intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

0
195
lượt xem
56
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về tôn giáo và thực trạng pháp luật về tôn giáo cũng như thực tiễn thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, luận án đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật Việt Nam hiện nay

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC HUẤN<br /> <br /> QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO<br /> THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 01 02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận án là trung thực, có xuất xứ rõ ràng. Kết luận của luận án chưa từng công bố<br /> trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào.<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SINH<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Huấn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> TT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Nội dung từ viết tắt<br /> <br /> 1<br /> <br /> CPC<br /> <br /> Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do<br /> tôn giáo<br /> <br /> 2<br /> <br /> ECHR<br /> <br /> Hiến chương châu Âu về quyền con người<br /> <br /> 3<br /> <br /> EU<br /> <br /> Liên minh châu Âu<br /> <br /> 4<br /> <br /> ICCPR<br /> <br /> Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị<br /> <br /> 5<br /> <br /> ICESCR<br /> <br /> Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và<br /> Văn hóa<br /> <br /> 6<br /> <br /> IGE<br /> <br /> Viện Liên kết toàn cầu<br /> <br /> 7<br /> <br /> NGO<br /> <br /> Các tổ chức phi Chính phủ<br /> <br /> 8<br /> <br /> TEU<br /> <br /> Hiệp ước của liên minh châu Âu<br /> <br /> 9<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 10<br /> <br /> UDHR<br /> <br /> Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền<br /> <br /> Ghi chú<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu đề tài<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3. Cơ sở lý luận và hướng tiếp cận nghiên cứu đề tài<br /> <br /> 25<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG,<br /> <br /> 29<br /> <br /> TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> 2.1. Những vấn đề lý luận về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.2. Nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo<br /> <br /> 61<br /> <br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG,<br /> <br /> 73<br /> <br /> TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> 3.1. Thực trạng pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam<br /> <br /> 73<br /> <br /> hiện nay<br /> 3.2. Thực trạng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.3. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về<br /> <br /> 101<br /> <br /> tôn giáo<br /> CHƯƠNG 4: NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO<br /> <br /> 112<br /> <br /> QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THEO PHÁP LUẬT<br /> VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> 4.1. Những quan điểm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp<br /> <br /> 112<br /> <br /> luật Việt Nam hiện nay<br /> 4.2. Những giải pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp<br /> <br /> 129<br /> <br /> luật Việt Nam hiện nay<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 149<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 151<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của<br /> con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị được ghi nhận trong một số<br /> văn bản chính trị - pháp lý của Liên hợp quốc bao gồm các văn bản mang tính<br /> chất Tuyên ngôn như Hiến chương của Liên hợp quốc năm 1945, Tuyên ngôn<br /> thế giới về nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và<br /> Chính trị năm 1966.<br /> Bất kỳ ai cũng được tự do theo tôn giáo mình thích hoặc không theo<br /> một tôn giáo nào. Theo đạo, chuyển đạo hay bỏ đạo trong khuôn khổ của<br /> pháp luật hiện hành là quyền tự do của mỗi người. Nhà nước Việt Nam thừa<br /> nhận và đảm bảo cho mọi công dân có hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo<br /> đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi; không có sự phân biệt đối xử vì lý do<br /> tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo được nhà nước thừa nhận đều bình đẳng<br /> trước pháp luật. Mọi người cần ý thức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn<br /> giáo của người khác, đồng thời chống lại những phần tử lợi dụng tôn giáo<br /> chống lại giai cấp công nhân, lợi ích dân tộc. Nhà nước chủ trương tôn trọng<br /> quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân,<br /> bảo đảm mọi sinh hoạt tôn giáo bình thường trong khuôn khổ pháp luật,<br /> nghiêm cấm những âm mưu lợi dụng tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo.<br /> Trước yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo; trước sự<br /> phục hồi, phát triển nhanh chóng, phức tạp của các tôn giáo và âm mưu lợi<br /> dụng tôn giáo, nhân quyền chống phá nước ta; trong khi đó pháp luật về tôn<br /> giáo đã bộc lộ những bất cập, yếu kém, thiếu tính đồng bộ, tính thống nhất,<br /> nhiều vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo chưa được pháp luật bổ sung,<br /> điều chỉnh; chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về tôn giáo trong<br /> tình hình mới... Những thiếu sót đó là một trong những nguyên nhân gây ra sự<br /> <br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2