intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Hà Nội hiện nay (qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
52
lượt xem
16
download

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Hà Nội hiện nay (qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở trình bày một số khái niệm cơ bản làm công cụ cho việc nghiên cứu, luận án phân tích, đánh giá thực trạng biến đổi của văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn học làng nghề truyền thống qua nghiên cứu trường hợp làng nghề dệt Triều Khúc và làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở Hà Nội hiện nay (qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY<br /> <br /> Sù BIÕN §æI V¡N HãA LµNG NGHÒ TRUYÒN THèNG<br /> ë Hµ NéI HIÖN NAY<br /> (Qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY<br /> <br /> Sù BIÕN §æI V¡N HãA LµNG NGHÒ TRUYÒN THèNG<br /> ë Hµ NéI HIÖN NAY<br /> (Qua trường hợp làng Triều Khúc và Thiết Úng)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> Chuyên ngành: Văn hóa học<br /> Mã số: 62 31 06 40<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Lê Quý Đức<br /> 2. TS. Lê Trung Kiên<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> .<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Cơ sở lý luận<br /> <br /> 28<br /> <br /> Chương 2: KHÁI LƢỢC VỀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI, LÀNG NGHỀ TRIỀU<br /> <br /> 40<br /> <br /> KHÚC, THIẾT NG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN<br /> SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ LÀNG NGH<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Khái lược làng nghề Hà Nội<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Làng nghề truyền thống Triều Khúc và Thiết Úng<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Nhân tố tác động đến sự biến đổi văn hoá làng nghề Hà Nội<br /> <br /> 62<br /> <br /> Chương 3:<br /> <br /> 77<br /> <br /> SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG NGHỀ TRUYỀN<br /> THỐNG TRIỀU KHÚC VÀ THIẾT ÚNG<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Biến đổi lĩnh vực văn hóa vật chất và cảnh quan môi trường<br /> <br /> 77<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Biến đổi lĩnh vực văn hóa tổ chức cộng đồng<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Biến đổi lĩnh vực văn hóa tinh thần<br /> <br /> 106<br /> <br /> Chương 4:<br /> <br /> 122<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BÀN LUẬN VÀ CÁC NHÓM GIẢI<br /> PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY VĂN HÓA LÀNG NGHỀ<br /> TRUYỀN THỐNG<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> Một số vấn đề cần bàn luận<br /> <br /> 122<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Các nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy văn hoá làng nghề truyền thống<br /> <br /> 132<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 147<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH Đà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> 150<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 151<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 164<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> BCHTW<br /> <br /> : Ban Chấp hành Trung ương<br /> <br /> CNH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa<br /> <br /> G.S<br /> <br /> : Giáo sư<br /> <br /> PGS.TS<br /> <br /> :<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> : Hiện đại hóa<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> HTX<br /> <br /> : Hợp tác xã<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> :<br /> <br /> NXB<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> NCS<br /> <br /> : Nghiên cứu sinh<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> UNESCO<br /> <br /> : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc<br /> <br /> Tr<br /> <br /> : Trang<br /> <br /> TW<br /> <br /> : Trung ương<br /> <br /> VHTT&DL : Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> WTO<br /> <br /> : Tổ chức Thương mại thế giới<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản