intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
46
lượt xem
8
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng; luận án "Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng" đề xuất các giải pháp chủ yếu về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN DŨNG ANH<br /> <br /> VIÖC LµM CHO N¤NG D¢N BÞ THU HåI §ÊT<br /> TRONG QU¸ TR×NH C¤NG NGHIÖP HãA, §¤ THÞ HãA<br /> ë THµNH PHè §µ N½NG<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kinh tế chính trị<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 31 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS, TS PHẠM HẢO<br /> 2. PGS, TS PHẠM THỊ TÚY<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc<br /> rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận án chưa được ai<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào.<br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Dũng Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> <br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất<br /> 1.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài việc<br /> làm cho nông dân bị thu hồi đất ở Việt Nam và thành phố Đà Nẵng<br /> hiện nay<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> 20<br /> <br /> Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CHO<br /> NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH<br /> CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA<br /> <br /> 2.1. Cơ sở lý luận về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất<br /> 2.2. Phương thức tạo việc làm và các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc<br /> làm của nông dân bị thu hồi đất<br /> 2.3. Kinh nghiệm của một số địa phương về tạo việc làm cho nông<br /> dân bị thu hồi đất<br /> <br /> 24<br /> 24<br /> 45<br /> 64<br /> <br /> Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI<br /> ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ<br /> HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> 3.1. Tác động của thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa<br /> đến việc làm của nông dân<br /> 3.2. Thực trạng thực hiện các phương thức tạo việc làm cho nông dân bị<br /> thu hồi đất ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay<br /> 3.3. Đánh giá chung về tạo việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá<br /> trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 73<br /> 73<br /> 88<br /> 102<br /> <br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG<br /> DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP<br /> 118<br /> HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> 4.1. Dự báo nhu cầu thu hồi đất và quan điểm về tạo việc làm cho nông<br /> dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa<br /> 4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tạo việc làm cho<br /> nông dân bị thu hồi đất<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ CÓ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 118<br /> 126<br /> 157<br /> 160<br /> 161<br /> 172<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> KT - XH<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> KCN<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> KCX<br /> <br /> Khu chế xuất<br /> <br /> LĐTBXH<br /> <br /> Lao động, thương binh và xã hội<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XKLĐ<br /> <br /> Xuất khẩu lao động<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN<br /> Trang<br /> Bảng 3.1<br /> <br /> Phân loại tài nguyên đất theo tổng kiểm kê năm 2010<br /> <br /> 74<br /> <br /> Bảng 3.2<br /> <br /> Phân loại tài nguyên đất theo Thông tư 19/2009/TT-BTNMT<br /> <br /> 74<br /> <br /> Bảng 3.3<br /> <br /> GDP và cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 75<br /> <br /> Bảng 3.4<br /> <br /> Biến động đất đai của các hộ điều tra giai đoạn 2001-2005<br /> <br /> 77<br /> <br /> Bảng 3.5<br /> <br /> Diện tích đất thu hồi bình quân mỗi hộ phân theo loại đất<br /> <br /> 78<br /> <br /> Bảng 3.6<br /> <br /> Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi giai đoạn 2011-2013<br /> <br /> 79<br /> <br /> Bảng 3.7<br /> <br /> Tỷ lệ diện tích đất thu hồi bình quân mỗi hộ phân theo mục<br /> đích sử dụng đất thu hồi<br /> <br /> Bảng 3.8<br /> <br /> 80<br /> <br /> Diện tích đất bị thu hồi và lao động bị ảnh hưởng bởi thu hồi<br /> đất sản xuất ở các địa phương thành phố Đà Nẵng thời kỳ<br /> 2000- 2010<br /> <br /> Bảng 3.9<br /> <br /> Số hộ và lao động bị ảnh hưởng việc làm do thu hồi đất nông<br /> nghiệp trong 3 năm 2011-2013 ở thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> Bảng 3.10<br /> <br /> 85<br /> <br /> Tình hình đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động bị thu<br /> hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> Bảng 3.13<br /> <br /> 83<br /> <br /> Thực trạng thay đổi về việc làm trước và sau thu hồi đất tại<br /> Đà Nẵng<br /> <br /> Bảng 3.12<br /> <br /> 82<br /> <br /> Tình trạng việc làm của lao động sau khi bị thu hồi đất sản<br /> xuất ở các địa phương thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> Bảng 3.11<br /> <br /> 81<br /> <br /> 85<br /> <br /> Hỗ trợ của chính quyền đối với hộ gia đình bị thu hồi đất về<br /> đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp<br /> <br /> 86<br /> <br /> Bảng 3.14<br /> <br /> Nhu cầu việc làm của lao động bị thu hồi đất nông nghiệp<br /> <br /> 88<br /> <br /> Bảng 3.15<br /> <br /> Kết quả đào tạo nghề giai đoạn 2010-2013 của thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 94<br /> <br /> Bảng 3.16<br /> <br /> Số lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi xuất khẩu lao động<br /> <br /> 98<br /> <br /> Bảng 4.1<br /> <br /> Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp<br /> <br /> 118<br /> <br /> Bảng 4.2<br /> <br /> Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp giai<br /> đoạn 2011-2015<br /> <br /> 119<br /> <br /> Bảng 4.3<br /> <br /> Dự báo cầu lao động theo ngành, giai đoạn 2015-2020<br /> <br /> 119<br /> <br /> Bảng 4.4<br /> <br /> Dự báo cầu lao động qua đào tạo đến năm 2020<br /> <br /> 120<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản