intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:251

0
125
lượt xem
38
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án trình bày tổng quan về đề tài, cơ sở lý luận về phát triển ngành chế biến gỗ ở Việt Nam, thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ và các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển ngành chế biến gỗ vùng Đông Nam Bộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT<br /> --------------------<br /> <br /> TRẦN VĂN HÙNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ<br /> VÙNG ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> TRẦN VĂN HÙNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ<br /> VÙNG ĐÔNG NAM BỘ<br /> <br /> Ngành: Kinh tế học<br /> Mã số ngành: 62.31.01.01<br /> <br /> Phản biện 1. PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi<br /> Phản biện 2. PGS.TS Nguyễn Chí Hải<br /> Phản biện 3. TS Nguyễn Văn Hiến<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền<br /> <br /> Phản biện độc lập 1. PGS.TS Nguyễn Minh Đức<br /> Phản biện độc lập 2. TS Nguyễn Văn Hiến<br /> <br /> Thành phố, Hồ Chí Minh, năm 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển ngành chế biến<br /> gỗ Vùng Đông Nam Bộ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các kết quả nghiên cứu trong Luận án là trung thực và chưa từng được<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Trần Văn Hùng<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan ................................................................................................................. i<br /> Mục lục .......................................................................................................................... ii<br /> Danh mục ký hiệu các chữ viết tắt ................................................................................ viii<br /> Danh mục bảng biểu ..................................................................................................... x<br /> Danh mục hình vẽ, đồ thị, sơ đồ ................................................................................... xii<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN....................................................................................... 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................. 1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án ........................................................................ 4<br /> 1.2.1. Mục tiêu tổng quát: ............................................................................................. 4<br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: ................................................................................................... 4<br /> 1.3. Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 5<br /> 1.3.1. Đối tượng nghi n cứu.......................................................................................... 5<br /> 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 5<br /> 1.4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ............................................... 6<br /> 1.4.1. Phương pháp luận: .............................................................................................. 6<br /> 1.4.2. Dữ liệu và Phương pháp nghi n cứu: .................................................................. 6<br /> 1.4.2.1. Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................... 6<br /> 1.4.2.2. Phương pháp nghi n cứu.................................................................................. 6<br /> 1.5. Lƣợc khảo tài liệu nghiên cứu............................................................................. 8<br /> 1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...................................................................... 9<br /> 1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................................... 14<br /> 1.6. Những điểm mới của luận án .............................................................................. 19<br /> 1.7. Kết cấu các chƣơng mục của luận án ................................................................. 20<br /> Tóm tắt chƣơng 1: ....................................................................................................... 20<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH<br /> CHẾ BIẾN GỖ Ở VIỆT NAM ................................................................................... 21<br /> 2.1. Cơ sở lý luận về ngành và phát triển ngành. ..................................................... 21<br /> 2.1.1. Cơ sở lý luận về ngành, cụm ngành và năng lực cạnh tranh............................... 21<br /> 2.1.1.1. Cơ sở lý luận về ngành ..................................................................................... 21<br /> 2.1.1.2. Lý thuyết về cụm ngành ................................................................................... 22<br /> <br /> iii<br /> 2.1.1.3. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh ..................................................................... 23<br /> 2.1.2. Khái niệm về phát triển và phát triển ngành ....................................................... 24<br /> 2.1.3. Một số lý thuyết về phát triển ............................................................................. 25<br /> 2.1.4. Các chỉ ti u đánh giá phát triển ngành ................................................................ 27<br /> 2.2. Lý luận về phát triển ngành chế biến gỗ ............................................................ 31<br /> 2.2.1. Một số khái niệm ................................................................................................. 31<br /> 2.2.2. Tổng quan về ngành chế biến gỗ ........................................................................ 32<br /> 2.2.2.1. Tổng quan về quan hệ Cung Cầu gỗ ................................................................ 32<br /> 2.2.2.2. Chủ thể và các sản phẩm chủ yếu của ngành chế biến gỗ ............................... 36<br /> 2.2.3. Đặc điểm, vai trò của ngành chế biến gỗ ở Việt Nam. ....................................... 38<br /> 2.2.3.1. Đặc điểm của ngành chế biến gỗ ở Việt Nam. ................................................. 38<br /> 2.2.3.2. Vai trò của ngành chế biến gỗ ở Việt Nam. ..................................................... 42<br /> 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Công nghiệp chế biến gỗ. ...................... 49<br /> 2.2.4.1. Nguồn cung ứng về nguyên liệu ...................................................................... 49<br /> 2.2.4.2. Nhu cầu của thị trường ..................................................................................... 51<br /> 2.2.4.3. Chất lượng, chủng loại và thị hiếu của sản phẩm ............................................ 54<br /> 2.2.4.4. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ ............... 54<br /> 2.2.4.5. Chất lượng nguồn nhân lực .............................................................................. 55<br /> 2.2.4.6. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam ................. 57<br /> 2.2.4.7. Các chính sách của Chính phủ và quốc tế tác động đến sự phát triển của<br /> ngành chế biến gỗ trong thời gian qua .......................................................................... 60<br /> 2.2.5. Các chỉ ti u đánh giá phát triển ngành chế biến gỗ ............................................ 68<br /> 2.2.6. Lợi thế cạnh tranh, triển vọng phát triển, cơ hội và thách thức của ngành chế<br /> biến gỗ ........................................................................................................................... 70<br /> 2.2.6.1. Lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến gỗ ở Việt Nam .................................... 71<br /> 2.2.6.2. Triển vọng phát triển ngành Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam trong xu<br /> thế hội nhập kinh tế quốc tế ......................................................................................... .73<br /> 2.2.6.3. Những cơ hội và thách thức của ngành chế biến gỗ Việt Nam khi tham gia<br /> vào chuỗi giá trị toàn cầu .............................................................................................. 76<br /> 2.3. Kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia, các địa phƣơng về ngành chế biến<br /> gỗ và bài học rút ra cho Vùng Đông Nam Bộ ........................................................... 77<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2