intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

Chia sẻ: Cothumenhmong6 Cothumenhmong6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
3
lượt xem
1
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án phân tích thực trạng về tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam; đề xuất khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường giảm nghèo từ di cư trong nước ở Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

 1. 013456789
 2. 6 447 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" " " #$%&'#()*+(*,-.()*%( " " " /0123456789:2;?@A2@=B87 3C576DEF756GHI7J7KDLM75NF 7 7 OP54 QR 3S4 T T TT U U S14VWXYZ
 3. 013456789
 4. 6 447 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" " " #$%&'#()*+(*,-.()*%( " " /0123456789:2;?@A2@=B87 3C576DEF756GHI7J7KDLM75NF 7 O PQRSTTUVTPWXTPYZP[\ ]^_`Wabcdcdc  ef54 gh " i #jklmnokpqj(rsq(tuvw(uxyz{|$}~)}~(€(%‚ƒ(*„.( … †14‡ˆdca‰
 5. 1 345789 8
 6. 111 !"#$%#"#$&%#'#()*1 + ,-#./%0+0"1$/%2'30&#*1#"#"14,*%1 356!"#$%#"#$&%#'#( 789:;?8@9AB9CDE>?9FA9GHIJKLMN9 OPQRST UVW XRTQ OPWYZT [Q\ ]^_R [QW
 7. 11 345789
 8. 111!1"#$%&$'()$'*1+,-./-01231 &456$78$496$:$#;&4$?@ABCDEF&4$&4=G$7H1I1 A&$=&4k$l8&>$7KNXNCX1"m2Wd1&$j4(&$>=&4$$^pCBdB78$l)|&$ p3k$73d1dPub971}>`=&$#>=&>$^>%&4$#B1eL1 dPA1"&$'Q$&=GR ~ €‚ƒ„
 9. …†‡
 10. ˆ‚„
 11. ‰DŠ/‹2NP1/
 12. 111 345745 9 5
 13. 3 
 14. 9 494 4 4 4 ! "#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% &%'()#*+#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, %$%$-./012../345.67189:31;=>=>?@ABCDEFGHIJKLJMNJMOPJQRSTJUV>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>W =>=>X>?@ABCDEFGHDY1ANAOPJQRZ1[\>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] =>=>^>?@ABCDEFGHDY1ANAO_D`Fabb1ca>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>d %$e$-./012../345.671:3f6./34gh$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%e =>X>=>ibE1jaAkFD`jaDEHb1l1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=X =>X>X>ibE1jaAkFmn1oDic[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>X= pqrq stuvwsxuytvz{:-./012../345.671|}~3€./:‚././345.671$$$$$eƒ „…†…„…J‡ˆ‰ŠJ‹LˆJMŠŒ‰‹JSDŽabFcaabE1jaAkF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>X =>^>X>‘E’“abD`”ababE1jaAkF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>X• &e'–!9—9#˜™š›œžŸ  ¡&¢£&¤5 ¥£$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e¦ e$%$§¨©8981ª.|{«46¬|}./3­$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e¦ X>=>=>?®¯mBCBF°aZY1AN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>X] X>=>X>?®¯mBCBF°aZabE±’>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^X ²q²q5sx³´tuµsx¶·./6¸2«46¬:./.¬¹x¶>>>>^d ¼…¼…¼…J½LJMNJI¾¿‰‹J‰NlMJIˆMJQR‰‹JQHab1“UJ‰‹ŠÂ¿JIŠV‰‹JÌÄJIŠÄÅJQŽ1ZZ”aaEÆaBÇA>>È X>X>^>É1AND`’abaNlAD@AQR‰‹JQHab1“UJ‰‹ŠÂ¿JIŠV‰‹JÌÄJIŠÄÅJQŽ1A®AOFBc’ QRabb1ÊcËEFZÇAa\ababE1o_ZÌËEFZÇA_E1a\ababE1o_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>= ÍÎÏÎÐÑÒÓÐÔÕÖÐ×ØÐÙÚÛÐÛÜÝÞßàáÕÞàâãäàáåÚæÐÓçèÐéêÐÓÜÐ×ëìÚæÐÚÜíäàáÕÚÐæêÙîÐÚæÛïì$$$$ƒe ¼…†…„…J‡ðMJQLñ[AòcDEóD`Nô‰‹JõÄ¿JQRab>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>X X>^>X>öÇ_E@DD`1ñaAòcDEóD`NôabDÌ1AE÷aE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^ X>^>^>?@AAE÷aE¯@AEbøaËHDY1AND`’abaNlAZl1b1“[abE±’>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ¼…†…ù…J‡ðMJQLñ[AòcER‹LÄJQú‰ŠJSûJQðMJQLñ[Ë1aEDHüýþER1AòcËEFZÇA>>>>>>>>>>W
 15. 12 456589 
 16. 9 
 17. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2