Luận án tiến sĩ Mỹ thuật: Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015 ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:243

0
19
lượt xem
3
download

Luận án tiến sĩ Mỹ thuật: Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015 ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu để làm rõ: Đặc điểm nhận diện của NTC trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015 ở Việt Nam. Phân tích, so sánh những biến đổi NTC trong thiết kế bìa sách giai đoaṇ 2005- 2015 dưới tác động của kỹ thuật công nghệ với các thời kỳ trước qua việc tìm hiểu cấu trúc, cách điệu hình và màu sắc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Mỹ thuật: Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015 ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ---------------------------------------------<br /> <br /> Bùi Quang Tiến<br /> <br /> NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ BÌA SÁCH<br /> GIAI ĐOẠN 2005-2015 Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ---------------------------------------------<br /> <br /> Bùi Quang Tiến<br /> <br /> NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ BÌA SÁCH<br /> GIAI ĐOẠN 2005-2015 Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật<br /> Mã số: 62 21 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Anh Vân<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> trích dẫn, số liệu, ý kiến, nhận định khoa học, hình ảnh minh họa và kết quả nêu<br /> trong luận án là trung thực, có xuất xứ rõ ràng.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Bùi Quang Tiến<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ 1<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................ 3<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ........................................................................ 4<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 5<br /> ́<br /> ̉<br /> ̀<br /> Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VA NHỮ NG VÂN ĐỀ CHUNG CỦA<br /> NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ BÌA SÁCH .................. 20<br /> 1.1. Cơ sở lý luâ ̣n và một số khái niệm sử dụng trong luận án ....................... 20<br /> 1.2. Khái lươ ̣c về lịch sử Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiế t kế bìa sách ................... 28<br /> 1.3. Khái quát về Giải thưởng Sách đẹp, Bìa đẹp giai đoạn 2005-2015<br /> của Hội Xuất bản Việt Nam ..................................................................... 48<br /> Tiểu kết ................................................................................................................ 50<br /> Chương 2: NHẬN DIỆN NGHỆ THUẬT CHỮ TRONG THIẾT KẾ<br /> BÌA SÁCH GIAI ĐOẠN 2005-2015 ................................................ 52<br /> 2.1. Cấu trúc của Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ................................................................................. 52<br /> 2.2. Cách điệu hình chữ của Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ................................................................................. 67<br /> 2.3. Màu sắc của Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ................................................................................. 71<br /> 2.4. Bố cục của Nghê ̣ thuâ ̣t chữ và các thành phần khác trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ................................................................................. 74<br /> 2.5. Đối sánh Nghê ̣thuâ ̣t chữ trên bìa sách Việt Nam giai đoa ̣n 2005-2015<br /> trong tương quan với mô ̣t số ấ n phẩ m nước ngoài ................................. 83<br /> Tiểu kết ................................................................................................................ 89<br /> ̉<br /> ́<br /> ̀<br /> ́<br /> Chương 3: NHỮ NG BÀN LUẬN RUT RA TƯ KẾT QUA NGHIÊN CƯU ..... 91<br /> 3.1. Bàn luâ ̣n về vai trò của Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ................................................................................. 91<br /> 3.2. Bàn luâ ̣n về vai trò của kỹ thuâ ̣t công nghê ̣ đố i với Nghê ̣ thuâ ̣t chữ<br /> trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015 ............................................ 95<br /> 3.3. Bàn luâ ̣n về các yế u tố xã hội ảnh hưởng đế n Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong<br /> thiết kế bìa sách giai đoạn 2005-2015.................................................... 102<br /> 3.4. Nhận định về Nghê ̣ thuâ ̣t chữ trong thiết kế bìa sách<br /> giai đoạn 2005-2015 ............................................................................... 109<br /> Tiểu kết .............................................................................................................. 121<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................... 123<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ ......... 128<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 129<br /> PHỤ LỤC ......................................................................................................... 142<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CTQG<br /> <br /> Chính trị quốc gia<br /> <br /> H<br /> <br /> Hình<br /> <br /> KHXH<br /> <br /> Khoa học xã hội<br /> <br /> NCS<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> NTC<br /> <br /> Nghệ thuật chữ<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PL<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> TCN<br /> <br /> Trước Công nguyên<br /> <br /> TG<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> TGLA<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> TLTK<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> Tp<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> VHDT<br /> <br /> Văn hóa dân tộc<br /> <br /> VHTT<br /> <br /> Văn hóa Thông tin<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản