intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
120
lượt xem
47
download

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp củng cố, phát triển mô hình, nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả áp dụng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Nhà nước nói chung ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> <br /> NGUYỄN HẢI MINH<br /> <br /> VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾPHÂN TÍCH TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI, 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> <br /> NGUYỄN HẢI MINH<br /> <br /> VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ PHÂN TÍCH TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành:Quản trị Kinh doanh<br /> Mã số:62.34.05.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng<br /> <br /> HÀ NỘI, 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án “Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng<br /> thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - Phân tích trường hợp<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập của<br /> cá nhân tôi. Ngoài những thông tin thứ cấp có liên quan đến nghiên cứu đã đƣợc<br /> trích dẫn nguồn, toàn bộ kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án đƣợc phân tích<br /> từ nguồn dữ liệu điều tra thực tế do cá nhân tôi thực hiện. Tất cả các dữ liệu đều<br /> trung thực và nội dung luận án chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình<br /> nghiên cứu nào khác.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Hải Minh<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................................................. 1<br /> MỤC LỤC .............................................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................................... ix<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................................................... xi<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................................................ 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................................. 1<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................. 16<br /> 3.1 Mục tiêu chung .................................................................................................... 16<br /> 3.2. Những mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 16<br /> 4. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................... 16<br /> 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 17<br /> 6. Tính mới và đóng góp của luận án ........................................................................ 18<br /> 6.1. Các đóng góp về mặt lý luận .............................................................................. 18<br /> 6.2. Các đóng góp về mặt thực tiễn ........................................................................... 18<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................... 19<br /> 8. Kết cấu của luận án ............................................................................................... 20<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ..................................... 21<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ........................................... 21<br /> 1.1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp ............................................................... 21<br /> 1.1.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp ................................................................... 25<br /> 1.1.3. Phân loại văn hóa doanh nghiệp ..................................................................... 32<br /> ii<br /> <br /> 1.1.4. Các nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển của văn hóa doanh nghiệp............ 41<br /> 1.1.5. Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp ................................................................... 47<br /> 1.1.6. Một số đặc điểm nổi bật của văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thƣơng<br /> mại so với các loại hình doanh nghiệp khác ............................................................. 49<br /> 1.2. ĐO LƢỜNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .................................................... 51<br /> 1.2.1. Một số mô hình đo lƣờng văn hóa doanh nghiệp phổ biến trên thế giới ........ 51<br /> 1.2.2. So sánh các mô hình đo lƣờng văn hóa doanh nghiệp .................................... 65<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1.......................................................................................... 68<br /> CHƢƠNG 2: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM ................................................................ 69<br /> 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM .............................................. 69<br /> 2.1.1. Tổng quan hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc ở Việt Nam từ<br /> sau đổi mới đến nay .................................................................................................. 69<br /> 2.1.2. Khái quát về quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng<br /> thƣơng mại Nhà nƣớc ở Việt Nam giai đoạn vừa qua .............................................. 76<br /> 2.2. MÔ HÌNH, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 84<br /> 2.2.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................ 84<br /> 2.2.2. Quy trình nghiên cứu ...................................................................................... 87<br /> 2.2.3. Thiết kế bảng câu hỏi đo lƣờng ....................................................................... 88<br /> 2.2.4. Tổng thể, mẫu và phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................ 95<br /> 2.2.5. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ....................................................................... 96<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2.......................................................................................... 97<br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM<br /> NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ ....................... 98<br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản