2.3.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp xi măng Việt Nam .... 86<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................ 89<br /> CHƯƠNG 3<br /> THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM<br /> YẾT TẠI VIỆT NAM<br /> 3.1. TỔNG QUAN CÁC DOANH NGHIỆP XI MĂNG NIÊM YẾT TẠI VIỆT<br /> NAM .............................................................................................................................. 90<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngành xi măng Việt Nam ............................. 90<br /> 3.1.2. Đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam ........................ 92<br /> 3.2. THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP XI MĂNG<br /> NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM...................................................................................... 93<br /> 3.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt<br /> Nam thời gian qua. ........................................................................................................ 93<br /> 3.2.2. Thực trạng cấu trúc tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam<br /> .................................................................................................................................... 102<br /> 3.2.3. Tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp của<br /> doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam. ........................................................... 116<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản