intTypePromotion=3

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Chia sẻ: Huc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
15
lượt xem
1
download

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghiên cứu của luận án "Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam" là làm sáng tỏ tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút FDI tại quốc gia tiếp nhận vốn có đặc trưng là nền kinh tế đang phát triển, mở cửa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Kinh tế: Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

 1. 00000000112 3300000000   6789 6
 2. 
 3. 676
 4. 867   ! "#$ %&'(%)*+,-./0 1 3 2 3 45678396:;539?@39ABC3 DEFGHIEJIEFFKLMHFMHNOPKQRF SEFJIEFMHTUVMFWXMYFYZMHF [ \ ] ^_]`ab]c]defg]
 5. 0124567859
 6. !"#$"!"#%$"&"'() *+,"-.$/*/!0#.$$123/%")"!"!4+)$ 315!"#$"!"#%$"&"' 678 9:;9 8?@ABC@D9E FG9 UVWXYZ[W\]^_`WaWbcdefghiW H:IJ :K8 9?@ABS=jkl=> LMNOPNO7Q9E REKS7T8 REmno9 p:q rs9E R:m9E
 7. 01245678
 8. !"# $% &'( &)*+, -.* /0123456 789:;9: 45 CDE%- FG%H I J%- -.*? -.*/0?KL/M3BN3, H
 9. OP I Q(R% L?3S?K TUV?KWX3Y1"2Z[2\K( LW! ]^_ _'# `.V_ a(b c-d c-e% f2M3YgB >( &
 10. %- h
 11. % .ViW
 12. 5O# $% 5-'% _-j%- ^++L"? kX>lm@5-n%-o
 13. ^[gY1)M3@,o {R I _EP LW!5 f 1)[|yE^U2]+Ug2XB }
 14. % .ViW Ul*
 15. 789: ;9 ~.( ;-JF.$%Ho 789: ;9: H(,C% €e% @)‚AB@A@ƒ@U@‚AB@ABEY@^„‚AB@AB>C@J DNX…;9: ~.$%H ;-O
 16. †"2@AB3‡D@AB>C@JpY@3 @AB>C@JD@ABN2@J~b% F.$%H ?Ky%H d%H Hdv a(z ˆO( 5-P Wx+B@U2]+Ug?2Wx+( &
 17. %- I %-x .V!‰/0^Xg?K5-(,Š% #R%o v-.$%H v-Ov _
 18. ^[x 3S?KWX3Y1"2+1"2+?^_ 5O %-'% 5d Q
 19. Š% a(b% ^ KB }
 20. % .VW‹^_ $% ^@ŒƒkX% 9b( E45o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản